Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh 2016 - Sở GD&ĐT Thanh Hóa

Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh năm 2016 của Sở GD&ĐT Thanh Hóa, được tổ chức thi ngày 17/5/2016, các em cùng làm thử nhé:

PHẦN B: NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG ( 4.0 điểm )

I . Chia động từ trong ngoặc cho phù hợp để hoàn thành các câu sau .

1.She often (play)………….. .tennis after school.

2.While I (watch) …………TV , my brother was listening to music yesterday.

3.We ( not go) ………………..to school yesterday.

4.If I were you , I ( not see)…………………….that film.

5.They (see) ……………….this film on TV several times.

6.He refused (join) ……  …..us on the trip to the mountains.

7.The windows ( paint) ………………….once a year.

8.If the weather ( be) ……………………. ,we will go to Sam Son beach tomorrow.

II.Chọn một từ đúng trong ngoặc để hoàn thành câu sau.

1.This is my brother. ………………..… name is Trung.                        ( His / Him)

2.They often play soccer …………….…. the morning.                           ( on / in )

3.You did not go to school yesterday , ………….you ?                          ( did / do)

4.  …………... long does it take you to get to school , Lan?                  ( How / What )

5. …………….. , he passed the final exam.                                        (Luckily / Luck )

6.She isn’t a ………She has to work until 8 pm everyday.           (manager/managing)     

7.He speaks more …………….. than his brother.                (persuasively / persuasive)

8.English is the ……. Language on one-fifth of the land area of the world.   

(office / official)    

 

De thi thu vao lop 10 mon Anh 2016 - So GD&DT Thanh Hoa

De thi thu vao lop 10 mon Anh 2016 - So GD&DT Thanh Hoa

De thi thu vao lop 10 mon Anh 2016 - So GD&DT Thanh Hoa

Tuyensinh247.com

                                                                                            

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Viết bình luận: Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh 2016 - Sở GD&ĐT Thanh Hóa

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!