Đề thi thử vào lớp 10 môn Hóa - THPT chuyên ĐHSP Hà Nội 2024

Tham khảo đề thi thử vào lớp 10 lần 1 môn Hóa năm 2024 THPT chuyên ĐHSP Hà Nội đăng tải đề thi dành cho học sinh thi thử vào chuyên Hóa dưới đây các em cùng xem.

Đề thi thử vào lớp 10 môn Hóa - THPT chuyên ĐHSP Hà Nội 2024

Câu II. (2,0 điểm)

a. Độ dinh dưỡng của phân lân được tính bằng %m(P.Os) tương ứng với lượng P có trong phân. Tính độ dinh dưỡng của phân Ca(H,PO4)z biết phần trăm khối lượng tạp chất có trong phân là 20%.

b. Có bốn mẫu phân bón hóa học sau: NHNOs, Ca(H,PO4)2, KNO3, NH4H;PO. Chỉ dùng một thuốc thử, hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết bốn mẫu phân bón hóa học trên.

2. Hấp thụ hết V lít CO2 (đktc) vào 2 lít dung dịch NaOH nồng độ a(M) thu được dung dịch X chứa 19,9 gam chất tan. Chia dung dịch X thành 2 phần bằng nhau:
- Cho từ từ đến hết 0,175 lít dung dịch HCI IM vào phần 1 thu được Vị lít CO2 (đktc)
- Cho phần 2 tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 14,775 gam kết tủa.
Tìm giá trị của a và V,.

De thi thu vao lop 10 mon Hoa - THPT chuyen DHSP Ha Noi 2024

De thi thu vao lop 10 mon Hoa - THPT chuyen DHSP Ha Noi 2024

De thi thu vao lop 10 mon Hoa - THPT chuyen DHSP Ha Noi 2024

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi thử vào lớp 10 môn Hóa - THPT chuyên ĐHSP Hà Nội 2024

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247