ĐH Nội Vụ thông báo đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016

Trường đại học Nội Vụ thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016 chuyên ngành Lưu trữ học với các chỉ tiêu và điều kiện như sau:

1. Chuyên ngành và chỉ tiêu tuyển sinh

Chuyên ngành Lưu trữ học: 20 chỉ tiêu (dự kiến) Mã số: 60.32.03.01

2. Hình thức, thời gian và địa điểm đào tạo

2.1  Hình thức đào tạo: Tập trung

2.2  Thời gian đào tạo: Hai năm

2.3 Địa điểm đào tạo: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, số 36, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

3. Đối tượng và điều kiện dự thi

Đối tượng dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ là công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đáp úng các điều kiện sau:

3.1 về văn bằng:

a. Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù họp với chuyên ngành Lưu trữ học;

b. Đã tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành Luu trữ học và đã học bổ sung kiến thức ngành của chương trình đại học tại Trường Đại học Nội vụ Hà

Nội;

c. Người tốt nghiệp đại học một số ngành khác với chuyên ngành Lưu trữ học được đăng ký dự thi sau khi đã học bô sung kiên thức ngành của chương trình đại học tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội;

d. Văn bằng đại học do cơ sờ giáo dục nước ngoài cấp phải được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục cùa Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận văn bằng tương đương.

3.2 về kinh nghiệm công tác chuyên môn

a. Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trò lên thuộc ngành đúng, ngành phù họp với chuyên ngành Lưu trữ học được dự thi ngay sau khi có quyết định công nhận tốt nghiệp;

b. Nhũng đối tượng khác phải có ít nhất 01 (một) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi.

3.3  Lý lịch bản thân rõ ràng, không ừong thời gian thi hành kỳ luật từ mức cảnh cáo trờ lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chinh quyền địa phương noi cư trú xác nhận.

3.4  Có đù súc khỏe đề học tập.

3.5 Nộp hồ sơ đầy đù, đúng hạn theo quy định cùa Tiuòng Đại học Nội vụ Hà Nội.

4. Danh mục ngành đúng, ngành gần, ngành khác (có danh sách kèm theo)

5. Các môn thi tuyển sinh

5.1 Thi tuyển sinh bao gồm 3 môn thi, cụ thể như sau:

a. Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh bình độ A2 (bậc 2/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam)

b. Môn cơ bản: Công tác văn thư

c. Môn cơ sở ngành: Lý luận và phương pháp công tác ỉưu trữ

5.2 Thí sinh có năng lục ngoại ngữ đúng với yêu cầu môn thi ngoại ngữ của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thuộc một trong các trường họp sau được miễn thi môn ngoại ngữ:

a. Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở mức ngoài, được cơ quan có thẩm quyển công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

b. Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương tình tiên tiến ở một so trường đại học cùa Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban băng cấp kỹ sư (CTĨ, Phập) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

c. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài;

d. Có chứng chi trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong thời hạn 2 năm từ ngciy cáp chứng chi đến ngậy đăng ký dự thi, được cấp bởi một trong mười cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận (theo Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014).

6. Đối tựợng và chính sách ưu tiên

6.1. Đối tượng ưu tiên

a. Người có thời gian công tác liên tục từ 02 năm trờ lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chúc có thẩm quyền;

b. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

c. Con liệt sĩ;

d. Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;

đ. Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú tù 2 năm trờ lên ờ địa phuơng đurợc quy định tại mục 6.1(a);

e. Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được ủy ban nhân dân cấp tính công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học.

6.2 Chính sách ưu tiên

Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại mục 6.1 của Thông báo này (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thỉ ngoại ngữ theo quy định của Thông báo này và cộng một điểm (thang điểm 10) cho một trong hai môn thi.

7. Hồ sơ dự thi dược phát hành tại trường, gồm:

7.1  Đơn đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ (theo mau);

7.2  Sơ yếu lý lịch (dán ảnh và đóng dấu giáp lai) có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc (đối với thí sinh đang làm việc cho cơ quan, đơn vị, tổ chức) hoặc của chính quyền địa phương nơi cư trú (đối với thí sinh không làm việc cho các cơ quan, đơn vị, tố chúc);

7.3  Bảng điểm đại học (01 bàn sao công chứng);

7.4  Bằng tốt nghiệp đại học (01 bản sao công chứng) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (hoặc tương đương). Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Cục Khảo thỉ và Kiểm đinh chất lượng Giáo dục cùa Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận văn bằng tương đương;

7.5 Chứng chỉ bổ sung kiến thúc do Trường Đại học Nội vụ Hà Nội cắp;

7.6 Văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, nếu thuộc một trong các trường hợp được miễn thi môn ngoại ngữ (01 bản sao công chứng);

7.7  Chứng minh thư nhân dân (01 bản sao công chứng);

7.8  Giấy khám sức khỏe (01 bản chính của bệnh viện đa khoa quận huyện trở lên, không quá 6 tháng);

7.9 Bản sao cổ xác nhận các quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn chờ tuyến dụng để chứng nhận thời gian thâm niên công tác (đối với thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần, ngành khác và thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại mục 6.1 (a));

7.10 Các giấy tờ hợp pháp về đoi tượng ưu tiên (01 bàn sao công chứng) (nếu

có);

7.11 02 ảnh 3x4 và 01 ảnh 4x6 có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh ở mặt sau tùng ảnh và phong bì có dán tem ghi rõ địa chi của thí sinh (02 phong bì).

7.12  Thời gian nhận hồ sơ

      Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: từ ngày 10/10/2016 đến ngày 15/12/2016

   Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Phòng Quản lý khoa học và sau đại học (Phòng B401), Truờng Đại học Nội vụ Hà Nội, 36 đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội; Điện thoại liên hệ: (04)3.753.2864 (108)

7.13 Thời gian, địa điểm thi tuyển sinh

 Thời gian thi: dự kiến ngày 24 và 25/12/2

Địa điểm thi: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, 36 đường Xuân La, phuòng Xuân La, quận Tây Hồ

7.14 Lệ phí thi tuyển sinh

                     Lệ phí đăng ký dự thi: 60.000 đồng/hồ sơ

                     Lệ phí thi tuyền sinh: 120.000 đồng/môn X 3 môn

(Thí sinh nộp lệ phí đãng ký dự thỉ và lệ phí thi tuyến sinh cùng hồ sơ).

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi (sổ báo danh, phòng thi, lịch thi); kết quả tuyển sinh, danh sách thí sinh trúng tuyển; kế hoạch khai giảng khóa học và các thông tin có liên cỊuan sẽ được niêm yết trên bảng tin và cập nhật trên website Trường Đại học Nội vụ Hà Nội: http://truongnorvu.edu.vn.

 DH Noi Vu thong bao dao tao trinh do thac si nam 2016

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: ĐH Nội Vụ thông báo đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247