Điểm chuẩn Đại Học Ngoại ngữ – Đại Học Đà Nẵng năm 2012

Trường Đại Học Ngoại ngữ – Đại Học Đà Nẵng công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 năm 2012.

Điểm chuẩn từng ngành của các trường trên cụ thể như sau:

Số 

 

TT

TRƯỜNG/NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) Khối 

 

thi

Mã 

 

ngành

Mã tuyển sinh Điểm trúng 

 

tuyển

I ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ (DDF): C,D1-6      
  - Tổng điểm 3 môn chưa nhân hệ số cộng với điểm ưu tiên (nếu có) phải đạt điểm sàn đại học; 

 

- Điểm thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 2).

       
  Sư phạm tiếng Anh, gồm: D1 D140231    
1 Sư phạm tiếng Anh     701 24,0
2 Sư phạm tiếng Anh bậc tiểu học     705 16,0
3 Sư phạm tiếng Pháp D1,3 D140233 703 16,5
4 Sư phạm tiếng Trung D1,4 D140234 704 16,5
  Ngôn ngữ Anh, gồm: D1 D220201    
5 Cử nhân tiếng Anh     751 20,5
6 Cử nhân tiếng Anh thương mại     759 21,5
7 Cử nhân tiếng Anh du lịch     761 19,5
  Ngôn ngữ Nga, gồm: D1,2,C D220202    
8 Cử nhân tiếng Nga     752 16,0
9 Cử nhân tiếng Nga du lịch     762 16,0
  Ngôn ngữ Pháp, gồm: D1,3 D220203    
10 Cử nhân tiếng Pháp     753 16,5
11 Cử nhân tiếng Pháp du lịch     763 16,0
  Ngôn ngữ Trung Quốc, gồm: D1,4 D220204    
12 Cử nhân tiếng Trung D1,4   754 17,5
13 Cử nhân tiếng Trung thương mại D1   764 17,0
    D4   764 16,0
14 Ngôn ngữ Nhật D1 D220209 755 21,5
    D6 D220209 755 16,0
15 Ngôn ngữ Hàn Quốc D1 D220210 756 20,0
16 Ngôn ngữ Thái Lan D1 D220214 757 15,5
17 Quốc tế học D1 D220212 758 15,5

Viết bình luận: Điểm chuẩn Đại Học Ngoại ngữ – Đại Học Đà Nẵng năm 2012

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH