Học viện báo chí và tuyên truyền tuyển sinh thạc sĩ năm 2014

Trường học viện báo chí và tuyên truyền thông báo tuyển sinh cao học năm 2014 vào 2 đợt: đợt 1 vào tháng 3/2014, đợt 2 vào tháng 9/2014 với tổng chỉ tiêu 500.

1. Thời gian đào tạo

Thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ là 2 năm học

2. Số lần và thời gian tuyển sinh năm 2014

 Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chia làm 2 đợt vào tháng 3 và tháng 9/2014.

 a. Đợt 1: Tuyển sình vào tháng 3 năm 2014

-         Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 chỉ tiêu

-         Hình thức đào tạo: Chỉ tuyển sinh hình thức đào tạo chính quy không tập trung.

-         Chuyên ngành tuyển sinh:

+ Tuyển sinh tại Học viện: 120 chỉ tiêu (lên lớp vào các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần).

 • Ngành Báo chí học
 • Ngành Xây dựng Đảng và CQNN
 • Ngành Chính trị học chuyên ngành Công tác tư tường

+ Tuyển sinh tại thành phố Hồ Chí Minh: 80 chỉ tiêu (lên lớp mỗi tháng 01 đợt 10 ngày)

 • Ngành Kinh tế chính trị
 • Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

b. Đợt 2: Tuyển sinh vào tháng 9 năm 2014

-         Chỉ tiêu tuyển sinh: 300 chỉ tiêu

-        Hình thức đào tạo: Hình thức đào tạo chính quy tập trung mỗi tháng lên lớp một đợt 10 ngày. Hình thức đào tạo chính quy không tập trung lên lớp vào các ngày thứ 7 và chủ nhật hằng tuần

+ Hệ chính quy tập trung: 180 chỉ tiêu, gồm 9 ngành/chuyên ngành sau:

 • Ngành Báo chí học
 • Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước
 • Ngành Chính trị học chuyên ngành Công tác tư tưởng
 • Ngành Hồ Chí Minh học
 • Ngành Triết học
 • Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Ngành Lịch sử Đảng Cộng sàn Việt Nam
 • Ngành Kinh tế chính trị
 • Ngành Xã hội học

+ Hệ chính quy không tập trung: 120 chỉ tiêu, (lên lớp vào các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần) gồm 4 ngành/chuyên ngành sau:

 • Ngành Xuất bản                                                                           
 • Ngành Chính trị học chuyốn ngành Chính trị học
 • Ngành Chính trị học chuyên ngành Quản lý xã hội
 • Ngành Quan hệ công chúng

-         Địa điểm tổ chức lớp học: tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

3. Điều kiện dự tuyển

Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ cao học phải thoả mãn các điều kiện sau:

-        Điêu kiện về văn bằng:

Thí sinh dự thi phải thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành nhưng khác chuyên ngành, ngành gần hoăc ngành khác với chuyèn ngành đào tạo thạc sĩ và có giấy chứng nhận chuyển đổi các môn học do Học viện Báo chí và Tuyên truyền cấp.

-        Điều kiện về thâm niên công tác:

+ Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá ưò lên, ngành tốc nghiộp đúng với ngành đầng ký dự thi, được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

+ Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc ngành gần với ngành đăng ký dự thi phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự thi, kể từ khi tốt nghiệp đại học đến ngày đăng ký dự thi.

+ Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác với ngành đăng ký dự thi phải có ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên mổn đăng kí dự thi, kể từ khi tốt nghiệp đại học đến ngày đăng ký dự thi.

Riêng các ngành/ chuyên ngành: Báo chí học, Xuất bản, Quan hệ công chúng,'Xã hội học, Công tác tư tưởng, người có bằng tốt nghiệp đại học khác với ngành đăng kí dự thi phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự thi, kể từ khi tốt nghiệp đại học đến ngày đăng kí dự thi.

-        Điều kiện về sức khỏe: Đủ sức khỏe để học tập và công tác.

-        Điều kiện về hồ sơ: Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng mẫu và đúng thời hạn quy định cùa Học viện.

4. Thi tuyển sinh

Người dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ phải tham dự kỳ thi tuyển sinh do Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức gồm các môn sau:

-         Môn cơ bản: Triết học Mác-Lênin

-         Môn cơ sở:

+ Cơ sở lý luận báo chí (đối với ngành Báo chí học)

+ Cơ sở lý luận xuất bản (đối với ngành Xuất bản)

+ Lý thuyết chung về Quan hệ công chúng (đối với ngành Quan hộ công chúng)

+ Nguyên lý công tác tư tưởng (đối với chuyên ngành Công tác tư tưởng)

+ Lịch sử tư tưởng chính trị (đối với chuyên ngành Chính trị học)

+ Lịch sử tư tưởng Hồ Chí Minh (đối với ngành Hồ Chí Minh học)

+ Lý thuyết chung về quản lý xã hội (đối với chuyên ngành Quàn lý xã hội)

+ Lịch sử Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước (đối với ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước)

+ Lịch sử triết học (đối với ngành Triết học)

+ Lịch sử tư tưởng XHCN (đối với ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học)

+ Lịch sử các học thuyết kinh tế (đối với ngành Kinh tế chính trị)

+ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ đổi mới (1986 đến nay), (đối với ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam)

+ Lịch sử Xã hội học (đối với ngành Xã hội học)

-         Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh. Đề thi mổn ngoại ngữ đầu vào trình độ A2 theo dạng thức đề thi B1 khung Châu Âu áp dụng cho đào tạo trình độ thạc sĩ.

5. Đối tượng và chính sách ưu tiên

 a. Đối tượng ưu tiên:

-         Người có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các xã của vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo;

Các đối tượng ưu tiên theo quy định trên phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc biệt phái công tác của cấp có thẩm quyến;

-                     Thương binh, bệnh binh, người có giấy chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh;

-                      Con liệt sĩ;

-                     Con nạn nhân chất độc màu da cam;

-                      Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách mạng;

-                      Người dân tộc thiểu số ở những vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

b. Chính sách ưu tiên:

-        Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng một điểm vào kết quả thi (thang điếm 10) cho môn cơ bản;

-                     Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng ưu tiên. Hồ sơ dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ gồm có:

 1. Phiếu đãng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ 02 bản (theo máu)
 2. Công văn cừ đi thi cùa cơ quan quản lý
 3. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
 4. Bản sao bằng đại học và bảng điểm (có công chứng)
 5. Bản sao có cổng chứng các giấy tờ hợp pháp vẻ đối tượng ưu tiên (nếu có)
 6. Các giấy tờ xác nhận thâm niên nghể nghiệp
 7. 01 giấy chứng nhận sức khoẻ cùa bệnh viện đa khoa
 8. 05 ảnh 4x6 cho vào phong bì ghi rõ họ tôn
 9. 03 phong bì có tem và ghi rõ địa chi liên hệ của thí sinh (địa chỉ trên phong bì thư phải ghi rõ ràng, đầy đủ thông tin người nhận chuyển theo đường bưu điện và số điện thoại bàn và di động để liên hệ)

6. Thời gian, địa điểm phát hành và nhận hồ sơ

Hồ sơ dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ do Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát hành.

Đợt 1

-        Thời gian phát hành hồ sơ: từ ngày 15/12/2013 đến hết ngày 05/03/2014.

-        Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 20/01/2014 đến hết ngày 14/02/2014 đối với các thí sinh phải học chuyển đổi và đến hết ngày 15/3/2014 đối với các thí sinh dự thi không phải học chuyển đổi. (Hồ sơ dự thi đã nộp không trả lại)

-        Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ các lớp đào tạo tại Học viện: Phòng Đào tạo Sau đại học, Ban Quản lý đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

-        Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ các lớp tuyển sinh tại thành phố Hồ Chí Minh: Phòng Đào tạo, Trường Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh, số 136 Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Đợt 2:

-        Thời gian phát hành hồ sơ: từ ngày 01/512014 đến hết ngày 30/6/2014.

-        Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 30/5 đến hết ngày 01/7/2014 đối với các thí sinh phải học chuyển đổi) và đến hết ngày 15/8/2014 đối với các thí sinh dự thi không phải học chuyển đổi. (Hổ sơ dự thi đã nộp khỏng trả lại).

-         Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo Sau đại học, Ban Quản lý đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyổn, 36 Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại liẻn hệ: (04) 37. 546. 963 

Điện thoại di động liôn hộ: 0968645468 (gặp Thầy Sơn) hoặc 0912096396 (gặp Thầy Kiên)

 1. Thời gian, địa điểm học chuyển đổi, ôn tập và thi tuyển sinh
 2. Thời gian học chuyển đổi, ổn tập và thi tuyển sinh

-          Thời gian học chuyển đổi, ôn thi và thi tuyển sinh đợt 1

+ Thời gian học chuyển đổi: được thực hiện trong thời gian 01 tháng bắt đầu từ ngày 14/02/2014 đến ngày 14/3/2014. Tổ chức học chuyển đổi vào các ngày trong tuần.

+ Thời gian ôn thi tuyển sinh: được thực hiện từ ngày 19/3 đến ngày 24/3/2014.

Tổ chức ôn tập liên tục vào các ngày trongng tuần.                                                                                                                  

+ Thời gian thi tuyển sinh: được tổ chức vào các ngày thứ 6, 7 và chủ nhật (tức ngày 28, 29 và 30 tháng 3 năm 2014).

-          Thời gian học chuyển đổi, ôn thi và thi tuyển sinh đợt 2:

+ Thời gian học chuyển đổi: được thực hiện trong thời gian 02 tháng bắt đầu từ ngày 01/7/2014 đến ngày 01/9/2014. Tổ chức học chuyển đổi vào các ngày trong tuần.

+ Thời gian ôn thi tuyển sinh: được thực hiện từ ngày 03/9 đến ngày 10/9/2014. Tổ chức ôn tập liên tục vào các ngày trong tuần.

+ Thời gian thi tuyển sinh: được tổ chức vào các ngày thứ 6, 7 và chủ nhât (tức ngày 12, 13,14 tháng 9 năm 2014).

Địa điểm

Địa điểm tổ chức học các môn chuyển đổi, ổn tập và thi tuyển sinh của tất cả các loại hình đào tạo được tổ chức tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Riêng các lớp tuyổn sinh tại thành phố Hồ Chí Minh địa điểm tổ chức học chuyển đổi, ôn thi và thi tuyển sinh được tổ chức tại Trường Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh, sổ 136 Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh Phí Tuyển Sinh

 a. Lệ phí đăng ký tuyển sinh:

-         Thí sinh đăng kí dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ: 60.000 đồng/hồ sơ

b. Lệ phí tuyển sình:

-                     Lệ phí thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ: 120.000 đồng/thí sinh (Lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí thi phải nộp cùng hồ sơ).

Theo Thethaohangngay

Viết bình luận: Học viện báo chí và tuyên truyền tuyển sinh thạc sĩ năm 2014

 •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247