Học viện hành chính Quốc gia tuyển sinh thạc sĩ năm 2016 đợt 1

Học viện Hành chính Quốc gia thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2016 như sau:

1. Chuyên ngành tuyển sinh

Hoc vien hanh chinh Quoc gia tuyen sinh thac si nam 2016 dot 1


2. Chỉ tiêu tuyển sinh (dự kiến): 350 chỉ tiêu

3. Hình thức và thòi gian đào tạo

3.1.  Hình thức đào tạo: Tập trung;

3.2.  Thời gian đào tạo: Một năm rưỡi.

4. Đối tượng và điều kiện dự thi

Đối tượng dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ là công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đáp ứng được điều kiện sau:

4.1.  về văn bằng:

a)  Người tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi;

b)    Người tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành dự thi và đã học bổ sung kiến thức đại học ngành của chương trình đại học tại Học viện;

c)     Người tốt nghiệp đại học ngành khác với chuyên ngành Quản lý công và Chính sách công được đăng ký dự thi sau khi đã học bổ sung kiến thức đại học ngành của Học viện;

d)  Người có chứng chỉ chuyển đổi kiến thức để thi cao học chuyên ngành Quản lý công được đăng ký dự thi chuyên ngành Chính sách công;

e)  Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận văn bằng tương đương.

4.2.  về kinh nghiệm công tác chuyên môn:

a)  Người tốt nghiệp đại học thuộc ngành đúng, ngành phù họp và ngành gần được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp;

b)  Người tốt nghiệp đại học ngành khác đăng ký dự thi chuyên ngành Quản lý công và Chính sách công phải có tối thiểu 02 (hai) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi.

4.3.  Lý lịch bản thân rỗ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận;

4.4.   Có đủ sức khoẻ để học tập (trừ đối tượng đăng ký dự thi là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo quy định tại Điểm e Mục 7.1 của Thông báo này).

4.5. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Học viện.

5. Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và ngành khác được đăng tải trên website của Học viện Hành chính Quốc gia: http://www1.napa.vn/

6. Các môn thi tuyển sinh

Thi tuyển sinh 3 môn, cụ thể như sau:

6.1.  Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ A2 (áp dụng chung đối với 04 chuyên ngành);

6.2.  Hai môn thi khác đối với từng chuyên ngành:

a)  Chuyên ngành Quản lý công:

-   Môn 1: Quản lý học đại cương

-   Môn 2: Lý luận hành chính nhà nước

b)  Chuyên ngành Tài chính- Ngân hàng:

-   Môn 1: Kinh tế chính trị

-   Môn 2: Toán kinh tế

c)  Chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính:

-   Môn 1: Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật

-   Môn 2: Luật Hiến pháp

d)  Chuyên ngành Chính sách công:

-   Môn 1: Quản lý học đại cương

-   Môn 2: Những vấn đề cơ bản về chính sách công

6.3.   Thí sinh có năng lực ngoại ngữ đủng với yêu cầu môn thi ngoại ngữ của Học viện thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ:

a)   Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

b)   Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

c)  Có bàng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài;

d) Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ đạt trình độ tối thiểu từ bậc 3/6 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Giám đốc Học viện quy định theo đề nghị của Hội đồng đào tạo hoặc tương đương (Phụ lục II) trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bời một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận.

Học viện tổ chức thẩm định về tính xác thực của chứng chi ngoại ngữ trước khi công nhận tương đương theo Phụ lục ỈI của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành

7. Đối tượng và chính sách ưu tiên

7.1.  Đối tượng ưu tiên:

a)   Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành (Thí sinh nộp Quỵết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thể hiện sự công tác liên tục trong 02 năm);

b)   Thương binh, người hưởng chính sách thương binh (Thí sinh nộp Giấy chứng nhận thương binh hoặc Giấy chứng nhận hưởng chính sách như thương binh);

c)  Con liệt sĩ (Thí sinh nộp Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và Giấy khai sinh);

d)   Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động (Thí sinh nộp Quyết định tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang hoặc Quyết định tặng danh hiệu Anh hùng lao động);

đ) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định tại Điểm a, Khoản này (Thí sinh nộp sổ hộ khẩu gia đình);

e)  Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học (Thí sinh nộp Quyết định ừợ cấp của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và Giấy khai sinh).

7.2.  Mức ưu tiên:

a)   Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại Mục 6.1 của Thông báo này (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn Ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ theo quy định của Thông báo này và cộng một điểm (thang điểm 10) cho môn chủ chốt của chuyên ngành (chuyên ngành Quản lý công: môn Lý luận hành chính nhà nước; chuyên ngành Tài chính Ngân hàng: môn Toán Kinh tế; chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính: môn Luật Hiến pháp; chuyên ngành Chính sách công: môn Những vấn đề cơ bản về chính sách công).

b)  Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên cho một đối tượng.

8. Hồ sơ tuyển sinh

8.1. Nộp hồ sơ theo các danh mục sau:

a)  Đon đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ (theo mẫu);

b)   Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án dân sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận;

c)   02 bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học và chứng chỉ bổ sung kiến thức do Học viện cấp;

d)   02 bản sao công chứng văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, nếu thuộc một trong các trường hợp được miễn thi môn ngoại ngữ (mang theo văn bằng, chứng chỉ gốc để đối chiếu khi tiếp sinh);

đ) Giấy chứng nhận có đủ sức khỏe để học tập của bệnh viện đa khoa;

e)  02 bản sao công chứng các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có);

g)   Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhân sự về kinh nghiệm công tác chuyên môn hoặc bản sao công chứng các quyết định tuyển dụng/ bổ nhiệm/ hợp đồng lao động để xác nhận về kinh nghiệm công tác chuyên môn đối với người tốt nghiệp đại học ngành khác;

h)  06 ảnh 3 X 4 có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh ở mặt sau tùng ảnh;

8.2.  Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: từ ngày 25/12/2015 đến ngày 10/3/2016 (Hồ sơ đăng ký dự thi theo mẫu do Học viện Hành chính Quốc gia phát hành).

8.3. Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ:

a)   Tại Hà Nội: Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia, số 77 đường Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa - Hà Nội; Điện thoại liên hệ: (04) 38.345.883; (04) 37.731.907;

b)  Tại Thành phố Huế: Tổ chuyên quản Sau đại học, Cơ sở Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung, số 201 đường Phan Bội Châu, Thành phố Huế, Điện thoại liên hệ: (054).3.931.612;

c)  Tại Tây Nguyên: Khoa Đào tạo và bồi dưỡng, Phân viện khu vực Tây Nguyên, số 51 đường Phạm Văn Đồng, Thành phố Buôn Mê Thuột, Tỉnh Đắk Lắk; Điện thoại liên hệ: (0500).3.865.804;

d)  Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học, cơ sở Học viện Hành chính Quốc gia, số 10 đường 3/2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh; Điện thoại liên hệ: (08) 38.623.148.

9. Thời gian, địa điểm thỉ tuyển sinh

9.1.  Thời gian thi: ngày 16/4/2016 (Thứ 7) - ngày 17/4/2016 (Chủ nhật).

9.2.  Địa điểm thi:

a)   Tại Hà Nội: Học viện Hành chính Quốc gia, số 77 đường Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa - Hà Nội; Điện thoại liên hệ: (04) 38.359.351;

b)  Tại miền Trung: Cơ sở Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung, số 201 đường Phan Bội Châu, Thành phố Huế; Điện thoại liên hệ: (054).3.895.553;

c)  Tại Tây Nguyên: Phân viện khu vực Tây Nguyên, số 51 đường Phạm Văn Đồng, Thành phố Buôn Mê Thuột, Tinh Đắk Lắk; Điện thoại liên hệ: (0500).3.865.804;

d)   Tại TP. Hồ Chí Minh: Cơ sở Học viện Hành chính Quốc gia, sổ 10 đường 3/2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh; Điện thoại liên hẹ: (08) 38.623.148.

10. Lệ phí thi tuyển sinh

10.1. Lệ phí đăng ký dự thi: 60.000 đồng/hồ sơ;

10.2. Lệ phí thi tuyển sinh: 360.000 đồng/thí sinh;

(Thí sinh nộp lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí thi tuyển sinh cùng hồ sơ).

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Học viện hành chính Quốc gia tuyển sinh thạc sĩ năm 2016 đợt 1

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247