Mã trường THPT tỉnh Lai Châu

Danh sách mã trường THPT tại tỉnh Lai Châu năm 2020 bao gồm các trường: THPT, trung tâm GDTX, THPT dân tộc nội trú

Mã trường THPT tại tỉnh Lai Châu năm 2020

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/Huyện
Tên Quận/Huyện
Trường
Tên Trường Địa Chỉ Khu Vực
07 Lai Châu 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_07   Khu vực 3
07 Lai Châu 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_07   Khu vực 3
07 Lai Châu 01 Thành Phố Lai Châu 001 THPT Chuyên Lê Quý Đôn Phường Đông Phong -TP Lai Châu - tỉnh Lai
Châu
Khu vực 1
07 Lai Châu 01 Thành Phố Lai Châu 002 THPT Thành Phố Lai Châu Phường Đông Phong - TP. Lai Châu - tỉnh Lai
Châu
Khu vực 1
07 Lai Châu 01 Thành Phố Lai Châu 003 THPT Quyết Thắng Xã Sùng Phài- TP Lai Châu - tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 01 Thành Phố Lai Châu 017 PTDTNT Tỉnh Lai Châu Phường Quyết Thắng - TP Lai Châu - tỉnh Lai
Châu
Khu vực 1
07 Lai Châu 01 Thành Phố Lai Châu 028 Trung tâm GDTX tỉnh Lai Châu Phường Quyết Thắng - TP Lai Châu - tỉnh Lai
Châu
Khu vực 1
07 Lai Châu 01 Thành Phố Lai Châu 035 Trung tâm GDTX - Hướng nghiệp
Tỉnh
Phường Quyết Thắng -TP Lai Châu - tỉnh Lai
Châu
Khu vực 1
07 Lai Châu 01 Thành Phố Lai Châu 042 Trường Trung cấp nghề Lai Châu Phường Quyết Thắng - TP Lai Châu - tỉnh Lai
Châu
Khu vực 1
07 Lai Châu 01 Thành Phố Lai Châu 043 CĐ Cộng đồng Lai Châu Phường Quyết Thắng-Thành Phố Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 01 Thành Phố Lai Châu 044 Trường Trung cấp nghề dân tộc nội
trú tỉnh Lai Châu
Thành Phố Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 02 Huyện Tam Đường 004 THPT Bình Lư TT Tam Đường - huyện Tam Đường- Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 02 Huyện Tam Đường 023 PTDTNT huyện Tam Đường TT Tam Đường - huyện Tam Đường - tỉnh Lai
Châu
Khu vực 1
07 Lai Châu 02 Huyện Tam Đường 029 Trung tâm GDTX huyện Tam Đường TT Tam Đường - huyện Tam Đường - tỉnh Lai
Châu
Khu vực 1
07 Lai Châu 02 Huyện Tam Đường 036 Trung tâm GD nghề nghiệp - GD
thường xuyên huyện Tam Đường
TT Tam Đường - huyện Tam Đường - tỉnh Lai
Châu
Khu vực 1
07 Lai Châu 03 Huyện Phong Thổ 005 THPT Phong Thổ TT Phong Thổ - huyện Phong Thổ - tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 03 Huyện Phong Thổ 006 THPT Mường So (Trước ngày
16/12/2019)
Xã Mường So - huyện Phong Thổ - huyện Lai
Châu
Khu vực 1
07 Lai Châu 03 Huyện Phong Thổ 007 THPT Dào San Xã Dào San - huyện Phong Thổ - tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 03 Huyện Phong Thổ 025 PTDTNT huyện Phong Thổ TT Phong Thổ - huyện Phong Thổ - tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 03 Huyện Phong Thổ 030 Trung tâm GDTX huyện Phong Thổ TT Phong Thổ - huyện Phong Thổ - tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 03 Huyện Phong Thổ 037 Trung tâm GD nghề nghiệp - GD
thường xuyên huyện Phong Thổ
TT Phong Thổ - huyện Phong Thổ - tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 04 Huyện Sìn Hồ 008 THPT Sìn Hồ TT Sìn Hồ - huyện Sìn Hồ - tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 04 Huyện Sìn Hồ 009 THPT Nậm Tăm Xã Nậm Tăm - huyện Sìn Hồ - tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 04 Huyện Sìn Hồ 019 PTDTNT  huyện Sìn Hồ TT Sìn Hồ - huyện Sìn Hồ - tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 04 Huyện Sìn Hồ 021 DTNT THPT huyện Sìn Hồ TT Sìn Hồ - huyện Sìn Hồ - tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 04 Huyện Sìn Hồ 031 Trung tâm GDTX huyện Sìn Hồ Xã Phăng Xô Lin - huyện Sìn Hồ - tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 04 Huyện Sìn Hồ 038 Trung tâm GD nghề nghiệp - GD
thường xuyên huyện Sìn Hồ
Xã Phăng Xô Lin - huyện Sìn Hồ - tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 05 Huyện Mường Tè 010 THPT Mường Tè TT Mường Tè - huyện Mường Tè - tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 05 Huyện Mường Tè 018 THPT Dân tộc Nội trú Ka Lăng Xã Ka Lăng - huyện Mường Tè - tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 05 Huyện Mường Tè 027 PTDTNT huyện Mường Tè TT Mường Tè - huyện Mường Tè - tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 05 Huyện Mường Tè 032 Trung tâm GDTX huyện Mường Tè TT Mường Tè - huyện Mường Tè - tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 05 Huyện Mường Tè 039 Trung tâm GD nghề nghiệp - GD
thường xuyên huyện Mường Tè
TT Mường Tè - huyện Mường Tè - tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 06 Huyện Than Uyên 011 THPT Than Uyên TT Than Uyên - huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 06 Huyện Than Uyên 012 THPT Mường Than Xã Phúc Than - huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 06 Huyện Than Uyên 013 THPT Mường Kim Xã Mường Kim - huyện Than Uyên - tỉnh Lai
Châu
Khu vực 1
07 Lai Châu 06 Huyện Than Uyên 020 PTDTNT huyện Than Uyên TT Than Uyên - huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 06 Huyện Than Uyên 022 DTNT THPT huyện Than  Uyên TT Than Uyên - huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 06 Huyện Than Uyên 033 Trung tâm GDTX huyện Than Uyên TT Than Uyên - huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 06 Huyện Than Uyên 040 Trung tâm GD nghề nghiệp - GD
thường xuyên huyện Than Uyên
TT Than Uyên - huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 07 Huyện Tân Uyên 014 THPT Tân Uyên TT Tân Uyên - huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 07 Huyện Tân Uyên 015 THPT Trung Đồng (Trước ngày
16/12/2019)
Xã Trung Đồng - huyện Tân Uyên - tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 07 Huyện Tân Uyên 026 PTDTNT huyện Tân Uyên TT Tân Uyên - huyện Tân Uyên - tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 07 Huyện Tân Uyên 034 Trung tâm GDTX huyện Tân Uyên TT Tân Uyên - huyện Tân Uyên - tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 07 Huyện Tân Uyên 041 Trung tâm GD nghề nghiệp - GD
thường xuyên huyện Tân Uyên
TT Tân Uyên - Tân Uyên - tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 08 Huyện Nậm Nhùn 016 THPT Nậm Nhùn Thị trấn Nậm Nhùn - huyện Nậm Nhùn - tỉnh Lai
Châu
Khu vực 1
07 Lai Châu 08 Huyện Nậm Nhùn 024 DTNT THPT huyện Nậm Nhùn TT Nậm Nhùn - huyện Nậm Nhùn - tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 08 Huyện Nậm Nhùn 046 Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Nậm Nhùn
TT Nậm Nhùn huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu Khu vực 1

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Mã trường THPT tỉnh Lai Châu

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!