Mã trường THPT tỉnh Lai Châu

Danh sách mã trường THPT tại tỉnh Lai Châu năm 2020 bao gồm các trường: THPT, trung tâm GDTX, THPT dân tộc nội trú

Mã trường THPT tại tỉnh Lai Châu năm 2020

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/Huyện
Tên Quận/Huyện
Trường
Tên Trường Địa Chỉ Khu Vực
07 Lai Châu 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_07   Khu vực 3
07 Lai Châu 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_07   Khu vực 3
07 Lai Châu 01 Thành Phố Lai Châu 001 THPT Chuyên Lê Quý Đôn Phường Đông Phong -TP Lai Châu - tỉnh Lai
Châu
Khu vực 1
07 Lai Châu 01 Thành Phố Lai Châu 002 THPT Thành Phố Lai Châu Phường Đông Phong - TP. Lai Châu - tỉnh Lai
Châu
Khu vực 1
07 Lai Châu 01 Thành Phố Lai Châu 003 THPT Quyết Thắng Xã Sùng Phài- TP Lai Châu - tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 01 Thành Phố Lai Châu 017 PTDTNT Tỉnh Lai Châu Phường Quyết Thắng - TP Lai Châu - tỉnh Lai
Châu
Khu vực 1
07 Lai Châu 01 Thành Phố Lai Châu 028 Trung tâm GDTX tỉnh Lai Châu Phường Quyết Thắng - TP Lai Châu - tỉnh Lai
Châu
Khu vực 1
07 Lai Châu 01 Thành Phố Lai Châu 035 Trung tâm GDTX - Hướng nghiệp
Tỉnh
Phường Quyết Thắng -TP Lai Châu - tỉnh Lai
Châu
Khu vực 1
07 Lai Châu 01 Thành Phố Lai Châu 042 Trường Trung cấp nghề Lai Châu Phường Quyết Thắng - TP Lai Châu - tỉnh Lai
Châu
Khu vực 1
07 Lai Châu 01 Thành Phố Lai Châu 043 CĐ Cộng đồng Lai Châu Phường Quyết Thắng-Thành Phố Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 01 Thành Phố Lai Châu 044 Trường Trung cấp nghề dân tộc nội
trú tỉnh Lai Châu
Thành Phố Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 02 Huyện Tam Đường 004 THPT Bình Lư TT Tam Đường - huyện Tam Đường- Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 02 Huyện Tam Đường 023 PTDTNT huyện Tam Đường TT Tam Đường - huyện Tam Đường - tỉnh Lai
Châu
Khu vực 1
07 Lai Châu 02 Huyện Tam Đường 029 Trung tâm GDTX huyện Tam Đường TT Tam Đường - huyện Tam Đường - tỉnh Lai
Châu
Khu vực 1
07 Lai Châu 02 Huyện Tam Đường 036 Trung tâm GD nghề nghiệp - GD
thường xuyên huyện Tam Đường
TT Tam Đường - huyện Tam Đường - tỉnh Lai
Châu
Khu vực 1
07 Lai Châu 03 Huyện Phong Thổ 005 THPT Phong Thổ TT Phong Thổ - huyện Phong Thổ - tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 03 Huyện Phong Thổ 006 THPT Mường So (Trước ngày
16/12/2019)
Xã Mường So - huyện Phong Thổ - huyện Lai
Châu
Khu vực 1
07 Lai Châu 03 Huyện Phong Thổ 007 THPT Dào San Xã Dào San - huyện Phong Thổ - tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 03 Huyện Phong Thổ 025 PTDTNT huyện Phong Thổ TT Phong Thổ - huyện Phong Thổ - tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 03 Huyện Phong Thổ 030 Trung tâm GDTX huyện Phong Thổ TT Phong Thổ - huyện Phong Thổ - tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 03 Huyện Phong Thổ 037 Trung tâm GD nghề nghiệp - GD
thường xuyên huyện Phong Thổ
TT Phong Thổ - huyện Phong Thổ - tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 04 Huyện Sìn Hồ 008 THPT Sìn Hồ TT Sìn Hồ - huyện Sìn Hồ - tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 04 Huyện Sìn Hồ 009 THPT Nậm Tăm Xã Nậm Tăm - huyện Sìn Hồ - tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 04 Huyện Sìn Hồ 019 PTDTNT  huyện Sìn Hồ TT Sìn Hồ - huyện Sìn Hồ - tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 04 Huyện Sìn Hồ 021 DTNT THPT huyện Sìn Hồ TT Sìn Hồ - huyện Sìn Hồ - tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 04 Huyện Sìn Hồ 031 Trung tâm GDTX huyện Sìn Hồ Xã Phăng Xô Lin - huyện Sìn Hồ - tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 04 Huyện Sìn Hồ 038 Trung tâm GD nghề nghiệp - GD
thường xuyên huyện Sìn Hồ
Xã Phăng Xô Lin - huyện Sìn Hồ - tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 05 Huyện Mường Tè 010 THPT Mường Tè TT Mường Tè - huyện Mường Tè - tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 05 Huyện Mường Tè 018 THPT Dân tộc Nội trú Ka Lăng Xã Ka Lăng - huyện Mường Tè - tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 05 Huyện Mường Tè 027 PTDTNT huyện Mường Tè TT Mường Tè - huyện Mường Tè - tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 05 Huyện Mường Tè 032 Trung tâm GDTX huyện Mường Tè TT Mường Tè - huyện Mường Tè - tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 05 Huyện Mường Tè 039 Trung tâm GD nghề nghiệp - GD
thường xuyên huyện Mường Tè
TT Mường Tè - huyện Mường Tè - tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 06 Huyện Than Uyên 011 THPT Than Uyên TT Than Uyên - huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 06 Huyện Than Uyên 012 THPT Mường Than Xã Phúc Than - huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 06 Huyện Than Uyên 013 THPT Mường Kim Xã Mường Kim - huyện Than Uyên - tỉnh Lai
Châu
Khu vực 1
07 Lai Châu 06 Huyện Than Uyên 020 PTDTNT huyện Than Uyên TT Than Uyên - huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 06 Huyện Than Uyên 022 DTNT THPT huyện Than  Uyên TT Than Uyên - huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 06 Huyện Than Uyên 033 Trung tâm GDTX huyện Than Uyên TT Than Uyên - huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 06 Huyện Than Uyên 040 Trung tâm GD nghề nghiệp - GD
thường xuyên huyện Than Uyên
TT Than Uyên - huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 07 Huyện Tân Uyên 014 THPT Tân Uyên TT Tân Uyên - huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 07 Huyện Tân Uyên 015 THPT Trung Đồng (Trước ngày
16/12/2019)
Xã Trung Đồng - huyện Tân Uyên - tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 07 Huyện Tân Uyên 026 PTDTNT huyện Tân Uyên TT Tân Uyên - huyện Tân Uyên - tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 07 Huyện Tân Uyên 034 Trung tâm GDTX huyện Tân Uyên TT Tân Uyên - huyện Tân Uyên - tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 07 Huyện Tân Uyên 041 Trung tâm GD nghề nghiệp - GD
thường xuyên huyện Tân Uyên
TT Tân Uyên - Tân Uyên - tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 08 Huyện Nậm Nhùn 016 THPT Nậm Nhùn Thị trấn Nậm Nhùn - huyện Nậm Nhùn - tỉnh Lai
Châu
Khu vực 1
07 Lai Châu 08 Huyện Nậm Nhùn 024 DTNT THPT huyện Nậm Nhùn TT Nậm Nhùn - huyện Nậm Nhùn - tỉnh Lai Châu Khu vực 1
07 Lai Châu 08 Huyện Nậm Nhùn 046 Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Nậm Nhùn
TT Nậm Nhùn huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu Khu vực 1

Theo TTHN

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Viết bình luận: Mã trường THPT tỉnh Lai Châu

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!