Mã trường THPT tỉnh Quảng Bình

Tất cả mã trường THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên tại tỉnh Quảng Bình năm 2020 có mã như sau:

Danh sách mã trường THPT tại tỉnh Quảng Bình 2020

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/Huyện
Tên Quận/Huyện
Trường
Tên Trường Địa Chỉ Khu Vực
31 Quảng Bình 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_31   Khu vực 3
31 Quảng Bình 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_31   Khu vực 3
31 Quảng Bình 01 Thành phố Đồng Hới 002 THPT Đào Duy Từ Phường Đồng Mỹ, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng
Bình
Khu vực 2
31 Quảng Bình 01 Thành phố Đồng Hới 003 THPT Đồng Hới Phường Đồng Sơn, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng
Bình
Khu vực 2
31 Quảng Bình 01 Thành phố Đồng Hới 004 THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2
31 Quảng Bình 01 Thành phố Đồng Hới 005 THPT Phan Đình Phùng Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2
31 Quảng Bình 01 Thành phố Đồng Hới 006 Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình Khu vực 2
31 Quảng Bình 01 Thành phố Đồng Hới 007 TT GD-DN Đồng Hới Xã Đức Ninh, TP. Đồng Hới, Quảng Bình Khu vực 2
31 Quảng Bình 01 Thành phố Đồng Hới 049 Cao đẳng nghề Quảng Bình Phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2
31 Quảng Bình 01 Thành phố Đồng Hới 050 TC nghề số 9 Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2
31 Quảng Bình 01 Thành phố Đồng Hới 057 THCS và THPT Chu Văn An Phường Phú Hải, Tp. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2
31 Quảng Bình 01 Thành phố Đồng Hới 601 TT GDTX Đồng Hới Phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình Khu vực 2
31 Quảng Bình 01 Thành phố Đồng Hới 602 TT KTTH HN-DN Đồng Hới Xã Đức Ninh, TP. Đồng Hới, Quảng Bình Khu vực 2
31 Quảng Bình 01 Thành phố Đồng Hới 620 THPT Chuyên Quảng Bình Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2
31 Quảng Bình 01 Thành phố Đồng Hới 621 Cao đẳng Sư phạm Quảng Bình Phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2
31 Quảng Bình 02 Huyện Tuyên Hóa 009 THPT Tuyên Hoá TT. Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng
Bình
Khu vực 1
31 Quảng Bình 02 Huyện Tuyên Hóa 010 THPT Lê Trực Xã Tiến Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng
Bình
Khu vực 1
31 Quảng Bình 02 Huyện Tuyên Hóa 011 THPT Phan Bội Châu Xã Phong Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng
Bình
Khu vực 1
31 Quảng Bình 02 Huyện Tuyên Hóa 012 THCS và THPT Bắc Sơn Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng
Bình
Khu vực 1
31 Quảng Bình 02 Huyện Tuyên Hóa 013 TT GD-DN Tuyên Hoá TT. Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng
Bình
Khu vực 1
31 Quảng Bình 02 Huyện Tuyên Hóa 603 TT GDTX Tuyên Hóa TT. Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng
Bình
Khu vực 1
31 Quảng Bình 02 Huyện Tuyên Hóa 604 TT KTTH HN-DN Tuyên Hóa TT. Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng
Bình
Khu vực 1
31 Quảng Bình 03 Huyện Minh Hóa 015 THPT Minh Hoá TT. Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 1
31 Quảng Bình 03 Huyện Minh Hóa 016 THCS và THPT Hoá Tiến Xã Hóa Tiến, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 1
31 Quảng Bình 03 Huyện Minh Hóa 017 TT GD-DN Minh Hoá Xã Yên Hóa, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 1
31 Quảng Bình 03 Huyện Minh Hóa 046 THCS và THPT Trung Hoá Xã Trung Hóa, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng
Bình
Khu vực 1
31 Quảng Bình 03 Huyện Minh Hóa 605 TT GDTX Minh Hóa TT. Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 1
31 Quảng Bình 03 Huyện Minh Hóa 606 TT KTTH HN-DN Minh Hóa TT. Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 1
31 Quảng Bình 04 Huyện Quảng Trạch 021 THPT Quang Trung Xã Quảng Phú, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng
Bình
Khu vực 1
31 Quảng Bình 04 Huyện Quảng Trạch 059 THPT Quang Trung Xã Quảng Phú, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng
Bình
Khu vực 2 NT
31 Quảng Bình 04 Huyện Quảng Trạch 607 THPT số 1 Quảng Trạch TT. Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch (cũ), Tỉnh
Quảng Bình
Khu vực 2 NT
31 Quảng Bình 04 Huyện Quảng Trạch 608 THPT số 2 Quảng Trạch Xã Quảng Hòa, Huyện Quảng Trạch (cũ), Tỉnh
Quảng Bình
Khu vực 2 NT
31 Quảng Bình 04 Huyện Quảng Trạch 609 THPT số 4 Quảng Trạch TT. Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch (cũ), Tỉnh
Quảng Bình
Khu vực 2 NT
31 Quảng Bình 04 Huyện Quảng Trạch 610 TT GDTX Quảng Trạch Xã Quảng Long, Huyện Quảng Trạch (cũ), Tỉnh
Quảng Bình
Khu vực 2 NT
31 Quảng Bình 04 Huyện Quảng Trạch 611 TT KTTH HN-DN Quảng Trạch TT. Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch (cũ), Tỉnh
Quảng Bình
Khu vực 2 NT
31 Quảng Bình 04 Huyện Quảng Trạch 618 THPT Số 3 Quảng Trạch Xã Quảng Phú, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng
Bình
Khu vực 1
31 Quảng Bình 05 Huyện Bố Trạch 025 THPT số 1 Bố Trạch TT. Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2 NT
31 Quảng Bình 05 Huyện Bố Trạch 026 THPT số 2 Bố Trạch Xã Cự Nẫm, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2 NT
31 Quảng Bình 05 Huyện Bố Trạch 027 THPT số 3 Bố Trạch Xã Bắc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2 NT
31 Quảng Bình 05 Huyện Bố Trạch 028 THPT số 5 Bố Trạch TT. Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2 NT
31 Quảng Bình 05 Huyện Bố Trạch 029 THCS và THPT Việt Trung TT. NT Việt Trung, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng
Bình
Khu vực 1
31 Quảng Bình 05 Huyện Bố Trạch 030 THPT số 4 Bố trạch Xã Phúc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng
Bình
Khu vực 1
31 Quảng Bình 05 Huyện Bố Trạch 031 TT GD-DN Bố Trạch Xã Trung Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng
Bình
Khu vực 2 NT
31 Quảng Bình 05 Huyện Bố Trạch 052 THPT Lê Quý Đôn TT. Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2 NT
31 Quảng Bình 05 Huyện Bố Trạch 053 THPT Hùng Vương Xã Cự Nẫm, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2 NT
31 Quảng Bình 05 Huyện Bố Trạch 054 THPT Trần Phú Xã Bắc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2 NT
31 Quảng Bình 05 Huyện Bố Trạch 055 THPT Nguyễn Trãi Xã Phúc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng
Bình
Khu vực 1
31 Quảng Bình 05 Huyện Bố Trạch 056 THPT Ngô Quyền TT. Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2 NT
31 Quảng Bình 05 Huyện Bố Trạch 612 TT GDTX Bố Trạch TT. Hoàn Lão,Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2 NT
31 Quảng Bình 05 Huyện Bố Trạch 613 TT KTTH HN-DN Bố Trạch TT. Hoàn Lão,Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2 NT
31 Quảng Bình 06 Huyện Quảng Ninh 033 THPT Quảng Ninh Xã Xuân Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng
Bình
Khu vực 2 NT
31 Quảng Bình 06 Huyện Quảng Ninh 034 THPT Ninh Châu Xã Võ Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng
Bình
Khu vực 2 NT
31 Quảng Bình 06 Huyện Quảng Ninh 035 TT GD-DN Quảng Ninh Xã Gia Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng
Bình
Khu vực 2 NT
31 Quảng Bình 06 Huyện Quảng Ninh 036 THPT Nguyễn Hữu Cảnh Xã Hiền Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng
Bình
Khu vực 2 NT
31 Quảng Bình 06 Huyện Quảng Ninh 058 THPT Nguyễn Hữu Cảnh (Trước
2019), khu vực ưu tiên là KV1
Xã Hiền Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng
Bình
Khu vực 1
31 Quảng Bình 06 Huyện Quảng Ninh 061 THPT Nguyễn Hữu Cảnh (Từ 2019),khu vực ưu tiên mới (không
còn là KV1 nữa)
Xã Hiền Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2 NT
31 Quảng Bình 06 Huyện Quảng Ninh 614 TT GDTX Quảng Ninh TT. Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng
Bình
Khu vực 2 NT
31 Quảng Bình 06 Huyện Quảng Ninh 615 TT KTTH HN-DN Quảng Ninh Xã Gia Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng
Bình
Khu vực 2 NT
31 Quảng Bình 07 Huyện Lệ Thủy 038 THPT Lệ Thuỷ TT. Kiến Giang, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng
Bình
Khu vực 2 NT
31 Quảng Bình 07 Huyện Lệ Thủy 039 THPT Hoàng Hoa Thám TT. NT Lệ Ninh, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng
Bình
Khu vực 1
31 Quảng Bình 07 Huyện Lệ Thủy 040 THPT Trần Hưng Đạo Xã Hưng Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 1
31 Quảng Bình 07 Huyện Lệ Thủy 041 THPT Nguyễn Chí Thanh TT. Kiến Giang, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng
Bình
Khu vực 2 NT
31 Quảng Bình 07 Huyện Lệ Thủy 042 TT GD-DN Lệ Thuỷ TT. Kiến Giang, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng
Bình
Khu vực 2 NT
31 Quảng Bình 07 Huyện Lệ Thủy 043 THPT KT Lệ Thuỷ Xã Phong Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng
Bình
Khu vực 2 NT
31 Quảng Bình 07 Huyện Lệ Thủy 045 THCS và THPT Dương Văn An Xã Thanh Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng
Bình
Khu vực 2 NT
31 Quảng Bình 07 Huyện Lệ Thủy 616 TT GDTX Lệ Thủy TT. Kiến Giang, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng
Bình
Khu vực 2 NT
31 Quảng Bình 07 Huyện Lệ Thủy 617 TT KTTH HN-DN Lệ Thủy Xã Mai Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2 NT
31 Quảng Bình 08 Thị xã Ba Đồn 019 THPT Lương Thế Vinh Phường Ba Đồn, TX. Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2
31 Quảng Bình 08 Thị xã Ba Đồn 020 THPT Lê Hồng Phong Xã Quảng Hòa, TX. Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2
31 Quảng Bình 08 Thị xã Ba Đồn 022 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Phường Ba Đồn, TX. Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2
31 Quảng Bình 08 Thị xã Ba Đồn 023 TT GD-DN Quảng Trạch Phường Quảng Long, TX. Ba Đồn, Tỉnh Quảng
Bình
Khu vực 2
31 Quảng Bình 08 Thị xã Ba Đồn 044 THPT Lê Lợi Xã Quảng Lộc, TX. Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 1
31 Quảng Bình 08 Thị xã Ba Đồn 051 TT GD-DN Ba Đồn Phường Ba Đồn, TX. Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2
31 Quảng Bình 08 Thị xã Ba Đồn 060 THPT Lê Lợi Xã Quảng Lộc, TX. Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2
31 Quảng Bình 08 Thị xã Ba Đồn 619 THPT Số 5 Quảng Trạch Xã Quảng Lộc, Huyện Quảng Trạch (cũ), Tỉnh
Quảng Bình
Khu vực 1

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Mã trường THPT tỉnh Quảng Bình

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!