Mã trường THPT tỉnh Yên Bái

Danh sách mã trường THPT trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2019 của tất cả các huyện.

Danh sách mã trường THPT tỉnh Yên Bái 2019

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN

Học sinh chú ý đây là thông tin mã trường THPT từ Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên năm 2019 mã của một số trường thay đổi mà Bộ hiện chưa cập nhật, để chắc chắn các em hỏi lại nhà trường trước khi làm hồ sơ để tránh việc điền sai thông tin. 


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/ Huyện
Tên Quận/Huyện Mã Trường Tên Trường Địa Chỉ Khu vực
13 Yên Bái 00 Sở Giáo dục và Đào
tạo
800 Học ở nước ngoài_13   Khu vực 3
13 Yên Bái 00 Sở Giáo dục và Đào
tạo
900 Quân nhân, Công an tại
ngũ_13
  Khu vực 3
13 Yên Bái 01 Thành phố Yên Bái 001 THPT Chuyên Nguyễn
Tất Thành
P.Yên Thịnh -TP Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 01 Thành phố Yên Bái 002 THPT Nguyễn Huệ P.Đồng Tâm -TP Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 01 Thành phố Yên Bái 003 THPT Lý Thường Kiệt P.Hồng Hà -TP Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 01 Thành phố Yên Bái 004 PT Dân tộc nội trú THPT
Tỉnh Yên Bái
P.Đồng Tâm -TP Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 01 Thành phố Yên Bái 005 THPT Hoàng Quốc Việt Xã Giới Phiên - TP Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 01 Thành phố Yên Bái 006 THPT Đồng Tâm P.Đồng Tâm -TP Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 01 Thành phố Yên Bái 007 TTGDTX tỉnh P.Đồng Tâm -TP Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 01 Thành phố Yên Bái 008 TT DN-GDTX TP Yên
Bái
P.Nguyễn Phúc - TP Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 01 Thành phố Yên Bái 009 Trung cấp Kinh tế - Kỹ
thuật Yên Bái
P. Yên Thịnh -TP Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 01 Thành phố Yên Bái 039 Cao đẳng nghề Yên Bái Xã Văn Phú - TP Yên Bái - Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 01 Thành phố Yên Bái 040 Cao đẳng Y tế Yên Bái Phường Yên Ninh - TP Yên Bái - Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 01 Thành phố Yên Bái 041 TT GDNN-GDTX TP
Yên Bái
P.Nguyễn Phúc - TP Yên Bái - Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 01 Thành phố Yên Bái 050 Bán công Phan Bội Châu Phường Đồng Tâm - TP Yên Bái - Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 01 Thành phố Yên Bái 051 THPT BC Phan Chu Trinh Phường Nguyễn Phúc - TP Yên Bái - Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 02 Thị xã Nghĩa Lộ 010 THPT Nghĩa Lộ P. Tân An -TX Nghĩa Lộ Khu vực 1
13 Yên Bái 02 Thị xã Nghĩa Lộ 011 THPT Nguyễn Trãi P. Pú Trạng -TX Nghĩa Lộ Khu vực 1
13 Yên Bái 02 Thị xã Nghĩa Lộ 012 PT DTNT THPT Miền
Tây
P. Pú Trạng -TX Nghĩa Lộ Khu vực 1
13 Yên Bái 02 Thị xã Nghĩa Lộ 013 TT GDTX-HNDN Tx
Nghĩa Lộ
P. Pú Trạng-TX Nghĩa Lộ Khu vực 1
13 Yên Bái 02 Thị xã Nghĩa Lộ 037 Trung cấp Nghề DTNT
Nghĩa Lộ
P. Pú Trạng, TX Nghĩa Lộ, Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 02 Thị xã Nghĩa Lộ 048 Trung cấp DTNT Nghĩa
Lộ
P. Pú Trạng - TX Nghĩa Lộ - Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 03 Huyện Văn Yên 014 THPT Chu Văn An TT. Mậu A -Văn Yên Khu vực 1
13 Yên Bái 03 Huyện Văn Yên 015 THPT Nguyễn Lương
Bằng
Xã An Thịnh -Văn Yên Khu vực 1
13 Yên Bái 03 Huyện Văn Yên 016 THPT Trần Phú Xã An Bình - Huyện Văn Yên Khu vực 1
13 Yên Bái 03 Huyện Văn Yên 017 TT DN-GDTX Huyện
Văn Yên
TT. Mậu A- huyệnVăn Yên Khu vực 1
13 Yên Bái 03 Huyện Văn Yên 045 TT GDNN-GDTX Huyện
Văn Yên
TT. Mậu A - Huyện Văn Yên - Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 03 Huyện Văn Yên 053 THPT BC Nguyễn
Khuyến
Thị trấn Mậu A - Huyện Văn Yên - Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 04 Huyện Yên Bình 018 THPT Cảm Ân Xã Cảm Ân -Yên Bình Khu vực 1
13 Yên Bái 04 Huyện Yên Bình 019 THPT Trần Nhật Duật TT. Yên Bình -Yên Bình Khu vực 1
13 Yên Bái 04 Huyện Yên Bình 020 THPT Thác Bà TT. Thác Bà -Yên Bình Khu vực 1
13 Yên Bái 04 Huyện Yên Bình 021 THPT Cảm Nhân Xã Cảm Nhân -Yên Bình Khu vực 1
13 Yên Bái 04 Huyện Yên Bình 022 TT DN-GDTX Huyện
Yên Bình
TT. Yên Bình - huyện Yên Bình Khu vực 1
13 Yên Bái 04 Huyện Yên Bình 042 TT GDNN-GDTX Huyện
Yên Bình
TT. Yên Bình - Yên Bình - Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 05 Huyện Mù Cang
Chải
023 THPT Mù Cang Chải TT. Mù Cang Chải - Mù Cang Chải Khu vực 1
13 Yên Bái 05 Huyện Mù Cang
Chải
024 TT DN-GDTX H. Mù
Cang Chải
TT. Mù Cang Chải - Mù Cang Chải Khu vực 1
13 Yên Bái 05 Huyện Mù Cang
Chải
047 TT GDNN-GDTX Huyện
Mù Cang Chải
TT. Mù Cang Chải - Huyện Mù Cang Chải - Yên
Bái
Khu vực 1
13 Yên Bái 06 Huyện Văn Chấn 025 THPT Văn Chấn Xã Cát Thịnh -Văn Chấn Khu vực 1
13 Yên Bái 06 Huyện Văn Chấn 026 THPT Sơn Thịnh Xã Sơn Thịnh -Văn Chấn Khu vực 1
13 Yên Bái 06 Huyện Văn Chấn 027 TT DN-GDTX Huyện
Văn Chấn
Xã Sơn Thịnh -Văn Chấn Khu vực 1
13 Yên Bái 06 Huyện Văn Chấn 044 TT GDNN-GDTX Huyện
Văn Chấn
Xã Sơn Thịnh - huyện Văn Chấn - Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 07 Huyện Trấn Yên 028 THPT Lê Quý Đôn TT. Cổ Phúc -Trấn Yên Khu vực 1
13 Yên Bái 07 Huyện Trấn Yên 029 PT Liên cấp 2+3 Trấn
Yên II
Xã Hưng Khánh - Trấn Yên Khu vực 1
13 Yên Bái 07 Huyện Trấn Yên 030 TT DN-GDTX Huyện
Trấn Yên
TT. Cổ Phúc -Trấn Yên Khu vực 1
13 Yên Bái 07 Huyện Trấn Yên 043 TT GDNN-GDTX Huyện
Trấn Yên
TT. Cổ Phúc -Trấn Yên - Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 07 Huyện Trấn Yên 052 THPT BC Nguyễn Du Thị trấn Cổ Phúc - Huyện Trấn Yên - Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 08 Huyện Trạm Tấu 031 THPT Trạm Tấu TT. Trạm Tấu - Trạm Tấu Khu vực 1
13 Yên Bái 08 Huyện Trạm Tấu 032 TT DN-GDTX Huyện
Trạm Tấu
TT. Trạm Tấu -Trạm Tấu Khu vực 1
13 Yên Bái 08 Huyện Trạm Tấu 046 TT GDNN-GDTX Huyện
Trạm Tấu
TT. Trạm Tấu - Huyện Trạm Tấu - Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 09 Huyện Lục Yên 033 THPT Mai Sơn Xã Mai Sơn - Lục Yên Khu vực 1
13 Yên Bái 09 Huyện Lục Yên 034 THPT Hoàng Văn Thụ TT. Yên Thế - Lục Yên Khu vực 1
13 Yên Bái 09 Huyện Lục Yên 035 THPT Hồng Quang Xã Động Quan - Lục Yên Khu vực 1
13 Yên Bái 09 Huyện Lục Yên 036 TT GDTX-HNDN Hồ
Tùng Mậu
TT. Yên Thế - Lục Yên Khu vực 1
13 Yên Bái 09 Huyện Lục Yên 038 Trung cấp Nghề Lục Yên TT. Yên Thế, H. Lục Yên, Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 09 Huyện Lục Yên 049 Trung cấp Lục Yên Thị trấn Yên Thế - Huyện Lục Yên - Yên Bái Khu vực 1

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

1 bình luận: Mã trường THPT tỉnh Yên Bái

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!