Mức thu học phí Học viện Báo chí và tuyên truyền năm 2016

Học viện báo chí và tuyên truyền thông báo về việc thu học phí các lớp đại học chính quy năm học 2016 - 2017 cụ thể như sau:

1- Mức thu học phí học phí năm học 2016-2017 dành cho sinh viên các lớp đại học chính quy tập trung cấp bằng đại học thứ nhất và thứ hai cụ thể như sau:

  • Khóa 33: nộp tiền theo hình thức niên chế 6.700.000đ/l năm học. Sinh viên có

thể nộp làm 2 kỳ, mồi kỳ 3.350.000đ/1 học kỳ (5 tháng).

  • Các khóa 34, 35, 35B, 36 và 36B nộp tiền học phí theo hình ĩhức tín chỉ. Cách

tính:

(1)  Số tiền học phí phái nộp/ 1 học kỳ = [Mức thu/ 1 tín chỉ] (x) [Số tín chỉ đăng ký thực học/1 học kỳ]

Mức thu học phí/1 tín chỉ

MỨC THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2016-2017 CÁC HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY THEO HÌNH THỨC TÍN CHỈ

(Theo Quyết định sể 2392/QĐ-HVBC& TT ngày 2/8/2016)

Stt

Khóa lớp

Mức thu/1 tín

chỉ (đồng)

Ghi chú

1

K 34

Các lớp khôi lý luận (trừ lớp Xây dựng Đàng)

196.300

 

Lóp Xây dựng Đảng

194.800

 

Các lớp khôi nghiệp vụ (trừ lớp Ngôn ngừ Anh)

199.300

 

Lớp Ngôn ngừ Anh

191.800

 

2

K 35

Các lớp khôi lý luận (trừ lớp Xây dựng Đảng)

216.300

 

Lcrp Xây dưng Đảng

214.600

 

Các lớp khôi nghiệp vụ (trừ lớp Ngôn ngữ Anh)

219.600

 

Lóp Ngôn ngữ Anh

211.400

 

3

K 36

Các lớp khôi lý luận (trừ lớp Xây dựng Đàng)

239.000

 

Lóp Xây dựng Đàng

237.400

 

Các lớp khôi nghiệp vụ (trừ lớp Ngôn ngữ Anh) . •

242.900

 

Lớp Ngôn ngừ Anh

233.800

 

4

K35B

Các lớp khôi nghiệp.yụ (trong giờ hành chính) '

194.000

 

Cácựóp.khôi nghiệp vụ (ngoài giờ hành chính)* 

291.000

 

Các lớp khôi lý luận (trong giờ hành chính)

185.500

 

Các lớp khôi lý luận (ngoài giờ hành chính)

278.000

 

5

K36B

Các lớp khôi nghiệp vụ (trong giờ hành chính)

217.000

 

Các lớp khôi nghiệp vụ (ngoài giờ hành chính)

325.500

 

Các lớp khôi lý luận (trong giờ hành chính)

207.000

 

Các lớp khôi lý luận (ngoài giờ hành chính)

310.500

 

2. Sinh viên nộp học phí vào tài khoản của nhà trường qua hệ thống ngân hàng Vietinbank.

3- Thời hạn nộp học phí kỳ I năm học 2016-2017: từ ngày 20/08/2016 đến ngày 20/09/2016.

4- Thời hạn nộp học phí kỳ II và học hè năm học 2016-2017: từ ngày 01/03/2017 đến ngày 31 /03/2017.

5-  Sinh viên thuộc diện miễn 100% học phí; sv học các chuycn ngành CNXH, Triết, Tư tường HCM, Lịch sử Đàng, Giáo dục lý luận chính trị, KTCT không phải nộp học phí. Những trường hợp đã nộp, sau khi đối chiếu với ngân hàng, phòng Ke hoạch- Tài vụ sẽ phổi hợp với phòng Công tác chính trị làm thủ tục chi trà lại sau (Sinh viên theo dối thông báo trên Website nhà trường).

Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền yêu cầu các khoa, phòng, ban chức năng và sinh viên các lớp tồ chức thực hiện nghiêm túc Thông báo này. Những trường hợp không nộp học phí sẽ xử lý theo quy chế hiện hành.

Theo học viện báo chí và tuyên truyền

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Mức thu học phí Học viện Báo chí và tuyên truyền năm 2016

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học