Nội dung ôn tập giữa kì 1 lớp 11 môn Hóa 2021 - THPT Trần Phú

Trường THPT Trần Phú, Hoàn Kiếm hướng dẫn ôn tập giữa học kì 1 môn Hóa năm học 2021 - 2022 lớp 11 được cập nhật chi tiết dưới đây.

Nội dung ôn tập giữa kì 1 lớp 11 môn Hóa 2021 - THPT Trần Phú

Câu 18: Có 4 lọ đựng 4 dung dịch mất nhãn là: (NH4)2SO4, NaNO3, K2CO3, NH4NO3. Nếu chỉ được phép dùng một chất làm thuốc thử thì có thể chọn chất nào trong các chất sau?

A. Dung dịch H2SO4.            B. Dung dịch AgNO3.

C. Dung dịch NaOH.              D. Dung dịch Ba(OH)2.

Câu 19: Chọn câu đúng trong số các câu sau đây?

A. Giá trị pH tăng thì độ axit tăng.        B. Giá trị pH tăng thì độ axit giảm.

C. Dung dịch pH > 7: làm quỳ tím hoá đỏ.

D. Dung dịch pH < 7: làm quỳ tím hóa xanh.

Noi dung on tap giua ki 1 lop 11 mon Hoa 2021 - THPT Tran Phu

Noi dung on tap giua ki 1 lop 11 mon Hoa 2021 - THPT Tran Phu

Theo TTHN

Viết bình luận: Nội dung ôn tập giữa kì 1 lớp 11 môn Hóa 2021 - THPT Trần Phú

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!