Phương án tuyển sinh Đại học Tôn Đức Thắng năm 2018

Năm 2018, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) dự kiến xét tuyển khoảng 6.300 chỉ tiêu đại học cho 38 ngành chương trình đào tạo tiêu chuẩn, 17 ngành chương trình đào tạo chất lượng cao và 10 ngành chương trình liên kết quốc tế. Trường xét tuyển theo 02 phương thức:

Mã trường: DTT

2.1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương theo quy định tại Điều 6 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGGĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (gọi tắt là Quy chế tuyển sinh đại học chính quy hiện hành).

2.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

2.3. Phương thức tuyển sinh: Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;

Ghi chú: Trường đại học Tôn Đức Thắng có 02 phương thức tuyển sinh đại học năm 2018

+ Xét tuyển dựa theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2018.

+ Xét tuyển dựa theo kết quả quá trình học tập ở bậc THPT.

Thực hiện nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về việc "tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kì công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước", bên cạnh các thí sinh thuộc diện tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, TDTU có các chính sách ưu tiên xét tuyển và hỗ trợ đặc biệt dành cho người học 02 năm đầu tại các cơ sở Bảo Lộc, Nha Trang, Cà Mau và thí sinh tại các Trường và các Tỉnh có ký kết hợp tác toàn diện với Trường.

Tùy theo tình hình thực tế (số lượng hồ sơ xét tuyển theo từng phương thức), nhà trường điều chỉnh chỉ tiêu xét tuyển giữa các phương thức, hoặc chỉ tiêu các ngành trong cùng nhóm ngành trước khi tổ chức xét tuyển chính thức để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho thí sinh có nguyện vọng theo học tại Trường.

(Thí sinh xem chi tiết ở phần 2.5.1 và 2.5.2 hoặc trên website: http://tuyensinh.tdtu.edu.vn)

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

TT Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn
1
Các ngành đào tạo đại học              
1.1
Thiết kế công nghiệp 7210402 15 15 H00 H01 H02  
1.2
Thiết kế đồ họa 7210403 75 25 H00 H01 H02  
1.3
Thiết kế thời trang 7210404 25 15 H00 H01 H02  
1.4
Ngôn ngữ Anh 7220201 150 10 D01 D11    
1.5
Ngôn ngữ Anh -Chất lượng cao F7220201 180 20 D01 D11    
1.6
Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 70 10 D01 D04 D11 D55
1.7
Ngôn ngữ Trung Quốc (Chuyên ngành Trung - Anh) 7220204A 90 10 D01 D04 D11 D55
1.8
Xã hội học 7310301 50 10 A01 C00 C01 D01
1.9
Việt Nam học 7310630 70 10 A01 C00 C01 D01
1.10
Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) 7310630Q 90 10 A01 C00 C01 D01
1.11
Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) - Chất lượng cao F7310630Q 90 10 A01 C00 C01 D01
1.12
Quản trị kinh doanh 7340101 70 10 A00 A01 C01 D01
1.13
Quản trị kinh doanh -Chất lượng cao F7340101 75 5 A00 A01 C01 D01
1.14
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Marketing) 7340101M 150 10 A00 A01 C01 D01
1.15
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Marketing)- Chất lượng cao F7340101M 140 10 A00 A01 C01 D01
1.16
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) 7340101N 150 10 A00 A01 C01 D01
1.17
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) -Chất lượng cao F7340101N 110 10 A00 A01 C01 D01
1.18
Kinh doanh quốc tế 7340120 170 10 A00 A01 C01 D01
1.19
Kinh doanh quốc tế -Chất lượng cao F7340120 140 30 A00 A01 C01 D01
1.20
Tài chính – Ngân hàng 7340201 130 10 A00 A01 C01 D01
1.21
Tài chính - Ngân hàng - Chất lượng cao F7340201 110 10 A00 A01 C01 D01
1.22
Kế toán 7340301 110 10 A00 A01 C01 D01
1.23
Kế toán - Chất lượng cao F7340301 100 20 A00 A01 C01 D01
1.24
Quan hệ lao động 7340408 60 20 A00 A01 C01 D01
1.25
Luật 7380101 170 10 A00 A01 C00 D01
1.26
Luật - Chất Lượng cao F7380101 145 5 A00 A01 C00 D01
1.27
Công nghệ sinh học 7420201 110 10 A00 B00 D08  
1.28
Công nghệ sinh học (Chất lượng cao) F7420201 40 20 A00 B00 D08  
1.29
Khoa học môi trường 7440301 40 10 A00 B00 C02 D07
1.30
Khoa học môi trường(Chất lượng cao) F7440301 15 15 A00 B00 C02 D07
1.31
Toán ứng dụng 7460112 30 10 A00 A01 C01  
1.32
Thống kê 7460201 30 10 A00 A01 C01  
1.33
Khoa học máy tính 7480101 110 10 A00 A01 C01 D01
1.34
Khoa học máy tính- Chất lượng cao F7480101 60 20 A00 A01 C01 D01
1.35
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 7480102 75 5 A00 A01 C01 D01
1.36
Kỹ thuật phần mềm 7480103 75 5 A00 A01 C01 D01
1.37
Kỹ thuật phần mềm - Chất lượng cao F7480103 60 10 A00 A01 C01 D01
1.38
Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 30 10 A00 B00 C02 D07
1.39
Kỹ thuật điện 7520201 175 5 A00 A01 C01  
1.40
Kỹ thuật điện - Chất lượng cao F7520201 70 10 A00 A01 C01  
1.41
Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 90 10 A00 A01 C01  
1.42
Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chất lượng cao) F7520207 50 10 A00 A01 C01  
1.43
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 7520216 95 5 A00 A01 C01  
1.44
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) F7520216 60 10 A00 A01 C01  
1.45
Kỹ thuật hoá học 7520301 170 10 A00 B00 C02 D07
1.46
Kiến trúc 7580101 110 10 V00 V01    
1.47
Quy hoạch vùng và đô thị 7580105 30 30 A00 A01 V00 V01
1.48
Thiết kế nội thất 7580108 50 10 H00 H01 H02  
1.49
Kỹ thuật xây dựng 7580201 110 10 A00 A01 C01  
1.50
Kỹ thuật xây dựng (Chất lượng cao) F7580201 60 20 A00 A01 C01  
1.51
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205 30 20 A00 A01 C01  
1.52
Dược học 7720201 180 20 A00 B00 D07  
1.53
Công tác xã hội 7760101 30 10 A01 C00 C01 D01
1.54
Quản lý thể dục thể thao 7810301 60 20 A01 D01 T00 T01
1.55
Bảo hộ lao động 7850201 55 25 A00 B00 C02 D07
1.56
Ngôn ngữ Anh -Chương trình học 02 năm đầu tại Bảo Lộc B7220201 5 35 D01 D11    
1.57
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) - Chương trình học 02 năm đầu tại Bảo Lộc B7340101N 5 35 A00 A01 C01 D01
1.58
Luật - Chương trình học 02 năm đầu tại Bảo Lộc B7380101 5 35 A00 A01 C00 D01
1.59
Công nghệ sinh học - Chương trình học 02 năm đầu tại Bảo Lộc B7420201 5 25 A00 B00 D08  
1.60
Kỹ thuật phần mềm - Chương trình học 02 năm đầu tại Bảo Lộc B7480103 5 25 A00 A01 C01 D01
1.61
Ngôn ngữ Anh- Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang N7220201 5 35 D01 D11    
1.62
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Marketing)-Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang N7340101M 5 35 A00 A01 C01 D01
1.63
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) -Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang N7340101N 5 35 A00 A01 C01 D01
1.64
Kế toán -Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang N7340301 5 25 A00 A01 C01 D01
1.65
Luật -Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang N7380101 5 35 A00 A01 C00 D01
1.66
Ngôn ngữ Anh - Chương trình học 02 năm đầu tại Cà Mau M7220201 5 25 D01 D11    
1.67
Kế toán - Chương trình học 02 năm đầu tại Cà Mau M7340301 2 23 A00 A01 C01 D01
1.68
Kỹ thuật điện - Chương trình học 02 năm đầu tại Cà Mau M7520201 5 25 A00 A01 C01  
1.69
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa -Chương trình học 02 năm đầu tại Cà Mau M7520216 5 15 A00 A01 C01  
1.70
Quản lý du lịch và giải trí (song bằng 2+2) Đại học khoa học và công nghệ quốc gia Penghu (Đài Loan) K7310630Q 18 2 A01 C00 C01 D01
1.71
Quản trị kinh doanh (song bằng 2+2) Đại học kinh tế Praha (Cộng Hòa Séc) K7340101 18 2 A00 A01 C01 D01
1.72
Quản trị nhà hàng khách sạn (song bằng 2,5+1,5) Đại học Taylor’s (Malaysia) K7340101N 18 2 A00 A01 C01 D01
1.73
Tài chính (song bằng 2+2) Đại học Fengchia (Đài Loan) K7340201 18 2 A00 A01 C01 D01
1.74
Kế toán (song bằng 3+1) Đại học West of England, Bristol (Vương Quốc Anh) K7340301 14 1 A00 A01 C01 D01
1.75
Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng 2,5+1,5) Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) K7520201 18 2 A00 A01 C01  
           

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
- Phương thức 1: Trường sẽ thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với từng ngành xét tuyển sau khi có kết quả thi THPT quốc gia năm 2018. Thông báo chi tiết trên cổng thông tin tuyển sinh: http://tuyensinh.tdtu.edu.vn.

- Phương thức 2: Theo tiêu chí xét tuyển của Phương thức 2 được quy định tại mục 2.5.2

2.5.1. Phương thức 1: Xét tuyển dựa theo kết quả thi THPT quốc gia 2018.

- Trường đại học Tôn Đức Thắng tổ chức xét tuyển dựa theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2018, gồm Chương trình đào tạo tiêu chuẩn (chương trình học tại Tp.HCM và chương trình luân chuyển campus học 2 năm đầu tại Nha Trang, Bảo Lộc, Cà Mau), Chương trình chất lượng cao và Chương trình liên kết quốc tế. Danh mục ngành tuyển sinh đại học, danh mục tổ hợp xét tuyển theo Phương thức 1 được quy định tại Bảng 2, Bảng 3.

- Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp (có nhân hệ số môn theo tổ hợp, ngành xét tuyển và được quy về thang điểm 30), cộng với điểm ưu tiên (nếu có), được làm tròn đến 2 chữ số thập phân theo quy định của Bộ GD&ĐT

- Nguyên tắc xét tuyển thực hiện theo Điều 13 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT.

- Đối với tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Trường chỉ sử dụng kết quả điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2018; không sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc) theo quy định tại Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THPT Quốc gia;

-Trường không sử dụng điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THPT Quốc gia để xét tuyển.

- Thí sinh tham gia xét tuyển vào các ngành năng khiếu (Thiết kế công nghiệp, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất, Kiến trúc) hoặc các tổ hợp xét tuyển có môn thi năng khiếu của ngành Quản lý thể dục thể thao, ngành Quy hoạch vùng và đô thị, trong tất cả các phương thức xét tuyển đều phải tham gia thi bổ sung môn năng khiếu để đủ điểm xét tuyển. Điều kiện cần để xét tuyển là điểm môn Năng khiếu ≥ 5,00 (theo thang điểm 10 và chưa nhân hệ số 2).

- Các ngành Toán ứng dụng, Thống kê điều kiện cần để xét tuyển là điểm môn Toán ≥ 5,00 (theo thang điểm 10 và chưa nhân hệ số 2)

- TDTU tổ chức thi các môn năng khiếu: Vẽ trang trí màu (Vẽ TTM), Vẽ hình họa mỹ thuật (Vẽ HHMT), Năng khiếu thể dục thể thao (Năng khiếu TDTT) 02 đợt tại cơ sở chính của Trường (chi tiết xem thông báo tại website: http://tuyensinh.tdtu.edu.vn).

- Thí sinh dùng kết quả thi năng khiếu từ các Trường đại học Kiến trúc Tp.HCM, Đại học Bách Khoa Tp.HCM, Đại học Mỹ thuật công nghiệp, Đại học Mỹ thuật Tp.HCM, Đại học Thể dục thể thao và Đại học sư phạm thể dục thể thao để xét tuyển vào TDTU phải nộp bổ sung Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu (bản photocopy và nộp bổ sung bản chính khi làm thủ tục nhập học) trước 17h00 ngày 12/7/2018

Để chủ động trong quá trình đăng ký xét tuyển vào các ngành có tổ hợp môn năng khiếu theo các phương thức của TDTU (tránh trường hợp không bổ sung kịp Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu từ các Trường khác), thí sinh nên đăng ký thi năng khiếu do TDTU tổ chức (đợt 1, ngày 19,20/5/2018 và đợt 2 ngày 6,7/7/2018)

2.5.2. Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả quá trình học tập bậc THPT.

Trường đại học Tôn Đức Thắng tổ chức xét tuyển dựa theo kết quả quá trình học tập bậc THPT và tốt nghiệp THPT năm 2018, gồm có 02 đợt xét tuyển như sau:

A.Đợt 1- Xét tuyển dành cho học sinh các Trường THPT đã ký kết hợp tác với TDTU về hướng nghiệp, đào tạo và phát triển khoa học công nghệ; hoặc tại các Trường THPT của các tỉnh đã ký kết toàn diện với TDTU

- Đối tượng xét tuyển: Thí sinh hoàn thành chương trình bậc THPT và tốt nghiệp THPT năm 2018, có kết quả học tập tại các Trường THPT (hoặc tại các Trường THPT thuộc Sở GD&ĐT) đã ký kết với TDTU (danh sách các Trường ký kết được công bố tại http://tuyensinh.tdtu.edu.vn) đủ điều kiện xét tuyển theo quy định của Trường.

- Phạm vi xét tuyển: tất cả các ngành đào tạo trình độ đại học chương trình tiêu chuẩn, chương trình chất lượng cao, chương trình liên kết quốc tế. Danh mục các ngành/mã ngành xét tuyển được quy định tại Bảng 4

- Điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển: Xét tuyển theo kết quả học tập 03 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) với các điều kiện nhận hồ sơ theo nhóm ngành.

Chú thích từ viết tắt và công thức:

ĐTB: Điểm trung bình; HK: học kỳ;

ĐTB 3HK = (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12)/3;

ĐTB môn i =(ĐTB môn i HK1 lớp 11 + ĐTB môn i HK2 lớp 11 + ĐTB môn i HK1 lớp 12)/3

Đối với nhóm ngành 1: Thí sinh đăng ký xét tuyển vào nhóm ngành 1 có ĐTB 3HK ≥ 8,00 và đảm bảo các điều kiện ĐTB môn học đạt theo ngành.
Điều kiện ĐTB môn học nhóm ngành 1 như sau: ngành Dược có ĐTB môn Hóa ≥ 8,00; ngành Ngôn ngữ Anh có ĐTB môn Tiếng Anh ≥ 7,50; các ngành Việt Nam học (Du lịch và lữ hành), Việt Nam học (Du lịch và quản lý du lịch), Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nhân sự), Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị Marketing), Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn), Kinh doanh quốc tế có ĐTB môn Tiếng Anh ≥ 7,00; ngành Tài chính ngân hàng, Kế toán có ĐTB môn Toán ≥ 7,00; ngành Luật có ĐTB môn Toán ≥ 7,00 hoặc ĐTB môn Văn ≥ 7,00.

Điểm xét tuyển = (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12)* α + Điểm ưu tiên (nếu có)

Đối với nhóm ngành 2: Thí sinh đăng ký xét tuyển vào nhóm ngành 2 có ĐTB 3HK ≥ 7,50 và đảm bảo các điều kiện ĐTB môn học đạt theo ngành.
Điều kiện ĐTB môn học nhóm ngành 2 như sau: ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc chuyên ngành Trung –Anh có ĐTB môn Tiếng Anh ≥ 6,00; ngành Công nghệ sinh học có ĐTB môn Sinh học ≥ 6,00; các ngành Khoa học máy tính, Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu, Kỹ thuật phần mềm, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử -viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa có ĐTB môn Toán ≥ 6,00; ngành Kỹ thuật hóa học có ĐTB môn Hóa ≥ 6,00, ngành Kỹ thuật xây dựng có ĐTB môn Vật lý ≥ 6,00.

Điểm xét tuyển = (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12)* α + Điểm ưu tiên (nếu có)

Đối với nhóm ngành 3: (a) Thí sinh đăng ký xét tuyển vào nhóm ngành 3 có ĐTB 3HK ≥ 7,00 và đảm bảo các điều kiện ĐTB môn học đạt theo ngành;
Hoặc (b) Thí sinh có các ĐTB môn i theo tổ hợp xét tuyển ≥ 6,30, đồng thời ĐTB 3HK ≥ 6,00 và đảm bảo các điều kiện ĐTB môn học đạt theo ngành.

Điều kiện ĐTB môn học nhóm ngành 3 như sau: ngành Toán ứng dụng, Thống kê có ĐTB môn Toán ≥ 7,00; các ngành chương trình chất lượng cao: Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nhân sự), Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Marketing), Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nhà hàng khách sạn), Kinh doanh quốc tế có ĐTB môn Tiếng Anh ≥ 7,00; Ngôn ngữ Anh học 2 năm tại Nha Trang, Bảo Lộc, Cà Mau có ĐTB mônTiếng Anh ≥ 6,50.

Điểm xét tuyển nhóm ngành 3:

(a) Điểm xét tuyển = (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12)* α + Điểm ưu tiên (nếu có)

(b) Điểm xét tuyển = (ĐTB môn 1 + ĐTB môn 2 + ĐTB môn 3)* α + Điểm ưu tiên (nếu có)

Đối với nhóm ngành 4 (ngành có môn năng khiếu)
Thí sính đăng ký xét tuyển vào nhóm ngành 4 có các ĐTB môn i theo tổ hợp xét tuyển ≥ 6,00 và có ĐTB 3HK ≥ 6,00; đồng thời đảm bảo điều kiện điểm các môn năng khiếu đạt theo ngành.

Điều kiện Điểm các môn năng khiếu nhóm ngành 4 như sau: Các ngành Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất, Thiết kế công nghiệp, Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị có Điểm môn Vẽ HHMT (chưa nhân hệ số) ≥ 6,50; Ngành Quản lý thể dục thể thao có Điểm môn Năng khiếu TDTT (chưa nhân hệ số) ≥ 6,50. Trong đó, khi xét tuyển môn Vẽ HHMT và Năng khiếu TDTT nhân hệ số 2.

Điểm xét tuyển = (ĐTB môn 1 + ĐTB môn 2 hoặc Điểm Vẽ TTM + Điểm Vẽ HHMT hoặc Năng khiếu TDTT*2)*3/4* α + Điểm ưu tiên (nếu có)

Thí sinh xét tuyển nhóm ngành 4 phải tham gia dự thi môn năng khiếu do TDTU tổ chức theo quy định về việc dự thi môn năng khiếu ở mục 2.5.1.

Đối với nhóm ngành 5 (Chương trình liên kết quốc tế )
(a) Thí sinh đăng ký xét tuyển vào nhóm ngành 5 có ĐTB 3HK ≥ 6,50 Hoặc (b) Thí sinh có các ĐTB môn i theo tổ hợp xét tuyển ≥ 6,00 và ĐTB 3HK ≥ 6,00

Điểm xét tuyển nhóm ngành 5:

(a) Điểm xét tuyển= (ĐTB HK1 lớp 11 +ĐTB HK2 lớp 11 +ĐTB HK1 lớp 12)* α + Điểm ưu tiên (nếu có)

(b) Điểm xét tuyển = (ĐTB môn 1 + ĐTB môn 2 + ĐTB môn 3)* α + Điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó, α là hệ số Trường THPT. Các trường chuyên/năng khiếu, trường trọng điểm (theo danh mục TDTU công bố) có hệ số α =1,037; trường khác có hệ sốα = 1,000. Bảng hệ số trường THPT (α) theo danh sách Trường THPT chuyên/năng khiếu, Trường trọng điểm và Trường THPT khác được cập nhật tại http://tuyensinh.tdtu.edu.vn.

- Nguyên tắc xét tuyển: Điểm xét tuyển được quy về thang 30 điểm và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Xét theo mức điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu từng ngành/nhóm ngành của Phương thức này. Trường hợp có nhiều thí sinh có cùng mức điểm xét tuyển, Trường ưu tiên xét theo ĐTB môn Tiếng Anh từ cao xuống thấp.

Mỗi thí sinh được đăng ký 2 Nguyện vọng xét tuyển theo thứ tự ưu tiên. Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được xét nguyện vọng 2 (02 nguyện vọng này dành xét cho Chương trình tiêu chuẩn, chất lượng cao; thí sinh được đăng ký xét tuyển thêm 01 nguyện vọng Chương trình liên kết quốc tế, 01 nguyện vọng xét tuyển Cao đẳng).

B. Đợt 2- Xét tuyển theo kết quả quá trình học tập THPT dành cho học sinh tất cả các Trường THPT trên cả nước.

- Đối tượng xét tuyển: Thí sinh hoàn thành chương trình bậc THPT và tốt nghiệp THPT năm 2018, có kết quả học tập tại các Trường THPT trên cả nước đủ điều kiện xét tuyển theo quy định của Trường.

- Phạm vi xét tuyển: tất cả các ngành đào tạo trình độ đại học chương trình tiêu chuẩn, chương trình chất lượng cao, chương trình liên kết quốc tế. Danh mục các ngành/mã ngành xét tuyển được quy định tại Bảng 4

- Điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển: Xét tuyển theo kết quả học tập năm lớp 11, lớp 12 với các điều kiện nhận hồ sơ theo nhóm ngành.

Chú thích từ viết tắt và công thức:

ĐTB: Điểm trung bình; ĐTBCN: Điểm trung bình cả năm;

ĐTB 2CN = (ĐTBCN lớp 11 + ĐTBCN lớp 12)/2;

ĐTBn môn i = (ĐTBCN môn i lớp 11 + ĐTBCN môn i lớp 12)/2

Đối với nhóm ngành 1: Thí sinh đăng ký xét tuyển vào nhóm ngành 1 có kết quả học tập đạt học sinh giỏi năm lớp 11, lớp 12 và đảm bảo các điều kiện ĐTBn môn học theo ngành.
Điều kiện ĐTBn môn học nhóm ngành 1 như sau: ngành Dược có ĐTBn môn Hóa ≥ 8,00; ngành Ngôn ngữ Anh có ĐTBn môn Tiếng Anh ≥ 7,50; các ngành Việt Nam học (Du lịch và lữ hành), Việt Nam học (Du lịch và quản lý du lịch), Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nhân sự), Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị Marketing), Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nhà hàng khách sạn), Kinh doanh quốc tế có ĐTBn môn Tiếng Anh ≥ 7,00; ngành Tài chính ngân hàng, Kế toán có ĐTBn môn Toán ≥ 7,00; ngành Luật có ĐTBn môn Toán ≥ 7,00 hoặc ĐTBn môn Văn ≥ 7,00.

Điểm xét tuyển = (ĐTBCN lớp 11 + ĐTBCN lớp 12) * 3/2* α + Điểm ưu tiên (nếu có)

Đối với nhóm ngành 2: Thí sinh đăng ký xét tuyển vào nhóm ngành 2 có ĐTB 2CN ≥ 7,80 và đảm bảo các điều kiện ĐTBn môn học đạt theo ngành.
Điều kiện ĐTBn môn học nhóm ngành 2 như sau: ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc chuyên ngành Trung – Anh có ĐTBn môn Tiếng Anh ≥ 6,00; ngành Công nghệ sinh học có ĐTBn môn Sinh học ≥ 6,00; các ngành Khoa học máy tính, Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu, Kỹ thuật phần mềm, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa có ĐTBn môn Toán ≥ 6,00; ngành Kỹ thuật hóa học có ĐTBn môn Hóa ≥ 6,00, ngành Kỹ thuật xây dựng có ĐTBn môn Vật lý ≥ 6,00.

Điểm xét tuyển = (ĐTBCN lớp 11 + ĐTBCN lớp 12) * 3/2* α + Điểm ưu tiên (nếu có)

Đối với nhóm ngành 3:
(a) Thí sinh đăng ký xét tuyển vào nhóm ngành 3 có ĐTB 2CN ≥ 7,50 và đảm bảo các điều kiện ĐTBn môn học đạt theo ngành;

Hoặc (b) Thí sinh có các ĐTBn môn i theo tổ hợp xét tuyển ≥ 6,50; đồng thời ĐTB 2CN ≥ 6,50 và đảm bảo các điều kiện ĐTBn môn học đạt theo ngành.

Điều kiện ĐTBn môn học nhóm ngành 3 như sau: ngành Toán ứng dụng, Thống kê có ĐTBn môn Toán ≥ 7,00; các ngành chương trình chất lượng cao: Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nhân sự), Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Marketing), Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nhà hàng khách sạn), Kinh doanh quốc tế có ĐTBn môn Tiếng Anh ≥ 7,00; Ngôn ngữ Anh học 2 năm tại Nha Trang, Bảo Lộc, Cà Mau có ĐTBn môn Tiếng Anh ≥ 6,50.

Điểm xét tuyển nhóm ngành 3:

(a) Điểm xét tuyển = (ĐTBCN lớp 11 + ĐTBCN lớp 12) * 3/2* α + Điểm ưu tiên (nếu có)

(b) Điểm xét tuyển = (ĐTBn môn 1 + ĐTBn môn 2 + ĐTBn môn 3)*α + Điểm ưu tiên (nếu có)

Đối với nhóm ngành 4 (ngành có môn năng khiếu)
Thí sính đăng ký xét tuyển vào nhóm ngành 4 có các ĐTBn môn i theo tổ hợp xét tuyển ≥ 6,30 và có ĐTB 2CN ≥ 6,50; đồng thời đảm bảo điều kiện điểm các môn năng khiếu đạt theo ngành.

Điều kiện Điểm các môn năng khiếu nhóm ngành 4 như sau: Các ngành Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất, Thiết kế công nghiệp, Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị có Điểm môn Vẽ HHMT (chưa nhân hệ số) ≥ 6,50; Ngành Quản lý thể dục thể thao có Điểm môn Năng khiếu TDTT (chưa nhân hệ số) ≥ 6,50. Trong đó, khi xét tuyển môn Vẽ HHMT và Năng khiếu TDTT nhân hệ số 2.

Điểm xét tuyển = (ĐTBn môn 1 + ĐTBn môn 2 hoặc Điểm Vẽ TTM + Điểm Vẽ HHMT hoặc Năng khiếu TDTT*2)*3/4* α + Điểm ưu tiên (nếu có)

Thí sinh xét tuyển nhóm ngành 4 phải tham gia dự thi môn năng khiếu do TDTU tổ chức theo quy định về việc dự thi môn năng khiếu ở mục 2.5.1.

Đối với nhóm ngành 5 (Chương trình liên kết quốc tế )
(a) Thí sinh đăng ký xét tuyển vào nhóm ngành 5 có ĐTB 2CN ≥ 6,50

Hoặc (b) Thí sinh có các ĐTBn môn i theo tổ hợp xét tuyển ≥ 6,00 và ĐTB 2CN ≥ 6,00

Điểm xét tuyển nhóm ngành 5:

(a) Điểm xét tuyển = (ĐTBCN lớp 11 + ĐTBCN lớp 12) *3/2* α +Điểm ưu tiên (nếu có)

(b) Điểm xét tuyển = (ĐTBn môn 1 + ĐTBn môn 2 + ĐTBn môn 3)* α + Điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó, α là hệ số Trường THPT. Các trường chuyên/năng khiếu, trường trọng điểm (theo danh mục TDTU công bố) có hệ số α=1,037; trường khác có hệ số α= 1,000. Bảng hệ số trường THPT (α) theo danh sách Trường THPT chuyên/năng khiếu, Trường trọng điểm và Trường THPT khác được cập nhật tại http://tuyensinh.tdtu.edu.vn.

- Nguyên tắc xét tuyển: Điểm xét tuyển được quy về thang 30 điểm và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Xét theo mức điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu từng ngành/nhóm ngành của Phương thức này. Trường hợp có nhiều thí sinh có cùng mức điểm xét tuyển, Trường ưu tiên xét theo ĐTBn môn Tiếng Anh từ cao xuống thấp.

Mỗi thí sinh được đăng ký 2 Nguyện vọng xét tuyển theo thứ tự ưu tiên. Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được xét nguyện vọng 2 (02 nguyện vọng này dành xét cho Chương trình tiêu chuẩn, chất lượng cao; thí sinh được đăng ký xét tuyển thêm 01 nguyện vọng Chương trình liên kết quốc tế, 01 nguyện vọng xét tuyển Cao đẳng)

Bảng 2 - Danh mục ngành, mã ngành và tổ hợp xét tuyển, môn nhân hệ số theo tổ hợp, môn điều kiện theo ngành xét tuyển theo Phương thức 1.

TT

Tên ngành /chuyên ngành

Mã ngành/chuyên ngành

Tổ hợp xét tuyển

Môn nhân hệ số 2, môn điều kiện

A. TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN (TP.HCM)

1

Thiết kế công nghiệp

7210402

H00; H01; H02

Vẽ Hình họa mỹ thuật

Môn Vẽ HHMT, Vẽ TTM ≥ 5,00

2

Thiết kế đồ họa

7210403

3

Thiết kế thời trang

7210404

4

Thiết kế nội thất

7580108

5

Ngôn ngữ Anh

7220201

D01; D11

Tiếng Anh

6

Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204

D01; D04; D11; D55

D01, D11: Tiếng Anh;

D04, D55: Tiếng Trung Quốc

7

Ngôn ngữ Trung Quốc (Chuyên ngành Trung - Anh)

7220204A

 

8

Quản lý thể dục thể thao (CN Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện)

7810301

 

A01; D01; T00 ; T01

A01; D01: Tiếng Anh

T00; T01: Năng khiếu TDTT; Môn NK TDTT ≥ 5,00

9

Kế toán

7340301

A00; A01; C01; D01

Toán

10

Kinh doanh quốc tế

7340120

A00; A01; C01; D01

A01, D01: Tiếng Anh

A00, C01: Toán

11

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành quản trị nhân sự)

7340101

A00; A01; C01; D01

A01, D01: Tiếng Anh

A00, C01: Toán

12

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Marketing)

7340101M

 

A00; A01; C01; D01

A01, D01: Tiếng Anh

A00, C01: Toán

13

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn)

7340101N

 

A00; A01; C01; D01

A01, D01: Tiếng Anh

A00, C01: Toán

14

Tài chính - Ngân hàng

7340201

A00; A01; C01; D01

Toán

15

Quan hệ lao động (CN QL Quan hệ lao động, CN Hành vi tổ chức)

7340408

A00; A01; C01; D01

Toán

16

Luật

7380101

 

A00; A01; C00 ; D01

 

17

Xã hội học

7310301

A01; C00; C01; D01

 

18

Công tác xã hội

7760101

A01; C00; C01; D01

 

19

Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Lữ hành)

7310630

 

A01; C00; C01; D01

A01, D01: Tiếng Anh

C00, C01: Văn

20

Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch)

7310630Q

 

A01; C00; C01; D01

A01, D01: Tiếng Anh

C00, C01: Văn

21

Việt Nam học (Chuyên ngành Việt ngữ học)

7310630V

 

 

Xét tuyển thẳng người nước ngoài, có chứng chỉ năng lực tiếng Việt trình độ A2

22

Bảo hộ lao động

7850201

A00; B00; C02; D07

 

23

Khoa học môi trường

7440301

A00; B00; C02; D07

 

24

Công nghệ kỹ thuật môi trường (Cấp thoát nước và môi trường nước)

7510406

 

A00; B00; C02; D07

 

25

Toán ứng dụng

7460112

A00; A01; C01

Toán ;Toán ≥ 5,00

26

Thống kê

7460201

A00; A01; C01

Toán ; Toán ≥ 5,00

27

Khoa học máy tính

7480101

A00; A01; C01; D01

Toán

28

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

7480102

 

A00; A01; C01; D01

Toán

29

Kỹ thuật phần mềm

7480103

A00; A01; C01; D01

Toán

30

Kỹ thuật hóa học

7520301

 

A00; B00; C02; D07

Hóa

31

Công nghệ sinh học

7420201

 

A00;

B00; D08

A00: Hóa

B00; D08: Sinh

32

Kiến trúc

7580101

V00; V01

Vẽ Hình họa mỹ thuật; Vẽ Hình họa mỹ thuật ≥ 5,00

33

Quy hoạch vùng và đô thị

7580105

 

A00; A01; V00; V01

A00; A01: Vật lý

V00; V01: Vẽ Hình họa mỹ thuật; Vẽ Hình họa mỹ thuật ≥ 5,00

34

Kỹ thuật xây dựng

7580201

A00; A01; C01

Vật lý

35

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

7580205

 

A00; A01; C01

Vật lý

36

Kỹ thuật điện

7520201

A00; A01; C01

Toán

37

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

7520207

 

A00; A01; C01

Toán

38

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

7520216

 

A00; A01; C01

Toán

39

Dược học

7720201

A00; B00; D07

Hóa học

B. TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO (TẠI TP.HCM)

40

Ngôn ngữ Anh - chất lượng cao

F7220201

D01; D11

Tiếng Anh

41

Kế toán - chất lượng cao

F7340301

A01; D01;

A00; C01

Toán

42

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhân sự) - chất lượng cao

F7340101

A01; D01;

A00; C01

A01; D01: Tiếng Anh

A00; C01: Toán

43

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Marketing) - Chất lượng cao

F7340101M

 

A01; D01;

A00; C01

A01; D01: Tiếng Anh

A00; C01: Toán

44

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) - Chất lượng cao

F7340101N

 

A01; D01;

A00; C01

A01; D01: Tiếng Anh

A00; C01: Toán

45

Kinh doanh quốc tế - Chất lượng cao

F7340120

A01; D01;

A00; C01

A01; D01: Tiếng Anh

A00; C01: Toán

46

Tài chính - Ngân hàng -Chất lượng cao

F7340201

A01; D01;

A00; C01

Toán

47

Luật - Chất lượng cao

F7380101

 

A00; A01; C00; D01

 

48

Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) - Chất lượng cao

F7310630Q

 

A01; D01; C00; C01

A01; D01: Tiếng Anh

C00 ; C01: Văn

49

Khoa học môi trường -Chất lượng cao

F7440301

A00; B00; C02; D07

 

50

Công nghệ sinh học - Chất lượng cao

F7420201

A00; B00; D08

A00: Hóa

B00; D08: Sinh

50

Khoa học máy tính -Chất lượng cao

F7480101

A00; A01

C01; D01

Toán

51

Kỹ thuật phần mềm -Chất lượng cao

F7480103

A00; A01

C01; D01

Toán

52

Kỹ thuật xây dựng - Chất lượng cao

F7580201

 

A00; A01

C01

Vật lý

53

Kỹ thuật điện - Chất lượng cao

F7520201

A00; A01

C01

Toán

54

Kỹ thuật điện tử - viễn thông -Chất lượng cao 

F7520207

 

A00; A01

C01

Toán

55

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chất lượng cao

F7520216

 

A00; A01

C01

Toán

C. TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ NHA TRANG

(Chương trình luân chuyển Campus: học 2 năm tại Nha Trang, 2 năm sau học tại Tp.HCM; được ưu tiên về điểm xét tuyển và giảm học phí)

56

Ngôn ngữ Anh - chương trình 02 năm đầu tại Nha Trang

N7220201

D01; D11

Tiếng Anh

57

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Marketing) - chương trình 02 năm đầu tại Nha Trang

N7340101M

 

A00; A01; C01; D01

A01; D01: Tiếng Anh

A00; C01: Toán

58

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) - chương trình 02 năm đầu tại Nha Trang

N7340101N

 

A00; A01; C01; D01

A01; D01: Tiếng Anh

A00; C01: Toán

59

Kế toán -chương trình 02 năm đầu tại Nha Trang

N7340301

A00; A01; C01; D01

Toán

60

Luật -chương trình 02 năm đầu tại Nha Trang

N7380101

 

A00; A01; C00; D01

 

D. TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ BẢO LỘC

(Chương trình luân chuyển Campus: học 2 năm tại Bảo Lộc, 2 năm sau học tại Tp.HCM; được ưu tiên về điểm xét tuyển và giảm học phí)

61

Ngôn ngữ Anh - chương trình 02 năm đầu tại Bảo Lộc

B7220201

D01; D11

Tiếng Anh

62

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) - chương trình 02 năm đầu tại Bảo Lộc

B7340101N

 

A00; A01; C01; D01;

A01; D01: Tiếng Anh

A00; C01: Toán

63

Luật - chương trình 02 năm đầu tại Bảo Lộc

B7380101

 

A00; A01; C00; D01

 

64

Công nghệ sinh học - chương trình 02 năm đầu tại Bảo Lộc

B7420201

A00; B00; D08

A00: Hóa

B00; D08: Sinh

65

Kỹ thuật phần mềm - chương trình 02 năm đầu tại Bảo Lộc

B7480103

A00; A01; C01; D01

Toán

E. TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ CÀ MAU

(Chương trình luân chuyển Campus: học 2 năm tại Cà Mau, 2 năm sau học tại Tp.HCM; được ưu tiên về điểm xét tuyển và giảm học phí)

66

Kế toán - chương trình 02 năm đầu tại Cà Mau

M7340301

A00; A01; C01; D01

Toán

67

Ngôn ngữ Anh - chương trình 02 năm đầu tại Cà Mau

M7220201

D01; D11

Tiếng Anh

68

Kỹ thuật điện - chương trình 02 năm đầu tại Cà Mau

M7520201

A00; A01

C01

Toán

69

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - chương trình 02 năm đầu tại Cà Mau

M7520216

A00; A01

C01

Toán

F. TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ (TẠI TP.HCM)

70

Kế toán (song bằng 3+1)

K7340301

A00; A01; C01; D01

 

71

Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng 2,5+1,5)

K7520201

A00; A01; C01

 

72

Quản trị nhà hàng khách sạn (song bằng 2,5+1,5)

K7340101N

A00; A01; C01; D01

 

73

Quản lý du lịch và giải trí (song bằng 2+2)

K7310630Q

A01; C00; C01; D01

 

74

Quản trị kinh doanh (song bằng 2+2)

K7340101

A00; A01; C01; D01

 

75

Tài chính (song bằng 2+2)

K7340201

A00; A01; C01; D01

 

Bảng 3- Quy định tổ hợp môn xét tuyển

Mã tổ hợp

Các môn của tổ hợp

A00

Toán, Vật lí, Hóa học

A01

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

B00

Toán, Hóa học, Sinh học

C00

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

C01

Ngữ văn, Toán, Vật lí

C02

Ngữ văn, Toán, Hóa học

D01

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D04

Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung

D07

Toán, Tiếng Anh, Hóa học

D08

Toán, Tiếng Anh, Sinh học

D11

Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh

D55

Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung

H00

Ngữ văn, Vẽ Trang trí màu, Vẽ Hình họa mỹ thuật

H01

Toán, Ngữ văn, Vẽ Hình họa mỹ thuật

H02

Toán, Vẽ Trang trí màu, Vẽ Hình họa mỹ thuật

T00

Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT

T01

Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu TDTT

V00

Toán, Vật lí, Vẽ Hình họa mỹ thuật

V01

Toán, Ngữ văn, Vẽ Hình họa mỹ thuật

Bảng 4 - Danh Mục Các Nhóm Ngành Xét Tuyển Theo Phương Thức 2 - Xét Theo Kết Quả quá trình học Tập THPT (Lớp 11, Lớp 12)

STT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp xét tuyển

Môn điều kiện

Nhóm ngành

 
 

NHÓM NGÀNH 1

 

Chương trình tiêu chuẩn nhóm ngành 1 (Tại Tp.HCM)

 

1

7720201

Dược học

 

Hóa ≥ 8,00

Nhóm 1

 

2

7220201

Ngôn ngữ Anh

 

Anh ≥ 7,50

Nhóm 1

 

3

7310630

Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Lữ hành)

 

 Anh ≥ 7,00

Nhóm 1

 

4

7310630Q

Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch)

 

Anh ≥ 7,00

Nhóm 1

 

5

7340101

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhân sự)

 

Anh ≥ 7,00

Nhóm 1

 

6

7340101M

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Marketing)

 

Anh ≥ 7,00

Nhóm 1

 

7

7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn)

 

Anh ≥ 7,00

Nhóm 1

 

8

7340120

Kinh doanh quốc tế

 

Anh ≥ 7,00

Nhóm 1

 

9

7340201

Tài chính - Ngân hàng

 

Toán ≥ 7,00

Nhóm 1

 

10

7340301

Kế toán

 

Toán ≥ 7,00

Nhóm 1

 

11

7380101

Luật

 

Toán ≥ 7,00 hoặc Văn ≥ 7,00

Nhóm 1

 

NHÓM NGÀNH 2

 

Chương trình tiêu chuẩn nhóm ngành 2 (Tại Tp.HCM)

 

1

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

 

Anh ≥ 6,00

Nhóm 2

 

2

7220204A

Ngôn ngữ Trung Quốc (Chuyên ngành Trung - Anh)

 

 Anh ≥ 6,00

Nhóm 2

 

3

7420201

Công nghệ sinh học

 

 Sinh ≥ 6,00

Nhóm 2

 

4

7480101

Khoa học máy tính

 

Toán ≥ 6,00

Nhóm 2

 

5

7480102

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

 

Toán ≥ 6,00

Nhóm 2

 

6

7480103

Kỹ thuật phần mềm

 

Toán ≥ 6,00

Nhóm 2

 

7

7520201

Kỹ thuật điện

 

Toán ≥ 6,00

Nhóm 2

 

8

7520207

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

 

Toán ≥ 6,00

Nhóm 2

 

9

7520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 

Toán ≥ 6,00

Nhóm 2

 

10

7520301

Kỹ thuật hóa học

 

 Hóa ≥ 6,00

Nhóm 2

 

11

7580201

Kỹ thuật xây dựng

 

 Lý ≥ 6,00

Nhóm 2

 

NHÓM NGÀNH 3

 

Chương trình tiêu chuẩn nhóm ngành 3 (Tại Tp.HCM)

 

1

7310301

Xã hội học

A01; C00; C01; D01

 

Nhóm 3

 

2

7760101

Công tác xã hội

A01; C00; C01; D01

 

Nhóm 3

 

3

7440301

Khoa học môi trường

A00; B00; C02; D07

 

Nhóm 3

 

4

7510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường (CN Cấp thoát nước và môi trường nước)

A00; B00; C02; D07

 

Nhóm 3

 

5

7850201

Bảo hộ lao động

A00; B00; C02; D07

 

Nhóm 3

 

6

7340408

Quan hệ lao động (CN Quản lý quan hệ lao động, CN Hành vi tổ chức)

A00; A01; C01; D01

 

Nhóm 3

 

7

7460112

Toán ứng dụng

A00; A01; C01

 Toán ≥ 7,00

Nhóm 3

 

8

7460201

Thống kê

A00; A01; C01

 Toán ≥ 7,00

Nhóm 3

 

9

7580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

A00; A01; C01

 

Nhóm 3

 

10

7580105

Quy hoạch vùng và đô thị

A00; A01

 

Nhóm 3

 

11

7810301

Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện)

A01; D01

 

Nhóm 3

 

Chương trình Chất lượng cao nhóm ngành 3 (Tại Tp.HCM)

 

1

F7480101

Khoa học máy tính - Chất lượng cao

A00; A01; C01; D01

 

Nhóm 3

 

2

F7480103

Kỹ thuật phần mềm - Chất lượng cao

A00; A01; C01; D01

 

Nhóm 3

 

3

F7520201

Kỹ thuật điện - Chất lượng cao

A00; A01; C01

 

Nhóm 3

 

4

F7520207

Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Chất lượng cao

A00; A01; C01

 

Nhóm 3

 

5

F7520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chất lượng cao

A00; A01; C01

 

Nhóm 3

 

6

F7580201

Kỹ thuật xây dựng - Chất lượng cao

A00; A01; C01

 

Nhóm 3

 

7

F7420201

Công nghệ sinh học -Chất lượng cao

A00; B00; D08

 

Nhóm 3

 

8

F7440301

Khoa học môi trường -Chất lượng cao

A00; B00; C02; D07

 

Nhóm 3

 

9

F7310630Q

Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) - Chất lượng cao

A01; C00; C01; D01

 

Nhóm 3

 

10

F7220201

Ngôn ngữ Anh - Chất lượng cao

D01; D11

 Anh ≥ 7,00

Nhóm 3

 

11

F7340201

Tài chính - Ngân hàng - Chất lượng cao

A00; A01; C01; D01

 

Nhóm 3

 

12

F7340301

Kế toán - Chất lượng cao

A00; A01; C01; D01

 

Nhóm 3

 

13

F7380101

Luật - Chất Lượng cao

A00; A01; C00; D01

 

Nhóm 3

 

14

F7340101

Quản trị kinh doanh (CN Quản trị nhân sự) - Chất lượng cao

A00; A01; C01; D01

 Anh ≥ 7,00

Nhóm 3

 

15

F7340101M

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Marketing) - Chất lượng cao

A00; A01; C01; D01

 Anh ≥ 7,00

Nhóm 3

 

16

F7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) -Chất lượng cao

A00; A01; C01; D01

 Anh ≥ 7,00

Nhóm 3

 

17

F7340120

Kinh doanh quốc tế -Chất lượng cao

A00; A01; C01; D01

 Anh ≥ 7,00

Nhóm 3

 

Chương trình học 02 năm đầu học tại Nha Trang, Bảo Lộc, Cà Mau - nhóm ngành 3

Chương trình luân chuyển Campus: học 02 năm đầu tại Nha Trang, Bảo Lộc, Cà Mau; 02 năm sau về Tp.HCM. Được ưu tiên về điều kiện xét tuyển và giảm học phí.

 

1

N7220201

Ngôn ngữ Anh - Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang

D01; D11

  Anh ≥ 6,50

Nhóm 3

 

2

N7340101M

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Marketing) - Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang

A00; A01; C01; D01

 

Nhóm 3

 

3

N7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) -Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang

A00; A01; C01; D01

 

Nhóm 3

 

4

N7340301

Kế toán - Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang

A00; A01; C01; D01

 

Nhóm 3

 

5

N7380101

Luật - Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang

A00; A01; C00; D01

 

Nhóm 3

 

6

B7220201

Ngôn ngữ Anh - Chương trình học 02 năm đầu tại Bảo Lộc

D01; D11

Anh ≥ 6,50 

Nhóm 3

 

7

B7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) - Chương trình học 02 năm đầu tại Bảo Lộc

A00; A01; C01; D01

 

Nhóm 3

 

8

B7380101

Luật - Chương trình học 02 năm đầu tại Bảo Lộc

A00; A01; C00; D01

 

Nhóm 3

 

9

B7420201

Công nghệ sinh học - Chương trình học 02 năm đầu tại  Bảo Lộc

A00; B00; D08

 

Nhóm 3

 

10

B7480103

Kỹ thuật phần mềm - Chương trình học 02 năm đầu tại Bảo Lộc

A00; A01; C01; D01

 

Nhóm 3

 

11

M7220201

Ngôn ngữ Anh - Chương trình học 02 năm đầu tại Cà Mau

D01; D11

 Anh ≥ 6,50 

Nhóm 3

 

12

M7340301

Kế toán - Chương trình học 02 năm đầu tại Cà Mau

A00; A01; C01; D01

 

Nhóm 3

 

13

M7520201

Kỹ thuật điện - Chương trình học 02 năm đầu tại Cà Mau

A00; A01; C01

 

Nhóm 3

 

14

M7520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình học 02 năm đầu tại Cà Mau

A00; A01; C01

 

Nhóm 3

 

NHÓM NGÀNH 4

 

Chương trình tiêu chuẩn nhóm ngành 4 (Tại Tp.HCM)

 

1

7210402

Thiết kế công nghiệp

H00; H01; H02

Vẽ HHMT ≥ 6,50

Nhóm 4

 

2

7210403

Thiết kế đồ họa

H00; H01; H02

Vẽ HHMT ≥ 6,50

Nhóm 4

 

3

7210404

Thiết kế thời trang

H00; H01; H02

Vẽ HHMT ≥ 6,50

Nhóm 4

 

4

7580108

Thiết kế nội thất

H00; H01; H02

Vẽ HHMT ≥ 6,50

Nhóm 4

 

5

7580101

Kiến trúc

V00; V01

Vẽ HHMT ≥ 6,50

Nhóm 4

 

6

7580105

Quy hoạch vùng và đô thị

V00; V01

Vẽ HHMT ≥ 6,50

Nhóm 4

 

7

7810301

Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện)

T00; T01

Năng khiếu TDTT ≥ 6,50

Nhóm 4

 

NHÓM NGÀNH 5 - CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ (Tại Tp.HCM)

 

1

K7340301

Kế toán (song bằng 3+1)

A00; A01; C01; D01

 

Nhóm 5

 

2

K7340201L

Tài chính (đơn bằng 3+1)

A00; A01; C01; D01

 

Nhóm 5

 

3

K7340120

Quản trị kinh doanh quốc tế (đơn bằng 3+1)

A00; A01; C01; D01

 

Nhóm 5

 

4

K7340201S

Tài chính và kiểm soát (đơn bằng 3+1)

A00; A01; C01; D01

 

Nhóm 5

 

5

K7520201

Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng 2,5+1,5)

A00; A01; C01

 

Nhóm 5

 

6

K7340101N

Quản trị nhà hàng khách sạn (song bằng 2,5+1,5)

A00; A01; C01; D01

 

Nhóm 5

 

7

K7310630Q

Quản lý du lịch và giải trí (song bằng 2+2)

A01; C00; C01; D01

 

Nhóm 5

 

8

K7340101

Quản trị kinh doanh (song bằng 2+2)

A00; A01; C01; D01

 

Nhóm 5

 

9

K7340201

Tài chính (song bằng 2+2)

A00; A01; C01; D01

 

Nhóm 5

 

10

K7480101

Khoa học máy tính và công nghệ tin học (đơn bằng 2+2)

A00; A01; C01; D01

 

Nhóm 5

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
2.7. Tổ chức tuyển sinh:
2.7.1. Xét tuyển theo phương thức 1 (theo kết quả thi THPT quốc gia 2018): triển khai tổ chức tuyển sinh theo đúng quy định và hướng dẫn tuyển sinh năm 2018 của Bộ GD&ĐT.

2.7.2. Tổ chức xét tuyển phương thức 2 (theo kết quả quá trình học tập THPT)

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

Đợt 1: Dành cho thí sinh các trường THPT ký kết hợp tác với TDTU

07/4 - 07/5/2018

Thí sinh đăng ký xét tuyển (ĐKXT) trực tuyến trên hệ thống http://tuyensinh.tdtu.edu.vn;

Sau khi kiểm tra chính xác, Thí sinh in phiếu đăng ký, đóng dấu xác nhận kết quả học tập của Trường THPT và gửi phiếu ĐKXT về TDTU.

(Khi đăng ký xét tuyển, thí sinh phải hoàn thành đăng ký trực tuyến và nộp Phiếu Đăng ký xét tuyển về TDTU. Riêng đối với học sinh tại các Trường THPT đã ký kết hợp tác với TDTU, đặc biệt các Trường THPT thuộc các khu vực vùng sâu, khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, TDTU sẽ có chính sách phối hợp cùng các Trường THPT để triển khai nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển.)

 

08/5 - 09/5/2018

Thí sinh đăng nhập vào hệ thống ĐKXT của TDTU điều chỉnh nguyện vọng (nếu có)

 

10/5/2018

Thí sinh kiểm tra thông tin ĐKXT và phản hồi về TDTU nếu có sai sót

 

Trước 17h00 ngày 10/6/2018

TDTU công bố kết quả sơ tuyển (trừ các khối ngành năng khiếu)

 

18/7/2018 -20/7/2018

Công bố kết quả trúng tuyển chính thức (khi có kết quả xét tốt nghiệp THPT năm 2018)

 

Đợt 2: Dành cho thí sinh tất cả các trường THPT trên cả nước

20/5 - 15/7/2018

Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến trên hệ thống http://tuyensinh.tdtu.edu.vn

Sau khi kiểm tra chính xác, Thí sinh in phiếu đăng ký, đóng dấu xác nhận kết quả học tập của Trường THPT và gửi phiếu đăng ký xét tuyển về TDTU.

(Để đăng ký xét tuyển, thí sinh phải hoàn thành đăng ký xét tuyển trực tuyến và gửi Phiếu ĐKXT về TDTU)

 

16/7 – 17/7/2018

Thí sinh đăng nhập vào hệ thống điều chỉnh nguyện vọng (nếu có)

 

18/7/2018

Thí sinh kiểm tra thông tin ĐKXT và phản hồi về TDTU nếu có sai sót

 

Trước 17h00 ngày 31/7/2018

TDTU công bố kết quả trúng tuyển chính thức trên website http://tuyensinh.tdtu.edu.vn

 

Hồ sơ đăng ký xét tuyển phương thức 2

-Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến trên website: http://tuyensinh.tdtu.edu.vn

- Sau khi đăng ký trực tuyến thành công, thí sinh đăng nhập vào hệ thống và in phiếu ĐKXT (ký tên xác nhận), có xác nhận của Trường THPT. Gửi về TDTU theo thời hạn nộp hồ sơ do trường quy định (Xét tuyển đợt 1, thời gian nhận hồ sơ trước 17h00 ngày 10/5/2018; thời gian nhận hồ sơ đợt 2 trước 17h00 ngày 18/7/2018)

- Bản photocopy công chứng học bạ hoặc giấy xác nhận kết quả học tập THPT (nếu phiếu ĐKXT chưa đóng dấu xác nhận của Trường THPT).

- Hồ sơ minh chứng đối tượng ưu tiên (nếu có)

- Chi phí đăng ký xét tuyển 30.000 đồng/hồ sơ.

- Trường hợp thí sinh có đăng ký dự thi môn năng khiếu phải nộp kèm theo: Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước (photo công chứng); 03 ảnh màu 3x4 cm chụp trong thời hạn 6 tháng, ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau ảnh; Chi phí  đăng ký thi 300.000 đồng/hồ sơ

Tất cả các giấy tờ trên đựng trong túi hồ sơ.

2.7.3. Tổ chức thi năng khiếu:

 

Tổ chức thi năng khiếu

Tổ hợp môn thi/bài thi hoặc xét tuyển

- Thí sinh đăng ký dự thi năng khiếu theo tổ hợp xét tuyển và theo phương thức xét tuyển của các ngành có môn năng khiếu

- Các môn năng khiếu gồm có:

+Vẽ trang trí màu -thời gian làm bài 240 phút

+Vẽ hình họa mỹ thuật (vẽ tĩnh vật) - thời gian làm bài 240 phút

+ Năng khiếu TDTT: Bật xa tại chỗ, Chạy 30m, Lực bóp tay

- Xem thông báo thi năng khiếu chi tiết tại  http://tuyensinh.tdtu.edu.vn

Thời gian

 

 

 

Dự kiến tổ chức thi các đợt thi năng khiếu:

- Đợt 1: 19 -20/5/2018

- Đợt 2: 06 - 07/7/2018

Thời gian nhận hồ sơ dự thi mỗi đợt xem chi tiết  thông báo tuyển sinh tại  http://tuyensinh.tdtu.edu.vn

Hồ sơ đăng ký thi năng khiếu

- Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến trên website: http://tuyensinh.tdtu.edu.vn

- Sau khi đăng ký trực tuyến thành công, thí sinh đăng nhập vào hệ thống in phiếu đăng ký dự thi (ký tên xác nhận), có xác nhận của Trường THPT hoặc CA xã/phường. Gửi về TDTU theo thời hạn nộp hồ sơ do trường quy định.

- Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước (photo công chứng);

- 03 ảnh màu 3x4 cm chụp trong thời hạn 6 tháng, ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau ảnh.

- Chi phí đăng ký dự thi 300.000 đồng/hồ sơ

Tất cả các giấy tờ trên đựng trong túi hồ sơ.

2.7.4. Nhận hồ sơ xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT

- Thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh đại học chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT nộp hồ sơ xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT và quy định của TDTU, chi tiết tại website tuyensinh.tdtu.edu.vn

-Thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng xét tuyển vào TDTU, nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại TDTU từ ngày 07/5 -25/8/2018. TDTU thông báo xét tuyển thẳng bổ sung (nếu có) sau ngày 25/8/2018.

2.7.5. Hình thức nhận hồ sơ:

- Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến tại trang http://tuyensinh.tdtu.edu.vn.

và nộp các hồ sơ trực tiếp tại TDTU hoặc gửi bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh (theo thông báo xét tuyển)

- Nơi nhận hồ sơ trực tiếp: Phòng Đại học (A0005), Trường đại học Tôn Đức Thắng, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh; và tại Trường đại học Tôn Đức Thắng tại Nha Trang, Bảo Lộc, Cà Mau.

- Nơi nhận hồ sơ qua đường bưu điện: Phòng Đại học (A0005), Trường đại học Tôn Đức Thắng, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại liên lạc: 028. 37755052 – 028. 37755051 – 19002024

2.8. Chính sách ưu tiên:
a) Tuyển thẳng: Trường thực hiện theo khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học chính quy hiện hành và Quy chế tuyển sinh đại học của TDTU.

b) Ưu tiên xét tuyển: Trường thực hiện theo khoản 3, Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học chính quy hiện hành và Quy chế tuyển sinh đại học của TDTU.

Chi tiết xem thông báo tại website http://tuyensinh.tdtu.edu.vn

2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:
Phương thức 1:Thực hiện theo các quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT

Phương thức 2: Lệ phí xét tuyển 30.000 VNĐ/hồ sơ

Lệ phí thi năng khiếu: 300.000 VNĐ/hồ sơ (chi tiết theo thông báo tại http://tuyensinh.tdtu.edu.vn)

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):
Học phí dự kiến dành cho sinh viên chính quy chương trình tiêu chuẩn năm 2018-2019 được thực hiện theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng chính phủ.(chi tiết theo thông báo trên cổng thông tin tuyển sinh của Trường http://tuyensinh.tdtu.edu.vn)

2.11. Các nội dung khác (không trái quy định):
1. Ngoài tuyển sinh chương trình đại học chính quy, Tuyển sinh năm 2018, TDTU tuyển sinh chương trình cao đẳng (theo Luật Giáo dục nghề nghiệp)

a. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương.

b. Thời gian đào tạo: 2,5 năm

c. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

d. Phương thức tuyển sinh.

- Xét tuyển theo học bạ THPT.

- Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.

e. Thời gian xét tuyển.

Đợt 1: 2/4/2018 đến 29/7/2018
Đợt 2: 1/8/2018 đến 30/9/2018
Đợt 3: 1/10/2018 đến 15/11/2018
f. Ngành tuyển sinh cao đẳng

STT

Tên ngành đào tạo cao đẳng 

Mã ngành

1

Nhóm ngành Điện - Điện tử

- Điện tử công nghiệp (tự động hóa)

- Điện tử viễn thông

- Điện công nghiệp

 

6520225

6510312

 6520227

2

Nhóm ngành công nghệ thông tin

- Lập trình máy tính

- Quản trị mạng máy tính

- Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

 

6480207

6480209

6480102

3

Nhóm ngành du lịch – khách sạn

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

- Quản trị nhà hàng

- Quản trị khách sạn

 

6810101  

6810206

6810201

4

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí  

6520205

5

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

6510104

6

Bảo hộ lao động

6850203

7

Thiết kế thời trang

6540206

8

Thiết kế đồ họa

6210402

9

Kế toán doanh nghiệp

6340202

10

Tài chính – ngân hàng

6340302

11

Marketing

6340116

12

Thương mại điện tử

6340122

13

Chăm sóc sắc đẹp (kinh doanh salon – spa)

6810404

14

Tiếng Anh

6220206

g. Đăng ký xét tuyển.

- Nộp phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu) trực tiếp tại:

Địa điểm 1: Phòng tuyển sinh, số 98 Ngô Tất Tố, P. 19, Quận Bình Thạnh, Tp HCM.
Địa điểm 2: Phòng A0005, số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, Tp HCM.
- Nộp phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu) qua đường Bưu điện: Phòng tuyển sinh Cao đẳng, Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Số 98 Ngô Tất Tố, P.19, Quận Bình Thạnh, Tp HCM.

- Đăng ký trực tuyến: tại website http://caodang.tdt.edu.vn/tuyensinh.

h.Thông tin liên hệ về tuyển sinh cao đẳng Trường Đại học Tôn Đức Thắng

· Địa điểm 1: Phòng A0005 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp HCM

· Địa điểm 2: Phòng tuyển sinh, 98 Ngô Tất Tố, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Tp HCM

- Điện thoại: 028. 3840 5790; 3840 5791; 3840 7478 – 0909 455 477 (hotline)

- Email: tuyensinhcaodang@tdtu.edu.vn ; - Website: http://caodang.tdtu.edu.vn

- Facebook: www.facebook.com/caodang.tdt - Zalo: 0909 455 477

2.Dự kiến từ đợt tuyển sinh đại học chính quy năm 2019, TDTU sẽ không tổ chức xét tuyển một số tổ hợp theo ngành như sau:

-Ngành kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành quản trị nhân sự, quản tri marketing, quản trị nhà hàng khách sạn), Tài chính ngân hàng, Toán ứng dụng, Thống kê, Khoa học máy tính, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Kỹ thuật phần mềm: năm 2019 sẽ không xét tuyển tổ hợp C01

-Ngành Khoa học môi trường, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Bảo hộ lao động, Kỹ thuật hóa học: năm 2019 sẽ không xét tuyển tổ hợp C02

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Phương án tuyển sinh Đại học Tôn Đức Thắng năm 2018

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH