Phương án tuyển sinh Học viện báo chí tuyên truyền năm 2016

Trường học viện báo chí và tuyên truyền công bố phương án tuyển sinh năm 2016 và chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể như sau:

Chỉ tiêu tuyển sinh học viện báo chí tuyên truyền năm 2016

Ký hiệu trường

Tên trường Ngành học

Mã ngành

Môn thi/xét tuyển

Tổng chỉ tiêu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

HBT

HỌC VIÊN BÁO CHI VA TUYÊN TRUYỀN

Số 36 Xuân Thủy, càu Giấy, Hà Nội. ĐT: (04)37.546.963 Website: www.aic.cdu.vn

 

 

1550

1

Báo chí

D320101

Nhóm 1:

-     Ngữ văn. Năng khiểu bdo chi. Toán

-     Ngừ ván, Năng khiếu báo chi, Lịch SÙ

-     Ngữ văn, Nâng khiếu báo chí, tiếng Anh

435

2

Trict học

D220301

Nhổm 2:

-     Ngữ văn, Toán, Lịch sử

-  Ngữ văn, Toán, Địa lý

-     Ngữ văn. Toán, tiếng Anh

100

3

Kinh té

D310101

100

4

Xảy dựng Đảng và Chinh quyền nhà nước

D310202

50

5

Chinh trị học

D310201

435

6

Xuất bản

D320401

50

7

xa hội học

D310301

50

8

Công tác xã hội

D760101

50

9

Lịch sứ

D2203I0

Nhóm 3:

• Ngữ vân, Lịch sử, Địa lý

-   Ngữ văn, Lịch sử. Toán

-   Ngữ văn, Lịch sử, tiêng Anh

50

10

Quan hộ quốc tế

D310206

Nhốm 4:

-TIẾNG ANH. Ngữ văn, Toán • TIÉNG ANH.

Vản. Lịch sử - TIẾNG ANH,

Văn, Địa lý

100

11

Quan hộ cổng chúng

D360708

50

12

Quảng cáo

D320110

40

13

Ngôn ngữ Anh

D220201

40

1. Vùng tuyến sinh: tuyển sinh trong cả nước

2. Phương thức tuyển sinh: Học viện xét tuyển theo 4 nhóm ngảnh cân cứ kẽt quả thi THPT quốc gia. Ricng nhóm 1 ngành Báo chi tồ chức thi bỗ ¿ing môn Năng khiáu báo chí.

2.1. Xét tuyển hồ sơ:

Thí sinh cản thốa mân các điểu kiện sau:

-         Có kết quà xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm Trung học phổ thông đạt 6,0 trở lẽn;

-  Hạnh kiểm 3 năm Trụng học phổ thông xếp loại Khá trở lén;

Hồ sơ đăng ký xét tuyển: theo quy định của Bộ GD&ĐT kèm theo bản sao công chứng học bạ 3 năm Trung học phổ thông

2.2.  Thì môn năng khiếu tại trường (đổi với thí sinh đăng ký thi ngảnh Báo chí):

Thí sinh dự tuyển chuyên ngành Quay phim truyền hình, Báo ảnh: phỏng vấn trực tiếp;

Thi sinh dự tuyên các chuyên ngành khác ngành Báo chí: làm bải thi gồm 2 phần: thi trác nghiệm (3 điẻm) và thi tự luận (7 điểm). Tổng thời gian làm bài thi Nảng khiéubáo chí: 150 phút. Bài thi Năng khicu do Học viện ra đc vả tổ chức chẩm thi.

2.3. Xác định điểm trúng tuyển:

- Ngành Báo chí, Quan hộ quốc tế xét điểm trúng tuyển theo ngành. Thí sinh trúng tuyỉn $5 được phản chuyỄn ngành cản cứ kết quả học tập các học phần đại cương và cơ sở ngành, két quả kicm tra Năng khiếu chuyên ngảnh và nguyện vọng của thí sinh. Riêng thi sinh dự tuyên ngành Báo chí chuyên ngành Quay phim truvền hình, Báo ảnh được xác định chuyên ngành từ đầu khóa học căn cứ nguyện vọng đăng ký trong hồ sơ dự thi và kết quả phỏng vấn - Các ngành Triết học, Kinh tế. Chinh trị học xél điẻm trúng tuyền theo chuyên ngành dựa trén tổng điẻm các môn thi quy định cho từng nhóm ngành xép từ cao xuống thap. Các môn thi thuộc nhóm ngành I, nhỏm ngành 2, nhóm ngành 3 tinh hệ sổ I, môn Ticng Anh thuộc nhổm ngảnh 4 tính hệ số 2.

2.4.  Các chuyên ngành đào tạo:

-  Ngành Triẻt học gồm 2 chuyén ngành: Triết học Mác - Lcnin; Chủ nghĩa xâ hội khoa học;

-  Ngành Kinh tê gốm 2 chuyên ngành: Kinh tế chính trị Mác Lcnin; Quản lý kinh tế;

-  Ngành Chính trị học gòm 7 chuycn ngành: Quản lý hoạt động tư tưởng - vân hóa; Chinh trị phát triền; Quản lý xả hội; Tư tưởng Hồ Chi Minh; Vân hóa phát triẻn; Chính sách công; Khoa học quản lý nhà nước; phuơng tiện;

- Ngành Quan hộ quốc té gồm 2 chuycn ngành: Thông tin đối ngoại; Quan hệ chính tri và truyền thôrtg quổc té.

Khi đăng ký dự thi, thí sinh cần đăng ký mã chuyên ngành dự thi (thông tin về mã chuyên ngành được đăng tải trên website I lọc viện www.ạjc.edu.vn).

2.5. Lịch thi tuyển Năng khiếu báo chí: được công bố sau

Đối với các ngành xét tuyển cản cứ kết quả thi THPT quốc gia: Quy trinh xét luyển, hồ sơ và thời gian xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Các chuyên ngành đảo tạo giảng viên lý luận chính trị (Triết học. Chù nghĩa xã hội khoa học, Kinh tc chính trị, Lịch sử Đảng Cộng sản Vrçi Nam, Tư tưởng Hồ Chi Minh) được mien học phí. Thí sinh dự thi các chuyén ngành này khỏng nói ngọng, nói lâp, không bi dị tật vè ngoại hinh. Thí sinh dự thi chuyên ngành Quay phim truyền hinh phải có sức khỏe tổ», không mảc các bộnh, dị tật vè mát, ngoại hình phù hợp (nam cao 1m65, nữ cao 1m60 trở lên).

Tuyensinh247.com tổng hợp

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

6 bình luận: Phương án tuyển sinh Học viện báo chí tuyên truyền năm 2016

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH