Phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm 2019 - Khánh Hòa

Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 của Sở GD Khánh Hòa năm học 2019 - 2020 gồm 3 môn Toán, Văn, Tiếng Anh.

1. Chỉ tiêu tuyển sinh

Thực hiện theo quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 của UBND tỉnh và văn bản hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Phương thức tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, môn thi, thời gian làm bài thi, lịch thi

a)  Phương thức tuyển sinh

-    Xét tuyển đối với trường Phổ thông DTNT tỉnh Khánh Hòa, trường THPT Lạc Long Quân (huyện Khánh Vĩnh) và THPT Khánh Sơn (huyện Khánh Sơn).

-    Thi tuyển đối với Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và các trường THPT công lập còn lại.

b)     Thời gian tuyển sinh: Công tác tuyển sinh vào các trường THPT công lập hoàn thành trước ngày 31/7/2019; trong đó, kỳ thi tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và các trường THPT công lập không chuyên được tổ chức vào ngày 04 và 05/6/2019.

c) Môn thi, thời gian làm bài thỉ, lịch thỉ

-    Học sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thi 04 môn: Ngữ văn, Toán, Tiêng Anh và môn chuyên.

-      Học sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên thi 03 môn: Ngữ văn, Toán và môn thứ 3; cùng thời gian thi cùng đê thi các môn không chuyên với học sinh dự tín kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

-     Thời gian làm bài thi của các môn Ngữ văn, Toán là 120 phút, môn Tiếng Anh là 90 phút; thời gian làm bài thi của các môn chuyên là 150 phut.

-    Lịch thi sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo qui định trong công văn hướng dẫn.

3.    Đối tượng tuyển sinh: Là người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên (GDTX) có độ tuổi theo quỵ định tại Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phô thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Riêng học sinh đăng ký dự tuyển vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn hoặc Trường Phô thông Dân tộc nội trú tỉnh phải có thêm các điều kiện sau:

3.1.     Học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

ạ) Nếu đăng ký môn chuyên là Ngữ văn, Tiếng Anh thì các môn học này phải chem trung binh cả năm lớp 9 từ 7,0 trở lên; đôi với các môn chuyên khác thì phải đạt điểm trung bình các môn học này cả năm lớp 9 từ 8,0 trở lên-

b)    xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên; 

c)  Học tiếng Anh liên tục 4 năm ở cấp THCS.

3.2.   Học sinh đăng ký dự tuyển vào lóp 10 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh

a)  Phải là học sinh người dân tộc thiểu số;

b)    Đang học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú huyện, thị xã, thành phố hoặc đang học tại các trường THCS, có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn của tỉnh Khánh Hòa theo qui định hiện hành.

4. Địa bàn tuyển sinh

4.1Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh: Tuyển sinh trên phạm vi toàn tỉnh.

4.2. Các trường THPT ngoài công lập, các Trung tâm GDTX&HN, các cơ sở giáo dục đao tạo có lớp bô túc văn hóa: Không phân biệt địa bàn tuyển sinh

4.3.   Các trường THPT công lập không phải là trường chuyên biệt:

Nguyên tắc chung: Học sinh đang học ở trường THCS thuộc địa bàn (huyện, thị xã, thành phô) nào sẽ tham gia dự tuyển vào trường THPT công lập thuộc địa bàn đó. Cụ thê như sau:

a)   Thành phố Nha Trang: Học sinh tại thành phố Nha Trang nộp hồ sơ dự tuyển vào một trong các trường THPT: Lý Tự Trọng, Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ, Hà Huy Tập, Phạm Văn Đồng.

b)   Thành phố Cam Ranh: Học sinh tại thành phố Cam Ranh nộp hồ sơ dự tuyển vào một trong các trường THPT trên địa bàn thành phố Cam Ranh.

c)   Thị xã Ninh Hòa: Học sinh tại thị xã Ninh Hòa nộp hồ sơ dự tuyển vào một trong các trường THPT trên địa bàn thị xã Ninh Hòa.

d)   Huyện Vạn Ninh: Học sinh tại huyện Vạn Ninh nộp hồ sơ dự tuyển vào một trong các trường THPT công lập trên địa bàn huyện Vạn Ninh.

e)   Huyện Diên Khánh: Học sinh tại huyện Diên Khánh nộp hồ sơ dự tuyển vào một trong các trường THPT trên địa bàn huyện Diên Khánh. Riêng học sinh các trường THCS: Trần Đại Nghĩa, Ngô Quyền có thể nộp hồ sơ dự tuyển vào Trường THPT Đoàn Thị Điểm.

f)   Huyện Khánh Vĩnh: Học sinh tại huyện Khánh Vĩnh nộp hồ sơ dự tuyển vào Trường THPT Lạc Long Quân.

g)    Huyện Cam Lâm: Học sinh tại huyện Cam Lâm nộp hồ sơ dự tuyển vào một trong các trường THPT trên địa bàn huyện Cam Lâm. Riêng học sinh trường THCS Trần Quang Khải có thể nộp hồ sơ dự tuyển vào một trong các trường THPT thuộc địa bàn thành phố Cam Ranh; học sinh các trường THCS: Nguyễn Hiền, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Trãi có thể nộp hồ sơ dự tuyển vào Trường THPT Ngô Gia Tự; học sinh trường THCS A. Yersin có thể nộp hồ sơ dự tuyển vào Trường THPT Nguyễn Thái Học.

h)   Huyện Khánh Sơn: Học sinh tại các trường ở huyện Khánh Sơn nộp hồ sơ dự tuyển vào Trường THPT Khánh Sơn.

k) Học sinh lớp 9 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn nộp hồ sơ dự tuyển vào một trong các trường THPT trên địa bàn (huyện, thị xã, thành phố) của trường THCS học sinh đã học trước khi vào học tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

5. Tuyển thẳng, chế độ ưu tiên

5.1.   Tuyển thẳng

-    Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh: Thực hiện theo Mục a Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngàỵ 15/01/2016 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trúế Cụ thể, tuyển thẳng vào Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh các đối tượng sau đây:

+ Học sinh là người dân tộc rất ít người;

+ Học sinh thuộc đối tượng tuyên sinh qui định tại Mục 3.2 Phần II và đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

- Các trường THPT công lập không chuyên khác: Thực hiện theo Khoản 1 Điều 7 Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thê, tuyên thăng vào THPT các đối tượng sau đây:

+ Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú;

+ Học sinh là người dân tộc rất ít người;

+ Học sinh khuyết tật;

+ Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học do Bộ Giáo dục và Đào tạo tô chức.

5.2.   Chế độ ưu tiên

a)   Cộng 1,5 điểm cho một trong các đối tượng:

-    Con liệt sĩ;

-    Con thương binh mất sức lao động 81 % trở lên;

-    Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên;

-      Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”;

-   Con của ngưò'i hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

-    Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945­

-    Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến

ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

b)   Cộng 1 điếm cho một trong các đối tượng:

-    Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động;

-    Con thương binh mất sức lao động dưới 81%;

-    Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%;

-      Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được câp giây chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

c)   Cộng 0,5 điểm cho một trong các đối tượng:

-   Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;

-   Người dân tộc thiểu số;

-    Người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hôi đặc biệt khó khăn.

d)    Học sinh đồng thời thuộc nhiều đối tượng để được cộng điểm ưu tiên theo quy đinh tại các điêm a, b và c nêu trên chỉ được cộng điểm ưu tiên của một đối tượng có điểm được cộng thêm cao nhất.

6. Điểm xét tuyển

6.1. Trường THPT chuyên Lê Quỷ Đôn: Điểm xét tuyển bằng tổng số điểm các bài thi không chuyên, điêm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên sau
khi đã tính hệ số; trong đó, điểm bài thi không chuyên tính hệ số 1; điểm bài thi chuyên tính hệ số 3.

Thí sinh trúng tuyển phải có môn chuyên đạt từ 5 điểm trở lên, các môn còn lại đạt từ 4 điểm trở lên.

6.2.     Trường PTDT nội trú tỉnh: Điếm xét tuyến bằng tổng của hai loại điểm

sau:

-     Tổng số điểm tính theo kết quả rèn luyện, học tập của 4 năm học ở cấp THCS;

-    Tống các điếm ưu tiên.

Trong đó, điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập mỗi năm học của học sinh ở cấp THCS được tính như sau (nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó):

-    Hạnh kiểm (HK) tốt, học lực (HL) giỏi: 2,5 điểm.

-    HK khá, HL giỏi hoặc HK tốt, HL khá: 2,25 điểm.

-    HK khá, HL khá: 2,0 điểm.

-    HK trung bình, HL giỏi hoặc HK tốt, HL trung bình: 1,75 điểm.

-   HK khá, HL trung bình hoặc HK trung bình, HL khá: 1,5 điểm.

-    Trường hợp còn lại: 1,25 điểm.

6.3.    Các trường THPT câng lập khác: Điểm xét tuyển bằng tổng của ba loại

điếm sau:

-    Tống số điếm các bài thi;

-     Tổng số điểm tính theo kết quả rèn luyện, học tập của 4 năm học ở cấp THCS;

-    Tống các điếm ưu tiên.

Trong đó, điểm tính theo kết quả rèn luyện, học tập của 4 năm học ở cấp THCS được tính theo hướng dẫn ở nội dung 6.2. Thí sinh trúng tuyển phải không có bài thi nào bị điểm 0.

Theo TTHN

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm 2019 - Khánh Hòa

  •  
Bứt Phá lớp 10 - Tuyensinh247