Phương thức tuyển sinh Đại học Sư phạm TPHCM 2020

Trường Đại học Sư phạm TPHCM năm 2020 tuyển sinh theo các phương thức: kết hợp xét tuyển và thi tuyển; xét tuyển áp dụng cho các ngành được thống kê chi tiết dưới đây.

Năm 2020, ngoài việc sử dụng tối đa 20% chỉ tiêu của từng ngành để xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo các tiêu chí của Trường, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh theo 2 phương thức sau: 

Xét tuyển (áp dụng cho tất cả các ngành trừ ngành Giáo dục Thể chất và Giáo dục Mầm non). Cụ thể: 

+ Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020: chiếm tối thiểu 60% chỉ tiêu của từng ngành; 

+ Xét tuyển bằng kết quả học tập THPT: chiếm tối đa 20% chỉ tiêu của từng ngành. 

Kết hợp xét tuyển và thi tuyển (áp dụng cho ngành Giáo dục Thể chất và Giáo dục Mầm non). Cụ thể: 

+ Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và điểm thi năng khiếu do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức: chiếm tối thiểu 60% chỉ tiêu của từng ngành;

+ Xét tuyển bằng kết quả học tập THPT và điểm thi năng khiếu do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức: chiếm tối đa 20% chỉ tiêu của từng ngành. 

1. Xét tuyển 

1.1. Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 

Phương thức tuyển sinh này (áp dụng cho tất cả các ngành trừ ngành Giáo dục Thể chất và Giáo dục Mầm non) chiếm tối thiểu 60% chỉ tiêu của từng ngành. 

Mô tả phương án 

Với mỗi ngành học, Trường sử dụng tổ hợp 03 bài thi/môn thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 để xét tuyển. Trong đó, bắt buộc có môn Toán hoặc môn Ngữ văn. 

Hình thức xét tuyển 

Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển (từng bài thi/môn thi chấm theo thang điểm 10) cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được làm tròn đến hai chữ số thập phân. 

ĐXT = ĐM1 + ĐM2 + ĐM3 + ĐUT 

Trong đó: 

ĐXT: Điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân; 

ĐM1, ĐM2, ĐM3: Điểm bài thi/môn thi thứ nhất, thứ hai, thứ ba theo tổ hợp xét tuyển; 

ĐUT: Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.  

1.2. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (xét tuyển theo học bạ) 

Phương thức tuyển sinh này (áp dụng cho tất cả các ngành trừ ngành Giáo dục Thể chất và Giáo dục Mầm non) chiếm tối đa 20% chỉ tiêu của từng ngành. 

Mô tả phương án 

Với mỗi ngành học, Trường sử dụng kết quả học tập THPT trong 06 học kỳ (lớp 10, 11 và 12) của 03 môn học để xét tuyển (tương ứng với tổ hợp môn xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 như ở phương thức 1.1). 

Hình thức xét tuyển 

Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình của 03 môn học 06 học kỳ ở THPT (tương ứng với tổ hợp môn xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020) cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được làm tròn đến hai chữ số thập phân. 

ĐXT = ĐM1 + ĐM2 + ĐM3 + ĐUT 

Trong đó: 

ĐXT: Điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân; 

ĐM1, ĐM2, ĐM3: Điểm trung bình 06 học kỳ ở THPT của môn học thứ nhất, thứ hai, thứ ba theo tổ hợp xét tuyển; 

ĐUT: Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

-  Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. 

2. Kết hợp xét tuyển và thi tuyển 

2.1. Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 kết hợp với thi tuyển môn năng khiếu 

Phương thức tuyển sinh này chỉ áp dụng cho ngành Giáo dục Thể chất, Giáo dục Mầm non và chiếm tối thiểu 60% chỉ tiêu của từng ngành. 

Mô tả phương án 

Đối với ngành Giáo dục Thể chất: Trường chọn kết quả bài thi Ngữ văn hoặc Toán của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và 02 môn thi năng khiếu do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. 

Đối với ngành Giáo dục Mầm non: Trường chọn kết quả bài thi Ngữ văn và Toán của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và 01 môn thi năng khiếu do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. 

Hình thức xét tuyển 

Đối với ngành Giáo dục Thể chất: Điểm xét tuyển là tổng điểm bài thi Ngữ văn hoặc Toán của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển) với điểm thi 02 môn thi năng khiếu do Trường tổ chức cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được làm tròn đến hai chữ số thập phân. 

ĐXT = ĐM + ĐNK1 + ĐNK2 + ĐUT 

Trong đó: 

ĐXT: Điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân; 

ĐM: Điểm bài thi Ngữ văn hoặc Toán; 

ĐNK1, ĐNK2 : Điểm môn thi năng khiếu do Trường ĐH Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức; 

ĐUT: Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Đối với ngành Giáo dục Mầm non: Điểm xét tuyển là tổng điểm bài thi Ngữ văn và Toán của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 với điểm thi 01 môn thi năng khiếu do Trường tổ chức cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được làm tròn đến hai chữ số thập phân. 

ĐXT = ĐM1 + ĐM2 + ĐNK + ĐUT 

Trong đó: 

ĐXT: Điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân; 

ĐM1, ĐM2: Điểm bài thi Ngữ văn và Toán; 

ĐNK : Điểm môn thi năng khiếu do Trường ĐH Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức; 

ĐUT: Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. 

2.2. Xét tuyển bằng kết quả học tập THPT kết hợp với thi tuyển môn năng khiếu 

Phương thức tuyển sinh này chỉ áp dụng cho các ngành Giáo dục Thể chất, Giáo dục Mầm non và chiếm tối đa 20% chỉ tiêu của từng ngành. 

Mô tả phương án 

Đối với ngành Giáo dục Thể chất: Trường chọn kết quả học tập môn Ngữ văn hoặc Toán ở THPT (theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển) và 02 môn thi năng khiếu do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. 

Đối với ngành Giáo dục Mầm non: Trường chọn kết quả học tập môn Ngữ văn và Toán ở THPT và 01 môn thi năng khiếu do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. 

Hình thức xét tuyển 

- Đối với ngành Giáo dục Thể chất: Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình của môn Ngữ văn hoặc Toán trong 06 học kỳ ở THPT (theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển) với điểm thi 02 môn thi năng khiếu do Trường tổ chức cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được làm tròn đến hai chữ số thập phân. 

ĐXT = ĐM + ĐNK1 + ĐNK2 + ĐUT 

Trong đó: 

ĐXT: Điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân; 

ĐM: Điểm trung bình 06 học kỳ ở THPT của môn Ngữ văn hoặc Toán theo tổ hợp xét tuyển; 

ĐNK1, ĐNK2 : Điểm môn thi năng khiếu do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức; 

ĐUT: Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Đối với ngành Giáo dục Mầm non: Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình của môn Ngữ văn và Toán trong 06 học kỳ ở THPT với điểm thi môn năng khiếu do Trường tổ chức cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được làm tròn đến hai chữ số thập phân. 

ĐXT = ĐM1 + ĐM2 + ĐNK + ĐUT 

Trong đó: 

ĐXT: Điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân; 

ĐM1, ĐM2: Điểm trung bình 06 học kỳ ở THPT của môn Ngữ văn và Toán theo tổ hợp xét tuyển; 

ĐNK: Điểm môn thi năng khiếu do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức; 

ĐUT: Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Phương thức tuyển sinh Đại học Sư phạm TPHCM 2020

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học