Tổng hợp đề thi thử đại học khối A, B môn hóa học năm 2013 (Phần 6)

Tuyensinh247 cập nhật đề thi thử đại học môn Hóa khối A,B năm 2013 dưới đây mời các em tham khảo.

Cập nhật Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 ( từ đề số 151 - đề số 180), ngày 23/2/2013

 

180. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 180 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad180.pdf

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 180

179. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 179 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad179.pdf

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 179

178. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 178 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad178.pdf

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 178

177. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 177 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad177.pdf

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 177

176. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 176 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad176.pdf

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 176

175. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 15 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad175.pdf

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 175

174. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 174 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad174.pdf

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 174

173. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 173 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad173.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 173

172. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 172 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad172.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 172

171. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 171 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad171.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 171

170. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 170 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad170.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 170

169. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 169 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad169.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 169

168. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 168 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad168.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 168

167. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 167 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad167.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 167

166. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 166 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad166.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 166

165. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 165 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad165.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 165

164. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 164 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad164.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 164

163. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 163 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad163.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 163

162. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 162 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad162.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 162

161. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 161 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad161.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 161

160. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 160 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad160.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 160

 

159. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 159 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad159.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 159

158. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 158 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad158.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 158

157. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 157 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad157.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 157

156. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 156 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad156.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 156

155. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 155 tại đây: http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad155.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 155

154. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 154 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad154.1.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 154

153. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 153 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad153.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 153

152. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 152 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad152.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 152

151. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 151 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad151.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 151


(Tiếp tục cập nhật)

Thí sinh lưu đường link và F5 mỗi khi muốn xem danh sách cập nhật để tiện theo dõi.

===============================================================

Khi đọc xong tin này nếu thấy ý nghĩa hãy chia sẻ cho bạn bè qua facebook hoặc diễn đàn để bạn mình biết để chuẩn bị được tốt nhất. Vì đây là nguồn tin hiện chỉ có trên tuyensinh247.com

(Tuyensinh247.com - Tiếp tục cập nhật)

Viết bình luận: Tổng hợp đề thi thử đại học khối A, B môn hóa học năm 2013 (Phần 6)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247