Trường Đại học Sư Phạm - ĐH Thái Nguyên thông báo xét tuyển bổ sung năm 2018

Trường Đại học Sư Phạm - ĐH Thái Nguyên thông báo xét tuyển bổ sung năm 2018 đối với các ngành đào tạo chính quy, cụ thể như sau:

Trường Đại học Sư Phạm - ĐH Thái Nguyên thông báo xét tuyển bổ sung năm 2018

Truong Dai hoc Su Pham - DH Thai Nguyen thong bao xet tuyen bo sung nam 2018

Phương thức xét tuyển

-  Điềm nhận hồ sơ xét tuyển theo từng tể hợp (trong bảng ờ mục 2) Điểm trúng luyến lù lổng diềm các bài thi/môn thi theo thang điềm 10 dối với từng bài thi/môn thỉ ciía từng tổ hợp xét luyen cộng với điểm ưu ticn dối lượng, khu vực (niu có).

-  Xét tuyến theo chi tiêu của từng ngành.

Tiêu chí xét tuyển

Xét tuỵển từ cao xuống thấp cho den khi dủ chị tiêu dựa theo lẳng điểm các môn thi của tồ họp dăng ký xét tuyền và điềm ưu liên (nếu có).

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển

Hồ sơ đăng ký xét tuyển

-      Phiếu đăng ký xét tuyển 

-  Bân chinh Giầy chứng nhận kết quá kỳ thi THPT quéc gia năm 2018.

Nộp hề sơ đăng ký xét tuyển

- Thí sinh không phải nộp lệ phí xét tuyển.

- Thi sinh có thể dăng ký xét tuyển theo một trong 3 hình (hức sau đây:

Hình thức thứ nhất: Nộp trực tiếp lại trường

-  Địa điểm: phòng 311, nhà Al, Trường Đại học Sư Phạm Thái Nguyên - số 20 - Dường Lương Ngọc Quyến Thành phò Thải Nguyên.

-  Thời gian: Từ ngày 10/8/2018 đến ngày 17h00 ngày 22/8/2018 (sáng từ 8h00 đền I lhOO; chiều từ 14hÕ0 đến 17h00).

b. Hình thức thứ hai: Đăng ký trực tuyến tại địa chì:

http://tuyensinh.dhspln.edu.vn

-  Thí sinh cập nhật đầy đủ các thông tin đăng ký kèm theo file ỉnh Bàn chinh Giấy chứng nhặn kết quả kỳ thi THPT quồc gia năm 2018.

-  Thời gian: Từ ngày10/8/2018 đến ngày 17h00 ngày 22/8/2018.

c. Hình thức thứ ba: Gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện

-  Thí sinh gửi hổ sơ bằng cách chuyển phát nhanh vồ địa chi: Ban tuyỉn sinh, Trường Đọi học Sir Phạm Thái Nguyên - số 20 - Đường Lương Ngọc Quyên Thành phổ Thái Nguyên.

-  Thời gian: Từ ngày 10/8/2018 đến ngày 17h00 ngày 22/8/2018 (tính theo dấu bưu điện)


Theo TTHN

Viết bình luận: Trường Đại học Sư Phạm - ĐH Thái Nguyên thông báo xét tuyển bổ sung năm 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!