Trường ĐH Quốc tế Miền Đông xét tuyển NVBS đợt 1 năm 2016

Trường Đại học Quốc tế Miền Đông thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 hệ chính quy năm 2016, các em xem thông tin chi tiết tại đây nhé:

Thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 hệ Đại học chính quy năm 2016

Hội đồng tuyển sinh Khóa 6 Trirừng Đại học Quốc tc Miên Đòng thòng báo về điểm xét tuyển bổ sungđợt 1 hệ Đại học chính quy sù dụng két quà kỳ thi THPT QG năm 2016 cụ thề như sau:

 

STT

Tên ngành

Mã ngành

Tổ họ*p xét tuyển

Điểm xét tuyển (tính cá điềm ưu tiên khu vực. (đối tượng)

1

Quàn trị kinh doanh

D340101

A00, A01, B00, D01

15

2

Điêu dường

D720501

3

Kỳ thuật Điện, Điện tử

D52020I

4

Kỳ thuật Điêu khièn và Tự dộng hóa

D5202I6

5

Kỹ thuật Cơ điện tử

D520U4

6

Kỹ thuật phàn mêm

D480103

7

Truyẻn thòng và mạng máy tính

D480102

Thời gian nhận đăng ký xét tuyển bổ sung clợt 1: từ 21/8/2016 đến 31/8/2016 Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xct (uyển bổ sung vào Trường theo các cách thức sau:

Cách V. Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực ticp tại Phòng Tuyên sinh (Phòng 101. B5) Trirừng Đại học Quòc tê Mien Dôní». ỉlướne, dần chi tiết về nộp hồ sơ đãng kỷ xét tuyên xem tại website cùa Trường. Hồ sơ (lãng ký xét tuyển bao gom:

-        Phiếu đãng ký xét tuyển theo mầu do Bộ phái hành. Thí sinh Jtew hướng dẫn điền phiếu đãng kỳ xét tuyên theo két quả kỳ' thi TỈỈPT Quốc giơ do Bộ UD&ĐTphát lìànlì ớ mặt sau cùa phiếu DKXT.

-        Các minh chửng để dược hướng che độ ưu tiên (nêu có) clược quy định tại Khoàn I Diên 07 Ouv chế Tuvcn sinh 2016 cùa Dò UD&DT.

c ách 2: Nộp hồ sơ (lãng ký xét tuyển qua (tường bưu điện:

-        Thí sinh đến bưu cục gằn nhất để gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển.

-                Thí sinh giừ lại hiên lai xác nhận nộp hồ sơ của bưu cục dể có cơ sờ xác minh khi thât lạc. Địa chì nhận hồ sơ DKXT

Phòna Đào tạo - Trườrm Đại học Quỏc tê Mién Đỏng

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hòa Phú. Thành pho Mới Binh Dưưng, Tinh Bình Dương.

Diện thoại liên hệ: 0650.2220376; 06502220342

Hotline: 0918.907722; 0918.907733

Email: studentcenter@eiu.edu.vn

Cách 3: đăng ký xét tuyển trực tuyến trên trang thõng tin điện tử đãng ký xét tuyển DII, CD trực tuyên nănì 2016 của Bộ GD&ĐT 

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Trường ĐH Quốc tế Miền Đông xét tuyển NVBS đợt 1 năm 2016

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!