Tuyển sinh môn năng khiếu Đại học Sư phạm Thái Nguyên 2016

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo về việc tổ chức thi tuyển sinh các môn năng khiếu và xét tuyền vào các ngành Giáo dục Thể chất, Giáo dục Mầm non năm 2016 như sau:

Thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào các ngành Giáo dục Thể chất, Giáo dục Mầm non, ngoài việc dự thi các môn thi trong ki thi THPT Quốc gia năm 2016 hoặc sử dụng kết quả học tập trong học bạ (ngành GD Thể chất) sẽ phài đăng ký và dự thi thêm các môn năng khiếu để lấy điểm xét tuyển.

I. THI CÁC MÔN NĂNG KHIẾU

1. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

- 01 Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu ỡ phần phụ lục).

- 02 ảnh 4x6 (ghi rõ tên, ngày sinh, ngành đãng ký dự thi sau ảnh).

-        02 Phong bi ghi sẵn địa chi nguời nhận (đề gừi giấy xác nhận điềm thi các môn năng khiếu) + 02 tem thư (để trong phong bì).

2. Đăng ký dự thi năng khiếu:

Thi sinh muốn dự thi phải nộp hồ sơ đãng ký dụ thi và lệ phi thi năng khiếu

Lệ phí dự thi nỉng khiếu: 300.000đ/01 hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi vả lệ phí thi: Từ ngày 20/04/2016 đến hết ngày 08/07/2016.

3. Nộp hồ sơ đăng ký dự thi và lệ phí thi: Thí sinh có thể chọn một trong hai cách sau:

Cách thứ nhất: Nộp trực tiếp tại Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

-        Nơi tiếp nhận hồ sơ: Phòng Đào Tạo (Phòng 311), Nhà A1, Truỉmg Đại học Sư Phạm Thái Nguyên - số 20 - Đường Luơng Ngọc Quyển Thành phố Thái Nguyên.

-        Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chinh, trừ ngày thứ 7, Chù nhật, ngày lễ và trong những ngày diễn ra kỳ thi THPT Quốc Gia.

Cách thứ hai: Chuyển qua đường bưu điện:

Thí sinh gửi hồ sơ bằng chuyển phát nhanh về địa chi: Ban tuyền sinh, Trường Đại học Sư Phạm Thái Nguyên - số 20 - Đuờng Lưcmg Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên.

Đồng thời nộp lệ phi thi bằng cách chuyển tiền vào tài khoán của Tmòng với thông tin sau:

Tên chủ tài khoản: Trường Đại học Sư Phạm

Số tài khoản: 5712.1.1055710.00000 - Kho bạc nhà nước Thái Nguyên.

Nội dung nộp tiền: LP_THI_NK2016 - <Họ và tên thi sinh> - <số CMND cùa thi sinh>

* Lưu ý: Sau khi đóng lệphi, thí sinh phái giữ lại biên lai đóng lệ phi hoặc giấy chuyển nền để đói chiếu khi đen làm thù lục dự thi.

4. Môn thi, địa điểm và thời gian thi:

A. Môn thi:

- Ngành Giáo dục Mầm non thi môn Năng khiếu, gồm 02 nội dung:

Nội dung 1: Hit, nhạc; Nội dung 2: Kề chuyện và đọc diễn căm

(Điểm thi môn năng khiếu là trung bình cộng điểm thi của 02 nội dung trên)

Ngành Giáo dục Thể chắt thi môn năng khiếu gồm 02 nội dung:

Nộì dung 1: Bật xa; Nội dung 2: Chạy 100m (Điểm thi môn năng khiếu là trung bình cộng điểm thi cùa 02 nội dung trên) ,'ji

B. Địa điểm thi:

Trường Đại học Sư Phạm Thái Nguyên, số 20, Đường Lưong Ngọc ễ- Quyến Thành pho Thái Nguyên.

Thời gian:

- Tập trang thi sinh nghe phổ biến qui chế thi: 9h sáng ngày 15/07/2016

-       Thi: Hai ngày 16 và 17/07/2016 (Thời gian cụ thể thi sinh xem trẽn trang thông tin của Trường tại địa chi http://dhsptn.edu.vn/tuyensinh2016)

Lưu ý:

Những thi sình nộp hồ sơ dăng ký dự thi sau ngày 01/7/2016, Trường sẽ không gừi giấy báo dự thi đến từng thi sinh (do không đù thời gian gửi qua đường bưu điện), vl vậy thí sinh phải xem lịch thi trên Website của trường: http://dhsptn.edu.vn/tuyensinh2016 vào ngày 12/07/2016 hoặc liên hệ số điện thoại: 0280 3 841027 đề được hướng dẫn.

Thi sinh phải có trách nhiệm thực hiện đúng thời gian và lịch thi theo qui định cùa nhà trường. Thí sinh vi phạm thời gian thi theo qui định sẽ không được dự thi và phải hoàn toàn tự chịu trách nhiệm.

II. XÉT TUYỂN

1. Ngành Giáo dục Mầm non:

Điểm xét tuyển = Môn Toán + Môn Văn + Môn NK*2 + Điểm UT (nếu có)

-   Điểm môn Toán, Văn trong kỳ thi trung học phồ thông quốc gia.

-       Môn năng khiếu chi sử dụng kết quà thi do Truờng ĐHSP Thái Nguyên tồ chức thi.

2. Ngành Giáo dục thể chất:

Có 2 phương thức xét tuyển:

  1. Xét tuyển theo két quả thi THPT quốc gia (60% chi tiêu):

Điểm xét tuyền = Môn Toán + Môn Sinh + Môn NK*2 + Điểm ƯT (nếu có)

Điểm môn Toán, Sinh trong kỳ thi trang học phồ thông quốc gia.

Xét tuyển theo kết quả học tập trong học bạ THPT (40% chi tiêu) Điểm xét tuyển = Môn Toán + Môn Sinh + Môn NK*2 + Điềm UT (nếu có)

- Điểm môn Toán, môn Sinh của kỳ 1 vã kỳ 2 lớp 12 (trong học bạ). -Tồng điểm 2 môn Toán, Sinh của 2 học kỳ lớp 12 không thấp hơn 20 điểm.

Lưu ý: Ngoài kết quả thi môn năng khiếu do Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên lổ chức, thí sinh có thể sừ dụng kết quả thi các món năng khiếu trong kỳ thi đại học năm 2016 tại các truờng đại học sau đề xét tuyển:

+ Trường ĐHTDTT Bắc Ninh (bật xa và chạy 400m hoặc 100m);

+ Trường ĐHSPTDTT Hà Nội (bật xa và chạy 100m);

+ Tnròng ĐHSP Hả Nội (bật xa và chạy 400m);

+ Trường ĐH Vinh (bật xa vả chạy 100m);

+ Trường ĐHTDTT Đà Năng (bật xa vả chạy 400m hoặc 100m);

+ Trường ĐHTDTT TPHCM (bật xa và chạy 400m hoặc 100m);

+ Trường ĐHSPTDTT TPHCM (bật xa và chạy 100m)

Tuyensinh247.com

Viết bình luận: Tuyển sinh môn năng khiếu Đại học Sư phạm Thái Nguyên 2016

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!