Đại học kỹ thuật y dược Đà Nẵng tuyển sinh liên thông đợt 2

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học đợt 2 năm 2015 như sau:

I. Các ngành tuyển sinh

1. Tuyển sinh từ trung cấp chuyên nghiệp lên đại học

- Tổng chi tiêu   400 chi tiêu

- Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển

- Thời gian đào tạo    4 năm (8 học kỳ)

- Hình thức dào tạo vừa làm vừa học

- Các ngành đào tạo:    Điều dưỡng và xét nghiệm y học.

2. Tuvển sinh từ cao đẳng lên đại học

- Tổng chi tiêu:   260 chi tiêu

Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển

- Thời gian đào tạo:    2 năm (4 học kỳ)

- Hình thức đào tạo    Vừa làm vừa học

- Các ngành đào tạo    Điều dưỡng và Xét nghiệm y học.

II. Đối tượng tuyển sinh, điều kiện dự thi và môn thi

1. Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh đăng ký dự thi là cán bộ y tc đang làm việc đúng ngành và trình độ đào tạo có đủ tiêu chuẩn tuyển sinh như quy định trong Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT Iigày 25/12/2012 cùa Bộ Giáo dục và Dào tạo về việc quy định đào tạo liên thông trinh độ cao dăng, đại học: Công văn số 1915/BYT-K2ĐT ngày 08/4/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện một so quv đjnh vồ đào tạo liên thông trinh độ cao đẳng, đại học thuộc khối ngành khoa học sức khỏe và Thông tư số 0S/2015/TT-BGDĐT ngày 21/4/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quỵ định đào lạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tir số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trong Bộ Giáo dục và Đào tạo:

2. Điều kiện dự thi:

2.1. Về văn bằng:

Thí sinh đăng ký dự thi phải có bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp. Cao đẳng sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày 15 tháng 10 năm 2015.

Đổi với thí sinh dự thi ngành Điều dưỡng: Phải có bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp. Cao đẳng ngành điều dưỡng. Nếu tot nghiệp Y Sỹ trung cắp phải có thêm chứng chi đào tạo chuyển đổi  thành Điều dưỡng trung cấp theo chương trình của Bộ Y tế do các cơ sở đào tạo được Bộ Y tế cho phép cấp.

Đối với thí sinh dự thi ngành Xét nghiệm y học: Phải có bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp. Cao đẳng ngành Xét nghiệm y học.

2.2. về thâm niên công tác:

Thí sinh đăng ký dự thi phài có thòi gian làm việc liên tục đúng ngành và trình độ đào tạo sau khi tốt nghiệp ít nhất là 12 tháng tinh từ khi ký Hợp dorn* lao động hoặc có Quyết định tuyển dụng công chức, viên chức cùa cấp có tlumi quycn den ngây 15 tháng 10 năm 2015

3. Môn thi

- Môn cơ bản  : Môn Toán học

- MÔn cơ sở ngành : Môn Giải phẫu Sinh lý

-  Môn chuvên ngành: Nội dung các môn chuyên ngành trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp hoặc cao đẳng hiện hành, phù hợp với ngành dự thi.

III. Chính sách uu tiên: Theo Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện hành.

IV. Hồ sơ dự thi tuỵển: Bao gồm các giấy tờ sau:

  1. Phiếu đăng ký dự thi có xác nhận dồng ý cho dự thi và theo học cùa cơ quan nơi thí sinh đang làm việc hay cơ quan quản lý y tế từ cấp Sở Y tế hoặc tương đương trở lên.
  2. Bản sao hợp pháp (có công chứng) các giấy tờ liên quan tới quá trình học lập (Mang theo bán chính để đối chiếu).

-  Bằng tốt nghiệp và bảng điểm các môn học trong chương trinh đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hoặc cao đẳng y tế chuyên ngành phù hợp.

-  Băng tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc văn hóa tương đương.

-  Chứng chi đào tạo chương trình Bổ túc chuyên ngành dự thi và bảng điểm (nểu cỏ).

3. Bản sao chứng thực Giấy khai sinh; Hộ khấu thường trú (Ngày sao không quá 6 tháng tính đến thời điểm Trường hết nhận hồ sơ); Chứng minh thư nhân dân.

4. Giấy xác nhộn thâm niên chuyên môn do C0 quan nơi thí sinh dang làm việc hay co quan quản lý y lé lừ cấp Sờ Y tố hoặc tương đương trờ lên cấp (l)ính kèm bản sao chứng thực Quyết định luyen dụng hoặc hợp đồng lao động dc chứng minh).

5. Giấy xác nhận đủ sức khóc đô học tập do cơ sỡ khám, chừa bệnh có thẩm quyền cấp

6.  Giấy chúng nhộn đối tượng ưu tiên luyen sinh của cơ quan có thẩm quyền (neu có)

7.  Ba ảnh mới chụp không quá 6 tháng cở 4 X 6 cm (01 ảnh dán vào phiéu đăng ký dự thi. đóng dấu giáp lai), có ghi rỏ họ tôn. ngàv thúng năm sinh phía sau ành.

8. Hai phong bì có tem ghi rõ địa chi. sổ điộn thoại của người nhận

*Đôì với thi sinh ìờnt việc tại cơ sỡ hành nghề y dirợc tư nhân có thêm các giây tờ sau:

- Bản sao chứng thực Giấy phép đũ diều kiộn hành nghe y duợc tư nhân.

-  Giấy xác nhộn thời gian hũnli Iighc cũa người đừng tên chù cơ sỡ do Phòng Y tố Quận/Huyện hoặc Sở Y te xác Iiliận.

-  Giấy xác nhận thí sinh có đăng ký danh sách làm việc tại cơ sở hành nghề y dược tư nhân do – Phòng Y tế Quận/huyện hoặc Sờ Y tế xác nhận.

V. Lệ phi thi tuyển

-  Lệ phí đăng ký dự thi : 60.000 dổng lhồ sơ

-  Lệ phí Ihi luyen : 300.000 dồng/thí sinh

VIThời gian thi tuyển sinh

-   Nhận hồ sơ dâng ký dr thi tuyền từ ngày 03/9/2015 đcn hết ngày 15/10/2015 vào các ngíiy lâm việc tù tlúr 2 den lln'r 6 trong tuần (buổi sáng từ 7g30 den 10g30 và buổi chiều từ 13g30 đến 16g30).

-   Dự kiến ngày thi tuyển: 3 ngày: 13, 14 & 15/11/2015 (Thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật). (Nhà trường sẽ thông báo cụ thể trong giấy báo dự thi của thí sinh)

Các loại giấv tờ được ghim theo thứ tự trẽn và dựng trong túi hồ so nộp trực ticp tại phòng Đào lạo đợi học. Truòng Đại học Kỹ thuật Y - Duợc Đà Năng. Các hồ sơ không đủ thú lục giấy tờ trên sC khônc được hội đồng tuyển sinh xét duyệt. Hồ sơ và lệ phí thi tuyển không hoàn lại nếu thí sinh bỏ thi hoặc thi không đạt.

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Đại học kỹ thuật y dược Đà Nẵng tuyển sinh liên thông đợt 2

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247