Đại học Thủ đô Hà Nội tuyển sinh liên thông 2018

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo kế hoạch thi tuyển sinh liên thông cao đẳng, đại học năm 2018 như sau:

1. Liên thông từ trình độ Trung cấp lên trình độ Cao đằng chính quy

1.1. Đối tượng, ngành luyến sinh

STT

Ngành tiivên sinh

Thí sinh đã có bàng

1

Giáo dục Tiểu học

Trung cấp SP Tiểu học

2

Giáo dục Mầm non

Trung cấp SP Mầm non

1.2 Môn thi và thời gian thi:
 

Buổi

Ngành tuyền sinh

GD Tiêu hoc

GD Mâm non

Sáng

18/8/2018

Tâm lý học lứa tuôi và giáo dục học Tiểu học

Tâm ]ý học lứa tuôi và giáo dục học Mầm non

Chiêu

18/8/2018

Toán và tiêng Việt bậc Tiêu học

Hình thành biêu tượng Toán và phát triển ngôn ngữ

Sáng

19/8/2018

PPDH Toán và tiêng Việt bâc Tiểu hoc

Đọc diên cảm, Kêt chuyện, Hát

2. Liên thông từ trình độ Cao đắng lên trình độ Đại học
 
2.1. Đối tượng, ngành tuyển sinh
 

STT

Ngành tuyển sinh

Thí sinh đã có bằng

1

Giáo dục Tiểu học

Cao đẳng Giáo dục Tiểu học

 

Giáo dục Mầm non

Cao đẳng Giáo dục Mầm non

3

Sư phạm Toán

Cao đẳng Sư phạm Toán

2.2. Môn thi và thời gian thi:
 

Buổi

Ngành tuyển sinh

GD Tiểu hoc

GD Mâm non

SP Toán

Sáng

18/8/2018

Tâm lý học lứa tuồi và giáo duc hoc Tiêu học

Tàm lý học lứa tuôi và giáo dục học Mầm non

Đại số

Chiêu

18/8/2018

Toán và tiếng Việt bậc Tiểu hoc

Hình thành biêu tượng Toán và phát triển ngôn ngữ

Giải tích

Sáng

19/8/2018

PPDH Toán và tiếng Việt bâc Tiểu học

Đọc diễn cảm, Kế chuyện, Hát

PPDH Toán

 
Theo TTHN

Viết bình luận: Đại học Thủ đô Hà Nội tuyển sinh liên thông 2018

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247