Đại học Tài chính quản trị kinh doanh tuyển sinh năm 2018

Phương án tuyển sinh vào trường Đại học Tài chính kinh doanh năm 2018 chính thức công bố, trường tuyển sinh theo 2 phương thức.

1.1.  Đối tượng tuyển sinh:

-  Phương thức 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

-  Phương thức 2: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

1.2.  Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

1.3.  Phương thức tuyển sinh

Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh thực hiện phương án tuyển sinh theo phương thức xét tuyển trên cơ sở kết quả thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia (phương thức 1) và xét tuyển trên cơ sở kết quả học tập lớp 12 trung học phổ thông (phương thức 2).

1.4.   Chỉ tiêu tuyển sinh: 800

Phương thức 1 : 30% tổng chỉ tiêu (240).

Phương thức 2 : 70% tổng chỉ tiêu (560).

1.5.  Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

 1. Đối với xét tuyển trên cơ sở kết quả thi THPT quốc gia

-   Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và tương đương;

-   Tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và có kết quả thi theo các tổ hợp môn thi áp dụng cho xét tuyển các ngành đào tạo của Trường phải đạt từ 15,00 điểm trở lên ( bao gồm cả điểm ưu tiên đối tượng và khu vực).

 1. Đối với xét kết quả học tập lớp 12 THPT:

-   Đã tốt nghiệp THPT và tương đương;

-   Tổng điểm cả năm lớp 12 của 3 môn học thuộc một trong các tổ hợp môn học áp dụng cho xét tuyển các ngành đào tạo của Trường đạt từ 18,0 điểm trở lên (bao gồm cả điểm ưu tiên đối tượng và khu vực).

Đối với các đối tượng khác phải đảm bảo điều kiện xét tuyển theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy được sửa đổi, bổ sung tên và một số điều tại Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/03/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.6.   Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

 1. Mã số trường: DFA
 2. Mã số ngành và tổ hợp xét tuyển:

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối, tổ hợp môn thi THPT quốc gia hoặc môn học dùng xét tuyển

1

Kinh tế

7310101

 1. Toán, Vật Lý, Hóa Học (A00)
 2. Toán, Vật Lý, Tiếng Anh (A01)
 3. Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh (D01)
 4. Ngữ Văn, Toán, Địa Lý (C04)

2

Quản trị kinh doanh

7340101

1. Toán, Vật Lý, Hóa Học (A00)

 1. Toán,            Vật Lý, Tiếng Anh (A01)
 2. Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh (D01)

 

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối, tổ hợp môn thi THPT quốc gia hoặc môn học dùng xét tuyển

 

 

 

4. Ngữ Văn, Toán, Địa Lý (C04)

3

Kinh doanh quốc tế

7340120

 1. Toán, Vật Lý, Hóa Học (A00)
 2. Toán, Vật Lý, Tiếng Anh (A01)
 3. Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh (D01)
 4. Toán, Hóa, Tiếng Anh ( D07)

4

Tài chính - Ngân hàng

7340201

1. Toán, Vật Lý, Hóa Học (A00)

 1. Toán, Vật Lý, Tiếng Anh (A01)
 2. Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh (D01)

4. Ngữ Văn, Toán, Hóa Học (C02)

5

Kế toán

7340301

1. Toán, Vật Lý, Hóa Học (A00)

 1. Toán, Vật Lý, Tiếng Anh (A01)
 2. Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh (D01)

4. Ngữ Văn, Toán, Lịch Sử (C03)

6

Kiểm toán

7340302

1. Toán, Vật Lý, Hóa Học (A00)

 1. Toán, Vật Lý, Tiếng Anh (A01)
 2. Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh (D01)

4. Ngữ Văn, Toán, Vật Lý (C01)

7

Hệ thống thông tin quản lý

7340405

1. Toán, Vật Lý, Hóa Học (A00)

 1. Toán, Vật Lý, Tiếng Anh (A01)
 2. Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh (D01)

4. Ngữ Văn, Vật Lý, Tiếng Anh (D11)

 
c. Điểm xét tuyển:

-    Đối với xét tuyển trên cơ sở kết quả thi THPT quốc gia, điểm xét tuyển được tính theo công thức:

Điểm xét tuyển = Điểm môn thi 1 + điểm môn thi 2 + điểm môn thi 3 + điểm ưu tiên

Trong đó : Điểm ưu tiên bao gồm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT- BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy được sửa đổi, bổ sung tên và một số điều tại Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/03/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với tổ hợp môn thi có môn ngoại ngữ thì phải dự thi môn ngoại ngữ, kể cả trường hợp được miễn thi ngoại ngữ tốt nghiệp THPT. Nhà trường không sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ và không sử dụng điểm thi được bảo lưu trong kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển.

Điêm xét tuyên phải đạt tối thiêu từ 15 điêm trở lên;

-   Đối với xét tuyển trên cơ sở kết quả học tập lớp 12 THPT, điểm xét tuyển được tính theo công thức:

Điểm xét tuyển = Điểm CN lớp 12 môn 1 + Điểm CN lớp 12 môn 2 + Điểm CN lớp 12 môn 3 + Điểm ưu tiên

Điêm ưu tiên bao gồm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy được sửa đổi, bổ sung tên và một số điều tại Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/03/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điểm xét tuyên phải đạt tối thiêu từ 18 điểm trở lên.

Nguyên tắc xét tuyển:

-  Đối với xét tuyển trên cơ sở kết quả thi THPT quốc gia:

Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định.

Trường hợp các thí sinh có tổng điểm xét tuyển bằng nhau đối với các tổ hợp xét tuyển theo môn thi, Trường ưu tiên xét tuyển những thí sinh có điểm thi cao hơn theo thứ tự ưu tiên của từng môn thi như sau: Tiếng Anh (ưu tiên 1) - Toán (ưu tiên 2) - Ngữ văn (ưu tiên 3) - Vật lý (ưu tiên 4) - Hóa học (ưu tiên 5) - Lịch sử ( ưu tiên 6) - Địa lý (ưu tiên 7).

Sau khi xét tuyển mỗi đợt nếu chưa đủ chỉ tiêu thì Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường sẽ quyết định tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo.

-  Đối với xét tuyển trên cơ sở kết quả học tập lớp 12 THPT:

Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định.

Trường hợp thí sinh có tổng điểm xét tuyển bằng nhau, Nhà trường ưu tiên xét tuyển những thí sinh có điểm cả năm lớp 12 các môn học cao hơn theo thứ tự ưu tiên cụ thể như sau: Tiếng Anh (ưu tiên 1) - Toán (ưu tiên 2) - Ngữ văn (ưu tiên 3) - Vật lý (ưu tiên 4) - Hóa học (ưu tiên 5).

 1. Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: Không
 2. Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển: Không

1.7.   Tổ chức tuyển sinh:

 1. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển:

-     Đối với xét tuyển trên cơ sở kết quả thi THPT quốc gia năm 2018: Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-  Đối với xét tuyển trên cơ sở kết quả học tập lớp 12 THPT: Từ tháng 3/2018.

 1. Hình thức nhận ĐKXT: Đăng ký trực tuyến, gửi đăng ký qua Bưu điện, đăng ký trực tiếp tại trường. Thí sinh đăng ký qua bưu điện hoặc đăng ký trực tiếp tại Trường theo địa chỉ: Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh (Thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên).

c. Tổ hợp môn thi đối với từng ngành đào tạo: Giống tổ hợp xét tuyển đã trình bày ở Mục 2.6.

1.8.   Chính sách ưu tiên:

-Chính sách ưu tiên theo khu vực, đối tượng được thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-   Thực hiện chế độ tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.9.     Lệ phí xét tuyển: Lệ phí xét tuyển thực hiện theo quy định của Liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.10.     Học phí dự kiến với sinh viên chính quy và lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm:

-      Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2017-2018 là 7,4 triệu đồng/sinh viên/năm học.

-    Lộ trình tăng học phí hệ chính quy chương trình đại trà cho từng năm học cụ thể như sau: + Năm học 2018-2019: 8,1 triệu đồng/sinh viên/năm học

+ Năm học 2019-2020: 8,9 triệu đồng/sinh viên/năm học + Năm học 2020-2021: 9,8 triệu đồng/sinh viên/năm học

Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm

2.1.   Tuyển sinh bổ sung đợt 1:05/09/2018

2.2.   Tuyển sinh bổ sung đợt 2: 05/10/2018

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đại học Tài chính quản trị kinh doanh tuyển sinh năm 2018

 •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH