Danh sách thí sinh xét tuyển NV1 ĐH Công nghệ Sài Gòn 2015

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn công bố danh sách những thí sinh xét tuyển vào trường năm 2015, danh sách được cập nhật thường xuyên và được xếp hạng theo cột: số thứ tự trong danh sách.

Danh sách thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT NV1 ĐH Công nghệ Sài Gòn 2015

Xem đầy đủ danh sách tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-dai-hoc-cong-nghe-sai-gon-DSG.html

STT SBD HỌ TÊN TỔNG ĐiỂM NGÀNH ĐĂNG KÝ XÉT TUYẺN ƯU TIÊN SỐ THỨ TỰ TRONG DANH SÁCH
1 SGDO10634 Giang Hữu Phúc 16.75 DH_Côna nghệ Thông tin UT 1 STT 046/TỔNG 166[TN THPT]
2 SGD010634 Giang Hữu Phúc 16.75 DH_Công nghệ Kỹ thuật Điện diện tử UT 2 STT 034/TỔNG 078 [TN_THPT]
3 SGD010634 Giang Hữu Phúc 16.75 DH Công nghệ Kỹ thuật Điện tứ truyền thông UT 3 STT_037/TONG 055 [TN THPT]
4 SGD010634 Giang Hữu Phúc 16.75 DH Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử UT 4 STT_063/TỔNG_065 [TN THPT]
5 DCT013526 Phan Minh Triết 16 DH_Công nghệ Thông tin UT 1 STT_065/TỔNG 166 [TN_THPTJ
6 SGD017871 Trương Ngọc Tường Vy 16.75 DH Công nghệ Thực phâm UT 1 STT_02 l/TÓNG_l11 [TO TIIPTỊ
7 SGD012655 Hô Trân Ngọc Đan Thanh 15 DH_Quản trị Kinh doanh UT 1 STT_106/TỔNG 164 [TN THPTJ
8 SGD016957 Trán Thị Kim Tuyền 16.25 DH Quàn trị Kinh doanh UT 1 STT_067/TÓNG_164 [ I"N THPT]
9 SGD016957 Trân Thị Kim Tuyền 16.25 DI [_Công nghệ Thực phâm UT 2 STT 070/TÓNG I ] 1 [TN THPT]
10 SGD016957 Trân Thị Kim Tuyền 16.25 CD Quàn trị Kinh doanh UT 3 STT_048/TỐNG 060 [TN THPT]
11 SGD016957 Trân Thị Kim Tuyền 16.25 CDCông nghệ Thực pliâm UT 4 Srr_040/TÓNG_044 [TN T1IPT]
12 SGD009176 Lc Quang Nhân 15.5 DH_Công nghệ Kỳ thuật Cơ điện từ UT 1 STT 023/TỔNG065 [TN_THPT]
13 SGD00I935 Lê Hoàng Duy 17.5 DH_Quản trị Kinh doanh UT 1 STT 022/TỐNG 164 [TN TI-1PT]
14 SGD001935 Lé Hoàng Duy 17.5 DH_Công nghệ K.ỹ thuật Điện điện từ UT 2 STT_027/TỒNG_078 [TN THPT]
15 SGD001935 Lê Hoàng Duy 17.5 DHCông nghệ Thực phâm UT 3 STT_094/TỎNG_111 [TN THPT]
16 SGDOOI935 Lc Hoàng Duy 17.5 DH_Công nehệ Kỹ thuật Điện lử truycn thông UT 4 STT 050/TỎNG 055 [TN THPT]
17 SGD000925 Nguyễn Hoàng Quốc Bình 17.25 DH_Quản trị Kinh doanh UT l STT_033^rỔNG 164 [TN THPT]
18 SGD002029 Phan Nhựt Duy 18.5 DHCông nghệ Thòng tin UT 1 STT_012/rl'ỐNG_ 166 [TN TUPT1
19 SGD008937 Lưu Trung Nguycn 17 DH Quản Irị Kinh doanh UT 1 STT 040/TỔNG_164[TN THPT]
20 DCT00062I Nguyễn Dương Hoàng An 12.75 CD_Công nghệ Thông tin UT 1 S1T 021/TỐNG 054 [TN_THPT]
21 SGD004363 Hồ Quôc Hoài 13.2 CDCông nghệ Kỹ thuật Cơ diện tử UT I S'n_005AI'ỎNG 016 [TO THPTJ
22 SGD004363 Hô Quôc Hoài 13.2 CDCông nahệ Kỹ thuật Điện diện tử UT 2 srr OO9/TONG 018 [TN TIIPT]
23 SGD004363 Hò Quôc Hoài 13.2 CD_Công nghệ Kỹ thuật Điện lử truyền thông UT 3 S'iT_01 lArỏNG 014 fTN THPT]
24 SGD010440 Nguyễn Lê Nhựt Phong 16 DM Công nghệ Thõng tin UT 1 STI' 066/rỔNG_166 [TO THPT]
25 YDS009486 Mạc Thanh Nhàn 18.25 DH_Thiểt kể Công nghiệp UT 1 STr_003/TỎNG 044 [TN THPT]
26 YDS009486 Mạc Thanh Nhàn 18.25 DHCông nghệ ’['hực phâin UT 2 STT 053A['ỎNG [ 11 ['ITvi TMPTJ
27 SGD0M859 Phan Lô Trọng Tiến 13.5 CD_Công nghệ Thông tin UT 1 STT_013/TỐNG 054 fTN_THPTJ
28 YDS010958 Nguyễn Mỹ Phụng 14 CD Quản trị Kinh đoanh UT 1 STT_006/'1'ỔNG 060 [TO THPTJ
29 YDS010958 Nguyễn Mỹ Phụng 14 CD_Công nghệ Thông tin UT 2 srr 033/TỔNG 054 [TN THPT]
30 D'1'1'012449 Phan Ngọc Thanh 15 DH_Công nghệ Kỹ thuật Cơ diện tử UT 1 S1T 026/TỐNG 065 [TN_THPT]
31 DTTO12449 Phan Ngọc Thanh 15 DH Công nghệ Thông tin UT 2 STT_I39/TÓNG 166 [TO TMPTJ
32 SGD009209 Nguyễn Hoàng Nhân 16.75 DI I Công nghệ Thông tin UT I Srr_047/rỔNG 166 [TO THPTJ
33 SGD009209 Nguyền Hoàng Nhân 16.75 DM Công nghệ Kỹ thuật Điện từ truyền thông UT 2 STT~0 ] 6/TỔNG_055 [TN TI1PT]
34 SGD009209 Nguyền Hoàng Nhân 16.75 DI I_Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện từ UT 3 S'1T_052/TỒNG_065 [TN TMPT]
35 SGD008843 Trần Mỹ Ngọc 16.75 DI !_Quản trị Kinh doanh UT 1 srr 047/TÓNG 164 [TN THPTI
36 SGD008843 Trân Mỹ Ngọc 16.75 DH_Cõng nghệ Thực phẩm UT 2 STT 068/TỔNG 111 [TN_THPT]
37 SGD008843 Trân Mỹ Ngọc 16.75 DI [ Thiết kế Cône nghiệp UT 3 STT 037/TỎNG 044 [TN_THPT]

Tuyensinh247.com Tổng hợp

Viết bình luận: Danh sách thí sinh xét tuyển NV1 ĐH Công nghệ Sài Gòn 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học