Đề cương ôn tập công chức thuế - P5

Cập nhật tóm tắt nội dung thi vào công chức thuế - phần 5 mời các bạn tham khảo dưới đây.

Quản lý Nhà nước đối với bảo hiểm

-         Thứ nhất, bảo hiểm xã hội được thực hiện theo loại hình bảo hiểm bắt buộc hay tự nguyện được áp dụng đối với từng loại đối tượng và từng loại hình doanh nghiệp để đảm bảo cho người lao động được hưởng các chế độ bảo hiểm thích hợp.

-         Thứ hai, đa dạng hoá các loại hình hoạt động bảo hiểm trong nền kinh tế. Nhà nước thống nhất quản lý bảo hiểm bằng pháp luật, chính sách, chế độ…

-         Thứ ba, ban hành hệ thống pháp luật làm chuẩn mực pháp lý cho các loạI hình bảo hiểm.

-         Thứ tư, thống nhất quản lý đốI vớI bảo hiểm xã hội từ trung ương đến cơ sở. Thống nhất về chế độ, mức chi trả, hình thức và phương pháp tính toán. Chế độ bảo hiểm xã hội ở ta phản ánh rõ bản chất tốt đẹp của Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

-         Thứ năm, thực hiện thanh tra và xử lý các vi phạm trong hoạt động bảo hiểm.

-         Thứ sáu, mở rộng hợp tác quốc tế trong hoạt động bảo hiểm.

Quản lý NN đối với thị trường tài chính.

- Thứ nhất, nội dung quản lý Nhà nước đối với thị trường tiền tệ.

+ Ban hành hệ thống pháp luật làm căn cứ và môi trường pháp lý cho thị trường tiền tệ hoạt động.

+ Ban hành hệ thống chính sách để điều chỉnh thị trường tiền tệ. Trong đó quan trọng nhất là chính sách lãi suất, chính sách về lượng tiền trong lưu thông…

+ Chống lạm phát.

+ Chính sách kích thích tiêu dùng ( kích cầu về vốn tiền tệ.)

+ Thực hiện thanh tra, kiểm tra những vi phạm trong hoạt động của thị trường tiền tệ.

- Thứ hai, nội dụng quản lý chủ yếu đối với thị trường vốn ( thị trường đầu tư)

+ Ban hành hệ thống các chính sách để quản lý, điều tiết hoạt động vay và cho vay. Trong đó quan trọng nhất là:

Chính sách về thời hạn vay, mức vay.

Chính sách lãi suất ưu đãi.

Chính sách về thế chấp, tín chấp.

+ Chính sách ưu đãi trong đầu tư. Ở đây chủ yếu là dùng chính sách lãi suất và thuế ưu đãi.

+ Thực hiện thanh tra, kiểm tra.

- Thứ ba, Nội dung quản lý NN đối với thị trường chứng khoán.

+ Ban hành hệ thống pháp luật, quy định các điều kiện pháp lý cho hoạt động kinh doanh chứng khoán và vận hành thị trường chứng khoán

+ Tổ chức quản lý quá trình giao dịch, mua bán chứng khoán ở thị trường (các trung tâm giao dịch chứng khoán).

+ Thực hiện công tác giám sát, kiểm tra chặt chẽ hoạt động của thị trường chứng khoán.

+ Lúc cần thiết thông qua NSNN, điều chỉnh cung cầu, bảo đảm ổn định cho thị trường chứng khoán.

+ Tuyên truyền sâu rộng về thị trường chứng khoán và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hoạt động trên thị trường chứng khoán.

- Thứ tư, nội dung quản lý NN đối với thị trường ngoại hối.

+ Thực hiện chính sách tài chính đối ngoại tích cực, từng bước cân bằng cán cân thanh toán quốc tế, tỷ giá phù hợp, thực hiện quản lý tập trung ngoại tệ và quản lý chặt chẽ các khoản chi ngoạI tệ của NN.

+ Thực hiện chính sách bảo lãnh nhằm khuyến khích sử dụng vốn vay có hiệu quả, đúng mục đích, thực hiện quản lý và điều hành nguồn vốn vay chặt chẽ.

+ Sử dụng tỷ giá hối đoái là công cụ quan trọng đặc biệt để điều chỉnh quan hệ tiền trong nước và tiền nước ngoài, đặc biệt là USD

+ Phát huy triệt để tác dụng điều tiết kích thích của đòn bẩy tỷ giá,

+ Bảo đảm nền kinh tế phát triển với thị trường tài chính ổn định luôn là mục tiêu quản lý Nhà nước về kinh tế.

Viết bình luận: Đề cương ôn tập công chức thuế - P5

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247