Đề kì 2 môn Toán lớp 4 - TH xã Nàn Sín 2019 (có đáp án)

Tham khảo đề kiểm tra kiến thức cuối học kì 2 môn Toán lớp 4 trường Tiểu học xã Nàn Sín năm học 2018 - 2019, có đáp án.

Đề kì 2 môn Toán lớp 4 - TH xã Nàn Sín 2019 (có đáp án)

Câu 5: Một hình thoi có độ dài các đường chéo là 6dm và 4dm. Diện tích hình thoi  là:

A.  120 dm2                  B.  240 dm2                 C. 12dm2              D. 24dm2

Câu 6.  Tổng hai số 86. Số lớn hơn số bé 14 đơn vị. Số bé là :

A. 50                           B. 100              C. 36                  D. 34

De ki 2 mon Toan lop 4 - TH xa Nan Sin 2019 (co dap an)

Đáp án đề kì 2 môn Toán lớp 4 - TH xã Nàn Sín 2019 (có đáp án)

De ki 2 mon Toan lop 4 - TH xa Nan Sin 2019 (co dap an)

De ki 2 mon Toan lop 4 - TH xa Nan Sin 2019 (co dap an)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kì 2 môn Toán lớp 4 - TH xã Nàn Sín 2019 (có đáp án)

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!