Đề kiểm tra cuối kỳ lớp 4 môn Toán năm 2014

Đáp án đề kiểm tra cuối kỳ lớp 4 môn Toán năm 2014, các em tham khảo dưới đây:

Đề kiểm tra cuối kỳ lớp 4 môn Toán năm 2014

I.Phần trắc nghiệm (2đ )

* Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

 a/ 4kg 3g =   . . . . .g

     A.   43           B.   403           C.     4003          D.    40003

b/  Trong các số 98; 100; 365; 752; 565 số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5 là:
   A. 100              B. 365; 565              C. 98; 100; 365              D. 98; 100; 752

c/ Diện tích của hình vuông có cạnh 12 cm  là:

   A.  24 cm2        B.   48 cm2          C.     144 cm2    D.  120 cm2

d/ Tổng hai số là 45 và hiệu hai số đó là 9 thì số lớn là:
    A. 34              B. 54              C. 27              D. 36

II.Phần tự luận (8đ )

  Câu 1 (2đ): Đặt tính rồi tính:

a/   325 x 187                                 b/   8750 : 35

Câu 2: (1đ) Tính nhẩm:

                           67 x 1000 = . . . . . . . .                        87 x 11 =  . . . . . . . .

                           25000 : 100 = . . . . . . .                        4500 : 500 =  . . . . .  .

Câu 3: (2đ) a) Tìm x :                                   b) Tính giá trị của biểu thức:

8 460 :  x = 18                                               523 x 46 + 3444 : 28

Câu 4: (2đ) Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi 90 m, chiều dài hơn chiều rộng 22 m. Tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật đó?

Câu 5: (1đ) Tính bằng cách thuận tiện nhất.

       a)  679 x 85 –  679  x  75                                b) 625 x 97 + 625 + 625 x 2

Đáp án đề kiểm tra cuối kỳ lớp 4 môn Toán năm 2014

Phần I  (2đ)

a/ Khoanh vào C đạt 0,5 điểm, khoanh vào các trường hợp còn lại đạt

 0 điểm.

b/ Khoanh vào A đạt 0,5 điểm,khoanh vào các trường hợp còn lại đạt

 0 điểm.

c/ Khoanh vào C đạt 0,5 điểm, khoanh vào các trường hợp còn lại đạt

0 điểm

d/ Khoanh vào C đạt 0,5 điểm,khoanh vào các trường hợp còn lại đạt

 0 điểm

Phần II (8đ)

Câu 1: ( 2 đ). Mỗi bài đặt tính đúng và đúng kết quả đạt 1 điểm.

Câu 2:(1đ) Mỗi bài nhẩm đúng đạt 0,25đ.

67 x 1000 = 67 000                      87 x 11 =  957

 25000 : 100 = 250                        4500 : 500 =  9

Câu 3( 2 đ). a/  8 460 : x = 18 

                                      x = 8 460 : 18  ( 0,5 điểm)

                                      x =      470       ( 0,5 điểm)

            b/    523 x 46 + 3 444 : 28

                = 24 058    +  123   (0,5 điểm)

                =  24 181                 ( 0,5 điểm)

Câu 4:( 2 đ )                 Bài giải

                   Chiều dài của mảnh vườn là:                   ( 0,25 đ)

                             (90 + 22) : 2   =    56 (m )  ( 0, 25 đ)

                   Chiều rộng mảnh vườn là :                     ( 0,25 đ)

                             56 – 22  =  34 (m)            ( 0, 25 đ)

                   Diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật  là:      ( 0,25 đ)

56 x 34 = 1904  ( m2 )     (0,5 đ )

Đáp số:    1904  m2     (0.25 đ)

Ghi chú: Nếu không ghi đơn vị hoặc ghi sai đơn vị, ghi sai đáp số hoặc không ghi đáp số trừ chung cho toàn bài là 0,5điểm.

 Câu 5  ( 1 đ ) :                                              

           a )    679 x 85  +   679 x 15                        b ) 625 x 97  +  625 + 625 x 2

    =  679   x  ( 85 + 15 )( 0,25đ)                       = 625 x ( 97 + 1 + 2 ).(0,25đ)

     =    679  x  100 =   67900  (0,25đ)              =  625 x  100  = 62 500  ( 0,25đ)    

Trên đây là đề thi và đáp án môn toán lớp 4 năm 2014. Tuyensinh247 sẽ tiếp tục tổng hợp đề thi của các trường, các em thường xuyên theo dõi.

Nguồn:Dethi.violet  

2 bình luận: Đề kiểm tra cuối kỳ lớp 4 môn Toán năm 2014

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247