Đề thi công nghệ thông tin ngân hàng Agribank khu vực miền Nam

Tổng hợp câu hỏi,đề thi công nghệ thông tin thường gặp thi tuyển vào ngân hàng Agribank.

TỰ LUẬN (40đ)
Câu 1(10đ): cho một biểu thức dưới dạng cây nhị phân
a, Viết biệt thức trung tố
b, Duyệt cây nghị phân theo biểu thức hậu tố, viết biểu thức hậu tố
Câu 2 (10đ): Định nghĩa stack, queue
Câu 3 (20đ): Viết thuật giải:
a, Nhập số nguyên dương q <40, nhập dãy số D có q phần tử dãy số nguyên dương < 400
b, Kiểm tra một số là nguyên tố
c, In ra dãy số nguyên tố
d, In ra số nhỏ nhất là số chẵn và chia hết cho 52
e, Quick sort
TRẮC NGHIỆM (60đ) 30 câu: chọn đúng 2 điểm, sai trừ 1 điểm, không chọn không có điểm
- SQL: dạng cho mấy câu select, insert, update
- Hợp ngữ: hội tuyển ... tập R, Chuẩn 1NF, 2NF, 3NF..
- Mạng máy tính: ví dụ mail server dùng giao thức gì, ...

Viết bình luận: Đề thi công nghệ thông tin ngân hàng Agribank khu vực miền Nam

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247