Đề thi giữa học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh - TH Hải An năm 2015

Đáp án đề thi giữa học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh - TH Hải An, Tĩnh Gia năm 2015 - 2016. Các em xem chi tiết dưới đây:

I. Reoder the letters ( Sắp xếp các chữ thành từ có nghĩa ) (1 mark)

Example: uorf  => four      

1. senev  =>……………….                        2. awht    => ………………

3. nefi     => ………………                        4.holel    =>……………….

II . Odd one out (Khoanh tròn từ không cùng nhóm) (2 marks)

1. A. my                   B. her                  C. he                         D.her

2. A. hello                B. how               C. what                       D. who

3. A. nine                 B. fine                C. six                          D. eight

4. A. are                   B.am                   C. you                        D. is

5. A. bye                  B.hello                C. goodbye                 D.good night  

III. Choose the correct answer(Chọn câu trả lời đúng) (2 marks)

Example:         Is that Linda ? – No, it__________

          A.is                    B.not                 C .isn’t               D.are

1.Are they your friends? – Yes, they ______

        A.are                       B.aren’t                        C.am                          D.is

2. How do you spell________name? – C-U-O-N-G

        A.you                      B.they                          C.your                         D.he

3.Nice to ___________you.

        A. it                         B.old                            C.meet                        D.this

4. How old are you? – I’m ________ years old.

       A.fine                        B.nine                         C.friend                       D.nice

5. Tony and Linda are my ___________.

       A.friend                      B.name                       C.these                        D.friends

IV. Match  the sentences in column A with the sentences in column B

( Nối các câu ở cột A với cột B sao cho phù hợp) (2 marks)

                  A

                 B

Answers

1.What’ your name?

a.I’m fine,thank you.

1 - 

2.How are you?

b. It’s Mr Loc.

2  -

3.Hi.I’m Minh.

c. My name is Linda.

3  -

4. Who’s that?

d.Hello.My name’s Mai.

4  -

5. Is that Phong?

e. No, it isn’t.

5  -

V. Read and complete the dialouge( Đọc và hoàn thành bài hội thoại ) (2 marks)

 

 fine            are           name’s            your        

Cuong : Hello, My (1)____________ Cuong.

              How (2) ____________you ?

Nam: I’m (3)_________, thank you.

Cuong: What’s (4)___________name ?

Nam: My name’sNam

Cuong: Nice to meet you,Nam.

VI. Write the answers (Viết câu trả lời) (1 mark)    

1.What is your name?

      ………………………………………    

2.How old are you?

     ………………………………………

Nguồn: Dethi.violet

1 bình luận: Đề thi giữa học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh - TH Hải An năm 2015

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247