Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Anh 2018 - 2019 THCS Phan Đình Giót

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 9 năm học 2018 - 2019 trường THCS Phan Đình Giót được cập nhật phía dưới.

Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Anh 2018 - 2019 THCS Phan Đình Giót

14. Lan enjoyed the peaceful atmosphere ………. Maryam was praying.

A. while                                 B. during                    C. because                 D. until

15.Some new energy-saving bulbs ……… in the dining-room.

A. will put                              B. will be putting      C. will be put             D. will being put

16. We must learn English at school. It’s a(n) ………. subject.

 A. primary                           B. compulsory          C. national                  D. optional

De thi giua ki 1 lop 9 mon Anh 2018 - 2019 THCS Phan Dinh Giot

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Anh 2018 - 2019 THCS Phan Đình Giót

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!