Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 4 Có đáp án 2022 - TH Đông Sơn

Đề kiểm tra giữa học kì 1 năm 2022 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Đông Sơn, Đô Lương có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 4 - TH Đông Sơn

De thi giua ki 1 mon Toan lop 4 Co dap an 2022 - TH Dong Son

Bài 8 (M2 – 1,0đ). Tìm x

   x + 45 625 = 786 009                         b) 19 453  -  x    =    7026 : 6   

Bài 9 (M3-1,0đ) Một ô tô trong 3 giờ đầu, mỗi giờ đi được 45 km, trong 2 giờ sau, mỗi giờ đi được 50 km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu km?

Câu 10 (M4 – 1,0đ) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

             1 215 +  5 137 + 8 785 + 863 + 174

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 4 - TH Đông Sơn

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu

1a

1b

2

3

4

5

6

Đáp án đúng

A

B

C

C

C

D

C

Cho điểm

0.5

0.5

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

II. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Bài 7 (M1 – 1,0 đ) Đặt tính và tính:

a. 29 342  +  17 236                                             b. 32 289  - 12 568

         29 342                                                                    32 289

+      17 236                                                                 + 12 568

        46 578                                                                    19 721

Bài 8 (M2 – 1,0đ). Tìm X

   X + 45 625 = 786 009                                         b) 19 453  -  X    =    7026 : 6 

                  X = 786 009 – 45 625                               19 453 -   X =     1171

                  X = 740 384                                                              X =     19 453 – 1171

                                                                                                    X =     18 282

Bài 9 (M2-1,0đ) Một ô tô trong 3 giờ đầu, mỗi giờ đi được 45 km, trong 2 giờ sau, mỗi giờ đi được 50 km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu km?

Bài giải

Ba giờ đầu ô tô đi được số ki- lô mét là:

45 x 3 = 135 (km)

Hai giờ sau ô tô đi được số ki- lô -mét là:

50 x 2 = 100 (km)

Tổng thời gian ô tô đi là:

3 + 2 = 5 (giờ)

Trung bình mỗi giờ ô tô đi được là:

(135 + 100) : 5 = 47 (km)

Đáp số: 47 km

Câu 10 (M3 – 1,0đ) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

             1 215 +  5 137 + 8 785 + 863 + 174=  ( 1215 + 8785) + (5137 + 863) + 174

                                                                      =  10 000 + 6000 + 174

                                                                  = 16 000 + 174

                                                                  = 16 174

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 4 Có đáp án 2022 - TH Đông Sơn

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247