Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2014 (Có đáp án)

Cập nhật đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2014 có đáp án thứ năm ngày 24/4/2014, các em tham khảo dưới đây nhé!

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 2 - Đề 1

Bài 1: (1 điểm)

a/ Đọc số

107:………………………………..             320: ………………………………...

b/ Viết số:

    629;……..;631;…….;………;………;.635; ………; 637; 

Bài 2: (2 điểm)

a/ Đặt tính rồi tính:

          251 + 135                              996 – 392

b/ Tính:

60 – 45 : 5 =             2 x 8 + 72 = ……………………..

Bài 3: (1 điểm)

a/Viết :

        405 gồm …. trăm …. chục …. đơn vị

        643 gồm …. trăm …. chục …. đơn vị 

b/  Điền dấu > , < , =

           700 ….. 699                    460 ….. 400 + 60                               

Bài 4: ( 2 điểm) Tìm x :

  a)    X – 245 = 302                                         b)   X + 162 = 372

  c)    X x 4 = 36                                                  d) X : 5 = 4 

 Bài 5: ( 1 điểm)   

De thi hoc ki 2 lop 2 mon Toan nam 2014 (Co dap an)

       a) Đồng hồ chỉ mấy giờ?

        …..giờ…..phút                                   

b) 2 km = ………..m

     7 m = …………dm

Bài 6: ( 1 điểm)

De thi hoc ki 2 lop 2 mon Toan nam 2014 (Co dap an)

 a/ Chu vi hình tam giác ABC là:

(với độ dài các cạnh như hình vẽ)

   A. 69 mm                                                        

   B. 86 mm                  

   C. 96 mm

b/ Tính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh: 30 dm, 12 dm, 30 dm, 12 dm.

A. 84 dm    

B. 74 dm

C. 64 dm

Bài 7: ( 2 điểm):

a/ Tấm vải xanh dài 52 m, tấm vải trắng ngắn hơn tấm vải xanh 14 m. Hỏi tấm vải trắng dài bao nhiêu mét ?

b/ Có 15 lít dầu rót đều vào 5 cái can. Hỏi mỗi can có mấy lít dầu?          

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 2 - Đề 1

Bài 1: (1 điểm)

                 a/ Đọc số( 0,5 điểm)

Học sinh đọc đúng mỗi số được 0,25 điểm

107:  Một trăm linh bảy           320: Ba trăm hai mươi

    b/ Viết số: ( 0,5 điểm)

Học sinh viết đúng mỗi số được 0,1 điểm

    629; 630; 631; 632; 633; 634; 635; 636; 637;

Bài 2: ( 2 điểm) Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm.

a/ Đặt tính rồi tính:                

          251 + 135                               996 – 392

               251                                          996

          +                                              -

               135                                          392

               386                                          604 

b/ Tính:

60 – 45 : 5 =  60 - 9                                   4 x 9 + 48 = 36 + 48

                  =  51                                                          = 84

Bài 3: (1 điểm) a/Viết theo mẫu (Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.)

        405 gồm 4 trăm 0 chục 5 đơn vị

        643 gồm 6 trăm 4 chục 3 đơn vị

b/ Điền dấu > , < , =

           700 > 699                      460 = 400 + 60                                                 

Bài 4: ( 2 điểm) Tìm x : (Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm.) 

   a)   X – 245 = 302                                         b)  X + 162 = 372

                    X = 302 + 245                                X = 372 – 162

                    X = 547                                         X =  210

   c)    X x 4 = 36                                             d)   X : 5 = 4

                X = 36 : 4                                                     X = 4 x 5

                X = 9                                                               X = 20

Bài 5: ( 1 điểm)

(Khoanh đúng được 0,5 điểm)

 a) Đồng hồ chỉ mấy giờ?

1 giờ 25 phút

b) ( Điền đúng mỗi số được 0,25 điểm)

      2 km = 2000 m

7 m = 70 dm

Bài 6: (1 điểm) 

a/ Chu vi hình tam giác ABC là:

C. 96 mm

b/ Tính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh: 30 dm, 12 dm, 30 dm, 12 dm.

A. 84 dm     

Bài 7: ( 2 điểm):

a/ Tấm vải xanh dài 52 m, tấm vải trắng ngắn hơn tấm vải xanh 14 m. Hỏi tấm vải trắng dài bao nhiêu mét ? 

Bài làm

                                     Tấm vải trắng dài số mét là:    ( 0.25 điểm)

                                           52– 14 = 38 (m)                 ( 0.5 điểm)

                                                Đáp số: 38 m                 ( 0.25 điểm)

b/ Có 15 lít dầu rót đều vào 5 cái can. Hỏi mỗi can có mấy lít dầu?         

Bài làm

                                   Mỗi can có số lít dầu là :           ( 0.25 điểm)

                                             15 : 5 = 3 (lít dầu)           ( 0.5 điểm)

                                              Đáp số: 3 lít dầu           ( 0.25 điểm)

Theo GV Lê Trung Chánh - Dethi.violet 

Xem Thêm: Đề thi học kì 2 lớp lớp 2 môn Toán năm 2014

Tuyensinh247.com liên tục cập nhật các phần tiếp theo của đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2014 các em chú ý theo dõi nhé!

2 bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2014 (Có đáp án)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247