Đề thi học kì 2 môn Lý lớp 11 THPT Phan Văn Trị năm 2014

Các em tham khảo đề thi học kì 2 môn Lý lớp 11 năm 2014 của trường THPT Phan Văn Trị,Cần Thơ.

 ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN LÝ LỚP 11 NĂM 2014 - THPT PHAN VĂN TRỊ, CẦN THƠ

I.      PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH( 32 câu, từ câu 1 đến câu 32).

Câu 1: Một khung dây kín đặt trong từ trường đều. Từ thông qua mặt phẳng vòng dây lớn nhất khi:

A.    Mặt phẳng khung dây vuông góc với các đường cảm ứng từ.

B.     Mặt phẳng khung dây song song với các đường cảm ứng từ.

C.    Mặt phẳng khung dây hợp với các đường cảm ứng từ một góc 300.

D.    Một cạnh khung dây song song với các đường cảm ứng từ.

Câu 2:  Lăng kính phản xạ toàn phần là một khối lăng trụ thủy tinh có tiết diện thẳng là

A. một tam giác vuông cân                         B. một hình vuông

C. một tam giác đều                                  D. một tam giác bất kì

Câu 3: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính, cách thấu kính một khoảng 40 cm cho một ảnh trước thấu kính 20 cm. Đây là:

 A. thấu kính hội tụ có tiêu cự 40 cm.                   

B. thấu kính phân kì có tiêu cự 40 cm.

C. thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm.                          

D. thấu kính phân kì có tiêu cự 20 cm.

Câu 4:  Khi ánh sáng truyền từ môi trường có chiết suất  sang môi trường có chiết suất . Gọi ir  lần lượt là góc tới và góc khúc xạ. Định luật khúc xạ ánh sáng được viết theo hệ thức :

De thi hoc ki 2 mon Ly lop 11 THPT Phan Van Tri nam 2014

Câu 5: Mắt có tật gì? Nếu có đặc điểm sau: OCc= 50cm; OCv= vô cực (mắt vẫn phải điều tiết), với O là quang tâm của mắt.

 A. Mắt lão            B. Mắt bình thường          C. Mắt viễn        D. Mắt cận

Câu 6: Chọn câu đúng. Theo chương trình sách giáo khoa, ảnh của một vật thật qua thấu kính phân kì không bao giờ:

 A. Cùng chiều với vật       B. Nhỏ hơn vật   C. Là ảnh thật.       D. Là ảnh ảo

Câu 7: Theo quy tắc nắm tay phải về xác định từ trường của dòng điện thẳng rất dài thì

A.    chiều của ngón tay cái chỉ chiều của dòng điện.

B.     chiều của các ngón tay khum lại chỉ chiều dòng điện.

C.    chiều của ngón tay cái chỉ chiều đường sức từ.

D.    cả B và C đều đúng.

Câu 8: Chọn câu sai. Lực Lo-ren-xơ

A.    là lực tác dụng lên điện tích chuyển động trong từ trường.

B.     vuông góc với vận tốc. 

C.    không phụ thuộc vào hướng của từ trường.

D.    phụ thuộc vào dấu của điện tích.

Câu 9: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A.    Hiện tượng cảm ứng điện từ chỉ tồn tại trong khoảng thời gian từ thông qua mạch kín biến thiên.

B.     Suất điện động được sinh ra do hiện tượng tự cảm gọi là suất điện động tự cảm.

C.    Hiện tượng tự cảm là một trường hợp đặc biệt của hiện tượng cảm ứng điện từ.

D.    Suất điện động cảm ứng cũng là suất điện động tự cảm.

Câu 10: Cho một tia sáng hẹp, song song đi từ nước (chiết suất của nước bằng 4/3) ra không khí. Sự phản xạ toàn phần xảy ra khi góc tới:

A.    i < 490                 B. i > 300                 C. i < 270                D. i > 490

Câu 11: Góc lệch của tia sáng khi truyền qua lăng kính là

A.    góc tạo bởi tia tới và tia khúc xạ khi truyền đến một mặt bên của lăng kính.

B.     góc chiết quang.

C.    góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ khi truyền đến một mặt bên của lăng kính.      

D.    góc tạo bởi tia tới và tia ló ra khỏi lăng kính.

Câu 12: Tính chất cơ bản của từ trường là:

A.    gây ra lực hút lên điện tích đặt trong nó.

B.     gây ra lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó

C.    gây ra lực từ tác dụng lên một dòng điện hay một nam châm đặt trong nó.

D.    gây ra lực đàn hồi tác dụng lên một dòng điện và một nam châm đặt trong nó

Câu 13: Cảm ứng từ của dòng điện chạy qua một vòng dây tròn tại tâm của vòng dây sẽ thay đổi như thế nào khi ta tăng đồng thời cả cường độ dòng điện và bán kính vòng dây lên 4 lần?

A. Tăng lên 4 lần.                                 B. Tăng lên 16 lần.       

C. giảm đi 16 lần.                                 D. Không thay đổi

Câu 14: Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong mạch kín tỉ lệ với

A. tốc độ biến thiên từ thông qua mạch ấy.                           

B. độ lớn từ thông qua mạch.

C. điện trở của mạch.                                                                

D. diện tích của mạch.

Câu 15: Việc dùng dây cáp quang để truyền tín hiệu trong thông tin và nội soi trong y học là ứng dụng của hiện tượng nào sau đây ?

A.    Khúc xạ ánh sáng                                        B. Phản xạ ánh sáng            

C. Phản xạ toàn phần                                         D. Hiện tượng tự cảm

Câu 16: Cho tia sáng truyền tới lăng kính như hình 1. Biết lăng kính có góc chiết quang 450, chiết suất n = √2  .

De thi hoc ki 2 mon Ly lop 11 THPT Phan Van Tri nam 2014

Góc khúc xạ của tia sáng ra khỏi lăng kính là:

A.    300                  B. 00                       C. 600                        D. 900

Câu 17: Dòng điện cảm ứng trong mạch kín có chiều

A. sao cho từ trường cảm ứng có chiều chống lại sự biến thiên từ thông ban đầu qua mạch.

B. hoàn toàn ngẫu nhiên.

C. sao cho từ trường cảm ứng luôn cùng chiều với từ trường ngoài.

D. sao cho từ trường cảm ứng luôn ngược chiều với từ trường ngoài.

Câu 18: Một đoạn dây dẫn dài 10 cm đặt trong từ trường đều và vuông góc với vectơ cảm ứng từ, có độ lớn 0,4T. Dòng điện chạy qua dây có cường độ 0,5 A. Lực từ tác dụng lên đoạn dây đó có độ lớn

A.    2 N                 B. 2.10- 2 N              C. 5 N                  D. 5. 10- 2 N  

Câu 19: Hai dòng điện ngược chiều có cường độ I1 = 6 A và I2 = 9 A chạy trong hai dây dẫn thẳng dài, song song, cách nhau 10 cm trong chân không. Cảm ứng từ do hệ hai dòng điện gây ra tại điểm M cách I1 6 cm và cách I2 4 cm có độ lớn là

A.    2.10-5 T            B. 3,5.10-5 T           C. 4,5.10-5 T         D. 6,5.10-5 T

Câu 20: Một chùm sáng hẹp, song song đi từ không khí đến mặt phân cách với nước (chiết suất của nước bằng 4/3) với góc tới 300 thì góc khúc xạ trong nước có giá trị xấp xỉ bằng:

 A. 600                 B. 220                     C. 300                            D. 420

  Câu 21: Dòng điện trong ống dây tăng dần theo thời gian từ 0,2 A đến 0,8 A trong khoảng thời gian 0,01s. Ống dây có hệ số tự cảm 0,5 H. Suất điện động tự cảm trong ống dây có độ lớn

A.    40 V                       B. 30 V                      C. 10 V                             D. 50 V

Câu 22: Một ống dây hình trụ, chiều dài, bán kính R, gồm N vòng dây. Khi có dòng điện cường độ I chạy qua ống dây thì độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống dây là:

De thi hoc ki 2 mon Ly lop 11 THPT Phan Van Tri nam 2014

Câu 23: Cho biết chiết suất của nước đối với thủy tinh là bằng 0,85. Chiết suất tỉ đối của rượu đối với nước bằng 0,92. Chiết suất tỉ đối của rượu đối với thủy tinh bằng.

A.    0,782                           B. 1,082                                C. 0,918                     D. 0,95

Câu 24: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính phân kì có tiêu cự 25 cm, cách thấu kính 25 cm. Ảnh ABcủa vật AB qua thấu kính là

A.    ảnh thật, nằm sau thấu kính, cao bằng nửa vật.

B.     ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cao bằng nửa vật.

C.    ảnh ở vô cực.

D.    ảnh thật, nằm trước thấu kính, cao bằng vật.

Câu 25: Một người cận thị đeo kính có độ tụ -2dp thì nhìn rõ được các vật ở xa mà không phải điều tiết. Điểm cực viễn cách mắt người đó một khoảng bằng

A.    0,5 cm                       B. 50 cm                     C. 2 m                         D. 2 cm

Câu 26: Một khung dây phẳng, diện tích 10 cm2, gồm 100 vòng dây đặt trong từ trường đều. Vectơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung dây và có độ lớn B = 4.10-4  T. Người ta làm cho từ trường giảm đều đến không trong khoảng thời gian 0,01 s. Độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong khoảng thời gian từ trường biến đổi là:

A. 4 mV                B. 4 V              C. 2.10-4  V                       D. 2 mV

Câu 27: Một khung dây tròn bán kính R = 10 cm, gồm 50 vòng dây có dòng điện 10 A chạy qua, đặt trong không khí. Độ lớn cảm ứng từ tại tâm khung dây là:

A.    6,28.10-3 T          B. 3,14.10-3 T           C. 1.10-3 T         D. 1.10-5 T

Câu 28: Chiếu một chùm tia sáng song song tới thấu kính thấy chùm ló là chùm phân kì coi như xuất phát từ một điểm nằm trước thấu kính và cách thấu kính một đoạn 25 cm. Thấu kính đó là thấu kính

A.    hội tụ có tiêu cự f = 25 cm                      B. hội tụ có tiêu cự f = - 25 cm

C. phân kì có tiêu cự f = 25 cm                      D. phân kì có tiêu cự f = - 25 cm

Câu 29: Một khung dây phẳng đặt trong từ trường đều B = 4.10-2 T . Mặt phẳng khung dây hợp với             một góc 300 . Khung dây giới hạn bởi diện tích 10 cm2 . Từ thông qua diện tích S có giá trị là

A. 2.10-5 Wb      B.  - 2.10-5 Wb     C. + - 0,2 √3.10-5 Wb    D. + - 2.10-5 Wb

Câu 30: Một điện tích 3,2.10-6 C bay vào trong từ trường đều có cảm ứng từ 0,04 T với vận tốc 2.106 m/s theo phương vuông góc với từ trường. Lực Lo-ren-xơ tác dụng lên điện tích có độ lớn bằng:

A.    0,256 N                B. 2,56 N               C. 25,6 N              D. 0,0256 N

Câu 31: Chọn câu sai. Lực từ là lực tương tác giữa:

A. hai điện tích                                      B. hai nam châm      

C. hai dòng điện                                    D. một nam châm và một dòng điện

Câu 32: Vật sáng AB qua thấu kính hội tụ cho ảnh thật cách vật AB 150 cm. Thấu kính có tiêu cự 24 cm. Vật AB cách thấu kính

A.   40 cm     B. 40 cm hoặc 110 cm      C. 110 cm     D. 30 cm hoặc 120 cm

II.   PHẦN RIÊNG:

            Thí sinh chỉ chọn 1 trong 2 phần riêng thích hợp để làm bài; nếu làm cả hai phần riêng thì cả hai phần riêng đều không được chấm

A.    Theo chương trình Chuẩn( 8 câu, từ câu 33 đến câu 40).

Câu 33: Một ống dây có hệ số tự cảm L. Dòng điện qua ống dây giảm từ 2A đến 1A trong thời gian 0,01s. Suất điện động tự cảm sinh ra trong ống dây là 40 V. Tính hệ số tự cảm L?

A.    4 H                 B. 0,4 mH               C. 400mH                D. 40 mH

Câu 34: Vật sáng AB qua thấu kính hội tụ có tiêu cự 15 cm cho ảnh thật A’B’ cao gấp 5 lần vật. Khoảng cách từ vật tới thấu kính là

A.    4 cm              B. 6 cm                     C. 12 cm                    D. 18 cm

Câu 35: Gọi d là khoảng cách từ vật tới thấu kính, d’ là khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và f là tiêu cự của thấu kính. Độ phóng đại ảnh qua thấu kính là

De thi hoc ki 2 mon Ly lop 11 THPT Phan Van Tri nam 2014

Câu 36: Hai dây dẫn thẳng, dài có hai dòng điện cùng chiều chạy qua. Chọn phát biểu đúng.

A.    Hai dây hút nhau.

B.     Hai dây đẩy nhau.

C.    Đầu tiên hai dây hút nhau, sau đó đẩy nhau.

D.    Hai dây không hút, cũng không đẩy nhau.

Câu 37: Chiết suất của thủy tinh n1 = 1,57; nước có chiết suất n2 = 1,33. Góc giới hạn phản xạ toàn phần tại mặt phân cách giữa thủy tinh và nước là bao nhiêu?

A. 750                 B. 580                         C. 430                         D. 320

Câu 38: Một hạt tích điện chuyển động trong từ trường đều, mặt phẳng quỹ đạo của hạt vuông góc với đường sức từ. Nếu hạt chuyển động với vận tốc v1 = 1,8.106 m/s thì lực  Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt có giá trị f1 = 2.10-6 N. Nếu hạt chuyển động với vận tốc v2 = 4,5.107 m/s thì lực  Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt có giá trị

A.    6,8.10-5 N        B. 4,5. 10-5 N             C. 10-5 N                D. 5.10-5 N

Câu 39: Mắt viễn nhìn rõ được vật đặt cách mắt gần nhất 40 cm. Để nhìn rõ vật đặt cách mắt gần nhất 25 cm cần đeo kính sát mắt có độ tụ là:

A.  D = – 2,5 dp        B. D = 5,0 dp       C. D = –5,0 dp          D. D = 1,5 dp

Câu 40: Công thức tính độ tự cảm L của ống dây hình trụ có lõi sắt, chiều dài , tiết diện ngang S, độ từ thẩm  , gồm tất cả N vòng dây là

De thi hoc ki 2 mon Ly lop 11 THPT Phan Van Tri nam 2014

B.     Theo chương trình nâng cao (8 câu, từ câu 41 đến câu 48).

Câu 41: Gọi A, n là góc chiết quang và chiết suất của lăng kính, Dm là góc lệch cực tiểu của tia ló và tia tới. A và Dm tuân theo công thức:

De thi hoc ki 2 mon Ly lop 11 THPT Phan Van Tri nam 2014

Câu 42: Góc lệch giữa kinh tuyến từ và kinh tuyến địa lí của Trái Đất gọi là

độ từ khuynh          B. độ từ thiên        C. độ từ thẩm           D. góc từ khuynh

Câu 43: Một ống dây dài 50 cm, có 1500 vòng dây, diện tích tiết diện ngang của ống là 20 cm2. Hệ số tự cảm của ống dây có giá trị De thi hoc ki 2 mon Ly lop 11 THPT Phan Van Tri nam 2014

 

Câu 44: Hai dây dẫn thẳng dài đặt song song, cách nhau 20 cm trong không khí. Dòng điện trong hai dây dẫn có cường độ I1 = 2I2. Biết lực từ tác dụng lên một đoạn dài 25cm của mỗi dây dẫn là 1,8.10-5 N. Cường độ của mỗi dòng điện có giá trị

A.    I1 = 2I2 = 6 A                                                B. I1 = 2I2 = 8 A                   

C. I1 = 2I2 = 12 A                                                D. I1 = 2I2 = 16 A     

Câu 45: Qua một thấu kính, ảnh thật của một vật thật cao hơn vật 2 lần và cách vật 36 cm. Đây là thấu kính

A. hội tụ có tiêu cự  8 cm.                                B. hội tụ có tiêu cự 24 cm.

C. phân kì có tiêu cự 8 cm.                              D. phân kì có tiêu cự 24 cm.

Câu 46: Một người viễn thị có điểm cực cận cách mắt 50 cm. Khi đeo kính có độ tụ 1 dp, người này sẽ nhìn rõ được những vật gần nhất cách mắt

A.    13,3 cm               B. 100 cm              C. 33,3 cm             D. 27,5 cm

Câu 47: Chiếu một tia sáng từ không khí vào môi trường có chiết xuất n=. Biết rằng tia khúc xạ vuông góc với tia phản xạ. Góc tới i có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau?

A. i = 600                     B.  i = 450                      C. i = 750                       D.  i = 300

Câu 48: Một khung dây phẳng, diện tích S, gồm N vòng được đặt trong từ trường đều . Vecto cảm ứng từ làm thành với mặt phẳng  khung một góc α. Người ta làm cho từ trường giảm đều đến 0 trong khoảng thời gian Δt thì biểu thức suất điện động cảm ứng trong khung dây là:De thi hoc ki 2 mon Ly lop 11 THPT Phan Van Tri nam 2014.

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN LÝ LỚP 11 NĂM 2014 - THPT PHAN VĂN TRỊ, CẦN THƠ.

1A

2A

3B

4C

5C

6C

7A

8C

9D

10D

11D

12C

13D

14A

15C

16B

17A

18B

19D

20B

21B

22B

23A

24B

25B

26A

27B

28D

29D

30A

31A

32D

33C

34D

35D

36A

37B

38D

39D

40A

41C

42A

43A

44C

45A

46C

47A

48C

Các em chú ý theo dõi các đề thi học kì 2 môn Lý lớp 11 tiếp theo trên Tuyensinh247.com 

Theo Dethi.Violet


>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 môn Lý lớp 11 THPT Phan Văn Trị năm 2014

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247