Đề thi kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2017 - 2018 TH Trần Hưng Đạo

Đề kiểm tra cuối học kì 1 lớp 4 năm học 2017 - 2018 môn Toán trường tiểu học Trần Hưng Đạo có đáp án chi tiết.

Đề thi kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2017 - 2018 TH Trần Hưng Đạo

Bài 1: (2điểm) Khoanh vào chữ cái trước ý đúng trong mỗi câu sau: (Từ câu 1 đến câu 4)

Câu 1: (0.5 điểm) Kết quả của phép nhân 307 x 40 là:

                   A. 1228                B. 12280              C.2280                 D. 12290

Câu 2: (0.5 điểm) 78 x 11 = … Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

                    A. 858                 B. 718                  C. 758                  D. 588

Câu 3: (0.5 điểm) Số dư trong phép chia 4325 : 123 là:

                   A. 2                      B.143                             C. 20                    D. 35   

Câu 4: (0.5 điểm) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm 9m2  5dm2 =…. dm2 là:

                    A. 95                   B. 950                  C. 9005                D. 905

Bài 2. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

 a) (32 x 8) : 4 =  32 : 4 x 8 : 4      ......

           b) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8                ......

Bài 3: (1điểm) Đặt tính rồi tính. 

                 518 x 206                                           8329 : 38

Bài 4: (1điểm)  Tìm x, y biết:                                        

          a) 7875 : x = 45                                      b) y : 12  =  352       

Bài 5 : (1điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất:       

   35600 : 25 : 4 = ……………………                        359 x 47 – 259 x 47 = ……………

Bài 6: (1điểm)  Điền số thích hợp vào chỗ chấm

      4 tấn 75 kg  =  ………… kg                  19dm65cm  = …………… cm  

Bài 7: (2điểm) Một cửa hàng bán vải, tuần lễ đầu bán được 1042 mét vải, tuần lễ sau bán được 946 mét vải. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải ? (Biết mỗi tuần có 7 ngày và cửa hàng bán vải suốt tuần).

Bài 8: (1điểm)

Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật là 2782m2. Nếu gấp chiều rộng lên 2 lần và chiều dài lên 3 lần thì diện tích mảnh đất mới là bao nhiêu?

Đáp án đề thi kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2017 - 2018 TH Trần Hưng Đạo

Bài1: 2 điểm

          Câu 1 : Khoanh vào B (0.5 điểm)

Câu 2 : Khoanh vào A (0.5 điểm)

Câu 3 : Khoanh vào D (0.5 điểm)

Câu 4 : Khoanh vào D (0.5 điểm)

Bài 2:         a) S        b) Đ (1 điểm)

Bài 3: (1 điểm) - Đúng mỗi câu được 0.5 điểm

           106708                                                      219 (dư 7)

Bài 4: (1 điểm) - Đúng mỗi câu được 0,5 điểm

a) Tìm x, y

           7875 : x = 45                                             y : 12  =  352

                     x =  7875 : 45                                       y        = 352 x 12

                     x = 175                                              y        = 4224

Bài 5: (1 điểm) - Đúng mỗi câu được 0,5 điểm

35600 : 25 : 4 = 35600 : (25 x 4)                       359 x 47 – 259 x 47 = (359 - 259) x 47

                     = 35600 : 100                                                          = 100 x 47

                     = 356                                                                       = 4700

                                      

Bài 6: (1 điểm) - Đúng mỗi câu được 0.5 điểm

                    4 tấn 75 kg  =  4075kg                    19dm65cm  = 1965cm

 

Bài 7: (2 điểm) Tóm tắt (0.25 điểm)

          Tổng số vải bán trong 2 tuần là : 1042 + 946 =  1988 (m)        (0.5đ)

Tổng số ngày bán trong 2 tuần là : 7 x 2 = 14 (ngày)               (0.5đ)

Trung bình mỗi ngày bán được số mét vải là : 1988 : 14 = 142 (m)    (0.5đ)

                                                          Đáp số :  142 mét     (0.25đ)

 

Bài 6: (1 điểm) - Bài dành cho HS khá, giỏi; chấm linh động theo phương án làm bài của HS. Khuyến khích sự sáng tạo khi làm bài.

  Nếu gấp chiều rộng lên 2 lần và chiều dài lên 3 lần thì diện tích gấp lên số lần là:

                                            2 x 3 = 6 (lần)

          Diện tích mảnh đất mới là: 2782 x 6 = 16692 (m2)

                                                 Đáp số: 16692 (m2)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2017 - 2018 TH Trần Hưng Đạo

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247