Đề thi thử đại học môn Hóa có đáp án năm 2014 (P1)

Tổng hợp đề thi thử môn hóa khối A, Khối B năm 2014 phần 1 có đáp án gồm 2 đề thi trường THPT Đặng Thúc Hứa, THPT Quất Lâm.

Cập nhật đề thi thử đại học môn Hóa khối A, B năm 2014 phần 1 gồm 2 đề thi và đáp án (từ đề số 1 - đề số 2), ngày 9/1/2014.

Đề thi thử đại học môn Hóa năm 2014 khối A, B - đề số 1

Câu 1: X, Y là 2 ancol đơn chức. Cho hỗn hợp gồm 1,6 gam X và 3 gam Y tác dụng hết với Na thu được 1,12 lít

H2 (đktc). Công thức phân tử Y là ( biết MX< MY)

         A. C3H7OH.          B. C4H9OH.         C. CH3OH.     D. C2H5OH.

Câu 2: Phát biểu nào sau đây không đúng

A. Glucozơ và fructozơ là đồng phân của nhau.

B. Trong phân tử amilozơ tồn tại cả liên kết -1,4-glicozit và -1,6-glicozit.

C. Thủy phân saccarozơ thu được 2 monosaccarit khác nhau.

D. Thủy phân hoàn toàn tinh bột và xenlulozơ cùng thu được một monosaccarit.

Câu 3: Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:

(a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.

(b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit.

(c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam.

(d) Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit, chỉ thu được một

loại monosaccarit duy nhất.

(e) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được Ag .

Số phát biểu đúng là

            A. 2.              B. 5.                  C. 3.                    D. 4.

Xem đầy đủ đề thi:

De thi thu dai hoc mon Hoa co dap an nam 2014 (P1)

Đáp án đề thi thử đại học môn Hóa năm 2014 khối A, B - đề số 1

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Đ

A

B

D

D

C

D

C

A

C

B

B

A

B

A

A

D

D

C

A

D

B

B

C

A

B

Câu

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Đ

B

A

C

B

D

C

D

C

B

D

A

B

D

B

A

C

D

C

B

C

C

A

B

D

A

 

Đề thi thử đại học môn Hóa năm 2014 khối A, B - đề số 2

De thi thu dai hoc mon Hoa co dap an nam 2014 (P1)

Trên đây là 2 đề thi thử môn hóa khối A, B năm 2014. Các bạn xem thêm nhiều bộ đề thi thử ĐH môn hóa năm 2014 tại đây: http://tuyensinh247.com/luyen-thi-dai-hoc-mon-hoa-ct55.html

Tuyensinh247 tổng hợp

1 bình luận: Đề thi thử đại học môn Hóa có đáp án năm 2014 (P1)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247