Đề thi thử Đại học môn Hóa khối A, B có đáp án năm 2014 (P2)

Tổng hợp đề thi thử đại học môn Hóa năm 2014 khối A, B có đáp án phần 2 của trường THPT chuyên Vĩnh Phúc.

Đề thi thử đại học môn Hóa khối A, B năm 2014 phần 2 gồm 2 đề thi có đáp án trường THPT chuyên Vĩnh Phúc cập nhật ngày 19/2/2014.

Đề thi thử đại học môn Hóa năm 2014 khối  B - đề số 3

Cho: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Si = 28; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Sn = 119; Ba = 137; Pb = 207. 

I. PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH (40 câu, t câu 1 đến câu 40) 

Câu 1: Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng?

(a) Cho dung dịch KMnO4 tác dụng với dung dịch HF (đặc) thu được khí F2.

(b) Dùng phương pháp sunfat điều chế được: HF, HCl, HBr, HI.

(c) Amophot (hỗn hợp các muối NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4 ) là phân phức hợp.

(d) Trong phòng thí nghiệm, khí CO được điều chế bằng cách cho H2SO4 đặc vào axit fomic và đun nóng.

A. 1.              B. 3.                C. 2.               D. 4.

Câu 2: Lấy 3 lít khí H2 cho tác dụng với 4 lít khí Cl2. Hiệu suất phản ứng là 90% (các khí đo ở cùng điều kiện). Thể tích hỗn hợp khí thu được là

A. 5 lít.             B. 7 lít.               C. 8 lít.               D. 6 lít.

Câu 3: Trong số các phát biểu sau về anilin:

(1) Anilin tan ít trong nước nhưng tan nhiều trong dung dịch NaOH.

(2) Anilin có tính bazơ, dung dịch anilin không làm đổi màu quỳ tím.

(3) Tính bazơ của anilin rất yếu và yếu hơn NH3.

(4) Anilin tham gia phản ứng thế brom vào nhân thơm dễ hơn benzen.

Các phát biểu đúng là

A. (1), (3), (4).

B. (1), (2), (4).

C. (2), (3), (4).

D. (1), (2), (3).

Câu 4: Khi nung butan với xúc tác thích hợp đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp T gồm CH4, C3H6, C2H4, C2H6, C4H8, H2 và C4H6. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp T thu được 8,96 lít CO2 (đo ở đktc) và 9,0 gam H2O. Mặt khác, hỗn hợp T làm mất màu vừa hết 19,2 gam Br2 trong dung dịch nước brom. Phần trăm về số mol của C4H6 trong T là:

A. 9,091%.              B. 8,333%.           C. 16,67%.            D. 22,22%.

Chi tiết đề thi:

De thi thu Dai hoc mon Hoa khoi A, B co dap an nam 2014 (P2)

Đáp án đề thi thử đại học môn Hóa năm 2014 khối B - đề số 3

1 C 21 A 41 D
2 B 22 B 42 B
3 C 23 C 43 B
4 A 24 B 44 B
5 B 25 C 45 B
6 D 26 A 46 D
7 A 27 A 47 D
8 D 28 C 48 C
9 A 29 B 49 D
10 B 30 C 50 C
11 A 31 A 51 A
12 B 32 A 52 D
13 D 33 C 53 D
14 C 34 D 54 C
15 A 35 D 55 C
16 B 36 C 56 C
17 B 37 A 57 B
18 C 38 D 58 D
19 A 39 B 59 A
20 D 40 D 60 C

Đề thi thử đại học môn Hóa năm 2014 khối A - đề số 4

De thi thu Dai hoc mon Hoa khoi A, B co dap an nam 2014 (P2)

Đáp án đề thi thử ĐH môn Hóa năm 2014 khối A - đề số 4 

1 A 21 B 41 D
2 D 22 A 42 B
3 B 23 B 43 A
4 B 24 C 44 D
5 D 25 A 45 D
6 B 26 C 46 A
7 C 27 A 47 B
8 D 28 A 48 B
9 D 29 C 49 B
10 B 30 A 50 A
11 A 31 D 51 A
12 A 32 B 52 B
13 C 33 C 53 D
14 C 34 C 54 C
15 A 35 D 55 C
16 D 36 A 56 D
17 D 37 B 57 B
18 D 38 A 58 B
19 C 39 D 59 C
20 C 40 C 60 C

 Trên đây là 2 đề thi thử môn hóa khối A, B năm 2014 phần 2. Các bạn xem thêm đề thi thử đại học môn Hóa phần 3:

https://thi.tuyensinh247.com/de-thi-thu-dai-hoc-mon-hoa-co-dap-an-nam-2014-p3-c31a15643.html

Tuyensinh247 tổng hợp
Viết bình luận: Đề thi thử Đại học môn Hóa khối A, B có đáp án năm 2014 (P2)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247