Đề thi thử đại học môn Hóa khối A,B có đáp án năm 2014 - THPT Nguyễn Du

Đề thi thử đại học môn Hóa khối A,B trường THPT Nguyễn Du năm 2014 mới nhất, các em theo dõi bên dưới.

Đề thi thử đại học môn Hóa khối A năm 2014 - THPT Nguyễn Du

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27;

S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.

Câu 1: CnH2n -2 O2 có thể là công thức tổng quát của loại hợp chất nào dưới đây?  (1) axit cacboxylic không no có một nối đôi, đơn chức, mạch hở                 (2) este không no (có 1 nối đôi), đơn chức mạch hở    (3): Este no, hai chức mạch hở                    (4)Anđehit no hai chức, mạch hở                   (5). Ancol no, 2 chức, mạch hở

A. 1,3                                                                    B. 1,2

C. 1,2,4                                                                 D. 1,3,5

Câu 2: Dãy các chất nào sau đây đều phản ứng với H(Ni, t0):

A. Glucozo, saccarozo, tripanmitin                       

B. Axeton, glixeryl triaxetat, xenlulozo

C. Glucozo, fructozo, triolein                               

D. Etylaxetat, fructozo, glixeryl triaxetat

Câu 3: Trong các chất: axetilen, axit acrylic, axit axetic, toluen, xiclopropan, anđehit axetic và butan, số chất có khả năng làm mất màu dd Br2/CCl4 là:

A. 4.                               B. 2.                               C. 5.                               D. 3.

Câu 4: Tơ nào sau đây đều là tơ nhân tạo

A. Sợi bông; tơ tằm                                               B. Sợi bông, tơ nitrol

C. tơ visco, tơ axetat                                             D. tơ nilon-6, tơ nilon-6

Câu 5: Đốt cháy 1,12 lít một hidrocacbon A cần 5,04 lít O2 ở cùng điều kiện, Mặt khác, khi tác dụng với HCl thì A cho một sản phẩm duy nhất. A là:

A. etylen                         B. but-2-en                     C. xiclopropan                D. propen

Câu 6: Fe3+  có thể oxi hóa được bao nhiêu chất trong số các chất sau: KI; H2S; AgNO3; CuSO4; Mg; Ni; HBr:

A. 5                                B. 6                                C. 3                                D. 4

Câu 7: Cho các chất: alyl clorua; metyl bromua; vinyl clorua; benzyl clorua. Số chất bị thủy phân trong dd NaOH loãng, đun nóng là:

A. 2                                B. 4                                C. 3                                D. 1

Câu 8: Dung dịch nào sau đây làm  phenolphthalein đổi màu?

A. alanin.                        B. axit axetic.                 C. anilin.                         D. metylamin.

Câu 9: Cho các phản ứng sau:

(1) 3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 +NO +14H2O       (2) 2Fe + 3I2 → 2FeI3

(3) AgNO3 + Fe(NO3)2 →  Fe(NO3)3 + Ag                           (4) 2FeCl3 + 3Na2S → Fe2S3 + 6NaCl

(5) 3Zn + 2FeCl3(dư)→  3ZnCl2 + 2Fe                                     (6) 3Fe(dư) + 8HNO3 → 3Fe(NO3)2 + 2NO + 4H2O

(7) NaHCO3 + Ca(OH)2 (dư) → CaCO3+ NaOH + H2O.

Số phản ứng đúng là:

A. 5                                B. 3                                C. 4                                D. 6

Câu 10: Hòa tan hoàn toàn 4,8 gam Mg vào 49 gam dung dịch H2SO4 80%  chỉ thu được dung dịch X và khí.  Cho X tác dụng hoàn toàn với 700 ml dung dịch KOH 1M, sau đó lọc bỏ kết tủa được dung dịch Y. Cô cạn Y được chất rắn Z nặng 58,575 gam . Tính C% của MgSO4 trong X.

A. 48,66                         B. 44,61                         C. 49,79                         D. 46,24

Câu 11: Có bao nhiêu hợp chất có tính lưỡng tính trong số các hợp chất sau đây: Ca(HCO3)2; NaAlO2; KHS; Ca(H2PO4)3; Na2HPO3; NH4NO3; CH3NH3Cl; Al(OH)3

A. 4                                B. 3                                C. 5                                D. 6

Câu 12: Cho 11,16 gam một amin đơn chức A tác dụng với dd H2SO4 loãng dư thu được 17,04 gam muối. Công thức của A là:

A. C7H7NH2                    B. C6H5NH2                    C. C4H7NH2                    D. C3H7NH2

Câu 13: Khối lượng Ag thu được khi cho 4,4 gam axetanđehit tráng bạc hoàn toàn là:

A. 10,80g                       B. 32,40g                        C. 31,68g                        D. 21,60g

Câu 14: Hỗn hợp A gồm hai ancol đơn chức kế tiếp trong dãy đồng đẳng. Chia A làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 đốt cháy được 0,6 mol CO­2 và 1,0 mol H2O. Phần 2 đun với H2SO4 đặc ở 1400C được 5,72 gam hỗn hợp ete có tỉ khối so với H2 =28,6. Hiệu suất phản ứng este hóa với mỗi ancol là:

A. 40%; 50%                  B. 40%; 60%                  

C. 50% và 50%              D. 45%; 45%

Câu 15: Hợp chất hữu cơ X có CTPT C7H8O. X tác dụng được với Na. Số chất X thỏa mãn là:

A. 5                                B. 3                                C. 4                                D. 2

Câu 16: Nguyên tử X có cấu hình e là 3sx3py ( y<x). Phát biểu nào sau đây về X là không đúng:

A. X có 1 e độc thân trong nguyên tử

B. Hợp chất của X với oxi không bền,có nhiệt độ nóng chảy thấp

C. X là một nguyên tố phổ biến trong vỏ quả đất

D. Hidroxit của X không tác dụng được với dd NH3

Câu 17: X là hỗn hợp gồm H2 và hơi của hai anđehit (no, đơn chức, mạch hở, phân tử đều có số nguyên tử C nhỏ hơn 4), có tỉ khối so với heli là 4,7. Đun nóng 2 mol X (xúc tác Ni), được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với heli là 9,4. Thu lấy toàn bộ các ancol trong Y rồi cho tác dụng với Na (dư), được V lít H2 (đktc). Giá trị V là

A. 11,2.                          B. 22,4                                                                  C. 5,6.                              D. 13,44.                  

Câu 18: Hỗn hợp X gồm hai anken có tỉ khối so với H2 bằng 16,625. Lấy hỗn hợp Y chứa 26,6 gam X và 2 gam H2. Cho Y vào bình kín có dung tích V lít (ở đktc) có chứa Ni xúc tác. Nung bình một thời gian được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 = 143/14. Biết hiệu suất phản ứng hiđro hoá của các anken bằng nhau. Hiệu suất phản ứng hiđro hoá là

A. 60%.                          B. 55%.                          C. 50%.                          D. 40%.

Câu 19: Cho propan tác dụng với Cl2 (askt) có thể tạo ra bao nhiêu sản phẩm thế có tỉ khối so với H2= 56,5

A. 3                                B. 2                                C. 4                                D. 5

Câu 20: Amin X có chứa vòng benzen và có công thức phân tử là C8H11N. X  làm quỳ tím chuyển xanh.  X có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp?

A. 6                                B. 5                                C. 7                                D. 8

Câu 21: A là hợp chất thơm có công thức phân tử C8H8O2. A phản ứng với dd NaHCO3. Số chất A thỏa mãn là:

A. 4                                B. 2                                C. 5                                D. 1

Câu 22: Cho các kết luận sau:

(1) Đốt cháy hiđrocacbon thu được  De thi thu dai hoc mon Hoa khoi A,B co dap an nam 2014 - THPT Nguyen Duthì hiđrocacbon đó là ankan.

(2) Đốt cháy hiđrocacbon thu được De thi thu dai hoc mon Hoa khoi A,B co dap an nam 2014 - THPT Nguyen Du thì hiđrocacbon đó là anken.

(3) Đốt cháy ankin thì đượcDe thi thu dai hoc mon Hoa khoi A,B co dap an nam 2014 - THPT Nguyen Du và  De thi thu dai hoc mon Hoa khoi A,B co dap an nam 2014 - THPT Nguyen Du

(4) Tất cả các ankin đều có thể tham gia phản ứng thế bởi AgNO3/NH3.

(5) Anilin là chất lỏng, không màu, ít tan trong nước. Để lâu trong không khí, anilin có nhuốm màu đen vì bị oxi hoá.

(6) Cao su là vật liệu polime có tính đàn hồi .

(7) Toluen và stiren đều làm mất màu dung dịch thuốc tím ở điều kiện thường.

Trong các kết luận trên, số kết luận đúng là:

A. 3.                               B. 4.                               C. 6.                               D. 5.

Câu 23: Cho 21,4 gam một muối clorua tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 57,4 g kết tủa. Mặt khác cho 10,7 gam muối clorua trên tác dụng với 500ml dung dịch KOH 1M, đến phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan.Tính m

A. 38,7g                         B. 28,7g                          C. 31,7 g                        D. 23,7 g

Câu 24: Những chât trong dãy nào sau đây đều tác dụng với axit axetic

A. Cu(OH)2; Na2CO3; dd Br2; CH3OH                   B. NaOH; CaCO3; C6H5CH2OH; Na

C. Na; CaCO3; C2H5NH2; C6H5NH3Cl                   D. NaHCO3; CaCO3; C6H5OH; Na

Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn 9,16 gam hỗn hợp X gồm 1 este và 1 axit hữu cơ ,cần vừa đủ 0,45 mol O2, và thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.Tính thể tích dung dịch NaOH 1M phản ứng vừa hết 9,16 gam hỗn hợp X.

A. 80 ml          B. 100 ml                       C. 150ml                        D. 120ml

Câu 26: Cho  600 ml dd NaOH 1M vào V ml dd Al2(SO4)31M thu được 10,92 gam kết tủa. Giá trị của V là:

A. 185                            B. 70                              C. 140                       D. 92,5

Câu 27: Kim loại sắt tác dụng với dung dịch nào sau đây tạo ra muối sắt(III)?

A. Pb(NO3)2 dư.              B. CuSO4 dư.                  

C. NiSO4 dư.             D. AgNO3 dư.

Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một loại chất béo X thu được CO2 và H2O hơn kém nhau 0,6 mol. Tính thể tích dung dịch Br2 0,5M tối đa để phản ứng hết với 0,3 mol chất béo X ?

A. 0,36 lít.                      B. 2,40 lít.                      

C. 1,20 lit.                      D. 1,60 lít.

Câu 29: Cho hỗn hợp Fe và Cu vào dung dịch HNO3, khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch X và chất rắn Y.  Cho Y vào dung dịch HCl có khí thoát ra. Dung dịch X gồm:

A. Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2                                      B. Fe(NO3)2.

C. Fe(NO3)3; Cu(NO3)2.                                         D. Fe(NO3)3

Câu 30: Cho các phát biểu sau:

(a) Trong các phản ứng hóa học, flo chỉ thể hiện tính oxi hóa.

(b) Axit flohiđric là axit yếu.

(c) Dung dịch NaF loãng được dùng làm thuốc chống sâu răng.

(d) Trong hợp chất, các halogen (F, Cl, Br, I) đều có số oxi hóa: -1, +1, +3, +5 và +7.

(e) Tính khử của các ion halogenua tăng dần theo thứ tự: F-, Cl-, Br -, I-.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 4.                               B. 2.                               C. 3.                               D. 5.

Câu 31: Chất nào sau đây không phản ứng khi cho tác dụng với dd Fe(NO3)2

A. AgNO3.                      B. NaHSO4.                    C. KI.                             D. NaOH.

Câu 32: Trong các phản ứng giữa các cặp chất sau, phản ứng nào làm giảm mạch polime

A. poli(vinyl clorua) + Cl2     De thi thu dai hoc mon Hoa khoi A,B co dap an nam 2014 - THPT Nguyen Du                     

B. Xenlulozơ + H2De thi thu dai hoc mon Hoa khoi A,B co dap an nam 2014 - THPT Nguyen Du

C. cao su thiên nhiên + HCl    De thi thu dai hoc mon Hoa khoi A,B co dap an nam 2014 - THPT Nguyen Du                   

D. poli(vinyl axetat) +  H2De thi thu dai hoc mon Hoa khoi A,B co dap an nam 2014 - THPT Nguyen Du

Câu 33: Hỗn hợp A gồm Fe, Cu, Ag, trong đó Ag chiếm 50% về khối lượng. Hòa tan 10 gam A trong một dd X dư, kết thúc phản ứng được 5 gam chất rắn. Dung dịch X là:

A. CuSO4                        B. Fe2(SO4)3                    C. AgNO3                       D. HCl

Câu 34: Cho các thí nghiệm sau:

(a) Đốt khí H2S trong Odư;                                    (b) Nhiệt phân KClO(xúc tác MnO2);

(c) Dẫn khí Fvào nước nóng;                                (d) Đốt Ag2S trong Odư;

(e) Khí CHcháy trong O2;                                      (g) Cho dd HCl tác dụng với dd CaOCl2

Số thí nghiệm tạo ra đơn chất là

A. 5.                               B. 6.                               C. 4.                               D. 3.

Câu 35: Cho phản ứng: Na2SO3   + KMnO4  + NaHSO4 → Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O.

Tổng hệ số của các chất (là những số nguyên, tối giản) trong phương trình phản ứng là

A. 23.                             B. 27.                             C. 47.                             D. 31.

Câu 36: Dd X chứa 0,8 mol HCl và 0,05 mol Cu(NO3)2. Cho m gam Fe vào dd X, khuấy đều cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn Y gồm hai kim loại có khối lượng 0,8m gam và V lít khí ( trong đó NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5, ở đktc). Giá trị của m và V lần lượt là:

A. 40 và 2,24.                B. 96 và 6,72.                 C. 96 và 2,24.                 D. 40 và 1,12.

Câu 37: Phân tử sacarozơ được cấu tạo bởi

A. 2 gốc β-glucozơ                                                B. 1 gốc α-glucozơ và 1 gốcβ- fructozơ

C. 2 gốc β- fructozơ                                              D. 2 gốc α-glucozơ

Câu 38: Cho 5g kẽm viên vào cốc đựng 50ml dung dịch H2SO4 4M ở nhiệt độ thường (250). Trường hợp nào tốc độ phản ứng không đổi ?

A. Đun nóng dung dịch

B. Thay 5g kẽm viên bằng 5g kẽm bột.

C. Thay 50 ml dung dịch H2SO4 4M bằng 100ml dung dịch H2SO4 2M

D. Thêm 50 ml dung dịch H2SO4 4M nữa

Câu 39: Oxi hóa 4,8 gam một anđehit đơn chức bằng oxi có xúc tác Mn2+, thu được 6,56 gam hỗn hợp X gồm anđehit dư, nước và axit. Cho toàn bộ X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam Ag. Giá trị của m là

A. 10,80.                        B. 45,36.                        C. 21,60.                        D. 30,24.

Câu 40: Phản ứng hóa học nào không xảy ra ở những cặp chất sau:

A. CO2 + dd Na2SiO3      B. Si + dd NaOH            C. Si + dd HCl                D. SiO2 + Mg

Câu 41: Loại đá (hay khoáng chất) không chứa canxi cacbonat là

A. đá hoa cương             B. thạch cao                   

C. đá vôi                         D. đá phấn

Câu 42: Cho các chất: CH3-CHCl2; ClCH=CHCl; CH2=CH-CH2Cl; CH2Br-CHBr-CH3; CH3-CHCl-CHCl-CH3; CH2Br-CH2-CH2Br. Số chất khi tác dụng với dung dịch NaOH loãng đun nóng tạo ra sản phẩm có khả năng phản ứng với Cu(OH)2 là:

A. 2                                B. 3                                C. 5                                D. 4

Câu 43: Ở trạng thái cơ bản nguyên tử X có 3 lớp và có 3 e độc thân. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là:

A. Chu kì 3, nhóm IIIA  

B. Chu kì 4 nhóm IIIA   

C. Chu kì 3, nhóm VA   

D. Chu kì 4, nhóm VA

Câu 44: Khí gas là hỗn hợp hóa lỏng của butan và pentan. Đốt cháy một loại khí gas được  hỗn hợp CO2 và H2O với tỉ lệ thể tích tương ứng là 13:16. % về khối lượng của butan trong hỗn hợp khí gas này là:

A. 66,7                           B. 61,7                           

C. 33,33                         D. 54,6

Câu 45: Có các phát biểu sau:

(1) Oxi phản ứng được với tất cả các kim loại.                    (2) Ion Fe3+ có cấu hình electron  [Ar]3d5.

(3) Quặng hematite có hàm lượng Fe cao nhất                    (4)Phèn chua có công thức là K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.                        Các phát biểu đúng là:

A. (2), (3), (4).                

B. (1), (2), (4).                

C. (2), (4).                      

D. (1), (2), (3).

Câu 46: Cho 6,72 lít CO2 (đktc) qua 500 ml dd hỗn hợp NaOH 0,5M và Ba(OH)2 0,25M. sau phản ứng khối lượng kết tủa thu được là:

A. 29,55g                       B. 19,7g                          

C. 39,4g                          D. 24,625g

Câu 47: X và Y lần lượt là tripeptit và hexapeptit được tạo thành từ cùng một aminoaxit no mạch hở, có một nhóm -COOH và một nhóm -NH2. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X bằng O2 vừa đủ thu được sản phẩm gồm CO2, H2O và N2 có tổng khối lượng là 40,5 gam. Nếu cho 0,15 mol Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH (lấy dư 20% so với lượng cần thiết), sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được khối lượng chất rắn khan là

A. 98,9 gam.                   B. 107,1 gam.                 

C. 94,5 gam.                   D. 87,3 gam.

Câu 48: Điện phân có màng ngăn với điện cực trơ 400 ml dung dịch hỗn hợp CuSO4 aM và NaCl 1M, với cường độ dòng điện 5A trong 3860 giây. Dung dịch tạo thành bị giảm so với ban đầu là 10,4 gam. Giá trị của a là

A. 0,129 M.                    B. 0,2M.                         

C. 0,125 M.                    D. 0,25 M.

Câu 49: Các ion kim loại nào sau đây đều không bị điện phân trong dung dịch:

A. Fe3+, Na+, Mg2+, K+                                          B. Al3+, Na+, Mg2+, Ba2+

C. Al3+, Na+, Zn2+, Cu2+                                        D. Ag+, Na+, Mg2+, Cr2+

Câu 50: Hòa tan hoàn toàn 19,2 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4  và Fe2O3  trong 400 ml dung dịch HNO3  3M (dư) đun nóng, thu được dung dịch Y và khí NO (NO là sản phẩm khử duy nhất của NO3-). Cho dd Y tác dụng hết với 650 ml dung dịch NaOH 2M được m gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa được dd Z. Cô cạn dd Z thu được 97 gam chất rắn. Giá trị của m là:

A. 42,8g                         B. 24,0g                          

C. 32,1g                          D. 21,4g

---------------------Hết--------------------------

Đáp án đề thi thử đại học môn Hóa khối A năm 2014 - THPT Nguyễn Du

De thi thu dai hoc mon Hoa khoi A,B co dap an nam 2014 - THPT Nguyen Du

Các em chú ý theo dõi các đề thi thử đại học môn Hóa tiếp theo trên Tuyensinh247.com nhé!

Nguồn tuyensinh247.com!

 

Viết bình luận: Đề thi thử đại học môn Hóa khối A,B có đáp án năm 2014 - THPT Nguyễn Du

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247