Đề thi thử đại học môn Hóa khối A, B năm 2014 lần 2 THPT chuyên Lê Quý Đôn Quảng Trị

Cập nhật đề thi và đáp án kỳ thi thử đại học môn Hóa khối A, B năm 2014 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Quảng Trị có đáp án các em tham khảo dưới đây.

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN QUẢNG TRỊ NĂM 2014


H=1; C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24; Al=27; S=32; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Ba=137

Câu 1: Cho các chất sau: Al2O3, Cr(OH)3, KHS, Zn, ZnO, Cr2O3, NH4Cl, (NH4)2CO3, NaH2PO4, NaHCO3, NaHSO4. Số chất lưỡng tính là:

A. 6.                               B. 9.                               C. 8.                            D. 7.

Câu 2: Đốt 24,0 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu trong không khí thu được m gam hỗn hợp chất rắn Y gồm Fe, Cu, CuO, Fe3O4. Cho hỗn hợp Y vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu được 6,72 lít SO2 (đktc) và dd có chứa 72,0 gam muối sunfat. Xác định giá trị của m ?

A. 25,6                           B. 27,2                           C. 26,4                        D. 28,8

Câu 3: Cho dãy các hợp chất thơm p-HO-C6H4-COOC2H5, p-HO-CH2-C6H4OH, p-HO-C6H4COOH,p-HCOO-C6H4-OH, p- CH3O-C6H4-OH. Có bao nhiêu chất trong dãy thoả mãn đồng thời 2 điều kiện sau:

a)Tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1:1; b) Tác dụng được với Na dư tạo ra số mol H2 bằng số mol chất phản
ứng.

A. 2.                               B. 4                                C. 1.                            D. 3.

Câu 4: Cho các phản ứng sau:

(a) CaCO3 + 2HCl --->  CaCl2 + CO2 + H2O

(b) Ca(HCO3)2 +   2HCl ---> CaCl2 + 2CO2 + 2H2O          

(c) Na2CO3 + 2HCl ---> 2NaCl + CO2 + H2O

(d) Na2CO3 + 2CH3COOH ---> 2CH3COONa + CO2 + H2O  

(e) KHCO3 +  HCl --->  KCl + CO2 + H2O

Số phản ứng có phương trình ion rút gọn: CO32- + 2H+ ---> CO2 + H2O là

A. 4.                               B. 3.                               C. 2.                             D. 1.

Câu 5: Điện phân có màng ngăn với điện cực trơ 400 ml dung dịch hỗn hợp CuSO4 aM và NaCl 1M, với cường độ dòng điện 5A trong 3860 giây. Dung dịch tạo thành bị giảm so với dung dịch ban đầu là 10,4 gam. Giá trị của a là

A. 0,129 M.                    B. 0,2M.                         C. 0,125 M.               D. 0,25 M.

Câu 6: Chia chất rắn X gồm Al, Zn và Cu làm 2 phần bằng nhau:
+ Cho phần 1 vào dd NaOH dư, sau phản ứng thấy còn 12,4g rắn.

+ Cho phần 2 vào 500ml dd AgNO3 1M sau phản ứng được dung dịch Y và m gam chất rắn Z. Thêm dd NaOH dư vào dd Y, lọc lấy kết tủa nung đến khối lượng không đổi được 8 gam chất rắn T. Tính m

A. 60                              B. 66                              C. 58                          D. 54

Câu 7: Cho 12,4 gam hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức, bậc 1 là đồng đẳng kế tiếp qua H2SO4 đặc ở 140oC, thu được 9,7 gam hỗn hợp 3 ete. Nếu oxi hoá X thành anđehit rồi cho anđehit thu được tác dụng hết với lượng dư AgNO3 trong NH3 thì thu được m gam Ag. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 86,4.                          B. 64,8.                          C. 75,6.                      D. 48,6.

Câu 8: Thuỷ phân hoàn toàn một tetrapeptit X chỉ thu được glyxin và alanin với số mol bằng nhau. Số đồng phân cấu tạo của X là

A. 4.                               B. 6.                               C. 8.                          D. 5.

Câu 9: Các chất sau tác dụng với nhau trong dung dịch:

a) KI + FeCl3  b) HI + FeO       c) KI + O3 + H2O    

d) KI + H2O2    e) Pb(NO3)2 + KI    f) Cl2 + KI

g) KI + K2Cr2O7 + H2SO4.  Các phản ứng tạo ra I2 là:

A. a,c,d,f,g.                    B. a,c,d,e,g.                   

C. a,c,d,e,f,g.                  D. a,b,d,f,g.

Câu 10: Hỗn hợp X gồm hiđro, propen, axit acrylic , ancol anlylic . Đốt cháy hoàn toàn 0,75 mol X, thu được 30,24 lít khí CO2 (đktc). Đun nóng 0,75 mol X với bột Ni một thời gian, thu được hỗn hợp Y. Tỉ khối hơi của Y so với X bằng 1,25. Cho 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với V lít dung dịch Br2 0,1M. Giá trị của V là

A. 0,5.                            B. 0,3.                            C. 0,6.                         D. 0,4.

Câu 11: Dẫn từ từ khí CO dư qua hỗn hợp X gồm BaSO4, NaNO3, MgCO3 và Cu(NO3)2 nung nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn Y. Trong Y gồm các chất

A. BaSO4, Na2O, Mg và Cu.                                  B. BaO, NaNO2, Mg và Cu.

C. BaO, NaNO3, MgO và Cu.                                D. BaSO4, NaNO2, MgO và Cu.

Câu 12: X là một hợp chất có CTPT C6H10O5, biết:

X + 2NaOH  --->     2Y +  H2O                            Y +  HCl(loãng)     --->  Z +  NaCl

Cho các chất:  Na, NaHCO3, CH3COOH, C2H5OH, NaOH. Số chất phản ứng được với Z là:

A. 2                                B. 5                                C. 4                                D. 3

Câu 13: Cho X là hợp chất thơm; a mol X phản ứng vừa hết với a lít dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, nếu cho a mol X phản ứng với Na (dư) thì sau phản ứng thu được 22,4a lít khí H2 (ở đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A.HO-CH2-C6H4-OH.

B.CH3-C6H3(OH)2..

C.HO- C6H4-COOCH3.

D.HO- C6H4-COO

Câu 14: Cho 0,01 mol một este X của axit hữu cơ phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 0,2M, sản phẩm tạo thành gồm một ancol Y và một muối Z với số mol bằng nhau. Mặt khác, khi xà phòng hoá hoàn toàn 1,29 gam este đó bằng một lượng vừa đủ là 60 ml dung dịch KOH 0,25M, sau khi phản ứng kết thúc đem cô cạn dung dịch được 1,665 gam muối khan. Công thức của este X là

A. C4H8(COOC2H5)2     B. C2H4(COO)2C4H8.    

C. C2H4(COOC4H9)2.    D. C4H8(COO)2C2H4.

Câu 15: Thực hiên phản ứng thủy phân a mol mantozơ trong môi trường axit (hiệu suất thủy phân là h), sau đó trung hòa axit bằng kiềm rồi cho hỗn hợp sau phản ứng tác dụng hết với AgNO3/ NH3 dư   thu được b mol Ag. Mối liên hệ giữa hiệu suất (h) với a và b là:

A. h = (b - a)/2a              B. h = (b - 2a)/2a           

C. h = (2b - a)/a              D. h = (b - a)/a

Câu 16: Hoà tan hoàn toàn 74 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 bằng dung dịch H2SO4 loãng dư sinh ra 178 gam muối sunfat. Nếu cũng cho 74 gam hỗn hợp X trên phản ứng với lượng dư khí CO ở nhiệt độ cao và dẫn sản phẩm khí qua dung dịch nước vôi trong dư thì khối lượng   kết tủa tạo thành là bao nhiêu gam ? (các phản ứng xảy ra hoàn toàn)

A. 240                            B. 150                            C. 130                        D. 180

Câu 17: Dãy các dung dịch nào sau đây, khi điện phân (điện cực trơ, màng ngăn) thì pH của dung dịch giảm?

A. CuSO4, AgNO3, HNO3.

B. NaOH, KNO3, KCl.

C. KCl, KOH, KNO3.       

D. NaOH, CaCl2, HCl.

Câu 18: Cho 5,04 lít hỗn hợp khí A (đktc) gồm C2H2 và H2 qua xúc tác Ni đun nóng, sau phản ứng thu được hỗn hợp khí B chỉ gồm 3 hiđrocacbon có tỉ khối so với H2 bằng 14,25.   Cho hỗn hợp khí B phản ứng hoàn toàn với dung dịch Br2 (dư). Tính số mol Br2 đã tham gia phản ứng.

A. 0,05                           B. 0,075                         C. 0,08                      D. 0,065

Câu 19: Hỗn hợp X gồm hai ancol, đơn chức,   kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Oxi hóa hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X có khối lượng m gam bằng CuO ở nhiệt độ thích hợp, thu được hỗn hợp sản phẩm Y. Cho Y tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 54 gam Ag. Giá trị của m là:

A. 13,5                           B. 8,5.                            C. 8,1                         D. 15,3

Câu 20: Cho các thí nghiệm sau:

(a) Đốt khí H2S trong O2 dư. (b) Nhiệt phân KClO3 (xúc tác MnO2). (c) Dẫn khí F2 vào nước .

(d) Đốt Ag2S trong O2 dư.     (e) Khí CH4 cháy trong  O2 dư.            (g) Cho dd HCl tác dụng với dd CaOCl2

Số thí nghiệm tạo ra đơn chất là

A. 5.                               B. 6.                               C. 4.                             D. 3.

Câu 21: Cho các cặp dung dịch sau:

 (1) Na2CO3 và AlCl3; (2) NaNO3 và FeCl2; (3) HCl và Fe(NO3)2

(4) NaHCO3 và BaCl2; (5) NaHCO3 và NaHSO4 .

Hãy cho biết số cặp   xảy ra phản ứng khi trộn các chất trong các cặp đó với nhau?

A. 1                                B. 3                                C. 0                                D. 2

Câu 22: X là dung dịch AlCl3 chưa biết nồng độ. Cho 180 ml dung dịch KOH 2,0 M vào V lít dung dịch X, thu được 7,8 gam kết tủa. Nếu cho 210 ml dung dịch KOH 2,0 M vào V lít dung dịch X thì khối lượng kết tủa thu được là

A. 3,12 gam.                   B. 5,85 gam.                   C. 9,1 gam.       D. 10,92 gam.

Câu 23: Cho a mol Zn tác dụng với dung dịch chứa đồng thời b mol Cu(NO3)2 và c mol AgNO3 đến khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X và chất rắn Y. Biết  c < 2a < 2b + c . Kết luận nào sau đây đúng?

A. X chứa 3 muối và Y có 2 kim loại.                  

B. X chứa 1 muối và Y có 2 kim loại.

C. X chứa 2 muối và Y có 2 kim loại.                  

D. X chứa 2 muối và Y có 1 kim loại.

Câu  24: Cho các chất sau: H2NCH2COOH, CH3COOH,    C2H5OH, H2NCH2COOC2H5, H2NCH2COONa  , CH3NH3Cl, HOOC-CH2-NH3Cl. Số chất có thể tác dụng được với dung dịch NaOH là :

A. 6.                               B. 5.                               C. 3.                           D. 4.

Câu 25: Một α- aminoaxit có công thức C2H5NO2, khi đốt cháy 0,1 mol oligopeptit X tạo nên từ α- aminoaxit đó thì thu được 12,6 gam nước .Vậy X là:

A. pentapeptit                 B. tripeptit                     

C. đipeptit                       D. tetrapeptit

Câu 26: Hòa tan hết 3a mol một oxit sắt có công thức FexOy vào dung dịch HNO3 loãng dư thu được a mol một oxit nitơ có công thức NzOt (sản phẩm khử duy nhất). Mối quan hệ giữa x, y, z, t là:

A. 9x - 8y = 5z -2t          B. 27x + 18y = 5z - 2t   

C. 3x - 2y = 5z -2t           D. 9x - 6y = 5z -2t

Câu 27: Trong các phản ứng sau đây, có bao nhiêu phản ứng đúng ?

(a) 2CrCl2 + Cl2 --->  2CrCl3.                      

(b) CrO + 2NaOH + H2O --->  Na2[Cr(OH)4].

(c) CrO3 + 6HCl --->  CrCl6 + 3H2O.           

(d) 3CrO3 + 4NH3 --->  3CrO + 2N2 + 6H2O.

(e) CrO3 + 2NaOH dư --->  Na2Cr2O7 + H2O    

(g) 2Cr + 2NaOH + 6H2O ---> 2Na[Cr(OH)4] + 3H2

A. 4                                B. 3                                C. 2                                D. 1

Câu 28: Cho các hạt vi mô:   Al3+, 13Al, 11Na, Mg2+, 12Mg. Dãy nào sau đây được xếp đúng thứ tự bán kính hạt tăng dần.

A. Mg2+<Al3+2+<Al3+<Al.

C. Al3+<Mg2+3+< Mg2+

Câu 29: Cho dãy các chất: Fe, Cu, KI, Ag, AgNO3, KBr, H2S, NaOH. Số chất trong dãy khử được FeCl3

A. 3.                               B. 6.                               C. 4.                           D. 5.

Câu 30: Thực hiện các thí nghiệm:

(1) Nhiệt phân AgNO3 .  

 (2) Nung FeS2 trong không khí .  

(3) FeCl2 tác dụng với dd AgNO3

(4) Cho Fe vào dung dịch CuSO4

(5) Khử Fe2O3 bằng khí CO dư ở nhiệt độ cao  

(6) Nhiệt phân KNO3

(7) Nung CaO với Cacbon.  

(8) Nung Ag2S trong không khí.  

9) Cho Zn vào dung dịch FeCl3 (dư)

(10) Cho Na vào dung dịch CuSO4.

(11) Điện phân dung dịch CuSO4 , điện cực trơ.

Số thí nghiệm thu được kim loại sau khi các phản ứng kết thúc là

A. 6                                B. 5                                C. 7                                D. 8

Câu 31: Cho dãy các chất: phenol, xiclohexanol, p-crezol, ancol benzylic, metyl axetat, phenylamoni clorua,phenyl clorua, benzyl clorua, anlyl clorua. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH   loãng nóng là

A. 8                                B. 7                                C. 5                                D. 6

Câu 32: Cho hỗn hợp ở dạng bột gồm Al và Fe vào 100 ml dung dịch CuSO4 0,75 M, khuấy kĩ hỗn hợp để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 9 gam chất rắn A gồm hai kim loại. Để hoà tan hoàn toàn chất rắn A thì cần ít nhất bao nhiêu lít dung dịch HNO3 1M (biết phản ứng tạo ra sản phẩm khử NO duy nhất)?

A. 0,5 lit                         B. 0,6 lit                         C. 0,4 lít                     D. 0,3 lit

Câu 33: Hỗn hợp X gồm a mol Cu2S và 0,2 mol FeS2. Đốt hoàn toàn hỗn hợp X trong O2 dư thu được hỗn hợp oxit Y và khí SO2. Oxi hóa hoàn toàn SO2 thành SO3 sau đó cho SO3 hợp nước thu được dung dịch Z. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Y bằng dung dịch Z thu được dung dịch chỉ chứa 2 muối. Xác định a?

A. 0,05 mol                    B. 0,1 mol                      C. 0,2 mol              D. 0,15 mol

Câu 34: Dãy nào sau đây chứa các chất đều có thể gây nghiện?

A. Cafein, cocain, vitamin, nicotin.                      

B. Nicotin, ampixilin, moocphin, heroin.

C. Cocain, cafein, moocphin, ancol etylic.          

D. Heroin, vacxin, moocphin, cafein.

Câu 35: Chất hữu cơ X có công thức phân tử C4H6O4 (chỉ chứa một loại nhóm chức) tác dụng với NaOH theo phản ứng:  X   +   2 NaOH --->      2 Y   +  Z. Biết Y, Z là các hợp chất hữu cơ. Phát biểu không đúng là:

A. Y có thể là ancol.                                            

B. Y có thể tham gia phản ứng tráng gương.

C. Z có thể tham gia phản ứng tráng gương.         

D. Z có thể là ancol

Câu 36: Hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 lấy cùng số mol. Lấy một lượng   hỗn hợp X cho đi qua chất xúc tác thích  hợp, đun nóng   được hỗn hợp Y gồm 4 chất. Dẫn Y qua bình đựng nước brom thấy khối luợng bình tăng 10,8  gam và thoát ra 4,48 lít khí Z (đktc) có tỉ khối so với H2 là 8. Thể tích O2 (đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn hỗn
hợp Y là:

A. 16,8 lít.                      B. 22,4 lít.                      C. 44,8 lít.              D. 33,6 lít.

Câu 37: X là một tetrapeptit cấu tạo từ một amino axit (A) no, mạch hở có 1 nhóm -COOH; 1 nhóm -NH2. Trong X thì khối lượng Nitơ và Oxi chiếm 55,28 %. Thủy phân 116,85 gam X trong môi trường axit thu được 34,02 gam tripeptit; m gam đipeptit và 78 gam A . Giá trị của m là:

A. 19,8.                          B. 21,12.                        C. 22,44.                 D. 18,48.

Câu 38: Có các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu sai ?

(a)  C2H5OH  phản ứng với Na, lấy dung dịch  vừa tạo ra cho tác dụng với H2O lại thu được C2H5OH

(b) C6H5OH phản ứng với dd NaOH, lấy muối tạo ra cho tác dụng với dd HCl dư lại thu được C6H5OH.

(c) C2H5OH phản ứng với  HCl, lấy sản phẩm  cho tác dụng với dd NaOH dư lại thu được C2H5OH.

(d) Ancol propylic tách H2O, lấy sản phẩm tạo thành hidrat hóa lại thu được Ancol propylic

(e) Cho C2H5OH tác dụng với CuO, lấy sản phẩm tác dụng với H2 lại thu được C2H5OH

A. 1                                B. 3                                C. 2                                D. 0

Câu 39: Oxi hóa C2H5OH bằng CuO nung nóng, thu được hỗn hợp chất lỏng gồm CH3CHO, C2H5OH dư và H2O có M  = 40 đvC. Hiệu suất phản ứng oxi hóa là 

A. 25%.                         B. 55%.

C. 45%.                         D. 35%.

Câu 40: Chất hữu cơ X có CTPT C3H12O3N2. Cho 0,1 mol X phản ứng 100 ml dd với NaOH 3M , cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan Y  và phần hơi Z có chứa khí làm xanh quỳ ẩm. Giá trị m là:

A. 16,5                           B. 15,6                           C. 14,6                        D. 16,4

Câu 41: Cho mg Cu vào 400ml AgNO3 0,2M sau 1 thời gian phản ứng thu được 7,76 hỗn hợp chất rắn X và dung dịch Y. Lọc tách X rồi thêm 5,85 g bột Zn vào Y, phản ứng hoàn toàn thu được 10,53 g chất rắn Z. Giá trị của m là:

A. 6,4                             B. 7,68                           C. 8                            D. 0,72

Câu 42: Hợp chất thơm ứng với công thức phân tử C8H8O2 có a đồng phân không tác dụng với Na nhưng tác dụng được với dung dịch NaOH và nước brom ; có b đồng phân không tác dụng với Na nhưng tác dụng với dung dịch KOH theo tỉ lệ mol tương ứng 1: 2. Tổng ( a + b) là

A. 8.                               B. 6.                               C. 7.                           D. 5.

Câu 43: Dẫn khí H2S vào 7 ống nghiệm chứa 7 dung dịch sau: Cl2, ZnCl2, FeCl2, FeCl3, CuSO4, MgSO4, Pb(NO3)2. Số trường hợp xuất hiện kết tủa là

A. 3.                               B. 5.                               C. 4.                           D. 2.

Câu 44: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm buta-1,3-đien, vinyl axetilen và hiđro, thu được 4,48 lit CO2 (đktc) và 5,94 gam nước. Mặt khác nung nóng hỗn hợp X một thời gian ( xúc tác Ni), thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với hiđro là 8,5 ( biết lượng hiđro tham gia phản ứng hiđro hoá là 28% V của X). Tỉ khối của X so với H2 là:

A. 10,20.                        B. 6,80.                          C. 7,65.                      D. 6,12.

Câu 45: Hoà tan hoàn toàn 7,52   gam hỗn hợp H gồm S, FeS, FeS2 trong HNO3 dư thu được 0,96 mol NO2 và dung dịch X. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch X, lọc kết tủa, nung đến khối lượng không đổi thì khối lượng chất rắn thu được là:

A. 36,71 g.                     B. 35,09 g.                      C. 30,29 g.                D. 24,9 g

Câu 46: Lấy 200ml dung dịch NaOH 1,6M và KOH 1M tác dụng hết với dung dịch H3PO4 thu được dung dịch X. Chia X thành 2 phần bằng nhau

- Phần 1 : Cô cạn thu được 17,12 gam hỗn hợp muối khan

- Phần 2 : Cho tác dụng với dung dịch CaCl2 dư thu được m gam kết tủa. Xác định m?

A. 14,70 gam                  B. 20,24 gam                  C. 9,30 gam        D. 14,74 gam

Câu 47: Hấp thụ hoàn toàn V lít khí CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch gồm K2CO3 0,2M và KOH 1,4M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X. Cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư),thu được 11,82 gam kết tủa. Giá trị có thể có của V là:

A. 2,688                         B. 3,36                           C. 2,24                    D. 1,12

Câu 48: Cho các phản ứng:

 De thi thu dai hoc mon Hoa khoi A, B nam 2014 lan 2 THPT chuyen Le Quy Don Quang Tri

Các chất (X) và (Z) có thể là những chất nào trong các chất sau:

A. CH3COOCH=CH2 và CH3CHO                        B. CH3COOC2H5 và CH3CHO

C. HCOOCH=CH2 và HCHO                                D. CH3COOCH=CH2 và HCHO

Câu 49: Tiến hành các thí nghiệm sau :  

(1)Thuỷ phân tinh bột thu được hợp chất A .  

(2) Lên men giấm ancol
etylic thu được hợp chất hữu cơ B

(3) Hyđrat hoá etylen thu được hợp chất hữu cơ D .

(4) Hấp thụ C2H2 vào dung dịch HgSO4 ở 800C thu được hợp chất hữu cơ E .  

Chọn sơ đồ phản ứng đúng biểu diễn mối liên hệ giữa các chất trên. Biết mỗi mũi tên là một phản ứng

A. A → D → E → B    B. D → E → B → A     C. A →D → B →               D. E → B → A → D

Câu 50: Cho m g Zn dạng bột vào 500ml dd Fe2(SO4)3 0,24M. Phản ứng hoàn toàn khối lượng dung dịch tăng 9,6 g so với ban đầu. Giá trị của m là:

A. 20,8                           B. 22,1                           C. 19,5                    D. 22,55

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN QUẢNG TRỊ NĂM 2014

De thi thu dai hoc mon Hoa khoi A, B nam 2014 lan 2 THPT chuyen Le Quy Don Quang Tri

tuyensinh247 sẽ tiếp tục cập nhật các phần mới nhất của Đề thi thử đại học môn Hóa khối A, B có đáp án năm 2014 các em chú ý theo dõi nhé!

Tuyensinh247 tổng hợp


Viết bình luận: Đề thi thử đại học môn Hóa khối A, B năm 2014 lần 2 THPT chuyên Lê Quý Đôn Quảng Trị

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247