Đề thi thử đại học môn Hóa khối A,B năm 2014 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

tham khảo đề thi thử đại học môn Hóa khối A,B năm 2014 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc dưới đây.

 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA KHỐI A,B NĂM 2014 - SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5;K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 108; Sn = 119; Cs = 133; Ba = 137; Pb = 207.

 

I- PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH(40 câu, từ câu 1 đến câu 40)

Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol cùng dãy đồng đẳng có khối lượng phân tử khác nhau 28 đvC thu được 0,3 mol CO2 và 9 gam H2O. Công thức phân tử hai ancol là

A. CH4O và C3H8O        B. C3H6O và C4H10O.    C. C3H6Ovà C5H10O.    D. C2H6O2 và C3H8O2.

Câu 2: X là một anđehit mạch hở có số nguyên tử C trong phân tử nhỏ hơn 4. Cho 1 mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng thu được 2 mol Ag; mặt khác 1 mol X phản ứng tối đa 2 mol H2. Phân tử khối của X là

A. 72.                              B. 44.                               C. 54.                               D. 56.

Câu 3: Cho sơ đồ phản ứng: NaX(r) + H2SO4(đặc, nóng) →   NaHSO4+ HX (X là gốc axit). Phản ứng trên dùng để điều chế các axit:

A. HNO3, HI, HBr          B. HNO3, HCl, HF          C. HF, HCl, HBr             D. HBr, HI, HF

Câu 4: Hợp chất X mạch hở có công thức phân tử C3H6O3. X có thể   tác dụng với Na và Na2CO3, còn khi
tác dụng với CuO đun nóng tạo ra hợp chất hữu cơ không có phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo
của X là

A. HOCH2COOCH3.     B. CH3CH(OH)COOH.  C. CH3COOCH2OH.     D. HOCH2CH2COOH.

Câu 5: X là một este không no (chứa 1 liên kết đôi C = C) đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 4,3 gam X cần vừa đủ 7,2 gam O2. X có tối đa bao nhiêu công thức cấu tạo thỏa mãn điều kiện trên?

A. 4.                                B. 6.                                 C. 3.                                 D. 5.

Câu 6: Trong môi trường axit và môi trường kiềm, các polime trong dãy nào sau đều kém bền?

A. Sợi bông; tơ capron; tơ nilon -6,6.

B. Tơ nilon- 6,6; tơ capron; tơ tằm.

C. Polistiren; polietilen; tơ tằm.

D. Nhựa phenolfomađehit; poli(vinylclorua); tơ capron.

Câu 7: Phát biểu nào sau đây đúng

A. Hạt nhân của tất cả các nguyên tử đều có proton và nơtron.

B. Trong tất cả các nguyên tử, số proton bằng số nơtron.

C. Nguyên tố M có Z = 11 thuộc chu kì 3 nhóm IA.

D. Những nguyên tử có cùng số khối thuộc cùng một nguyên tố hoá học.

Câu 8: a -aminoaxit X chứa một nhóm -NH2, cho 10,3 gam X tác dụng với axit HCl (dư), thu được 13,95 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. H2NCH2CH2COOH.                                         B. H2NCH2COOH.

C. CH3CH(NH2)COOH                                         D. CH3CH2CH(NH2)COOH.

Câu 9: Cho phản ứng sau:   2SO2(k) + O2 (k) _ 2SO3 (k) là phản ứng tỏa nhiệt. Phản ứng trên   sẽ chuyển dịch

theo chiều thuận khi

A. thêm chất xúc tác.      B. giảm áp suất.               C. tăng nhiệt độ.              D. tăng áp suất.

 

 

DeThiThuDaiHoc.com                                                      Trang 1/8 - Mã đề thi 009

 

 

www.DeThiThuDaiHoc.com

Câu 10: Hòa tan hoàn toàn 30,4 gam chất rắn X gồm Cu, CuS, Cu2S và S bằng dung dịch HNO3 dư, thoát ra 20,16 lít khí NO duy nhất (đktc) và dung dịch Y. Thêm Ba(OH)2 dư vào dung dịch Y thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 81,55.                         B. 110,95.                        C. 104,20.                        D. 115,85.

Câu 11: Trộn 3 dung dịch   H2SO4 0,1M; HCl 0,2 M; HNO3 0,3M với thể tích bằng nhau được dung dịch

X. Cho 300 ml dung dịch X tác dụng với V lít dung dịch Y chứa NaOH 0,2 M và Ba(OH)2 0,1M được dung dịch Z có pH=1. Giá trị của V là

A. 0,08 lít.                       B. 0,24 lít.                        C. 0,16 lít.                       D. 0,32 lít.

Câu 12: Ion Xn+ có cấu hình electron là 1s22s22p6. Số nguyên tố hóa học thỏa mãn với điều kiện của X là

A. 3.                                B. 5.                                 C. 4.                                 D. 2.

Câu 13: Các chất sau được sắp xếp theo thứ tự tính bazơ tăng dần là

A. NH3< C6H5NH2< CH3NH2< CH3NHCH3.        B. NH3< C2H5NH2< CH3NHC2H5< CH3NHCH3.

C. C6H5NH2< NH3< CH3NH2< C2H5NH2.             D. CH3NH2< C6H5NH2< NH3< C2H5NH2.

Câu 14: Thủy phân hoàn toàn 1 mol peptit X mạch hở thu được 2 mol alanin; 1 mol glyxin; 1 mol valin.

Mặt khác, khi thủy phân không hoàn toàn peptit X thì thu được 3 đipeptit là Ala-Gly và Val-Ala và Ala-

Ala . Vậy công thức cấu tạo của X là

A. Gly-Ala-Ala-Val        B. Ala-Gly-Val-Ala         C. Val-Ala-Ala-Gly         D. Ala-Ala-Gly-Val

Câu 15: Chất hữu cơ X có công thức phân tử là C7H8O2. X tác dụng với Na thu được số mol khí đúng

bằng số mol X đã phản ứng. Mặt khác, X tác dụng với NaOH theo tỷ lệ mol 1 : 1. Khi cho X tác dụng với

dung dịch Br2 thu được kết tủa Y có công thức phân tử là C7H5O2Br3. Công thức cấu tạo của X là

A. m-HO-CH2-C6H4-OH                                         B. p-HO-CH2-C6H4-OH

C. p-CH3-O-C6H4-OH                                             D. o-HO-CH2-C6H4-OH

Câu 16: Nhiệt phân các muối sau: NH4NO2, NaHCO3, CaCO3, KMnO4, NaNO3, Cu(NO3)2. Số phản ứng

nhiệt phân thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là

A. 3.                                B. 6.                                 C. 5.                                 D. 4.

Câu 17: Đun a gam hỗn hợp hai chất X và Y là đồng phân cấu tạo của nhau với 200 ml dung dịch NaOH

1M (vừa đủ) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 15 gam hỗn hợp 2 muối của 2 axit no, đơn chức, là

đồng đẳng kế tiếp nhau và một ancol. Giá trị của a và CTCT của X, Y lần lượt là

A. 14,8; CH3COOCH3  và CH3CH2COOH.          B. 14,8; HCOOC2H5 và CH3COOCH3.

C. 9,0; CH3COOH và HCOOCH3.                         D. 12,0; CH3COOH và HCOOCH3.

Câu 18: Cho 18,5 gam hỗn hợp gồm Fe và Fe3O4   tác dụng với 200 ml dung dịch HNO3 loãng , đun nóng. Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí NO duy nhất (đktc), dung dịch D và còn lại 1,46 gam kim loại. Nồng độ mol của dung dịch HNO3

A. 2,6M.                          B. 3,5M.                          C. 5,1M.                          D. 3,2M.

Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X, rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình chứa dung dịch

nước vôi trong (dư), thì khối lượng dung dịch trong bình giảm 2,48 gam và tạo ra 7 gam kết tủa. Công

thức phân tử của X là

A. C6H14.                         B. C7H14.                         C. C7H16.                         D. C6H12.

Câu 20: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 8. Vị trí của X trong bảng hệ thống

tuần hoàn là

A. X có số thứ tự 12, chu kì 3, nhóm IIA               B. X có số thứ tự 13, chu kì 3, nhóm IIIA

C. X có số thứ tự 14, chu kì 3, nhóm IVA             D. X có số thứ tự 15, chu kì 3, nhóm VA

Câu 21: Nhận xét nào sau đây đúng?

A. Các muối Ca3(PO4)2 và CaHPO4 đều tan trong nước.

B. Thành phần chính của quặng apatit là 3Ca3(PO4)2.CaF2.

C. Ở điều kiện thường, photpho đỏ tác dụng với O2 tạo sản phẩm P2O5.

D. Trong công nghiệp, photpho được điều chế từ Ca3P2, SiO2, và C.

Câu 22: Hòa tan 3,164 gam hỗn hợp 2 muối CaCO3 và BaCO3 bằng dung dịch HCl dư, thu được 448 ml khí CO2 (đktc). Thành phần % số mol của BaCO3 trong hỗn hợp là

A. 60%.                                      B. 50%.                                       C. 55%.                                       D. 65%.

 

 

DeThiThuDaiHoc.com                                                      Trang 2/8 - Mã đề thi 009

 

Câu 33: Cho cân bằng hoá học sau: 2NH3 (k) ¾¾

 

 

fi

 

www.DeThiThuDaiHoc.com

Câu 23: Có một hỗn hợp X gồm C2H2, C3H6, C2H6. Đốt cháy hoàn toàn 24,8 gam hỗn hợp trên thu được 28,8 gam H2O. Mặt khác 0,5 mol hỗn hợp trên tác dụng vừa đủ với 500 gam dung dịch Br2 20%. Phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp lần lượt là

 

A. 50; 20; 30.                  B. 50; 25; 25.                   C. 25; 25; 50.

Câu 24: Cho các chất tham gia phản ứng(ở điều kiện thích hợp):
a) S + F2→                           b) SO2 + Br2 + H2O→


D. 50; 16,67; 33,33.
c) SO2 + O2

 

d) S + H2SO4(đặc)→                e) SO2 + H2O   →                   f) H2S + Cl2 (dư) +H2O→

 

Số phản ứng tạo ra hợp chất của lưu huỳnh ở mức oxi hoá +6 là

 

A. 2.                                B. 3.                                 C. 4.                                 D. 5.

 

Câu 25: Cho các cặp chất sau:

 

(a) Khí Cl2 và khí O2.                                 (b) Khí H2S và khí SO2.

 

(c) Khí H2S và dung dịch Pb(NO3)2.         (d) CuS và dung dịch HCl.

(e) Khí Cl2 và dung dịch NaOH.

Số cặp chất xảy ra phản ứng hoá học ở nhiệt độ thường là

A. 3.                                B. 4.                                 C. 2.                                 D. 1.

Câu 26: Cho m gam bột Fe vào 100 ml dung dịch gồm Cu(NO3)2 1M và AgNO3 4M. Sau khi kết thúc
phản ứng thu được dung dịch 3 muối (trong đó có một muối của Fe) và 32,4 gam   chất rắn. Giá trị của m

A. 8,4.                             B. 11,2.                            C. 5,6.                              D. 16,8.

Câu 27: Hợp chất hữu cơ Y là một anđehit no, đơn chức có công thức tổng quát CnH2nO. Tổng số liên kết σ trong một phân tử Y là

A. 3n.                              B. 2n + 3.                         C. 3n + 1.                        D. 3n - 1.

Câu 28: Cho các thí nghiệm sau:

(1) Đốt thanh thép - cacbon trong bình khí clo.

(2) Nhúng thanh kẽm nguyên chất vào dung dịch FeSO4.

(3) Hợp kim đồng thau (Cu - Zn) để trong không khí ẩm.

(4) Sắt tây bị xây xước sâu đến lớp bên trong để ngoài không khí ẩm.

Thí nghiệm nào xảy ra ăn mòn điện hóa học?

A. 2, 3, 4.                        B. 3, 4.                             C. 4.                                 D. 1, 3, 4.

Câu 29: Oxi hóa 1,76 gam một anđehit đơn chức được 2,4 gam một axit tương ứng(H = 100%). Anđehit
đó là

A. anđehit fomic.            B. anđehit acrylic.            C. anđehit axetic.            D. anđehit propionic.

Câu 30: Cho a gam sắt vào dung dịch chứa y mol CuSO4 và z mol H2SO4 loãng, sau pư hết thu được khí

H2, a gam đồng và dung dịch chỉ chứa một chất tan duy nhất. Mối quan hệ giữa y và z là

A. y = 7z.                        B. y = 3z.                         C. y = z.                           D. y = 5z.

Câu 31: Cracking 0,1 mol C4H10 thu được hỗn hợp X gồm CH4, C2H6, C2H4, C3H6 và C4H10. Đốt cháy

hoàn toàn hỗn hợp X, sau đó cho sản phẩm cháy hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong dư. Khối

lượng dung dịch sau phản ứng thay đổi như thế nào?

A. Khối lượng dung dịch tăng 35,6 gam.               B. Khối lượng dung dịch giảm 40 gam.

C. Khối lượng dung dịch tăng 13,4 gam.               D. Khối lượng dung dịch giảm 13,4 gam.

Câu 32: Lên men a g glucozơ, cho toàn bộ lượng CO2 sinh ra hấp thụ vào dung dịch nước vôi trong tạo thành 10g kết tủa. Khối lượng dung dịch so với ban đầu giảm 3,4g. Biết hiệu suất của quá trình lên men là 80%, giá trị của a là:

A. 10,8.                           B. 16,875.                        C. 3,825.                          D. 11,25.

‹ ¾¾  N2 (k)   +   3H2 (k). Khi tăng nhiệt độ của hệ thì tỉ

khối của hỗn hợp so với hiđro giảm. Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Khi tăng áp suất của hệ, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

B. Khi tăng nồng độ của NH3, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.

C. Khi tăng nhiệt độ của hệ, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

D. Phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt.

Câu 34: Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch HCl?

A. Cu.                              B. BaSO4.                        C. Mg.                             D. Ag.

DeThiThuDaiHoc.com                                                      Trang 3/8 - Mã đề thi 009

 

¾

 

 

¾

 

www.DeThiThuDaiHoc.com

Câu 35: Hỗn hợp X gồm axit fomic, axit acrylic, axit oxalic và axit axetic. Cho m gam X phản ứng hết
với dung dịch NaHCO3 thu được 1,344 lít CO2(đktc). Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 2,016 lít O2

(đktc), thu được 4,84 gam CO2 và a gam H2O. Giá trị của a là

A. 3,60                            B. 1,80                             C. 1,62                             D. 1,44

Câu 36: Cho các chất: etyl axetat, etanol, axit acrylic, phenol, anilin, phenyl amoniclorua, ancol benzylic, p-crezol. Trong các chất trên, số chất tác dụng với dung dịch NaOH là

A. 5.                                B. 3.                                 C. 6.                                 D. 4.

Câu 37: Hỗn hợp X gồm HCHO, CH3COOH, HCOOCH3 và CH3CH(OH)COOH. Đốt cháy hoàn toàn X cần V lít O2 (đktc), hấp thụ hết sản phẩm cháy vào một lượng dư nước vôi trong thu được 50 gam kết tủa. Giá trị của V là

A. 16,8.                           B. 11,2.                            C. 7,84.                            D. 8,40.

Câu 38: Cho các phát biểu sau:

(a)  Các kim loại kiềm đều tan tốt trong nước.

(b)  Các kim loại Mg, Fe, K và Al chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy.

(c)  Các kim loại Mg, K và Fe đều khử được ion Ag+ trong dung dịch thành Ag.

(d)  Khi cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư thu được kim loại Fe. Số phát biểu đúng là

A. 1.                                B. 2.                                 C. 3.                                 D. 4.

Câu 39: Cho bốn hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol bằng nhau: K2O và Al2O3; Cu và

Fe2(SO4)3; CaCl2 và Na2CO3; Ca và KHCO3. Số hỗn hợp có thể tan hoàn toàn trong nước (dư) chỉ tạo

ra dung dịch là

A. 3.                                B. 1.                                 C. 4.                                 D. 2.

Câu  40: Chất X (chứa C, H, O, N) có thành phần % khối lượng các nguyên tố C, H, O lần lượt là

40,45%; 7,86%; 35,96%. X tác dụng với NaOH và với HCl. X có nguồn gốc từ thiên nhiên và MX<100

đvC. Công thức cấu tạo của X là

A. H2NCH2CH(NH2)COOH.                                 B. H2NCH2CH2COOH.

C. CH3CH(NH2)COOH.                                         D. H2NCH2COOH.

II. PHẦN RIÊNG Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)

A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50)

 

Câu 41:   Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol HCHO và 0,1 mol HCOOH tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc
AgNO3) trong dung dịch NH3, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag tạo thành

A. 21,6 gam.                    B. 10,8 gam.                    C. 43,2 gam.                    D. 64,8 gam.

Câu 42:   Cho 1,97 gam dung dịch fomalin tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 10,8 gam Ag. Nồng độ % của anđehit fomic trong fomalin là

A. 40%.                           B. 38,07%.                       C. 50%.                           D. 49%.

Câu 43:   Đun nóng 6 gam CH3COOH với 9,2 gam C2H5OH (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng thì được 5,5 gam este. Hiệu suất phản ứng este hóa là

A. 62,5%.                        B. 55%.                            C. 75%.                           D. 80%.

Câu  44:   Bằng phương pháp hóa học, có thể phân biệt  3 dung dịch không màu: HCl loãng, KNO3,

Na2SO4 đựng trong 3 lọ mất nhãn chỉ với thuốc thử là

 

A. Na2CO3.                     B. BaCl2.

Câu 45:   Cho chuỗi phản ứng sau:

Ni                                    l 2, as


C. Quỳ tím.                     D. Bột Fe.

 

 

H-   H  O                                  , Cu

 

2                                                                                                                         2                                    2

 

C3H6    ¾H,fi         B1 ¾C¾fi     B2 (spc)   ¾O/               fi B¾ O        fi B4 .Vậy B4

 

A. CH3CH2COOH.         B. CH3CH2CHO.            C. CH3CHOHCH3.         D. CH3COCH3.

 

Câu 46:   Sắt không bị ăn mòn điện hóa khi tiếp xúc với kim loại nào sau đây trong không khí ẩm?

 

A. Zn.                              B. Ni.                               C. Pb.                              D. Sn.

 

Câu 47:   Khi nói về peptit và protein, phát biểu nào sau đây là sai?

 

A. Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu được các α -amino axit.

 

DeThiThuDaiHoc.com                                                      Trang 4/8 - Mã đề thi 009

 

 

www.DeThiThuDaiHoc.com

B. Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo.

C. Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị α-amino axit được gọi là liên kết peptit.

D. Protein có phản ứng màu biure với Cu(OH)2.

Câu 48:   Hợp chất hoặc cặp hợp chất nào sau đây không thể tham gia phản ứng trùng ngưng?

A. Axit ađipic và hexametylen điamin.                   B. Buta-1,3-đien và stiren.

C. Phenol và fomandehit.                                        D. Axit ε- aminocaproic.

Câu 49:   Hòa tan hết 5,805 gam hỗn hợp bột kim loại Mg, Al, Zn, Fe bằng lượng vừa đủ 250 ml dung

dịch hỗn hợp axit HCl 1,5 M và H2SO4 0,45 M thu được dung dịch X. Tổng khối lượng muối tạo thành

sau phản ứng là

 

A. 20,3575 gam.              B. 29,9175 gam.


C. 18,3925 gam.              D. 19,4675 gam.

t0

 

Câu 50:   Cho phản ứng hóa học:        X(k)   +   2Y(k)               ¾¾fi   XY2 (k).

 

Tốc độ phản ứng sẽ tăng nếu:

 

A. Tăng áp suất.                                                       B. Giảm nồng độ của X.

 

C. Tăng thể tích của bình phản ứng.                       D. Giảm áp suất.

 

 

B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60)

 

 

Câu 51:   Cho các axit: CH3COOH (1), ClCH2COOH (2), C2H5COOH (3), FCH2COOH (4). Dãy được

 

sắp xếp theo thứ tự tính axit tăng dần từ trái sang phải của các axit trên là

 

A. (3), (1), (2), (4).          B. (4), (2), (3),(1).            C. (3), (2), (1), (4).           D. (1), (2), (3), (4).

 

Câu 52:   Hỗn hợp X gồm 1 ancol và 1 anđehit đơn chức. Oxi hoá X ta thu được một axit duy nhất. Để

 

trung hoà hoàn toàn 200 gam dung dịch axit 14,4% phải dùng vừa đủ 200 ml dung dịch NaOH 2M. Tên

 

gọi của ancol và anđehit trong X là

 

A. ancol butylic và anđehit butiric.                          B. ancol anlylic và anđehit acrylic.

 

C. ancol etylic và anđehit axetic.                             D. ancol propylic và anđehit propionic

Câu 53:   Cho các dung dịch không màu đựng riêng biệt trong các lọ mất nhãn: BaCl2, MgSO4, Na2SO4, KNO3, K2S. Nếu không dùng thêm thuốc thử nào khác thì nhận biết được nhiều nhất bao nhiêu dung dịch trong các dung dịch trên?

A. 2.                                B. 3.                                 C. 4.                                 D. 5.

Câu 54:   Hỗn hợp X gồm một anđehit và một ankin có cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy hết a (mol) hỗn hợp X thu được 3a (mol) CO2 và 1,8a (mol) H2O. Hỗn hợp X có số mol 0,1   phản ứng được với tối đa 0,14 mol AgNO3 trong NH3 (điều kiện thích hợp). Số mol của anđehit trong 0,1 mol hỗn hợp X là

A. 0,03.                           B. 0,04.                            C. 0,02.                            D. 0,01.

Câu 55:   Dung dịch chứa chất nào sau đây làm quì tím hóa xanh?

A. Glyxin.                       B. Phenol.                        C. Metyl amin.                D. Anilin.

Câu 56:   Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Mantozơ thuộc loại đisaccarit có phản ứng thủy phân.

B. Fructozơ là monosaccarit có phản ứng tráng gương.

C. Mantozơ thuộc loại đisaccarit có khả năng hòa tan Cu(OH)2.

D. Saccarozơ thuộc loại đisaccarit có thể phản ứng với AgNO3/ NH3.

Câu 57:   Hỗn hợp khí và hơi gồm CH3OH, C2H6, C3H8, CH3-O-CH3 có tỉ khối hơi so với H2 là 19,667. Đốt cháy hoàn 11,5 gam hỗn hợp trên thu được 12,32 lít CO2 (đktc) và m gam H2O. Giá trị của m là

A. 15,79.                         B. 15,163.                        C. 14,4.                            D. 13,4.

Câu 58:   Chất nào sau đây điện ly mạnh?

A. HCOOH.                    B. HCl.                            C. CH3COOH.                D. H2O.

Câu 59:   Trong pin điện hoá Zn - Pb, ở điện cực âm đã xảy ra sự

A. oxi hoá Pb.                 B. khử Pb2+.                     C. oxi hoá Zn.                 D. khử Zn2+.

Câu 60:   Cho dãy các chất: but-2-en, axit acrylic, propilen, ancol anlylic, 2-metylhex-3-en, axit oleic,

hexa-1,4-đien, stiren. Số chất trong dãy có đồng phân hình học là

A. 6.                                B. 7.                                 C. 4.                                 D. 5.

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA KHỐI A,B NĂM 2014 - SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC

1A

2D

3B

4B

5D

6B

7C

8D

9D

10B

11A

12A

13C

14C

15A

16D

17D

18D

19C

20C

21B

22A

23B

24C

25A

26C

27A

28A

29C

30A

31D

32B

33C

34C

35D

36A

37B

38A

39D

40C

41D

42B

43A

44D

45D

46A

47B

48B

49B

59A

51A

52B

53D

54C

55C

56D

57B

58B

C

60C

 

 

 

 

Các em chú ý theo dõi các đề hi thử đại học tiếp theo trên Tuyensinh247

Tuyensinh247 tổng hợp

Viết bình luận: Đề thi thử đại học môn Hóa khối A,B năm 2014 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247