Đề thi thử đại học môn Sinh khối B lần 3 năm 2014 THPT Chuyên ĐH Vinh

Tuyensinh247 cập nhật đề thi thử đại học môn Sinh khối B năm 2014 lần 3 THPT Chuyên ĐH Vinh, chi tiết đề thi và đáp án các em tham khảo dưới đây.

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu: Từ câu 1 đến câu 40) 

Câu 1: Biết mỗi gen quy định một tính trạng, quan hệ trội lặn hoàn toàn, quá trình giảm phân diễn ra bình thường, không có đột biến. Phép lai nào sau đây cho nhiều kiểu gen, kiểu hình nhất ở đời con?

A. AaXBXB × AaXbY.      B. AaXBXb × AaXbY.       C. AaBb × AaBb.             D. ×

Câu 2: Ở một loài thực vật, alen A quy định quả tròn, alen a quy định quả bầu dục; alen B quy định quả ngọt, alen b quy định quả chua; alen D quy định quả có vị thơm, alen d quy định quả không có vị thơm. Khi cho hai cây (P) có cùng kiểu gen giao phấn với nhau thu được F1 có tỉ lệ phân li kiểu hình là: 540 cây có quả tròn, ngọt, có vị thơm; 180 cây có quả tròn, ngọt, không có vị thơm; 180 cây có quả bầu dục, chua, có vị thơm; 60 cây có quả bầu dục, chua, không có vị thơm. Biết các gen đều nằm trên NST thường và không có đột biến xảy ra. Kiểu gen của cây P là

A. AaBbDd.                     B.                          C. Dd.                       D. Dd.

Câu 3: Sinh vật nào sau đây là sinh vật sản xuất?

A. Nấm rơm.                    B. Dây tơ hồng.                C. Mốc tương.                  D. Rêu bám trên cây.

Câu 4: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định cây cao trội hoàn toàn so với alen a quy định cây thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Tạp giao các cây đậu F1 thu được kết quả 280 cây cao, hoa đỏ; 80 cây thấp, hoa trắng; 20 cây cao, hoa trắng; 20 cây thấp, hoa đỏ. Biết các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường. Kiểu gen F1 và tần số hoán vị gen là

A. × f = 20% xảy ra ở cả hai giới.              B. ×  f = 20% xảy ra ở cả hai giới.

C. ×  f = 20% xảy ra ở một giới.                D. ×  f = 20% xảy ra ở một giới.

Câu 5: Ở một loài thực vật tự thụ phấn, tính trạng màu sắc hạt do hai gen không alen phân li độc lập quy định. Trong kiểu gen đồng thời có mặt gen A và B quy định hạt màu đỏ; khi trong kiểu gen chỉ có một trong hai gen A hoặc B, hoặc không có cả hai gen A và B quy định hạt màu trắng. Cho cây dị hợp hai cặp gen tự thụ phấn thu được F1.Quá trình giảm phân diễn ra bình thường, các giao tử đều tham gia thụ tinh hình thành hợp tử. Theo lí thuyết, trên mỗi cây F1không thể có tỉ lệ phân li màu sắc hạt nào sau đây?

A. 56,25% hạt màu đỏ : 43,75% hạt màu trắng.       B. 50% hạt màu đỏ : 50% hạt màu trắng.

C. 100% hạt màu đỏ.                                               D. 75% hạt màu đỏ : 25% hạt màu trắng.

Câu 6: Đặc điểm khác nhau về phiên mã ở sinh vật nhân thực và sinh vật nhân sơ là

A. có sự tham gia của enzim ARN pôlimeraza.

B. phiên mã dựa trên mạch gốc của gen.

C. sau phiên mã, phân tử mARN được cắt bỏ các đoạn intron nối các đoạn exon.

D. diễn ra theo nguyên tắc bổ sung.

Câu 7: một loài côn trùng, alen A quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen a quy định cánh ngắn; alen B quy định râu dài trội hoàn toàn so với alen b quy định râu ngắn. Hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể, di truyền liên kết hoàn toàn. Cho các phép lai sau đây:  

  (1) ×     (2) ×     (3) ×    (4) × ;   (5) ×    (6) ×

Tính theo lí thuyết, phép lai cho đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình 3:1 là:

A. (2), (3), (4), (6).           B. (1), (2), (3), (4).           C. (1), (2), (4), (5).           D. (2), (3), (5), (6).

Câu 8: Lai một cá thể mắt đỏ lấy từ dòng thuần chủng với một cá thể mắt trắng của một loài động vật, thu được ở F1 tất cả đều mắt đỏ. Cho con cái F1 lai phân tích với con đực mắt trắng thu được tỉ lệ 3 mắt trắng : 1 mắt đỏ, trong đó mắt đỏ đều là con đực. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Màu mắt di truyền theo tương tác bổ sung; P: ♀ AAXBXB × ♂aaXbY.

B. Màu mắt di truyền theo tương tác bổ sung; P: ♂AAXBXB × ♀aaXbY.

C. Màu mắt di truyền theo trội hoàn toàn; P: ♂XAXA × ♀XaY.

D. Màu mắt di truyền theo trội hoàn toàn; P: ♀XAXA × ♂XaY.

Câu 9: Yếu tố nào sau đây không đóng góp vào quá trình hình thành loài khác khu vực địa lý?

A. Các đột biến khác nhau bắt đầu phân hóa vốn gen của các quần thể cách li.

B. Quần thể cách li có kích thước nhỏ và phiêu bạt di truyền đang xảy ra.

C. Quần thể thích nghi chịu áp lực chọn lọc khác với quần thể mẹ.

D. Dòng gen giữa hai quần thể này là rất mạnh.

Câu 10: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm chung của phương pháp nhân bản vô tính động vật và phương pháp cấy truyền phôi?

A. Tạo các con vật có hệ gen trong nhân giống nhau.

B. Nhân nhanh các giống động vật quý hiếm.

C. Có thể cải biến thành phần của phôi trước khi chuyển vào tử cung của con mẹ theo hướng có lợi cho con người.

D. Kĩ thuật khá phức tạp, cần có sự tham gia của giao tử đực và giao tử cái.

Câu 11: Khi nói về các phân tử ADN ở trong nhân của một tế bào sinh dưỡng ở sinh vật nhân thực có các nhận xét sau:

    (1) Các phân tử nhân đôi độc lập và diễn ra ở các thời điểm khác nhau.

    (2) Thường mang các gen phân mảnh và tồn tại theo cặp alen.

    (3) Có độ dài và số lượng các loại nuclêôtit bằng nhau.

    (4) Có cấu trúc mạch kép thẳng.

    (5) Có số lượng, hàm lượng ổn định và đặc trưng cho loài.

Nhận xét đúng là

A. (1), (2), (3).                 B. (2), (3), (4).                  C. (2), (4), (5).                 D. (3), (4), (5).

Câu 12: Cấu trúc xương ở phần trên của tay người và cánh dơi là rất giống nhau, trong khi đó các xương tương ứng ở cá voi lại có hình dạng và tỉ lệ rất khác. Tuy nhiên, các dẫn liệu di truyền đều chứng minh rằng ba loài trên đều được phân li từ một tổ tiên chung và trong cùng một thời gian. Điều nào sau đây giải thích hợp lí nhất?

A. Người và dơi được tiến hóa bằng chọn lọc tự nhiên còn cá voi được tiến hóa bằng cách thay đổi cấu tạo để phù hợp với môi trường sống.

B. Sự tiến hóa của chi trước thích nghi với người và dơi nhưng chưa thích nghi với cá voi.

C. Chọn lọc tự nhiên trong môi trường nước đã tạo ra những biến đổi quan trọng trong giải phẫu chi trước của cá voi.

D. Các gen đột biến của cá voi nhanh hơn người và dơi.

Câu 13: Trong giao tử đực (tinh tử) của loài thực vật A có 8 nhiễm sắc thể. Các tế bào rễ của loài thực vật B có 24 nhiễm sắc thể. Thụ phấn loài B bằng hạt phấn của loài A, người ta thu được một số con lai bất thụ nhưng có khả năng sinh sản sinh dưỡng. Sau một số thế hệ cây lai sinh sản sinh dưỡng, người ta thu được một số cây lai hữu thụ. Số lượng nhiễm sắc thể của cây lai hữu thụ là

A. 4n = 40.                       B. 4n = 64.                       C. 2n = 32.                       D. 2n = 20.

Câu 14: Xây dựng các hồ chứa trên sông để lấy nước tưới cho đồng ruộng, làm thủy điện và trị thủy dòng sông sẽ đem lại hậu quả sinh thái nào nặng nề nhất?

A. Làm giảm lượng trầm tích và chất dinh dưỡng cho các thủy vực sau đập.

B. Gây thất thoát đa dạng sinh học cho các thủy vực.

C. Gây ô nhiễm môi trường.

D. Gây xói lở bãi sông sau đập.

Câu 15: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở vi khuẩn E.coli, sự kiện nào chỉ diễn ra khi môi trường có đường lactôzơ?

A. Gen điều hòa tổng hợp prôtêin ức chế.

B. Prôtêin ức chế liên kết với đường lactôzơ.

C. Các gen cấu trúc Z, Y, A  không được phiên mã.

D. Enzim ARN pôlimeraza không liên kết với vùng khởi động.

Câu 16: Cônsixin có tác dụng cản trở sự hình thành thoi phân bào. Để gây đột biến đa bội người ta sử dụng cônsixin tác động vào chu kỳ tế bào ở

A. pha G2.                        B. pha G1.                        C. pha M.                         D. pha S.

Câu 17: Sự giao phối ngẫu nhiên đã làm cho quần thể đa hình về kiểu gen và kiểu hình nên dẫn đến

A. các cá thể có sức sống ngày càng giảm.

B. các cá thể trong quần thể chỉ giống nhau về cơ bản, sai khác nhau nhiều chi tiết.

C. các cá thể thích nghi ngày càng giảm.

D. các cá thể có kiểu gen dị hợp ngày càng giảm.

Câu 18: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về nguồn nguyên liệu của tiến hóa?

A. Theo quan điểm của Đacuyn, biến dị xác định là nguyên liệu của tiến hóa vì giúp sinh vật thích nghi với sự thay đổi của môi trường sống.

B. Theo quan niệm của tiến hóa hiện đại, đột biến gen ít có ý nghĩa đối với tiến hóa hơn so với đột biến nhiễm sắc thể.

C. Theo quan niệm của tiến hóa hiện đại, nguồn nguyên liệu tiến hóa gồm: đột biến gen và biến dị tổ hợp.

D. Theo quan điểm của Đacuyn, biến dị không xác định là những biến dị xuất hiện riêng lẻ trong quá trình sinh sản, có khả năng di truyền là nguồn nguyên liệu của quá trình tiến hóa.

Câu 19: Trong một hệ sinh thái, các bậc dinh dưỡng A, B, C, D, E lần lượt có sinh khối là 500kg, 400kg, 50kg,       5000kg, 5kg. Chuỗi thức ăn có thể xẩy ra là

A. A → B → C → D.                                               B. D → A → C → E.

C. A → B → E →D.                                                 D. D → C → A → B.

Câu 20: Yếu tố quan trọng nhất chi phối đến cơ chế tự điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể là

A. mức tử vong.               B. xuất - nhập cư.             C. mức sinh sản.              D. nguồn thức ăn.

Câu 21: Bệnh thường gặp ở nam, ít thấy ở nữ là

A. bệnh bạch tạng, bệnh mù màu.

B. bệnh máu khó đông, bệnh bạch tạng.

C. bệnh phêninkêtô niệu, bệnh máu khó đông.

D. bệnh mù màu, bệnh máu khó đông.

Câu 22: Một quần thể có tần số kiểu gen ban đầu là 0,1AA : 0,5Aa : 0,4aa. Biết rằng các cá thể dị hợp có khả năng sinh sản bằng 1/2 so với cá thể đồng hợp, các cá thể có kiểu gen đồng hợp có khả năng sinh sản như nhau và bằng 100%. Sau 1 thế hệ tự thụ phấn, tần số các cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn là

A. 61,67%.                       B. 52,25%.                       C. 21,67%.                       D. 16,67%.

Câu 23: Lai các cây hoa đỏ với cây hoa trắng, người ta thu được F1 100% cây hoa đỏ. Cho các cây hoa đỏ F1 tự thụ phấn, F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình 3 đỏ : 1 trắng. Lấy ngẫu nhiên 3 cây hoa đỏ của F2 cho tự thụ phấn, xác suất để đời con cho tỉ lệ phân li kiểu hình 5 đỏ : 1 trắng là

A. 4/27.                            B. 2/9.                              C. 4/9.                              D. 1/9.

Câu 24: Cho tập hợp các sinh vật sau:

    (1) Nhóm cây thông 3 lá trên đồi.

    (2) Nhóm ốc trong ruộng.

    (3) Nhóm cá trong hồ.

    (4) Nhóm ba ba trơn trong đầm.

    (5) Nhóm cây keo tai tượng trên đồi.

Tập hợp sinh vật nào là quần thể?

A. (3), (4), (5).                 B. (1), (4), (5).                  C. (2), (3), ( 4).                D. (1), (3), (4).

Câu 25: Trong cặp gen dị hợp Aa mỗi gen đều chứa 2998 liên kết cộng hóa trị giữa các nuclêôtit. Gen A chứa 32,5% số nuclêôtit loại Ađênin, gen a có số nuclêôtit loại Ađênin bằng số nuclêôtit loại Guanin và bằng 25%. Một cơ thể có kiểu gen Aaa giảm phân bình thường không thể tạo ra loại giao tử nào sau đây?

A. Giao tử có chứa 1275 Guanin.                             B. Giao tử có chứa 1500 Timin.

C. Giao tử có chứa  1050 Xitôzin.                            D. Giao tử có chứa 750 Ađênin.

Câu 26: Gen A có 1170 nuclêôtit, trong đó số nuclêôtit loại Guanin gấp 4 lần số nuclêôtit loại Ađênin. Gen bị đột biến thành alen a. Gen đột biến điều khiển tổng hợp phân tử prôtêin ít hơn phân tử prôtêin bình thường 1 axit amin. Khi gen a nhân đôi liên tiếp 3 lần, nhu cầu nuclêôtit loại Ađênin giảm xuống 14 nuclêôtit. Số liên kết hyđrô bị phá huỷ trong quá trình trên là

A. 11417.                         B. 11428.                         C. 11466.                         D. 13104.

Câu 27: Một cơ thể của một loài thực vật tự thụ phấn nghiêm ngặt có kiểu gen Aa. Cơ thể này giảm phân hình thành giao tử, vào kì giữa giảm phân I tất cả các tế bào sinh dục đều có cùng một kiểu sắp xếp nhiễm sắc thể, các giao tử tạo ra đều tham gia thụ tinh bình thường, quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Đời con có thể có những kiểu gen nào sau đây?

A. AA; Aa; aa hoặc AA; Aa; aa

B. AA; Aa; aa hoặc  AA; Aa; aa

C. AA; Aa; aa hoặc AA; Aa; aa

D. AA; Aa; aa hoặc AA; Aa; aa

Câu 28: Sự hình thành loài mới có thể xảy ra nhanh ở

A. các loài thực vật có kích thước lớn bởi nhiều loài thực vật có kích thước lớn đã được hình thành qua con đường đa bội hóa.

B. các quần xã gồm nhiều loài thực vật có quan hệ di truyền thân thuộc.

C. các loài thực vật có kích thước nhỏ, vì các loài này thường có chu kì sống ngắn nên tần số đột biến và biến dị tổ hợp cao.

D. các quần xã gồm nhiều loài thực vật khác xa nhau về mặt di truyền, bởi cách li di truyền là nguyên nhân cơ bản dẫn đến hình thành loài mới.

Câu 29: Quá trình dịch mã dừng lại

A. khi ribôxôm tiếp xúc với vùng kết thúc nằm ở đầu 5' của mạch mã sao.

B. khi ribôxôm tiếp xúc với vùng kết thúc nằm ở đầu 3' của mạch mã gốc.

C. khi ribôxôm tiếp xúc với bộ ba kết thúc trên mARN.

D. khi ribôxôm tiếp xúc với vùng kết thúc nằm ở đầu 5' của mạch mã gốc.

Câu 30: Ở một loài động vật, tính trạng màu sắc lông do hai gen không alen phân li độc lập quy định. Trong kiểu gen đồng thời có mặt gen A và B quy định lông đen; khi kiểu gen chỉ có một trong hai gen A hoặc B quy định lông xám; kiểu gen không có cả hai gen A và B cho kiểu hình lông trắng. Cho P: lông xám thuần chủng giao phối với lông đen, thu được F1 phân li kiểu hình theo tỉ lệ: 50% lông đen : 50% lông xám. Biết rằng không xảy ra đột biến, quá trình giảm phân diễn ra bình thường. Kiểu gen của các cá thể lông đen và lông xám ở thế hệ P là:

     (1) AAbb × AaBB.                     (2) AAbb × AaBb.                   (3) aaBB × AaBb.        (4) AAbb × AABb.

     (5) aaBB × AaBB.                      (6) aaBB × AABb.                   (7) AaBB × aaBb.

A. (2), (3), (4), (5).           B. (2), (4), (5), (7).           C. (1), (3), (6), (7).           D. (2), (4), (5), (6).

Câu 31: Cho các bệnh tật di truyền sau:

    (1) Bệnh máu khó đông.             (2) Bệnh bạch tạng.                     (3) Bệnh ung thư máu.                        

    (4) Hội chứng Đao.                     (5) Hội chứng Claiphentơ.          (6) Bệnh câm điếc bẩm sinh.

Bằng phương pháp tế bào học có thể phát hiện các bệnh tật

A. (3), (4), (5).                 B. (1), (4), (5).                  C. (2), (4), (5).                 D. (4), (5), (6).

Câu 32: Ở ruồi giấm, xét phép lai P:   × . Biết mỗi gen quy định một tính trạng, quan hệ trội lặn hoàn toàn. Khoảng cách giữa hai gen A và B là 20cM, khoảng cách giữa hai gen D và H là 40cM. Theo lí thuyết, đời con có kiểu hình mang hai tính trạng trội và hai tính trạng lặn chiếm tỉ lệ

A. 37,5%.                         B. 40%.                            C. 34,5%.                         D. 25%.

Câu 33: Đặc điểm khí hậu và thực vật điển hình ở kỉ Cacbon thuộc đại Cổ sinh là

A. đầu kỉ khô lạnh, cuối kỉ nóng ẩm; xuất hiện dương xỉ, thực vật có hạt phát triển mạnh.

B. đầu kỉ khô lạnh, cuối kỉ nóng ẩm; dương xỉ phát triển mạnh, xuất hiện thực vật có hạt.

C. đầu kỉ nóng ẩm, cuối kỉ khô lạnh; dương xỉ phát triển mạnh, xuất hiện thực vật có hạt.

D. đầu kỉ nóng ẩm, cuối kỉ khô lạnh; dương xỉ phát triển mạnh, xuất hiện thực vật có hoa.

Câu 34: Trong cùng một ao nuôi cá người ta thường nuôi ghép cá mè trắng, cá mè hoa, cá trắm cỏ, cá trắm đen, cá rô phi,... có các ổ sinh thái dinh dưỡng khác nhau chủ yếu nhằm mục đích

A. làm tăng tính đa dạng sinh học trong ao.              B. giảm dịch bệnh.

C. tận thu nguồn thức ăn tối đa trong ao.                  D. giảm sự đa dạng sinh học trong ao.

Câu 35: Các nhân tố vô sinh và hữu sinh trong một vùng nhất định tương tác với nhau hình thành nên

A. một lưới thức ăn.                                                  B. một mức dinh dưỡng.

C. một quần xã sinh vật.                                          D. một hệ sinh thái.

Câu 36: Ý nghĩa của mối quan hệ vật ăn thịt - con mồi đối với sự tiến hóa của các loài trong quần xã sinh vật là

A. vật ăn thịt là động lực phát triển của con mồi vì vật ăn thịt là tác nhân chọn lọc của con mồi.

B. con mồi là điều kiện tồn tại của vật ăn thịt vì nó cung cấp chất dinh dưỡng cho vật ăn thịt.

C. mối quan hệ này đảm bảo cho sự tuần hoàn vật chất và dòng năng lượng trong hệ sinh thái.

D. các loài trong mối quan hệ này mặc dù đối kháng nhau nhưng lại có vai trò kiểm soát nhau, tạo động lực cho sự tiến hóa của nhau.

Câu 37: Một loài cây dây leo họ Thiên lí sống bám trên cây thân gỗ. Một phần thân của dây leo phồng lên tạo nhiều khoang trống làm thành tổ cho nhiều cá thể kiến sinh sống trong đó. Loài dây leo thu nhận chất dinh dưỡng là thức ăn của kiến đem về dự trữ trong tổ. Kiến sống trên cây gỗ góp phần diệt chết các loài sâu đục thân cây. Mối quan hệ sinh thái giữa dây leo và kiến, dây leo và cây thân gỗ, kiến và cây thân gỗ lần lượt là

A. cộng sinh, hội sinh, hợp tác.                                B. vật ăn thịt – con mồi, hợp tác, hội sinh.

C. cộng sinh, kí sinh vật chủ, hợp tác.                      D. ức chế cảm nhiễm, cạnh tranh, hợp tác.

Câu 38: Ở người, bệnh bạch tạng do alen lặn a nằm trên NST thường quy định, alen trội A quy định bình thường. Ở một quần thể đang cân bằng di truyền, có tỉ lệ người bình thường là 96%. Một cặp vợ chồng bình thường, xác suất sinh con trai đầu lòng bình thường là

A. 1/36.                            B. 1/72.                            C. 70/72.                          D. 35/72.

Câu 39: Cho các thông tin:

    (1) Làm thay đổi hàm lượng ADN ở trong nhân.

    (2) Không làm thay đổi số lượng và thành phần gen có trong mỗi nhóm gen liên kết.

    (3) Làm thay đổi chiều dài của ADN.

    (4) Xảy ra ở thực vật mà ít gặp ở động vật.

    (5) Được sử dụng để lập bản đồ gen.

    (6) Có thể làm ngừng hoạt động của gen trên NST.

    (7) Làm xuất hiện loài mới.

Đột biết mất đoạn NST có những đặc điểm:

A. (1), (2), (3), (4).           B. (2), (3), (5), (6).           C. (1), (3), (5), (6).           D. (4), (6), (5), (7).

Câu 40: Cho biết các cặp gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau, mỗi gen quy định một tính trạng, quan hệ trội lặn hoàn toàn. Cho phép lai P: AaBbDd × aaBbDd, theo lí thuyết ở đời con số cá thể có kiểu hình chứa ít nhất hai tính trạng lặn chiếm tỉ lệ

A. 7/32.                      B. 1/4.                              C. 15/32.                          D. 3/32.

II. PHẦN RIÊNG (10 câu)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (Phần A hoặc Phần B)

A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50)

Câu 41: Quan sát một cơ thể dị hợp ba cặp gen (Aa, Bb, Dd) giảm phân hình thành giao tử thấy xuất hiện 8 loại giao tử với số lượng như sau:

     ABD = 80; ABd = 80; AbD = 320; Abd = 320; aBD = 320; aBd = 320; abD = 80; abd = 80.

Cho cơ thể dị hợp ba cặp gen trên tự thụ phấn. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình mang ba tính trạng trội ở đời con là

A. 36%.                            B. 38,25%.                       C. 18%.                            D. 12,75%.

Câu 42: Những động vật sống trong vùng ôn đới, số lượng cá thể trong quần thể thường tăng nhanh vào mùa xuân hè chủ yếu phụ thuộc vào điều kiện nào sau đây?

A. Cường độ chiếu sáng ngày một tăng.

B. Bố mẹ chăm sóc và bảo vệ con tốt hơn.

C. Cường độ hoạt động của động vật ăn thịt còn ít.

D. Nguồn thức ăn trở nên giàu có.

Câu 43: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, quan hệ trội lặn hoàn toàn, các cặp gen nằm trên các cặp NST khác nhau. Cho phép lai P: AaBbDdHh × AaBbDdHh, biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, ở đời con số cá thể có kiểu gen dị hợp hai cặp gen và đồng hợp hai cặp gen chiếm tỉ lệ

A. 1/64.                            B. 1/16.                            C. 6/16.                            D. 6/64.

Câu 44: Cho các bước sau:

(1)      Nuôi cấy tế bào xôma chứa ADN tái tổ hợp trong môi trường nhân tạo.

(2)      Chọn lọc và nhân dòng tế bào xôma có chứa ADN tái tổ hợp.

(3)      Kích thích tế bào trứng phát triển thành phôi.

(4)      Tạo ADN tái tổ hợp chứa gen người chuyển vào tế bào xôma của cừu.

(5)      Lấy nhân tế bào xôma chuyển vào tế bào trứng đã bị loại bỏ nhân.

(6)      Cấy phôi vào tử cung của cừu mẹ, cừu mẹ mang thai sinh ra cừu con mang gen sản sinh prôtêin của người.

Trình tự các bước trong quy trình tạo cừu mang gen tổng hợp prôtêin của người là

A. (4) → (1) → (5) → (2) → (3) → (6).                   B. (4) → (2) → (1) → (5) → (3) → (6).

C. (2) → (1) → (5) → (4) → (3) → (6).                   D. (4) → (1) → (2) → (5) → (3) → (6).

Câu 45: Khi phân tích ADN một số gen ở người rất giống tinh tinh. Giải thích nào sau đây là đúng nhất?

A. Người và tinh tinh có chung tổ tiên.

B. Người được tiến hóa từ tinh tinh.

C. Tinh tinh được tiến hóa từ người.

D. Do người và tinh tinh được tiến hóa theo hướng đồng quy.

Câu 46: Một loài thực vật có bộ NST 2n = 24. Một tế bào sinh dục chín của thể ba nhiễm kép tiến hành giảm phân. Nếu các cặp NST đều phân li bình thường thì ở kì sau I số nhiễm sắc thể trong tế bào là

A. 24.                               B. 26.                               C. 22.                               D. 12.

Câu 47: Ổ sinh thái của một loài về một nhân tố sinh thái là

A. “không gian sinh thái” mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái của môi trường nằm trong giới hạn sinh thái cho phép loài đó tồn tại và phát triển.

B. giới hạn sinh thái của nhân tố sinh thái đó.

C. giới hạn sinh thái đảm bảo cho loài thực hiện chức năng sống tốt nhất.

D. nơi cư trú của loài đó.

Câu 48: Ở người, hình dạng tai do một gen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Trong một gia đình có: ông nội, ông ngoại, bố, mẹ đều có tai chúc; bà nội, bà ngoại, em trai của bố đều có tai phẳng. Những đứa con của cặp bố mẹ trên gồm một con trai có tai phẳng và một con gái có tai chúc. Nếu lần sinh thứ 3 là sinh đôi khác trứng thì xác suất cặp song sinh đó có đặc điểm tai khác nhau là

A. 37,5%.                         B. 6,25%.                         C. 18,75%.                       D. 56,25%.

Câu 49: Khi nói về đột biến gen, nhận xét nào sau đây không đúng?

A. Đột biến gen xẩy ra theo nhiều hướng khác nhau nên không thể dự đoán được xu hướng của đột biến.

B. Đột biến gen chỉ được phát sinh trong môi trường có các tác nhân gây đột biến.

C. Mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào điều kiện môi trường cũng như phụ thuộc vào tổ hợp gen.

D. Tần số đột biến gen phụ thuộc vào cường độ, liều lượng của tác nhân gây đột biến và đặc điểm cấu trúc của gen.

Câu 50: Khi nói về tiến hóa nhỏ, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Sự biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể đến lúc xuất hiện cách li sinh sản với quần thể gốc thì loài mới xuất hiện.

B. Tiến hóa nhỏ là quá trình cải biến thành phần kiểu gen của quần thể.

C. Kết quả của quá trình tiến hóa nhỏ là sự hình thành các bậc phân loại trên loài.

D. Tiến hóa nhỏ diễn ra trên quy mô quần thể, thời gian lịch sử tương đối ngắn.

B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60)

Câu 51: Vi tiêm là một trong những phương pháp được sử dụng thông dụng nhất trong kĩ thuật chuyển gen ở động vật. Ý nào sau đây đúng khi nói về kĩ thuật vi tiêm?

A. Đoạn ADN cần chuyển được bơm thẳng vào tinh trùng chưa hòa hợp với nhân của trứng.

B. Đoạn ADN cần chuyển được bơm thẳng vào nhân tế bào sinh dưỡng.

C. Đoạn ADN cần chuyển được bơm thẳng vào hợp tử ở giai đoạn nhân tinh trùng và nhân của trứng chưa  hòa hợp.

D. Đoạn ADN cần chuyển được bơm thẳng vào trứng ở giai đoạn chưa thụ tinh với tinh trùng.

Câu 52: Đem lai giữa hai dòng ngô thuần chủng, dòng I có chiều cao trung bình của lóng là 3,2dm; dòng II có chiều cao trung bình của lóng là 2,1dm. F1 thu được tất cả các cây có chiều cao trung bình của lóng là 2,65dm. Cho giao phấn giữa các cây F1,F2 thu được khoảng 6% số cá thể có chiều dài trung bình của lóng là 3,2dm và khoảng 6% số cá thể có chiều dài trung bình là 2,1dm. Nhận xét nào sau đây đúng khi nói về sự di truyền của tính trạng chiều dài lóng?

A. Tính trạng chiều dài lóng do hai gen trội không alen tương tác cộng gộp, mỗi gen trội làm tăng chiều dài lóng 0,275dm.

B. Tính trạng chiều dài lóng do ba gen trội không alen tương tác cộng gộp, mỗi gen trội làm tăng chiều dài lóng 0,275dm.                             

C. Tính trạng chiều dài lóng do hai gen trội không alen tương tác cộng gộp, mỗi gen trội làm tăng chiều dài lóng 0,55dm.

D. Tính trạng chiều dài lóng do ba gen trội không alen tương tác cộng gộp, mỗi gen trội làm tăng chiều dài lóng 0,55dm.

Câu 53: Quan sát quần thể chim sẻ sống trên đất liền qua nhiều thế hệ thấy rằng, những con có kích thước cánh trung bình sống sót tốt hơn trong những cơn bão so với các con có cánh dài hoặc cánh ngắn. Hiện tượng này minh họa cho

A. chọn lọc ổn định.                                                 B. chọn lọc phụ thuộc vào tần số.

C. chọn lọc phân hóa.                                              D. chọn lọc vận động.

Câu 54: Cho chuỗi thức ăn: Cỏ → Thỏ → Cáo → Hổ → Vi sinh vật. Giả sử mỗi loài trong chuỗi thức ăn trên đều có hệ số: dị hóa/ đồng hóa = 10%. Mỗi loài chỉ nhận được 10% số năng lượng từ mắt xích trước, trong đó sinh vật sản xuất tích lũy 1010kcal. Năng lượng tích lũy ở sinh vật tiêu thụ cấp I, cấp II, cấp III lần lượt là

A. 109kcal, 108kcal, 107kcal.                                    B. 1010kcal, 108kcal, 106kcal.

C. 109kcal, 106kcal, 104kcal.                                    D. 108kcal, 106kcal, 104kcal.

Câu 55: Ở người, bệnh mù màu và bệnh máu khó đông do đột biến gen lặn (a và b) nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X, cách nhau 12cM. Một cặp vợ chồng có vợ bình thường, chồng bị bệnh máu khó đông, bố vợ bị cả hai bệnh. Cặp vợ chồng này sinh được một con trai bình thường, một con trai bị cả hai bệnh, một con trai bị bệnh máu khó đông. Cặp vợ chồng này đang mang thai, xác suất sinh con gái không mắc cả hai bệnh trên là

A. 25%.                            B. 12,5%.                         C. 10%.                            D. 22%.

Câu 56: Ở một loài thực vật, cặp NST số 1 chứa cặp gen Aa; cặp NST số 2 chứa cặp gen Bb. Nếu trong tất cả các tế bào, cặp NST số 1 không phân li ở giảm phân I, cặp NST số 2 giảm phân bình thường thì cơ thể có kiểu gen AaBb giảm phân tạo ra các loại giao tử có kiểu gen

A. aab, AaB, aaB, B.                                                B. AAb, AAB, Aab, AaB.

C. AB, Ab, aB, ab.                                                   D. Aab, AaB, B, b.

Câu 57: Một cơ thể có kiểu gen AaBbDd. Trong quá trình giảm phân có 10% số tế bào bị rối loạn phân li ở cặp NST mang cặp gen Dd trong giảm phân I, giảm phân II bình thường, các cặp NST khác phân li bình thường. Loại giao tử ABDd được tạo ra với tỉ lệ là

A. 1,25%.                         B. 10%.                            C. 25%.                            D. 12,5%.

Câu 58: Ở một loài thú, xét một cơ thể có kiểu gen AaBbXHY giảm phân hình thành giao tử đã tạo ra loại giao tử AbDEXH chiếm tỉ lệ 2% trong tổng số giao tử tạo thành. Theo lí thuyết, số % tế bào đã xẩy ra hoán vị gen là

A. 16%.                            B. 32%.                            C. 64%.                            D. 50%.

Câu 59: Gen A nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên Y có 5 alen, gen B nằm trên NST thường có 6 alen. Ở giới XX của quần thể sẽ có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen đồng hợp về gen A và dị hợp về gen B?

A. 300.                             B. 75.                               C. 30.                               D. 150.

Câu 60: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về quá trình hình thành loài mới?

A. Phần lớn các loài thực vật có hoa được hình thành bằng cách li sinh thái.

B. Quá trình hình thành loài mới bằng con đường địa lí và sinh thái trong một số trường hợp rất khó tách bạch nhau vì khi loài mở rộng khu phân bố địa lí thì đồng thời cũng gặp những điều kiện sinh thái khác nhau.

C. thực vật, một cá thể được xem là loài mới khi được hình thành bằng cách lai giữa hai loài khác nhau và được đa bội hóa.

D. Hình thành loài mới ở thực vật có thể diễn ra bằng cách li địa lí, cách li tập tính, cách li sinh thái.

----------- HẾT ----------

 Tuyensinh247 sẽ liên tục cập nhật các Đề thi thử ĐH môn Sinh năm 2014 các em chú ý theo dõi nhé! 

Nguồn Dethi.violet

Viết bình luận: Đề thi thử đại học môn Sinh khối B lần 3 năm 2014 THPT Chuyên ĐH Vinh

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247