Đề thi thử đại học môn Sinh khối B có đáp án năm 2014 (P4)

Tuyensinh247 cập nhật đề thi thử đại học môn Sinh có đáp án năm 2014 - phần 4 thứ hai ngày 19/5/2014. Các em tham khảo đề thi và đáp án dưới đây.

Đề thi thử môn Sinh học khối B năm 2014 - p4  

PHẦN A. (Phần bắt buộc): Dành chung cho thí sinh học chương trình cơ bản và nâng cao;      Gồm 40 câu, từ câu 1 đến câu 40

Câu 1. Một gen dài 0,408 micromet, có A = 840. Khi gen phiên mã môi trường nội bào cung cấp 4800 ribonuclêôtit tự do. Số liên kết hiđrô và số bản sao của gen:

A. 2760 và 2 bản sao                           B. 2760 và 4 bản sao     

C. 3240 và 4 bản sao                           D. 3240 và 2 bản sao

Câu 2. Ở một loài thực vật, chiều cao cây do 4 cặp gen không alen phân li độc lập, tác động cộng gộp. Sự có mặt mỗi alen trội làm chiều cao tăng thêm 5cm. Cho giao phấn cây cao nhất với cây thấp nhất của quần thể được F1 có chiều cao 190cm, tiếp tục cho F1 tự thụ. Về mặt lý thuyết thì cây có chiều cao 180cm ở F2 chiếm tỉ lệ:

       A. 7/64                               B. 31/256                       C. 7/128                          D.  9/128

 F1 có 8 alen và có KG là  AaBbCcDd = 190cm  .=> Cây cao 180cm có 2 alen trội  => số tổ hợp cây cao 180cm là = C28 /2n.2n                            ( n= 4 cặp gen dị hợp)

Câu 3. Mã di truyền có tính thoái hóa là do:

       A. số loại axitamin nhiều hơn số loại mã di truyền .      B. số loại mã di truyền nhiều hơn số loại axitamin

       C. số loại axitamin nhiều hơn số loại nuclêôtit               D. số loại mã di truyền nhiều hơn số loại nuclêôtit

 Câu 4. Ở một loài bướm, màu cánh được xác định bởi một locus gồm 3 alen: C (cánh đen)> cg ( cánh xám) > c (cánh trắng). Trong đợt điều tra một quần thể bướm lớn sống ở Cuarto, người ta xác định được tần số alen sau: C= 0,5; cg = 0,4; c = 0,1. Quần thể này tuân theo định luật Hacdy- Vanbeg. Quần thể này có tỉ lệ kiểu hình là:

       A. 75% cánh đen : 15% cánh xám : 10% cánh trắng.        B. 74% cánh đen : 25% cánh xám : 1% cánh trắng.

       C. 25% cánh đen  : 50% cánh xám : 25% cánh trắng        D. 75% cánh đen: 24% cánh xám: 1% cánh trắng.

 Kẻ bảng pennet 3 giao tử  này C= 0,5; cg = 0,4; c = 0,1   tổ hợp với nhau

 

Câu 5. So với những loài tương tự sống ở vùng nhiệt đới ấm áp, động vật hằng nhiệt sống ở vùng ôn đới (nơi có khí hậu lạnh) thường có:

       A. tỉ số giữa diện tích bề mặt cơ thể với thể tích cơ thể giảm, góp phần làm tăng sự toả nhiệt của cơ thể.

       B. tỉ số giữa diện tích bề mặt cơ thể với thể tích cơ thể tăng, góp phần làm tăng sự toả nhiệt của cơ thể.

       C. tỉ số giữa diện tích bề mặt cơ thể với thể tích cơ thể giảm, góp phần hạn chế sự toả nhiệt của cơ thể.

       D. tỉ số giữa diện tích bề mặt cơ thể với thể tích cơ thể tăng, góp phần hạn chế sự toả nhiệt của cơ thể

 Câu 6. Khi lai 2 giống bí ngô thuần chủng quả dẹt và quả dài với nhau được F1 đều có quả dẹt. Cho F1 lai với bí quả tròn được F2: 152 bí quả tròn: 114 bí quả dẹt: 38 bí quả dài.  Kiểu gen của bí quả tròn đem lai với bí quả dẹt F1 là:

                                                 KQ có tỉ lệ = 4:3:1 = 8 tổ hợp

A.  aaBB.                                  B. aaBb                          C. AAbb hoặc aaBB.     D.  AAbb.

 Câu 7.Khi cho lai 2 cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi 2 cặp tính trạng tương phản, F1 đồng tính biểu hiện tính trạng của một bên bố hoặc mẹ. Cho F1 lai phân tích, nếu đời lai thu được tỉ lệ 1: 1 thì hai tính trạng đó đã di truyền theo quy luật: 

    A. phân li độc lập                  B. hoán vị gen                C. tương tác gen.            D. liên kết hoàn toàn.

 Câu 8. Xét một nhóm liên kết với 2 cặp gen dị hợp, nếu có 40 tế bào trong số 200 tế bào thực hiện giảm phân có xảy ra hoán vị gen thì tỉ lệ mỗi loại giao tử có gen liên kết hoàn toàn bằng:

     A. 30%                                          B. 45%                  C. 40%                                  D. 22,5%

 

200 tế bào thực hiện giảm phân  x 4 = 800 GT

160 tế bào thực hiện giảm phân ko có HVG   x  4  = 640 GT  ( 2 loại GT LK)  = 320 GT mỗi loại  

40 tế bào thực hiện giảm phân  có HVG   x  4  = 160 GT  ( 2 loại GT LK  và  2 loại GT HV),  mỗi loại = 40

tỉ lệ mỗi loại giao tử có gen liên kết hoàn toàn bằng  = (320+ 40)/800= 45%

 

Câu 9. Cho :        (1): chọn tổ hợp gen mong muốn                     

                             ( 2): tạo các dòng thuần khác nhau

                             (3): tạo các giống thuần bằng cách cho tự thụ hoặc giao phối gần       

                             (4): lai các dòng thuần khác nhau

Trình tự các bước trong quá trình tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp:

       A. (2),(4),(1),(3)                 B.  (1),(2),(4),(3)            C.  (3),(1),(4),(2)            D. (2),(3),(1),(4) 

 Câu 10. Enzim giới hạn dùng trong kĩ thuật di truyền là:

       A.  ligaza.                          B. pôlymeraza.               C. restrictaza.                  D. restrictaza và ligaza

 Câu 11. Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng. Hai cặp gen nằm trên 2 cặp NST tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn được F1. Cho giao phấn ngẫu nhiên 1 cây thân cao, hoa trắng và 1 cây thân thấp, hoa đỏ của F1. Nếu không có đột biến và chọn lọc, tính theo lí thuyết thì xác suất xuất hiện đậu thân cao, hoa trắng ở F2 là:    

      A. 8/9                                  B. 1/9                             C.  4/9.                              D.2/9.

 F1 tự thụ phấn được  KQ  9A-B- : 3aaB- : 3A-bb : 1aabb  

= >  2/3aaBb x 1/3AAbb   =  1/9 Aabb  và  1/3aaBB x 2/3Aabb = 1/9 Aabb (thân cao, hoa trắng ) . Cọng lại = 2/9

 

Câu 12. Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về hậu quả của đột biến gen?

       A. Mức độ có lợi hay có hại của đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen, điều kiện môi trường.

       B. Phần lớn đột biến điểm thường không được di truyền lại cho thế hệ sau.

        C. Đột biến gen có thể có hại, có lợi hoặc trung tính đối với một thể đột biến.      

        D. Phần lớn đột biến điểm thường vô hại

 Câu 13. Ở người, kiểu tóc do 1 gen gồm 2 alen (A, a) nằm trên NST thường. Người chồng tóc xoăn có bố, mẹ đều tóc xoăn và em gái tóc thẳng; người vợ tóc xoăn có bố tóc xoăn, mẹ và em trai tóc thẳng. Tính theo lí thuyết thì xác suất để cặp vợ chồng này sinh được một người con gái tóc xoăn là:    A. 1/4.             B. 5/12.                C. 3/4.     D. 3/8.

Chồng có KG (1/3AA, 2/3Aa)   cho 2/3A, 1/3a    ;     vợ có KG Aa cho 1/2A, 1/2a

=> (2/6AA  + 2/6Aa  + 1/126) x ½ ( số nam và nữ) = B. 5/12.

 Câu 14.  Dạng đột biến nào sau đây chắc chắn không làm thay đổi số lượng gen trên nhiễm sắc thể?

       A. Đảo đoạn                      B. Mất đoạn          C. Chuyển đoạn hoặc đảo đoạn    D. Lặp đoạn và mất đoạn

 Câu 15. Thứ tự chiều của mạch khuôn tổng hợp mARN và chiều  tổng hợp mARN lần lượt là :

       A. 3'→5'  và 5'→3'            B. 5'→3'  và 3'→5'         C.  3'→5'  và 3'→5'           D.  5'→3'  và 5'→3'

 Câu 16. Ở một loài thực vật, gen quy định hạt dài trội hoàn toàn so với alen quy định hạt tròn; gen quy định hạt chín sớm trội hoàn toàn so với alen quy định hạt chín muộn. Cho cây có kiểu gen dị hợp tử về 2 cặp gen tự thụ phấn đời con thu được 3600 cây, trong đó có 144 cây có kiểu hình hạt tròn, chín muộn. Biết rằng không có đột biến, hoán vị gen xảy ra ở cả 2 giới với tần số bằng nhau.  Theo lí thuyết, số cây ở đời con có kiểu hình hạt dài, chín muộn là bao nhiêu?

       A. 826 cây.                        B. 576 cây.                     C. 756 cây.                     D. 628 cây.

 144/3600 = 4% có HVG   =>  %4%ab/ab => GT ab = 20% HVG , GT LK = 30%  . Viết KG cần tìm hình ( % hạt dài, chín muộn Ab/-b) qua giao phối  có KQ

Câu 17. Người ta chuyển một số phân tử ADN của vi khuẩn Ecôli chỉ chứa N15 sang môi trường chỉ có N14. Tất cả các ADN nói trên đều thực hiện tái bản 5 lần liên tiếp tạo được 512 phân tử ADN.

Số phân tử ADN còn chứa N15 là:    

      A. 10                                   B. 32                              C. 5                                     D. 16

 Câu 18. Khi nói về vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây không đúng?

       A. Cách li địa lí duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể được tạo ra bởi  các nhân tố tiến hóa

       B. Cách li địa lí ngăn cản các cá thể của các quần thể cùng loài gặp gỡ và giao phối với nhau

       C. Cách li địa lí trực tiếp làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể theo một hướng xác định.

       D. Cách li địa lí có thể dẫn đến hình thành loài mới qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp

 Câu 19. Bệnh thiếu máu hồng cầu lưỡi liềm ở người do đột biến gen dạng:

       A. Thay cặp G-X thành A-T dẫn đến thay thế axitamin Glutamic thành Valin

       B. Thay cặp T-A thành A-T dẫn đến thay thế axitamin Valin thành Glutamic

       C. Thay cặp T-A thành A-T dẫn đến thay thế axitamin Glutamic thành Valin

       D. Thay cặp G-X thành A-T dẫn đến thay thế axitamin Valin thành Glutamic

 Câu 20.  Xét 2 cặp gen: cặp gen Aa nằm trên cặp NST số 1 và Bb nằm trên cặp NST số 2. Một tế bào sinh tinh trùng có kiểu gen AaBb khi giảm phân, cặp NST số 1 không phân li ở kì sau trong giảm phân I thì tế bào này có thể sinh ra những loại giao tử nào?

        A. AAB, b hoặc aaB,b                  B. AaBb, O.                    C. AaB, b hoặc Aab, B         D. AaB, Aab, O.

 Câu 21. Cấu trúc di truyền của quần thể tự phối biến đổi qua các thế hệ theo hướng:

       A. giảm dần kiểu gen đồng hợp tử trội, tăng dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử lặn.

       B. giảm dần kiểu gen đồng hợp tử lặn, tăng dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử trội.

       C.  tăng dần tỉ lệ dị hợp tử, giảm dần tỉ lệ đồng hợp tử          

       D. giảm dần tỉ lệ dị hợp tử, tăng dần tỉ lệ đồng hợp tử.

 Câu 22.  Trình tự các gen trên NST ở 4 nòi thuộc một loài được kí hiệu bằng các chữ cái như sau:

      (1): ABGEDCHI           (2): BGEDCHIA           (3): ABCDEGHI            (4): BGHCDEIA.

Cho biết sự xuất hiện mỗi nòi là kết quả của một dạng đột biến cấu trúc NST từ nòi trước đó.

Trình tự xuất hiện các nòi là: A. 1→2→4→3          B.  2→4→3→1         C. 3→1→2→4                  D. 2→1→3→4

 Câu 23. Để tạo ưu thế lai về chiều cao ở cây thuốc lá, người ta tiến hành lai giữa hai thứ: một thứ có chiều cao trung bình 138cm, một thứ có chiều cao trung bình 86cm. Cây lai F1 có chiều cao trung bình là 126cm. Cây F1 đã biểu hiện ưu thế lai về chiều cao là:

                   A. 14cm                           B.  40cm               C.  7cm                           D. 12cm

          138+86= 224/2= 112 – 86 = 14

 

Câu 24. Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả dài. Cho cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 301 cây thân cao, hoa đỏ, quả dài ; 99 cây thân cao, hoa trắng, quả dài; 600 cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn; 199 cây thân cao, hoa trắng , quả tròn; 301 cây thân thấp, hoa đỏ, quả tròn; 100 cây thân thấp,hoa trắng, quả tròn. Biết rằng không xảy ra đột biến, kiểu gen của (P) là:

       A. (AD//ad)Bb                  B. (Bd//bD)Aa               C. (Ad//aD)Bb               D. (AB//ab)Dd

 

Xét tỷ lệ từng tính trạng và từng cặp tính trang rút ra KQ chung (3:1)(3:1) (3:1) 

sau đó  ba lần , mỗi lần 2 cặp khác nhau  (Aa x Aa)(Bbx Bb) (3:1)(3:1)   = 9:3:3:1 ko chọn LK     

                       (Aa x Aa)(Ddx Dd)  (3:1)(3:1)   = 1:2:1 chọn có LK  Khác KQ chung

                        (Bbx Bb)(Ddx Dd)  (3:1)(3:1)   = 9:3:3:1 ko chọn LK      

Câu 25. Một gen khi thực hiện một lần nhân đôi đã đòi hỏi môi trường cung cấp cho mạch một 200 nuclêôtit loại T, cho mạch hai 300 nuclêôtit loại G và 100 nuclêôtit loại X, 150 nuclêôtit loại T. Số nuclêôtit các loại trên mạch một của gen sẽ là: 

                 A. A = 200, G = 300, T = 150, X = 100        B.  A = 200, T = 100, G = 100, X = 300

                C.  A = 150, T = 100, G = 100, X = 300        D.  A = 100, T = 200, G = 100, X = 300

      Ta có 200 nuclêôtit loại T2    ;       300 G1 ,100  X1,  150T1  => …….

 Câu 26. Gen B có phân tử lượng bằng 7,2.105 đvC và có 2868 liên kết hiđrô. Một đột biến điểm làm gen B biến đổi thành gen b, số liên kết hiđrô của gen đột biến bằng 2866. Khi cặp gen Bb đồng thời nhân đôi thì số nu mỗi loại môi trường nội bào cần cung cấp:

A. A=T= 937; G=X=1464                                   B.  A=T= 935; G=X=1464           

 C.  A=T= 935; G=X=1465                                  D. A=T= 1463; G=X=936

N = 2400……….

 Câu 27. Cơ chế phát sinh đột biến gen được biểu thị bằng sơ đồ:

       A. gen → thường biến → hồi biến → đột biến gen.

       B. gen → tiền đột biến → thường biến → đột biến gen.

       C. gen → tiền đột biến → hồi biến → đột biến gen.

        D. gen → tiền đột biến → đột biến gen.

 Câu 28. Trường hợp nào sau đây không được xem là sinh vật đã bị biến đổi gen?

       A. Chuối nhà 3n có nguồn gốc từ chuối rừng 2n.              

       B. Cà chua bị bất hoạt hoặc gây chín sớm

       C. Cây đậu tương có mang kháng thuốc diệt cỏ từ cây thuốc lá cảnh.

       D. Bò tạo ra nhiều hoocmôn sinh trưởng nên lớn nhanh,năng suất thịt và sữa đều tăng.

 Câu 29. Thỏ bị bạch tạng không tổng hợp được sắc tố mêlanin nên lông màu trắng, con ngươi của mắt có màu đỏ do nhìn thấu cả mạch máu trong đáy mắt. Đây là hiện tượng di truyền:

       A. tương tác cộng gộp      B. tương tác bổ sung    

        C. tác động đa hiệu của gen                 D. liên kết gen hoàn toàn

 Câu 30. Phát biểu nào sau đây là đúng với quan điểm của Lamac về tiến hóa:

       A. Quá trình hình thành quần thể thích nghi nhanh hay chậm phụ thuộc vào cách li sinh sản và khả năng phát  sinh các đột biến.

       B. Sự thay đổi một cách chậm chạp và liên tục của môi trường sống là nguyên nhân phát sinh loài mới từ một   loài tổ tiên ban đầu.

       C. Hình thành loài mới là quá trình cải biến thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng thích nghi.

       D. Loài mới được hình thành từ từ qua nhiều dạng trung gian dưới tác động của chọn lọc tự nhiên theo con đường   phân li tính trạng.

 Câu 31. Cánh dơi và cánh bướm là hai cơ quan:

       A. tương tự.                    B. vừa tương đồng, vừa tương tự.                         

       C. tương đồng.

        D. có cùng nguồn gốc trong quá trình phát triển của phôi và là bằng chứng về tiến hóa phân li.

 Câu 32. Ở một loài thực vật, gen A qui định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a qui định quả vàng. Gen quy định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể thường, cho rằng quá trình giảm phân bình thường và không có đột biến xảy ra.

Cho giao phấn 2 cây bố mẹ tứ bội với nhau, phép lai nào sau đây ở đời con không có sự phân tính về kiểu hình?

       A. Aaaa x Aaaa                 B. AAaa x AAaa           C. AAaa x Aaaa      

       D. Aaaa x AAAa

 Câu 33. Ở gà, gen A quy định lông vằn, a: không vằn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X không có alen tương ứng trên Y. Trong chăn nuôi người ta bố trí cặp lai phù hợp nhằm dựa vào màu lông biểu hiện có thể phân biệt gà trống, mái ngay từ lúc mới nở. Cặp lai phù hợp đó là:

       A. XAXa x XaY                  B. XaXa x XAY               C. XAXa x XAY              D.  XAXA x XaY

 Câu 34. Vi khuẩn Ecoli sản xuất Insulin của người là thành quả của:       

      A. gây đột biến nhân tạo.     B. công nghệ tế bào. 

     C. lai tế bào xôma.                D. dùng kĩ thuật chuyển gen nhờ plasmit

 Câu 35. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về mối quan hệ giữa các cá thể của quần thể sinh vật trong tự nhiên?

       A. Cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể không xảy ra do đó không ảnh hưởng đến số lượng và sự phân bố các cá thể trong quần thể.

       B. Khi mật độ cá thể của quần thể vượt quá sức chịu đựng của môi trường, các cá thể cạnh tranh với nhau làm tăng khả năng sinh sản.

       C. Cạnh tranh cùng loài, ăn thịt đồng loại giữa các cá thể trong quần thể là những trường hợp phổ biến và có thể dẫn đến tiêu diệt loài.

       D. Cạnh tranh là đặc điểm thích nghi của quần thể. Nhờ có cạnh tranh mà số lượng và sự phân bố các cá thể trong quần thể duy trì ở mức độ phù hợp, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của quần thể.

 Câu 36. Khi nói về các bằng chứng tiến hóa, phát biểu nào sau đây là đúng?

       A. Những cơ quan thực hiện các chức năng như nhau nhưng không được bắt nguồn từ một nguồn gốc được gọi là cơ quan tương đồng.

       B. Cơ quan thoái hóa cũng là cơ quan tương đồng vì chúng được bắt nguồn từ một cơ quan ở một loài tổ tiên nhưng nay không còn chức năng hoặc chức năng bị tiêu giảm.

       C. Các loài động vật có xương sống có các đặc điểm ở giai đoạn trưởng thành rất khác nhau thì không thể có các giai đoạn phát triển phôi giống nhau

       D. Những cơ quan ở các loài khác nhau được bắt nguồn từ một cơ quan ở loài tổ tiên, mặc dù hiện tại các cơ quan này có thể thực hiện các chức năng rất khác nhau được gọi là cơ quan tương tự

 Câu 37. Một gen có 2 alen (B và b), thế hệ xuất phát thành phần kiểu gen của quần thể ở giới đực là 0,32BB:0,56Bb:0,12bb ; ở giới cái là 0,18BB:0,32Bb:0,50bb. Sau 4 thế hệ ngẫu phối, không có đột biến xảy ra thì tần số tương đối alen B và b của quần thể là:

       A. B = 0,47 ; b = 0,53       B. B = 0,51 ; b = 0,49    C.  B = 0,63 ; b = 0,37    D. B = 0,44 ; b = 0,56

 

Tìm tần số alen từng QT rồi cho giao phối có KQ    B= 0.6, b=0.4  và  B= 0.34, b=0.66   , tiếp tục tìm tần số qua 1 thế hệ giao phối .

 

 Câu 38. Ở loài cừu, con đực có kiểu gen SS và Ss quy định có sừng, ss: không sừng; con cái có kiểu gen SS quy định có sừng, Ss và ss: không sừng. Sự biểu hiện tính trạng trên theo quy luật nào?

       A. Di truyền trong nhân và phụ thuộc vào giới tính.        B. Di truyền ngoài nhân.

       C. Di truyền liên kết với giới tính.                                   D. Trội không hoàn toàn.

 Câu 39. Hiện tượng nào sau đây phản ánh dạng biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật không theo chu kì?

       A. Ở ViệtNam, hàng năm vào thời gian thu hoạch lúa, ngô,… chim cu gáy thường xuất hiện nhiều.

       B. Ở ViệtNam, vào mùa xuân khí hậu ấm áp, sâu hại thường xuất hiện nhiều.

       C.Ở đồng rêu phương Bắc, cứ 3 năm đến 4 năm, số lượng cáo lại tăng lên gấp 100 lần và sau đó lại giảm.

       D. Ở miền Bắc Việt Nam, số lượng ếch nhái giảm vào những năm có mùa đông giá rét, nhiệt độ xuống dưới 8oC.

 Câu 40. Một mARN trưởng thành có chiều dài 0,408 micromet tiến hành dịch mã. Số liên kết peptit trong chuổi pôlipeptit hoàn chỉnh là: 

        A. 397                               B.  798                           C.  797                                D.  398

PHẦN B. (Phần tự chọn): Thí sinh chỉ được chọn để làm một trong hai phần riêng I hoặc II. 

I. THEO CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN  (Gồm 10 câu, từ câu 41 đến câu 50)

 Câu 41. Một cơ thể có kiểu gen AaBbDdEe với các gen phân li độc lập, cho rằng quá trình giảm phân bình thường và không có đột biến xảy ra. Số loại giao tử ít nhất và nhiều nhất có thể được tạo ra từ 2 tế bào sinh tinh lần lượt là:

       A. 1 và 16                          B. 2 và 4                         C. 1 và 8                         D. 2 và 16

Câu 42. Khi cho gà chân thấp lai với nhau thu được 151 con chân thấp và 76 con chân cao. Biết chiều cao chân do một gen qui định nằm trên NST thường. Giải thích nào sau đây là phù hợp với kết quả của phép lai trên?

       A. Do tác động át chế của gen trội                           B. Do tác động cộng gộp của gen trội và gen lặn

       C. Do tác động gây chết của gen trội                       D. Do tác động bổ trợ của gen trội và gen lặn.

 Câu 43. Sự mềm dẻo kiểu hình có nghĩa là             A. sự điều chỉnh kiểu hình theo sự biến đổi của kiểu gen

       B. tính trạng có mức phản ứng rộng.                C. một kiểu hình có thể do nhiều kiểu gen qui định

       D. một kiểu gen có thể biểu hiện thành nhiều kiểu hình trước các điều kiện môi trường khác nhau.

 Câu 44. Trong mô hình cấu trúc của opêron Lac, vùng vận hành là nơi

       A.  mang thông tin quy định cấu trúc prôtêin ức chế.

       B. prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã.

       C. chứa thông tin mã hóa các axit amin trong phân tự prôtêin cấu trúc.

       D. ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã

 Câu 45. Ở ruồi giấm, tính trạng mắt trắng do gen lặn nằm trên NST giới tính X ở vùng không tương đồng với Y, alen trội tương ứng qui định mắt đỏ. Thế hệ xuất phát cho giao phối ruồi cái mắt đỏ dị hợp với ruồi đực mắt đỏ sau đó cho F1 tạp giao. Tỉ lệ phân tính ở F2

       A. 13 đỏ: 3 trắng               B. 11đỏ: 5 trắng             C. 5 đỏ: 3 trắng               D. 3 đỏ: 1 trắng

 Câu 46. Các gen phân li độc lập, số kiểu gen dị hợp tạo nên từ phép lai AaBbDdEE  x  AabbDdEe là:

       A. 32                                  B. 26                              C. 18                               D.  36

Tách từng cặp tống số KG =  3x2x3x2x= 36 trong đó có 4 KG đồng hợp còn lại 32 KG dị hợp

 Câu 47. Một loài thực vật nếu có cả 2 gen A và B trong cùng một kiểu gen tương tác với nhau cho màu hoa đỏ, các kiểu gen khác cho màu hoa trắng. Lai phân tích cá thể có 2 cặp gen dị hợp thì kết quả phân tính ở F2

       A. 1 hoa đỏ : 3 hoa trắng   B. 100%  hoa đỏ            C. 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng   D. 1 hoa đỏ : 1 hoa trắng

 Câu 48. Phenylkêtô niệu và bạch tạng ở người là 2 bệnh do đột biến gen lặn trên các NST thường khác nhau. Một đôi tân hôn đều dị hợp về cả 2 cặp gen qui định tính trạng trên. Nguy cơ đứa con đầu lòng mắc 1 trong 2 bệnh trên là:

       A. 1/8                                 B. 3/8                             C. 1/2                              D.  1/4

        3/4x1/4xC12 = 3/8

 Câu 49.  Intrôn là gì?        

       A. Đoạn gen chứa trình tự nu đặc biệt giúp mARN nhận biết được mạch mã gốc của gen.

       B. Đoạn gen mã hoá các axit amin.                

       C. Đoạn gen không có khả năng phiên mã và dịch mã.

       D. Đoạn gen có khả năng phiên mã nhưng không có khả năng dịch mã.

 Câu 50. Cho một số hiện tượng sau :

       (1) Ngựa vằn phân bố ở châu Phi nên không giao phối được với ngựa hoang phân bố ở Trung Á

       (2) Cừu có thể giao phối với dê, có thụ tinh tạo thành hơp tử nhưng hợp tử bị chết ngay.

       (3) Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la không có khả năng sinh sản.

       (4) Các cây khác loài có cấu tạo hoa khác nhau nên hạt phấn của loài cây này thường không thụ phấn cho hoa của các  loài cây khác.

       Những hiện tượng nào trên đây là biểu hiện của cách li sau hợp tử ?

       A. (1), (4)                           B.  (3), (4)                      C. (2), (3)                        D. (1), (2)

 

II. THEO CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO  ( Gồm 10 câu, từ câu 51 đến câu 60 )

 Câu 51. Sự di truyền nhóm máu ở người do một gen trên NST thường có 3 alen chi phối IA, IB, IO. Kiểu gen IAIA, IAIo qui định nhóm máu (A). Kiểu gen IBIB, IBIO qui định nhóm máu (B). Kiểu gen IAIB qui định nhóm máu (AB). Kiểu gen IOIO qui định nhóm máu (O). Trong một quẩn thể người có sự cân bằng về các nhóm máu, nhóm máu O chiếm 4%, nhóm máu B chiếm 21%.  Tỉ lệ nhóm máu A trong quần thể là

       A. 40%.                             B. 25%                           C.  45%                           D.  54%.

gọi tần số IA, IB, IO lần lượt là p,q,r               r2 = 4%→r = 0,2             q2 +2rq = 21% →q=0,3→p = 0,5

          máu A = p2 + 2pr = 0,45

Câu 52. Xét một gen có 2 alen, quá trình giao phối ngẫu nhiên đã tạo ra 5 kiểu gen khác nhau trong quần thể.

Cho rằng không có đột biến xảy ra, quần thể và gen nói trên có đặc điểm gì?

       A. Quần thể lưỡng bội, gen nằm trên NST X ở đoạn không tương đồng với Y.

       B. Quần thể ngũ bội, gen nằm trên NST thường.

       C. Quần thể tứ bội, gen nằm trên NST thường

       D. Quần thể tứ bội, gen nằm trên NST thường hoặc quần thể lưỡng bội, gen nằm trên X ở đoạn không tương đồng với Y.

 Câu 53. Xét 3 gen của một loài, mỗi gen đều có 2 alen. Gen thứ nhất và thứ hai cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường, gen còn lại nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X ở đoạn không tương đồng với Y. Số kiểu giao phối nhiều nhất có thể trong quần thể là

       A. 360                                       B. 486                     C. 810                                D. 600

 Số KG ở NST thường có 4 alen =4(4+1)/2 =10  .  XX =( 2x3)/2= 3;  XY = 2  =>    Số kiểu giao phối

               (10x3) x ( 10x2)= 600

Câu 54. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về đột biến gen ?

       A. Đột biến tiền phôi thường biểu hiện ra kiểu hình  khi bị đột biến.

       B. Đột biến xôma được nhân lên ở một mô và luôn biểu hiện ở một phần cơ thể

       C. Đột biến xô ma chỉ có thể di truyền bằng sinh sản sinh dưỡng và nếu là gen lặn sẽ không biểu hiện ra kiểu hình.

       D. Đột biến giao tử thường không biểu hiện ra kiểu hình ở thế hệ đầu tiên vì ở trạng thái dị hợp.

 Câu 55. Để kiểm tra giả thuyết của Oparin và Handan, năm 1953 Milơ đã tạo ra môi trường nhân tạo có thành phần hoá học giống khí quyển nguyên thuỷ của Trái Đất. Môi trường nhân tạo đó gồm:

       A. CH4, NH3, H2 và hơi nước                                                                          B. N2, NH3, H2 và hơi nước

       C. CH4, CO2, H2 và hơi nước                                                                          D. CH4, CO, H2 và hơi nước

 Câu 56. Xét một locus gồm 2 alen(A và a). Tần số alen a ở thế hệ xuất phát = 38%. Qua mỗi thế hệ, đột biến làm cho a chuyển thành A với tần số 10%. Sau 3 thế hệ thì tần số A của quần thể bằng

       A. 72,3%                           B. 75,1%                        C. 69,2%                         D.  71,6%

                I    a =  0.38   - (0.38  x0.1)= 0.342

               II   a = 0.342 – (0.342x0.1)=0.3078

               III  a = 0.3078 – (0.3078x0.1)=0.7702   =>  1 – 0.272 =  0.723  =        A. 72,3%

Câu 57. Để xác định vai trò của yếu tố di truyền và ngoại cảnh đối với sự biểu hiện của tính trạng người ta sử dụng phương pháp nghiên cứu

       A. di truyền quần thể        B. phả hệ.                       C.  trẻ đồng sinh             D. di truyền học phân tử.

 Câu 58. Dựa vào sản phẩm của gen người ta phân biệt:

       A. gen cấu trúc và gen chức năng                                                                    B. gen trên NST thường và gen trên NST giới tính

       C. gen trội hoàn toàn, trội không hoàn toàn và gen lặn.                                   D. gen cấu trúc và gen điều hòa.

 Câu 59. Đem lai phân tích đời con của cặp bố mẹ thuần chủng AAbb và aaBB được FB có tỉ lệ kiểu hình A-bb chiếm 35%. Biết mỗi gen quy định một tính trạng và tính trội là trội hoàn toàn. Quy luật di truyền chi phối phép lai là

       A. liên kết gen hoàn toàn                                         B. hoán vị gen với tần số 15%.

       C. hoán vị gen với tần số 30%.                                D. phân li độc lập

 Câu 60. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quá trình hình thành loài mới?

       A. Sự cách li địa lí tất yếu dẫn đến sự hình thành loài mới.

       B. Quá trình hình thành quần thể thích nghi không nhất thiết dẫn đến hình thành loài mới

       C. Sự hình thành loài mới không liên quan đến quá trình phát sinh các đột biến

        D. Quá trình hình thành quần thể thích nghi luôn dẫn đến hình thành loài mới. 

Đáp án đề thi thử môn Sinh học khối B năm 2014 - p4  

1B

2A

3B

4D

5C

6B

7D

8B

9A

10C

11D

12B

13B

14A

15A

16C

17B

18C

19C

20C

21D

22C

23A

24C

25A

26D

27D

28A

29C

30B

31A

32D

33B

34D

35D

36B

37A

38A

39D

40A

41B

42C

43D

44B

45A

46A

47A

48B

49D

50C

51C

52D

53D

54C

55A

56A

57C

58D

59C

60B

Nguồn Dethi.Violet

Viết bình luận: Đề thi thử đại học môn Sinh khối B có đáp án năm 2014 (P4)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247