Đề thi thử môn Anh vào lớp 10 năm 2023 - Sở GD Hà Tĩnh (Có đáp án)

Đề thi khảo sát chất lượng học sinh lớp 9 năm học 2022 - 2023 môn tiếng Anh của sở GD Hà Tĩnh có đáp án chi tiết, đề thi gồm 2 trang 40 câu.

Đề thi thử môn Anh vào lớp 10 năm 2023 - Sở GD Hà Tĩnh

Part 1. Write the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Part 2. Write the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Part 3. Complete the following paragraph with the given words in the box. Write the answers on your answer sheet. There is one EXTRA word.

De thi thu mon Anh vao lop 10 nam 2023 - So GD Ha Tinh (Co dap an)

De thi thu mon Anh vao lop 10 nam 2023 - So GD Ha Tinh (Co dap an)

Đáp án Đề thi thử môn Anh vào lớp 10 năm 2023 - Sở GD Hà Tĩnh

De thi thu mon Anh vao lop 10 nam 2023 - So GD Ha Tinh (Co dap an)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi thử môn Anh vào lớp 10 năm 2023 - Sở GD Hà Tĩnh (Có đáp án)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247