Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh 2019 - THPT Đồng Đậu lần 1

Đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc có đáp án chi tiết tổ chức thi thử lần 1.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh 2019 - THPT Đồng Đậu lần 1

Câu 7: By the end of this month I __________for this company for two years.

A. will work                                                         B. will be working

C. have been working                                          D. will have been working

Câu 8: It wasn’t an awful experience. It was the worst thing _________has ever happened to me.

A. that                            B. what                          C. why                           D. which

Câu 9: We _______ touch since we _______ school three years ago.

A. lost / have left                                                  B. have lost / left

C. have lost / leave                                               D. were losing / had left

De thi thu THPT Quoc gia mon Anh 2019 - THPT Dong Dau lan 1

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh 2019 - THPT Đồng Đậu lần 1

Mã đề Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
101 1 C 11 B 21 A 31 A 41 A
101 2 D 12 D 22 C 32 C 42 A
101 3 C 13 B 23 B 33 D 43 B
101 4 A 14 A 24 C 34 D 44 A
101 5 B 15 B 25 C 35 B 45 C
101 6 C 16 A 26 D 36 D 46 C
101 7 D 17 D 27 A 37 B 47 B
101 8 A 18 C 28 D 38 A 48 A
101 9 B 19 C 29 B 39 A 49 D
101 10 B 20 A 30 D 40 D 50 C

=> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY 

Theo TTHN

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Viết bình luận: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh 2019 - THPT Đồng Đậu lần 1

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!