Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh 2019 - THPT Đồng Đậu lần 1

Đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc có đáp án chi tiết tổ chức thi thử lần 1.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh 2019 - THPT Đồng Đậu lần 1

Câu 7: By the end of this month I __________for this company for two years.

A. will work                                                         B. will be working

C. have been working                                          D. will have been working

Câu 8: It wasn’t an awful experience. It was the worst thing _________has ever happened to me.

A. that                            B. what                          C. why                           D. which

Câu 9: We _______ touch since we _______ school three years ago.

A. lost / have left                                                  B. have lost / left

C. have lost / leave                                               D. were losing / had left

De thi thu THPT Quoc gia mon Anh 2019 - THPT Dong Dau lan 1

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh 2019 - THPT Đồng Đậu lần 1

Mã đề Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
101 1 C 11 B 21 A 31 A 41 A
101 2 D 12 D 22 C 32 C 42 A
101 3 C 13 B 23 B 33 D 43 B
101 4 A 14 A 24 C 34 D 44 A
101 5 B 15 B 25 C 35 B 45 C
101 6 C 16 A 26 D 36 D 46 C
101 7 D 17 D 27 A 37 B 47 B
101 8 A 18 C 28 D 38 A 48 A
101 9 B 19 C 29 B 39 A 49 D
101 10 B 20 A 30 D 40 D 50 C

=> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY 

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh 2019 - THPT Đồng Đậu lần 1

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!