Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh 2019 - Sở GD Thanh Hóa

Đề thi thử vào lớp 10 môn tiếng Anh của Sở giáo dục Thanh Hóa năm 2019 tổ chức thi thử lần 1.

Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh 2019 - Sở GD Thanh Hóa

1. We should _________all the electrical appliances when leaving our room.

A. turn off                B. turn up                  C. turn on                        D. turn down

2. ___________ Nam was tired, he helped his mother with her housework.

A. Because

  B. However

      C. Despite

   D. Although

3. My children are very ___________ about going to the zoo.

A. excited

 B. interesting

      C. interested

   D. exciting

4. –“What does your father do?”   -“He’s ____________ engineer.

A. a

B. the

C. an

   D. x

De thi thu vao lop 10 mon Anh 2019 - So GD Thanh Hoa

Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh 2019 - Sở GD Thanh Hóa

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!