Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh 2019 - Thanh Hóa

Đề thi khảo sát chất lượng lần 3 môn Tiếng Anh, đề thi thử vào lớp 10 năm 2019 của Sở GD Thanh Hóa.

Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh 2019 - Thanh Hóa

11. They never came to class late, and _______.

A. neither did I   B. so did I      C. I did either           D. neither I did

12. I’ve looked _______ my new pen everywhere and I can’t find it anywhere.

A. at       B. for            C. up           D. on

13. My parents saw me _______ at the railway station.

A. in          B. for           C. up             D. off

14. He is the man _______ helped me yesterday.

A. which        B. who             C. whom           D. whose

15. It was very _______ of you to pay for all the drinks last night.

A. appreciate      B. generous       C. grateful        D. sympathetic

De thi thu vao lop 10 mon Anh 2019 - Thanh Hoa

Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh 2019 - Thanh Hóa

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!