Điểm chuẩn Học viện báo chí và tuyên truyền năm 2014

Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo điểm trúng tuyển và chỉ tiêu xét tuyển bổ sung vào các chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2014 như sau:

Điểm chuẩn Trường Học viện báo chí và tuyên truyền năm 2014

- Điểm trúng tuyển

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1.0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0.5 (nửa điểm).

Điểm trúng tuyển diện học sinh phổ thông ở khu vực 3 như sau:

TT

TÊN NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

MÃ CHUYÊN NGÀNH

KHỐI C

KHỐI D1

 
 

1

Triết học Mác – Lênin

D220301

524

18,0

17,5

 

2

Chủ nghĩa xã hội khoa học

D220301

525

17,5

17,5

 

3

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

D310101

526

17,5

17,5

 

4

Quản lý kinh tế

D310101

527

22,0

19,5

 

5

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

D220310

 --

18,0

--

 

6

Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

D310202

 --

18,5

18,5

 

7

Quản lý văn hóa – tư tưởng

D310201

530

17,5

17,5

 

8

Chính trị học phát triển

D310201

531

19,5

17,5

 

9

Quản lý xã hội

D310201

532

17,5

17,5

 

10

Tư tưởng Hồ Chí Minh

D310201

533

17,5

17,5

 

11

Giáo dục lý luận chính trị

D310201

534

17,5

17,5

 

12

Văn hóa phát triển

D310201

535

17,5

17,5

 

13

Chính sách công

D310201

536

17,5

17,5

 

14

Khoa học quản lý nhà nước

D310201

537

17,5

17,5

 

15

Báo in

D320101

602

21,5

20,0

 

16

Báo ảnh

D320101

603

21,0

20,0

 

17

Báo phát thanh

D320101

604

21,5

21,5

 

18

Báo truyền hình

D320101

605

23,0

21,5

 

19

Quay phim truyền hình

D320101

606

20,0

17,5

 

20

Báo mạng điện tử

D320101

607

22,5

20,0

 

21

Báo chí đa phương tiện

D320101

608

22,5

21,5

 

22

Xuất bản

D320401

--

 20,0

18,5

 

23

Xã hội học

D310301

-- 

19,5

19,5

 

24

Thông tin đối ngoại

D310206

610

20,0

20,0

 

25

Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế

D310206

611

21,0

21,0

 

26

Công tác xã hội

D760101

-- 

18,0

18,0

 

27

Quan hệ công chúng

D360708

-- 

23,0

22,0

 

28

Quảng cáo

D320110

 --

23,0

21,5

 

29

Ngôn ngữ Anh

D220201

-- 

--

27,5

 

 

Nhận ngay Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên Truyền năm 2014 sớm nhất, Soạn tin:

DCL (dấu cách) HBT (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL  HBT  D310301 gửi 8712

Trong đó HBT là Mã trường

D310301 là mã ngành xã hội học

 Nguồn: Học viện báo chí và tuyên truyền.

 


Viết bình luận: Điểm chuẩn Học viện báo chí và tuyên truyền năm 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH