Học viện cảnh sát nhân dân tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2016

Học viện Cảnh sát nhân dân thông báo tuyển sinh hệ Sau đại học năm 2016 như sau:

1. Hệ đào tạo Tiến sĩ: 
Xét tuyển 01 đợt, dự kiến vào tháng 8/2016 (thời hạn nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 20/1/2016 đến ngày 25/05/2016). Bao gồm 02 chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm; Quản lý Nhà nước về An ninh trật tự.

2. Hệ đào tạo Thạc sĩ: dự kiến tổ chức thi tuyển 02 đợt:

- Đợt 1 vào tháng 5/2016 (tuyển sinh 05 chuyên ngành, gồm: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm; Quản lý nhà nước về ANTT; Điều tra trinh sát; Tổ chức Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp; Kỹ thuật Hình sự). Địa điểm tổ chức đào tạo: Tại Học viện Cảnh sát nhân dân và dự kiến tổ chức tại Thành phố Đà Nẵng và Thành phố Nha Trang.

- Đợt 2 vào tháng 8/2016 (tuyển sinh 01 chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm). Địa điểm tổ chức đào tạo tại Đại học Tây Bắc - TP Sơn La, tỉnh Sơn La.

Mọi chi tiết liên hệ trực tiếp với Khoa Đào tạo SĐH; Điện thoại: 069.46236 hoặc số điện thoại 0915671765.

Thông tin chi tiết xem toàn văn Thông báo số 72/TB-T32-SDH ngày 11/01/2016, tải tại đây.

Lưu ý: Nếu có sự thay đổi lịch so với dự kiến, Học viện CSND sẽ có thông báo cụ thể trên Website của Học viện tại http://www.hvcsnd.edu.vn

Nguồn: Học viện Cảnh sát nhân dân

1. §èi t−îng dù tuyÓn: - §èi t−îng trong ngµnh C«ng an: Gi¸o viªn, c¸n bé lµm c«ng t¸c qu¶n lý gi¸o dôc trong c¸c tr−êng CAND; c¸c chøc danh chuyªn viªn, trî lý c«ng t¸c tham m−u, nghiªn cøu khoa häc; c¸n bé quy ho¹ch l·nh ®¹o tõ cÊp phßng trë lªn thuéc C«ng an c¸c ®¬n vÞ, ®Þa ph−¬ng hoÆc c¸c chøc danh theo yªu cÇu c«ng t¸c ph¶i cã tr×nh ®é tiÕn sÜ theo quy ®Þnh. Ng−êi dù tuyÓn ph¶i cã b»ng th¹c sÜ ®óng chuyªn ngµnh hoÆc chuyªn ngµnh phï hîp víi chuyªn ngµnh ®µo t¹o ë tr×nh ®é tiÕn sÜ; cã thêi gian lµm viÖc chuyªn m«n, gi¶ng d¹y, c«ng t¸c thùc tiÔn tõ 2 n¨m trë lªn (kh«ng kÓ thêi gian ®i häc, thêi gian phôc vô cã thêi h¹n trong lùc l−îng CAND); kh«ng qu¸ 50 tuæi. - §èi t−îng ngµnh Qu©n ®éi: Tiªu chuÈn nh− ®èi t−îng trong ngµnh C«ng an. - §èi t−îng ngoµi ngµnh C«ng an: Ngoµi viÖc ®¶m b¶o c¸c tiªu chuÈn, quy ®Þnh cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o vµ Bé C«ng an ph¶i cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ cña l·nh ®¹o Bé (Ngµnh) chñ qu¶n vµ ®−îc l·nh ®¹o Bé C«ng an ®ång ý. 2. §iÒu kiÖn vÒ v¨n b»ng - Có bằng Thạc sĩ ngành Luật, Thạc sĩ ngành An ninh và TTXH (thuộc nhóm ngành An ninh, Quốc phòng) hoặc bằng Thạc sĩ các ngành gần với lĩnh vực an ninh trật tự. - Trường hợp chưa có bằng Thạc sĩ thì phải có bằng tốt nghiệp hệ chính quy loại khá trở lên, ngành phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự tuyển. - Trường hợp thí sinh có bằng Thạc sĩ các ngành khác phải học bổ sung 01 khóa bổ túc kiến thức do Giám đốc Học viện CSND quyết định và đề tài nghiên cứu sinh phải liên quan đến an ninh trật tự. - Yêu cầu về ngoại ngữ của người dự tuyển: TiÕng Anh Người dự tuyển phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ sau đây: a) Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ, trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh, do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ B1 quy định tại Phụ lục IIIa, với dạng thức và yêu cầu đề kiểm tra ngoại ngữ quy định tại Phụ lục IIIb (Kèm theo Thông tư số 10/2009/TTBGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo); b) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài; c) Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ. 3. H×nh thøc tuyÓn sinh: XÐt tuyÓn 2 4. §iÒu kiÖn dù tuyÓn - Cã ®Ò c−¬ng vÒ ®Ò tµi nghiªn cøu (Đề tài dự tuyển không trùng lặp với các đề tài nghiên cứu sinh đã và đang thực hiện trong vòng 5 năm trở lại đây tại Học viện CSND). - Cã Ýt nhÊt mét bµi b¸o ®· c«ng bè trªn T¹p chÝ khoa häc chuyªn ngµnh (néi dung bµi b¸o phï hîp víi h−íng nghiªn cøu cña chuyªn ngµnh ®¨ng ký dù tuyển). - Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ trở lên ngành Luật, ngành An ninh và TTXH hoặc các ngành khoa học khác hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Khuyến khích những thí sinh có thư giới thiệu của các nhà khoa học quốc tế. 5. Hå s¬ ®¨ng ký xÐt tuyÓn a, Đơn xin xét tuyển và phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu); b, Công văn cử đến xét tuyển của đơn vị chủ quản (§èi t−îng ngoµi ngµnh C«ng an và Quân đội ph¶i cã thêm v¨n b¶n ®ång ý của l·nh ®¹o Bé C«ng an trên cơ sở văn bản ®Ò nghÞ cña l·nh ®¹o Bé (Ngµnh) chñ qu¶n). c, Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan chủ quản; d, Giấy chứng nhận sức khoẻ của bệnh viện đa khoa; e, Bản sao có công chứng các văn bằng có liên quan; f, Lý lịch khoa học kèm theo bài báo, công trình khoa học; g, Hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ trở lên; h, Đề cương nghiên cứu; i, 04 ảnh 3x4 ghi tên, năm sinh, đơn vị công tác ở mặt sau và 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ để liên lạc; Chú ý: Các thí sinh dự tuyển phô tô hồ sơ đăng kí xét tuyển 06 bộ khi nộp.

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Học viện cảnh sát nhân dân tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2016

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247