Học viện tài chính tuyển sinh tiến sĩ năm 2015 đợt 1

Trường học viện tài chính thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2015 với 2 chuyên ngành: tài chính ngân hàng và kế toán.

Tuyển sinh đào tạo tiến sĩ năm 2015 đợt 1 Học viện tài chính

Căn cứ kế hoạch xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2015;

 Học viện Tài chính  Tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt I năm 2015, với 02 chuyên ngành:

1.  Tài chính - Ngân hàng

Mã số: 62.34.02.01

2. Kế toán

Mã số: 62.34.03.01

 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Đào tạo những nhà khoa học, có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành phù hợp, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, khả năng phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học, công nghệ và hướng dẫn nghiên cứu khoa học. Người theo học cấp này gọi là Nghiên cứu sinh (NCS). 

2.  CHỈ TIÊU TUYỂN SINH :

Chỉ tiêu tuyển sinh đợt I năm 2015 là :  30 NCS được phân bổ cho các chuyên ngành như sau:

1.  Tài chính - Ngân hàng

               18

2. Kế toán

               12

3. HÌNH THỨC TUYỂN SINH VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

3.1. Hình thức tuyển sinh :  Xét tuyển

3.2. Thời gian đào tạo:

 - Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ đối với người đã có bằng thạc sĩ là 02 năm tập trung liên tục.

 - Trường hợp NCS không có điều kiện theo học tập trung liên tục và được Giám đốc  Học viện chấp nhận thì thời gian đào tạo là 03 năm, đồng thời NCS phải có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại Học viện để thực hiện đề tài nghiên cứu. 

4.  ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN:

Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải có các điều kiện sau :

4.1. Về văn bằng :

     Người tham gia dự tuyển NCS phải đáp ứng các điều kiện về văn bằng sau đây :

-      Có bằng Thạc sĩ  đúng ngành hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển NCS  (Khác nhau không quá 10% về nội dung và khối lượng học tập phần 2 khối kiến thức cơ sở và phần 3 khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ) .

-     Có điểm bình quân trong quá trình học cao học  từ 8,0 trở lên, được đăng ký dự xét tuyển  ngay sau khi  tốt nghiệp.  Có điểm bình quân trong quá trình học cao học  từ 7,0 đến dưới  8,0 phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn  đăng ký dự  tuyển, kể từ khi tốt nghiệp thạc sĩ (Tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp)  đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển.

4.2. Có một bài luận về dự định nghiên cứu:

      Bài luận trình bày rõ đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được, lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực nghiên cứu; dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp; đề xuất người hướng dẫn. (Các thí sinh có thể tham khảo về hướng nghiên cứu, đề tài nghiên cứu và Người hướng khoa học dẫn trên website : www.hvtc.edu.vn www.sdh- aof.edu.vn của Học viện Tài chính và Khoa Sau đại học) .

4.3. Có 2  thư giới thiệu :

      Thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học, nếu có học vị tiến sĩ thì phải cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Những người giới thiệu này phải có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu phải có những nhận xét về :

  a. Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp

  b. Năng lực hoạt động chuyên môn

  c. Phương pháp làm việc

  d. Khả năng nghiên cứu

  đ. Khả năng làm việc theo nhóm

  e. Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển

  g. Triển vọng phát triển về chuyên môn

  h. Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.

4.4. Có bài báo khoa học :

 Người tham gia dự tuyển có bằng thạc sĩ phải có ít nhất 01 bài báo công bố trên các tạp chí khoa học của ngành hoặc của Học viện Tài chính trước khi nộp  hồ sơ  dự tuyển. Nội dung các bài báo phải phù hợp với hướng nghiên cứu mà thí sinh đã đăng ký dự tuyển.

 4.5. Về trình độ Tiếng Anh:

       Người tham gia dự tuyển NCS phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng về trình độ Tiếng Anh sau đây :

      -  Chứng chỉ trình độ Tiếng anh tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về Tiếng anh, trong thời hạn 2 năm tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ, do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước đào  tạo ngành Tiếng anh trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ B1.

 - Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ  được đào tạo ở nước ngoài mà ngôn ngữ đã sử dụng trong học tập là Tiếng Anh .

- Bằng tốt nghiệp đại học  ngành Tiếng anh

4.6. Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm) hoặc trường đại học, học viện nơi học viên vừa tốt nghiệp thạc sĩ giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm thì địa phương nơi cư chú xác nhận thân nhân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

4.7. Cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo qui định của Học viện Tài chính (đóng học phí và hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ). 

5. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN :

  5.1. Nội dung xét tuyển gồm có:

    Tổng điểm các phần:

    -  Hồ sơ dự tuyển

Trong đó có:  + Kết quả học tập

                       +  Số lượng bài báo đăng trên các tạp chí ngành

                       +  Trình độ Tiếng anh

    - Trình bày bài luận

    -  Bảo vệ đề cương đề tài nghiên cứu

    -  Trả lời phỏng vấn

  5.2. Phương thức xét tuyển:

     Các thí sinh đăng ký dự tuyển được xét trúng tuyển trên cơ sở :

       - Đáp ứng đầy đủ các điều kiện xét tuyển

       - Chỉ tiêu được tuyển  của từng chuyên ngành.

       - Tổng điểm các phần: Hồ sơ dự tuyển; Trình bày bài luận; Bảo vệ đề cương đề tài nghiên cứu; Trả lời phỏng vấn (điểm các phần đều phải đạt từ trung bình trở lên) và lấy điểm từ cao xuống thấp.

 (Nếu các thí sinh có cùng những tiêu chí trên thì xét đến số lượng đề tài khoa học; số lượng bài báo; nếu số lượng bài báo giống nhau thì xét đến trình độ tiếng anh: bằng đại học, chứng chỉ, điểm bình quân kết quả học tập hoặc điểm thi trên chứng chỉ được cấp).

 

 6. HỒ SƠ TUYỂN SINH  VÀ THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ :

6.1. Hồ sơ tuyển sinh: Mỗi thí sinh đăng ký xét tuyển phải nộp 02 bộ hồ sơ theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bán tại Khoa Sau đại học (Phòng 305), Học viện Tài chính (53E Phan Phù Tiên, Đống Đa, Hà Nội) từ ngày 01/12/2014 đến ngày 10/1/2015.

6.2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 25/12/2014 đến ngày 5/2//2015.

Hồ sơ dự tuyển nộp trực tiếp tại Văn phòng Khoa Sau đại học (Phòng 305). 

7. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH:

- Thời gian chấm điểm hồ sơ, chấm thí sinh trình bày bài luận; bảo vệ Đề cương đề tài nghiên cứu; trả lời phỏng vấn trước Tiểu ban Chuyên môn - Hội đồng tuyển sinh Sau đại học của Học viện Tài chính: Dự kiến vào ngày 14/3/2015 tại Khoa Sau đại học, Học viện Tài chính (53E Phan Phù Tiên, Đống Đa, Hà Nội).

- Thời gian công bố kết quả xét tuyển:  Từ 10/4 đến 20/4/2015

- Thời gian nhập học:  Từ 10/5 đến 20/5/2015

   Đối với các thí sinh có nhu cầu đăng ký xét tuyển NCS nhưng chưa đủ trình độ Tiếng anh theo qui định, đề nghị liên hệ với khoa Sau đại học – Học viện Tài chính  để đăng ký học và thi lấy chứng chỉ B1 khung Châu  (Liên hệ với Chị : Tạ Anh - Khoa Sau đại học,  ĐT : 0913.178.568)

Mọi thủ tục chi tiết xin liên hệ với Khoa Sau đại học, Học viện Tài chính

( Anh Hưng, điện thoại:  093.6331323 )

Theo Thethaohangngay

Viết bình luận: Học viện tài chính tuyển sinh tiến sĩ năm 2015 đợt 1

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247