Mã trường THPT tỉnh Hà Giang

Danh sách mã trường THPT, TT giáo dục thường xuyên, phổ thông dân tộc nội trú, tại tỉnh Hà Giang năm 2020.

Danh sách mã trường THPT tỉnh Hà Giang năm 2020

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN
 


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/Huyện
Tên Quận/Huyện
Trường
Tên Trường Địa Chỉ Khu Vực
05 Hà Giang 01 Thành phố Hà Giang 012 THPT Chuyên P. Nguyễn Trãi, TP Hà Giang Khu vực 1
05 Hà Giang 01 Thành phố Hà Giang 013 THPT Lê Hồng Phong P.Minh Khai, TP Hà Giang Khu vực 1
05 Hà Giang 01 Thành phố Hà Giang 014 THPT Ngọc Hà Xã Ngọc Đường, TP Hà Giang Khu vực 1
05 Hà Giang 01 Thành phố Hà Giang 015 PTDT Nội trú tỉnh P.Minh Khai, TP Hà Giang Khu vực 1
05 Hà Giang 01 Thành phố Hà Giang 031 GDTX Tỉnh P. Minh Khai, TP Hà Giang Khu vực 1
05 Hà Giang 01 Thành phố Hà Giang 050 CĐ Nghề Hà Giang Tổ 8 Ph. Quang Trung, TP Hà Giang Khu vực 1
05 Hà Giang 01 Thành phố Hà Giang 054 CĐSP Hà Giang Tổ 16, P. Nguyễn Trãi, TP Hà Giang Khu vực 1
05 Hà Giang 01 Thành phố Hà Giang 058 PTDT Nội trú THPT tỉnh Hà Giang P.Minh Khai, TP Hà Giang Khu vực 1
05 Hà Giang 01 Thành phố Hà Giang 063 GDTX - HN tỉnh Hà Giang P. Minh Khai, TP Hà Giang Khu vực 1
05 Hà Giang 01 Thành phố Hà Giang 800 Học ở nước ngoài_05 P.Nguyễn Trãi, TP Hà Giang Khu vực 1
05 Hà Giang 01 Thành phố Hà Giang 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_05 P.Nguyễn Trãi, TP Hà Giang Khu vực 1
05 Hà Giang 02 Huyện Đồng Văn 026 THPT Đồng Văn TT. Đồng Văn, H. Đồng Văn Khu vực 1
05 Hà Giang 02 Huyện Đồng Văn 032 GDTX Đồng Văn TT. Đồng Văn, H. Đồng Văn Khu vực 1
05 Hà Giang 02 Huyện Đồng Văn 064 GDNN - GDTX Đồng Văn TT. Đồng Văn, H. Đồng Văn Khu vực 1
05 Hà Giang 03 Huyện Mèo Vạc 017 THPT Mèo Vạc TT. Mèo Vạc, H. Mèo Vạc Khu vực 1
05 Hà Giang 03 Huyện Mèo Vạc 033 GDTX Mèo Vạc TT. Mèo Vạc, H. Mèo Vạc Khu vực 1
05 Hà Giang 03 Huyện Mèo Vạc 065 GDNN - GDTX Mèo Vạc Xã Tả Lủng, H. Mèo Vạc Khu vực 1
05 Hà Giang 04 Huyện Yên Minh 018 THPT Yên Minh TT. Yên Minh, H.Yên minh Khu vực 1
05 Hà Giang 04 Huyện Yên Minh 034 GDTX Yên Minh TT. Yên Minh, H. Yên Minh Khu vực 1
05 Hà Giang 04 Huyện Yên Minh 045 PT DTNT cấp 2-3 Yên Minh TT Yên Minh, H. Yên Minh Khu vực 1
05 Hà Giang 04 Huyện Yên Minh 051 THPT Mậu Duệ Xã Mậu Duệ, H. Yên Minh Khu vực 1
05 Hà Giang 04 Huyện Yên Minh 059 PTDT Nội trú THCS&THPT Yên
Minh
TT Yên Minh, H. Yên Minh Khu vực 1
05 Hà Giang 04 Huyện Yên Minh 066 GDNN - GDTX Yên Minh TT. Yên Minh, H. Yên Minh Khu vực 1
05 Hà Giang 05 Huyện Quản Bạ 019 THPT Quản Bạ TT. Tam Sơn, H.Quản Bạ Khu vực 1
05 Hà Giang 05 Huyện Quản Bạ 035 GDTX Quản Bạ TT. Tam Sơn, H. Quản Bạ Khu vực 1
05 Hà Giang 05 Huyện Quản Bạ 053 THPT Quyết Tiến Xã Quyết Tiến, H. Quản Bạ Khu vực 1
05 Hà Giang 05 Huyện Quản Bạ 067 GDNN - GDTX Quản Bạ TT. Tam Sơn, H. Quản Bạ Khu vực 1
05 Hà Giang 06 Huyện Vị Xuyên 020 THPT Vị Xuyên TT. Vị Xuyên, H.Vị Xuyên Khu vực 1
05 Hà Giang 06 Huyện Vị Xuyên 021 THPT Việt Lâm TT. Việt Lâm, H.Vị Xuyên Khu vực 1
05 Hà Giang 06 Huyện Vị Xuyên 036 GDTX Vị Xuyên TT. Vị Xuyên, H. Vị Xuyên Khu vực 1
05 Hà Giang 06 Huyện Vị Xuyên 043 PT Cấp 2-3 Phương Tiến Xã Phương Tiến, H. Vị Xuyên Khu vực 1
05 Hà Giang 06 Huyện Vị Xuyên 048 THCS và THPT Linh Hồ Xã Linh Hồ, H. Vị Xuyên Khu vực 1
05 Hà Giang 06 Huyện Vị Xuyên 056 THCS&THPT Tùng Bá Xã Tùng Bá, H. Vị Xuyên Khu vực 1
05 Hà Giang 06 Huyện Vị Xuyên 062 THCS&THPT Phương Tiến Xã Phương Tiến, H. Vị Xuyên Khu vực 1
05 Hà Giang 06 Huyện Vị Xuyên 068 GDNN - GDTX Vị Xuyên TT. Vị Xuyên, H. Vị Xuyên Khu vực 1
05 Hà Giang 07 Huyện Bắc Mê 022 THPT Bắc Mê TT. Yên Phú, H.Bắc Mê Khu vực 1
05 Hà Giang 07 Huyện Bắc Mê 037 GDTX Bắc Mê TT. Bắc Mê, H. Bắc Mê Khu vực 1
05 Hà Giang 07 Huyện Bắc Mê 047 THCS và THPT Minh Ngọc Xã Minh Ngọc, H. Bắc Mê Khu vực 1
05 Hà Giang 07 Huyện Bắc Mê 069 GDNN - GDTX Bắc Mê TT. Bắc Mê, H. Bắc Mê Khu vực 1
05 Hà Giang 08 Huyện Hoàng Su Phì 023 THPT Hoàng Su Phì TT. Vinh Quang, H. Hoàng Su Phì Khu vực 1
05 Hà Giang 08 Huyện Hoàng Su Phì 038 GDTX Hoàng Su Phì TT. Vinh Quang, H. Hoàng Su Phì Khu vực 1
05 Hà Giang 08 Huyện Hoàng Su Phì 041 THPT Thông Nguyên Xã Thông Nguyên, H. Hoàng Su Phì Khu vực 1
05 Hà Giang 08 Huyện Hoàng Su Phì 061 THCS&THPT Thông Nguyên Xã Thông Nguyên, H. Hoàng Su Phì Khu vực 1
05 Hà Giang 08 Huyện Hoàng Su Phì 070 GDNN - GDTX Hoàng Su Phì TT. Vinh Quang, H. Hoàng Su Phì Khu vực 1
05 Hà Giang 09 Huyện Xín Mần 024 THPT Xín Mần TT. Cốc Pài, H Xín Mần Khu vực 1
05 Hà Giang 09 Huyện Xín Mần 039 GDTX Xín Mần TT. Cốc Pài, H. Xín Mần Khu vực 1
05 Hà Giang 09 Huyện Xín Mần 049 THCS và THPT Nà Chì Xã Nà Chì, H. Xín Mần Khu vực 1
05 Hà Giang 09 Huyện Xín Mần 057 THCS&THPT Xín Mần Xã Xín Mần, H. Xín Mần Khu vực 1
05 Hà Giang 09 Huyện Xín Mần 071 GDNN - GDTX Xín Mần TT. Cốc Pài, H. Xín Mần Khu vực 1
05 Hà Giang 10 Huyện Bắc Quang 016 THPT Đồng Yên Xã Đồng Yên, H. Bắc Quang Khu vực 1
05 Hà Giang 10 Huyện Bắc Quang 025 THPT Việt Vinh TT. Việt Quang, H. Bắc Quang Khu vực 1
05 Hà Giang 10 Huyện Bắc Quang 028 THPT Hùng An Xã Hùng An, H. Bắc Quang Khu vực 1
05 Hà Giang 10 Huyện Bắc Quang 029 THPT Liên Hiệp Xã Liên Hiệp, H. Bắc quang Khu vực 1
05 Hà Giang 10 Huyện Bắc Quang 030 THPT Tân Quang Xã Tân Quang, H. Bắc quang Khu vực 1
05 Hà Giang 10 Huyện Bắc Quang 040 GDTX Bắc Quang TT. Việt Quang, H. Bắc Quang Khu vực 1
05 Hà Giang 10 Huyện Bắc Quang 046 PT DTNT cấp 2-3 Bắc Quang TT Việt Quang, H. Bắc Quang Khu vực 1
05 Hà Giang 10 Huyện Bắc Quang 052 THPT Kim Ngọc Xã Kim Ngọc, H. Bắc Quang Khu vực 1
05 Hà Giang 10 Huyện Bắc Quang 055 Trung cấp Nghề Bắc Quang Tổ 13, TT Việt Quang, H. Bắc Quang Khu vực 1
05 Hà Giang 10 Huyện Bắc Quang 060 PTDT Nội trú THCS&THPT Bắc
Quang
TT Việt Quang, H. Bắc Quang Khu vực 1
05 Hà Giang 10 Huyện Bắc Quang 072 GDNN - GDTX Bắc Quang TT. Việt Quang, H. Bắc Quang Khu vực 1
05 Hà Giang 10 Huyện Bắc Quang 074 THCS&THPT Liên Hiệp X. Liên Hiệp-H. Bắc Quang Khu vực 1
05 Hà Giang 10 Huyện Bắc Quang 075 Trung cấp DTNT-GDTX Bắc Quang Thị trấn Việt Quang - Bắc Quang - Hà Giang Khu vực 1
05 Hà Giang 11 Huyện Quang Bình 027 THPT Xuân Giang Xã Xuân Giang, H.Quang Bình Khu vực 1
05 Hà Giang 11 Huyện Quang Bình 042 GDTX Quang Bình TT. Yên Bình - H. Quang Bình Khu vực 1
05 Hà Giang 11 Huyện Quang Bình 044 THPT Quang Bình TT. Yên Bình - H. Quang Bình Khu vực 1
05 Hà Giang 11 Huyện Quang Bình 073 GDNN - GDTX Quang Bình TT. Yên Bình - H. Quang Bình Khu vực 1

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Mã trường THPT tỉnh Hà Giang

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!