Mức học phí Đại học Kinh tế quốc dân năm học 2016- 2017

Trường Đại học Kinh tế quốc dân thông báo mức học phí năm học 20216-2017 và dự kiến lộ trình học phí đến năm học 2020-2021 hệ đại học chính quy, cụ thể như sau:

Thông báo Mức học phí năm học 2016-2017 và dự kiến lộ trình học phí đến năm học 2020-2021 hệ đại học chính quy

Tnàmg Đại học Kinh tế Quốc dân thông bảo mức học phí năm học 2016-2017 và dư kiến lộ trình học phi đến năm học 2020-2021 cùa hệ đại học chinh quy (không bao gồm các chương trình đào tạo trình độ đại học đặc thù: chương trình Cử nhân quản lý công và chính sách bằng tiếng Anh (E-PMP), chương trình Cừ nhân quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh (E-BBA), chương trình Tiên tiến, chương trình Chất lượng cao, chương trình POHE như sau:

I. Học phí năm học 2016-2017

1.      Đối với các khóa 54, 55, 56

Mức học phí áp dụng cho các nhóm ngành là:

-           Mức học phí 1 năm:          9.300.000 đồng

-          Mức học phí bình quân 1 tín chi:  290.000 đồng.

2.       Đối với các khóa 57 và 58

Mức học phí chi tiết theo bảng sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT

Nhóm ngành

Mức học phí / năm/sinh viên

Mức học phí BQ/01 tín chỉ

1

Nhóm 1 -12 chuyên ngành xã hội hoả thấp. Tin học kinh tế; Hệ thống thông tin quản lý; Công nghệ thông tin; Kinh tế học; Kinh tế Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Kinh tế tài nguyên; Kinh tế Bất động sản và địa chính; Kinh doanh bất động sản; Luật kinh doanh; Luật kinh doanh quốc tế; Thống kê kinh tế xã hội; Thống kê kinh doanh

12.000

375

2

Nhóm 2- chuyên ngành xă hội hoả trung bình gôm các chuyên ngành không thuộc nhóm 1 và nhóm 3

14.500

450

3

Nhóm 3- 5 chuyên ngành xã hội hỏa cao gồm: Kế toán tồng hợp; Kiểm toán; Kinh tể đầu tư; Kinh tế quốc tế; Tài chính doanh nghiệp

17.000

530

II. Dự kiến lộ trình học phí từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021

1. Đổi với các khóa 54, 55 và 56

Mức học phí tăng đối đa không quá 15% của năm học tnrớc liền kề.

2. Đối với các khóa 57 và 58

Mức học phí được thể hiện ở bảng sau:

TT

Nhóm ngành

Mức học phí

1

Nhỏm 1- chuyên ngành xã hội hóa thấp

Tăng không quá 10% so với năm học trước liền kề

2

Nhỏm 2- chuyên ngành xã hội hóa trung bình

Tăng khônẹ quá 7% so với nầm học trước liền ke

3

Nhóm 3- chuyên ngành xă hội hỏa cao

Không quá mức trân học phí theo quy định tại mục l Điều 5 cùa Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ.

Theo ĐH Kinh tế quốc dân 

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Mức học phí Đại học Kinh tế quốc dân năm học 2016- 2017

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học