Thông tin tuyển sinh Cao đẳng sư phạm trung ương Nha Trang 2016

Cao đẳng sư phạm trung ương Nha Trang công bố chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh năm 2016. Cụ thể như sau:

1 Phương thức tuyển sinh :

1.1 Các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Đặc biệt, Giáo dục Thể chất, Sư phạm Âm nhạc): kết hợp xét tuyển điểm văn hóa và thi tuyển năng khiếu. Thí sinh nộp hồ sợ đăng ky dự' thi vế Trượng từ ngày 15/3/ 2016 đến ngày 30/8/2016.

Nội dung :

1.1.1  Xét tuyển vân hóa (môn 1):

Thí sinh tốt nghiếp THPT hoăc tượng đượng, gồm các phượng án :

-   Phương an 1: Trung bình cộng kết qua ky thi THPT quốc gia (dự' kiến danh 75% chỉ tiêu để xét tuyển);

-    Phương an 2: Điếm trung bình các môn học năm lợp 12, thỏa mãn điề u kiến > 5. (dự' kiến danh 25% chỉ tiếu để xét tuyển)

1.1.2   Thi tuyển 2 môn nâng khiếu (môn 2, môn 3).

1.2. Ngành sư phạm Tiếng Anh: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tượng đượng.

Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia . Thí sinh nộp hồ sợ đăng ky xét tuyến về trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  • Điạ chi nộp hồ sơ :

Phòng Đào tạo, Trượng CĐSP Trung ượng - Nha Trang.

Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa - Điến thoai : 0583.835081

* Tiêu chi xét tuyên :

Số

TT

Ngành

học

ngành

Nội dung thi tuyển và xét tuyển

Tiêu chí tuyển và xét tuyển

1

Giáo dục Mầm non

C140201

-      Xét tuyển điểm văn hóa (môn 1): theo phượng an 1 và 2 quy đinh tại muc 1.1.1 của khoản 1 phấn II cua Đế án này.

-    Thi tuyến 2 môn năng khiếu :

+ Môn 2 : Hát - Múa.

+ Môn 3: Đọc - kể diễn cảm

Kết quả thi các môn văn hóa đáp ứng tiêu chí đảm bao chất lương đau vảo cua Bộ Giảo dục và Đào tạo.

-   Lấy điêm từ cao xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu của các ngành.

-    Nếu thí sinh có điểm bằng nhau thì:

+ Ưu tiên xét tuyển thí sinh có điểm thi năng khiếu cao hơn.

+ Thí sinh thuộc diện chính sách xã hội.

+ Thí sinh có thành tích cao trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT,..

2

Giáo dục Đặc biệt

C140203

3

Giáo dục Thể chất

C140206

-      Xét tuyển điểm văn hóa (môn 1): theo phượng an 1 và 2 quy đinh tai mục 1.1.1 của khoản 1 phấn II cua Đế án này.

-    Thi tuyến 2 môn năng khiếu :

+ Môn 2: Chạy 30 - 60 mét + Môn 3: Bật xa.

4

Sư phạm Âm nhạc

C140221

-      Xét tuyển điểm văn hóa (môn 1): theo phượng an 1 và 2 quy đinh tai mục 1.1.1 của khoản 1 phấn II cua Đế án này.

-    Thi tuyến 2 môn năng khiếu :

+ Môn 2 : Hoạt động âm nhạc + Môn 3: Nâng khiếu âm nhạc

5

Sư phạm Tiếng Anh

C140231

Xét tuyển 3 môn, gồm các to hợp sau.

TIẾNG ANH (hệ số 2), Ngũ- Văn, Toán

TIẾNG ANH (hệ số 2), Ngữ- Văn, Lịch sử.

TIẾNG ANH (hệ số 2), Ngư- Văn, Đia ly.

TIẾNG ANH (hệ số 2), Toan, Vât ly.

(tổ hợp 1: khôi thi truyến thông)

Môn thi chinh: TIENG anh

Tổng điểm 3 môn theo các tổ hợp xét tuyển đáp ứng tiêu chí đam bao chất lương đấu vao cua Bộ Giao duc va Đao tao. Lấy điêm từ cao xuổng cho đến khi đủ chỉ tiêu của ngành (75% chỉ tiêu dành cho khối thi truyên thống, 25% chỉ tiêu dành cho khối thi con lại)

Lưu ý :

+ Không tuyến thì sinh dị tật, dị dạng, nói ngọng, nói lắp; không có khả năng tham gia vận động. + Ngành Giáo dục Thế chất không tuyến nam có chiều cao dưới 1,60 mét; nữ có chiều cao dưới 1,55 mét

+ Các ngành năng khiếu (GD Mầm non, GD Đặc biệt, GD Thể chất, Sư phạm Âm nhạc). Nếu không đủ chỉ tiếu , Nhà trường xét tuyển thí sinh có kết quả dự thi năng khiếu vào ngành tương ứng tài các trường ĐH, CĐ khác.

Nguồn: Cao đẳng sư phạm trung ương Nha Trang

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Thông tin tuyển sinh Cao đẳng sư phạm trung ương Nha Trang 2016

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH